Projektai

LMT: Studentų tyrimai semestrų metu. Makroekonominių veiksnių ir jaunimo užimtumo sąsajų vertinimas Lietuvoje
LMT: Studentų tyrimai semestrų metu.  Lėtojo turizmo plėtros galimybių Lietuvoje tyrimas
LMT: Parama įdarbinti tyrėjus iš Ukrainos 2023 m.  Tyrėjo mokslinės veiklos vykdymas. Ukrainos moksleivių socialinė adaptacija ir integracija į Europos Kultūrinė ir edukacinę erdvę per karą Ukrainoje (Lietuvos pavyzdžiu)
LMT: Parama įdarbinti tyrėjus iš Ukrainos 2023 m. Tyrėjo mokslinės veiklos vykdymas. Žmogaus teisių apsauga ginkluoto konflikto sąlygomis
Utenos rajono savivaldybėje esančių vandens telkinių maudyklų vandens skaidrumo vertinimas
Modernios įstaigos vidinė ir išorinė komunikacija: nuo organizacijos kultūros puoselėjimo iki įvaizdžio kūrimo

Skaitmeninė švietimo transformacija „Edtech“

Projekto rezutatai

Skaitmeninė realybė užsienio kalbų mokyme medicinos specialistams DR FLEMPDigital Reality in Foreign Language Education for Medical Professionals DR FLEMP
Darbo vietoje dirbančių supervizorių (mentorių) profesinis mokymas - pedagoginės ir skaitmeninės priemonės / Work place - based Supervisors Professional Training – Pedagogical and Digital Tools 
Skaitmeninės slaugos technologijos mokymui ir praktiniam parengimui/ Digital Technologies for Nursing Education & Training (DTNET)
Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas Lietuvoje: skurdo mažinimo kontekstas
Turistų požiūrio į atsakingą vartojimą turizmo sektoriuje tyrimas
Jaunos tyrėjos mokslinės kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas 
Jaunimo pilietiškumo gebėjimų ugdymas, skatinant juos įsitraukti į vietos bendruomenių gyvenimą
Geriamo vandens kokybė ir maisto sauga

Modernios technologinių ir inžinerinių studijų bei e. mokymo(si) bazės sukūrimas, atliepiant Utenos regiono poreikius

Projekto įgyvendinimo eiga

Projekto rezultatai

Komunikacinių kompetencijų modelio verslo mentorių tinklo tobulinimui ir palaikymui vystymas ir pristatymas/

Development and Introduction of a Communication Competencies Model for Enhancing and Maintaining a Business Mentor Network (DICCMEM)

Projekto DICCMEM rezultatai:

  1. COMMUNICATIONS SKILLS FOR MENTORS AND MENTEES IN ENTREPRENEURSHIP: THEORY AND PRACTICE, 2020
  2. Mentoriaus knyga, 2021 ; Mentoring handbook, 2021
  3. Mokslinis straipsnis „Expression of Communication Skills and Benefits for Creating an Effective Mentoring Environment. Comparative Analysis of the Case of Lithuania and Latvia"
ACPD – Access to caretaking professions for deaf
Geriamo vandens kokybė ir maisto sauga
Y karta miestui

Nauji gebėjimai-naujos galimybės

Verslo degustacija
Kodas – sėkmės raktai

Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose (IN CORPORE)

Senjorų tarpkultūrinės ir užsienio kalbos kompetencijų lavinimas
Įtraukiantis verslo labirintas

XXI amžiaus kompetencijos: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo aukštosios mokyklos

Tyrimo ataskaitos

Tavo ir mano tapatybė
Darom, Utena!

Patirtinio mokymosi projektų sistemos tobulinimas (ELPE) Projekto interneto svetainė

Įgyvendinimas

Verslo mokymas tvarumui: įmonių socialinės atsakomybės ir socialinio verslumo mokymas siekiant darnaus vietos ir regiono vystymosi 

Business Education for Sustainability: Teaching Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship for Sustainable Local and Regional Development (BEST) http://education4sustainability.eu/the-best-project/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-BG01-KA200-001694 

Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas (gerapraktika.lt)     Plakatas
Studijų prieinamumo didinimas http://www.studijuoktobulek.lt/;  https://www.vsf.lt/lt/projektas
Studijų kokybė tarpkultūriškumo aspektu Baltijos šalyse
Kaimo vandenų apsaugos tinklas II 2017
Kaimo vandenų apsaugos tinklas III 2019
Projektų, susijusių su regionine plėtra, sąrašas