utenos-kolegija.lt

Bendri dokumentai

Dokumento pavadinimas Metai
Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas (LRS) 2016
Utenos kolegijos statutas 2020
Utenos kolegijos akademinės etikos kodeksas
Priedai (deklaracijos)
2019

Studentams

Dokumento pavadinimas Metai
Studentų priėmimo į Utenos kolegiją 2020 m. taisyklės 2020
Studentų priėmimo į aukštesnį kursą 2020 m. tvarka 2020
Utenos kolegijos studentų konkursinės eilės sudarymo tvarka 2019
Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas 2017
Įmokų mokėjimo tvarka 2019
Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas
(taikomos studentams, priimtiems į Kolegiją nuo 2017 m. sausio 1 d.)
2017

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo administravimo tvarkos aprašas

1 priedas. Informacijos apie valstybės finansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų ir valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų skaičių forma
2 priedas. Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašo forma

2011
Užsienio studentų priėmimo taisyklės 2020
Studentų vidaus tvarkos taisyklės 2008
Studijų nuostatai 2020
Utenos kolegijos dalinių studijų, mokymo ir mokymosi rezultatų įskaitymo tvarka 2020
Studijų rezultatų vertinimo tvarka 2017
Stipendijų skyrimo nuostatai
Gerai besimokančio studento nustatymo, studentų rotacijos ir studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo laikinosios tvarkos aprašas 2016
Studentų namų nuostatai
Laisvai pasirenkamų dalykų studijų organizavimo tvarka
LPD aprašo forma
2019
Utenos kolegijos studentų praktikų organizavimo tvarkos aprašas 2016
Studijų programos ir studijų formos keitimo tvarkos aprašas 2019
Utenos kolegijos administracijos ir studentų ginčų komisijos nuostatai 2009
Baigiamieji darbai, egzaminai
2020–2021 mokslo metų semestrų, sesijų, atostogų tvarkaraštis 2020
Dėl baigiamųjų ar kvalifikacinių egzaminų laikymo ir baigiamųjų darbų gynimo nuotoliniu būdu 2020
Savarankiškų rašto ir baigiamųjų darbų rengimo metodiniai reikalavimai 2016
Metodiniai nurodymai duonos ir duonos gaminių gamybos technologijos bakalauro baigiamajam darbui 2013
Methodological Final Theses preparation guide for the JSP Hospitality Management study programme 2017

Utenos kolegijos baigiamųjų ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarka

Priedai:
1 priedas Baigiamojo egzamino protokolas
2 priedas. Kvalifikacinio egzamino protokolas

2016

Utenos kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, pateikimo, gynimo ir vertinimo tvarka

Priedai:
2 priedas. Baigiamojo darbo recenzija
3 priedas. Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas
4 priedas. Baigiamojo darbo gynimo protokolas
5 priedas. Baigiamųjų darbų gynimo protokolas

2016

Visuomenei

Dokumento pavadinimas Metai
Utenos kolegijos strateginis veiklos planas 2019-2021 m. 2019
Utenos kolegijos veiklos strategija 2014-2020 m. 2014
Utenos kolegijos verslumo ugdymo klubo nuostatai 2014
Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymo konkurso „IN CORPORE“ nuostatai 2018
Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymo konkurso „IN CORPORE“ dalyvių registracijios anketa 2019
Utenos kolegijos nominacijų skyrimo nuostatai 2019
Informacijos skelbimo Utenos kolegijos internetinėje svetainėje taisyklės 2016
Studijuojančiųjų asmenų duomenų tvarkymo Utenos kolegijoje taisyklės 2019

Darbuotojams

Dokumento pavadinimas Metai
Utenos kolegijos darbo tvarkos taisyklės 2019
Vidaus dokumentai
Studijos
Akademinės tarybos veikla
Studijų programos komiteto nuostatai 2019
Studijų kokybės vadybos sistema. Kokybės vadovas. 2018

Nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašas

Priedai:
1 priedas. E. studijų kurso rengimo, talpinimo į virtualią mokymosi aplinką ir administravimo metodika
2 priedas. E. studijų kurso nuotolinių studijų aprašas
3 priedas. E. studijų kurso autentiškumo patvirtinimas
4 priedas. E. studijų kurso turinio vertinimas
5 priedas. Prašymas akredituoti e. studijų kursą
6 priedas. E. studijų kurso tinkamumo teikti nuotoliniu būdu recenzija
7 priedas. E. studijų kurso akreditavimo komisija
8 priedas. Įsivertinimo anketa

2020

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

1 priedas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų organizavimo ir teikimo modelis

2012
Mokslinė veikla
Dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas
Priedai: 1.1 priedas, 1.2 priedas, 1.3 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4.1 priedas, 4.2 priedas, 4.3 priedas, 4.4 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 7 priedas, 8 priedas, 9 priedas, 10 priedas
2018
Utenos kolegijos mokslinės veiklos nuostatai 2019
Utenos kolegijos leidybos nuostatai 2018

Dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) informacinę sistemą, jų tvarkymo tvarkos aprašas

Priedai: 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas

2015

Darbuotojų dalyvavimo Erasmus + programoje tvarka

Priedai: 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas

2016
Viešieji pirkimai
Kompiuterinės techninės ir programinės įrangos įsigijimo, eksploatavimo, priežiūros ir kontrolės aprašas 2013

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Paraiška – užduotis prekių, paslaugų ar darbų pirkimui

2017

2019

Mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklės 2020
Kita
Dokumentų archyvas