Y karta miestui

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0125 Y KARTA MIESTUI

Projekto vykdytojas Neformalaus ugdymo centras

Projekto partneris - Utenos kolegija

Projekto tikslas – didinti ekonomiškai neaktyvių darbingų ir bedarbių jaunų asmenų galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje ugdant verslumo įgūdžius. Tikslas atliepia 8.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslą –  įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje.
 
Trumpas projekto aprašymas.
Pagrindinės projekto veiklos nukreiptos į tikslinės grupės -  ekonomiškai neaktyvių ir bedarbių asmenų („Y kartos”, jaunimo iki 29 m.), verslumo įgūdžių ugdymo iniciatyvas, vykdant neformaliojo mokymo programą:
  1. Renginiai „Asmeninis prekės ženklas“, skirti tikslinės grupės įtraukimui į projektą, verslumo gebėjimų pažinimui ir ugdymui;
  2. Neformaliojo švietimo mokymai ir individualios konsultacijos „Skaitmeninis marketingas“, skirti verslumo gebėjimų ugdymui reklamos ir rinkodaros darbo rinkai;
  3. Renginys – Hakatonas: verslo problemų sprendimo maratonas skaitmeninėmis technologijomis, skirtas verslo problemų reklamos ir rinkodaros srityje sprendimui taikant skaitmeninio marketingo priemones su mokomąja verslumo ugdymo stažuote.
  4. Mokomoji stažuotė Hakatono laimėtojams.
Projekto dalyviai. 
Dalyviai atrenkami pagal tikslinei grupei keliamus reikalavimus, informuojami, koordinuojama jų veikla. Iniciatyvos bus vykdomos Utenos mieste, projekto partnerio – Utenos kolegijos patalpose, kurios bus papildytos kompiuterine įranga. Didelis dėmesys skiriama projekto informavimo veikloms, įvertinant tikslinės grupės pasiekiamumo bei informavimo kanalus ir jų valdymo specifiką.
Projekte dalyvaus ne mažiau nei 52 asmenys, kurie įgiję žinių bei įgūdžių projekto iniciatyvose, turės didesnes galimybes įsidarbinti Utenos miesto įmonėse arba patys sau susikurti darbo vietas. Taip bus prisidėta prie Utenos miesto veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos produkto rodiklio ir jo kiekybinio pokyčio pasiekimo - jaunų (iki 29 m.) bedarbių skaičiaus sumažėjimo.

Projekto trukmė. Nuo 2020-01-08 iki 2021-01-08.

Projekto įgyvendinimo eiga, viešinimas

Apie projektą ir jo rezultatus: Utenos apskrities žinios, 2020 m. spalio 24 d. (žr. Pdf)

Utenos kolegijos interneto svetainė:

2020 m. birželio 8-9 d. mokomasis renginys "Asmeninis prekės ženklas"

https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/915-y-karta-miestui

2020 m. spalio 6 d. Baigėsi projekto ,,Y karta miestui" veiklos

https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/973-baigesi-projekto-y-karta-miestui-veiklos

UVJOS „Apskritasis stalas“ interneto svetainė

http://www.uvjosas.lt/y-karta-miestui-igyvendintas/

Socialiniai tinklai:

Neformalaus ugdymo centro FB paskyra

https://www.facebook.com/ykartamiestui/

Utenos kolegijos FB paskyra

https://www.facebook.com/UtenosKolegija

Projekto vadovė – Alina Plistkova, Neformalaus ugdymo centro  (NUC) direktorė, nucas2003@gmail.com

Projekto koordinatorė Utenos kolegijoje – Aurelija Pelenienė, Projektų valdymo skyriaus vedėja

Projekto finansininkas – Albinas Ančius, Neformalaus ugdymo centro  (NUC) buhalteris