Kolegijos direktorius

Kolegijos direktorius yra vienasmenis valdymo organas, veikia Kolegijos vardu ir jai atstovauja.

Kolegijos direktorius atlieka šias funkcijas:

 1. Vadovauja Kolegijai, organizuoja Kolegijos veiklą, užtikrindamas strateginio veiklos plano įgyvendinimą.
 2. Leidžia įsakymus.
 3. Priima ir atleidžia Kolegijos darbuotojus; direktoriaus pavaduotojai ir fakultetų dekanai priimami ir atleidžiami pritarus Akademinei tarybai.
 4. Statuto nustatyta tvarka priima ir šalina studentus.
 5. Įvertinęs Studentų atstovybės siūlymus, teikia Kolegijos tarybai tvirtinti studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programosįgyvendinimu, dydžius.
 6. Atsako už Kolegijos finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais.
 7. Teikia Kolegijos tarybai tvirtinti ir viešai Kolegijos tinklalapyje skelbia Kolegijos metinę veiklos ataskaitą, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą.
 8. Supažindina Akademinę tarybą ir teikia Švietimo ir mokslo ministerijai Kolegijos metinę veiklos ataskaitą.
 9. Teikia Kolegijos tarybai tvirtinti strateginį Kolegijos veiklos ir struktūros pertvarkos planus.
 10. Teikia Akademinei tarybai 5 metų kadencijai tvirtinti pavaduotojus, fakultetų dekanus; pasibaigus Kolegijos direktoriaus įgaliojimams,pavaduotojų ir dekanų įgaliojimai gali būti sustabdyti arba pratęsti paskirto naujo Kolegijos direktoriaus teikimu.
 11. Fakultetų dekanų teikimu tvirtina fakultetų prodekanus.
 12. Nustato pavaduotojų, fakultetų dekanų ir kitų Kolegijos padalinių vadovų funkcijas ir įgaliojimus.
 13. Atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas.
 14. (Pastaba. žr.: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 160-7591 (2011-12-28); Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 7, 11, 21, 22, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-1920, 2012-01-19, Žin., 2012, Nr. 13-554 (2012-01-28)).

Utenos kolegijos metinės veiklos ataskaitos
Kiti kolegijos dokumentai