Teisinė informacija

Dokumento pavadinimas Metai
Studentų priėmimo į Utenos kolegiją 2023 m. taisyklės 2023
Studentų priėmimo į aukštesnį kursą 2023 m. tvarka 2023
Utenos kolegijos studentų konkursinės eilės sudarymo tvarka 2019

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas

1 priedas   Registracijos forma
2 priedas   Prašymas
3 priedas   Sutartis
4 priedas   Aplanko vertinimo protokolas 
5 priedas   Pokalbio protokolas
6 priedas   Praktinių gebėjimų demonstravimo protokolas
7 priedas   Testavimo ir išvadų protokolas
8 priedas   Įskaitymo kortelė
8a priedas Įskaitymo kortelė
9 priedas   Pažyma

2017
Įmokų mokėjimo tvarka 2022
Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas
(taikomos studentams, priimtiems į Kolegiją nuo 2017 m. sausio 1 d.)
2017
Užsienio studentų priėmimo taisyklės 2021
Studentų vidaus tvarkos taisyklės 2021
Studijų nuostatai 2022
Utenos kolegijos dalinių studijų, mokymo ir mokymosi rezultatų įskaitymo tvarka 2020
Studijų rezultatų vertinimo tvarka 2022
Stipendijų skyrimo nuostatai  
Gerai besimokančio studento nustatymo, studentų rotacijos ir studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo laikinosios tvarkos aprašas 2016
Studentų namų nuostatai  
Laisvai pasirenkamų dalykų studijų organizavimo tvarka
LPD aprašo forma
2019
Utenos kolegijos studentų praktikų organizavimo tvarkos aprašas 2022
Studijų programos ir studijų formos keitimo tvarkos aprašas 2019
Utenos kolegijos mažiau galimybių turinčių asmenų dalyvavimo Erasmus+ mobilumo projektuose tvarka 2023
Utenos kolegijos studentų dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašas 2024

Utenos kolegijos studentų pažangumo stebėsenos ir akademinės pagalbos teikimo tvarka

2024

Utenos kolegijos Pirmųjų kursų studentų adaptacijos programa 

2024

Utenos kolegijos studentų išlikimo studijose aprašas

2024
Baigiamieji darbai, egzaminai
Savarankiškų rašto ir baigiamųjų darbų rengimo metodiniai reikalavimai 2016
Metodiniai nurodymai duonos ir duonos gaminių gamybos technologijos bakalauro baigiamajam darbui 2013
Methodological Final Theses preparation guide for the JSP Hospitality Management study programme 2017
Utenos kolegijos profesinio bakalauro diplomo ir jo priedėlio parengimo, registravimo ir išdavimo tvarka 2019

Baigiamųjų egzaminų organizavimo ir baigiamųjų darbų rengimo, pateikimo, gynimo vertinimo tvarka

Priedai:
1 priedas Baigiamojo egzamino protokolas
2 priedas. Kvalifikacinio egzamino protokolas
3 priedas. Baigiamojo darbo autoriaus deklaracija
4 priedas. Baigiamojo darbo vadovo vertinimas
5 priedas. Baigiamojo darbo recenzento vertinimas
6 priedas. Baigiamojo darbo gynimo protokolas
7 priedas. Baigiamųjų darbų gynimo  protokolas
8 priedas. Baigiamųjų darbų vertinimo studijų rezultatų pasiekimo kriterijai
2022
Utenos kolegijos apeliacijų pateikimo, nagrinėjimo, sprendimų priėmimo tvarka 2021
Utenos kolegijos ginčų tarp studentų, klausytojų ir administracijos bei kitų darbuotojų nagrinėjimo komisijos nuostatai 2021
Dokumento pavadinimas Metai

Utenos kolegijos veiklos programą 2022-2023 m. m.

Utenos kolegijos veiklos programą 2023-2024 m. m.

2022
Utenos kolegijos darbo tvarkos taisyklės 2019
Utenos kolegijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2021
Vidaus dokumentai  
Studijos
Akademinės tarybos veikla  
Studijų programos komiteto nuostatai 2019

Utenos kolegijos nuotolinių studijų plėtros planas - programa 2022-2024 m.

2022

Nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašas

Priedai:
1 priedas E. studijų kurso rengimo, talpinimo į virtualią mokymosi aplinką ir administravimo metodika
2 priedas E. studijų kurso nuotolinių studijų aprašas
3 priedas E. studijų kurso autentiškumo patvirtinimas
4 priedas E. studijų kurso turinio vertinimas
5 priedas Prašymas akredituoti e. studijų kursą
6 priedas E. studijų kurso tinkamumo teikti nuotoliniu būdu recenzija
7 priedas E. studijų kurso akreditavimo komisija
8 priedas Įsivertinimo anketa

2021
Utenos kolegijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas 2020

Studijų programų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašas

Priedai:
1 priedas
2 priedas
3 priedas

2021
Mokslinė ir akademinė veikla
Dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas
Priedai: 1.1 priedas, 1.2 priedas, 1.3 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4.1 priedas, 4.2 priedas, 4.3 priedas, 4.4 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 7 priedas, 8 priedas, 9 priedas, 10 priedas
2022

Utenos kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo, vertinimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas (Galioja nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.)

Priedai: 1 priedas, 2 priedas,  priedas, 4  priedas, 5  priedas, 6  priedas, 7  priedas, 8 priedas, 9  priedas, 10  priedas, 11  priedas, 12  priedas, 13  priedas, 14  priedas, 15  priedas, 16  priedas

 

2024

Utenos kolegijos mokslinės veiklos nuostatai

2019
Utenos kolegijos leidybos nuostatai 2018
Utenos kolegijos dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos talpyklą tvarkos aprašas
Priedai:
1 priedas (Prašymas dėl eLABa talpykloje registruojamos mokslo (meno) publikacijos indėlio keitimo)
2 priedas (PDB licencinė sutartis)
3 priedas (ETD licencinė sutartis)
4 priedas (Darbuotojo įsipareigojimas saugoti asmens duomenų paslaptį)
5 priedas (Neviešinamų failų talpinimo ir naudojimo taisyklės)
2021

Darbuotojų dalyvavimo Erasmus + programoje tvarka

Priedai: 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas

2016

Utenos kolegijos mažiau galimybių turinčių asmenų dalyvavimo Erasmus+ mobilumo projektuose tvarka

2023

Utenos kolegijos darbuotojų dalyvavimo Erasmus+ dėstymo ir mokymosi vizituose ir atvykstančių iš įmonės / organizacijos dėstytojų mobilumo organizavimo aprašas

2023
Viešieji pirkimai
Kompiuterinės techninės ir programinės įrangos įsigijimo, eksploatavimo, priežiūros ir kontrolės aprašas 2021
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023
Paraiška – užduotis prekių, paslaugų ar darbų pirkimui 2019
Mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklės 2020
Kita
Dokumentų archyvas