Kvietimai

Valstybinis studijų fondas kviečia teikti paraiškas studentų prioritetinių temų projektų finansavimui 2024 m. gauti.

Prioritetinės temos:

 1. Studijavimo transformacija dirbtinio intelekto eroje.
 2. Studentų įsitraukimas stiprinant Lietuvos gynybos pajėgumą ir visuomenės atsparumą grėsmėms.
 3. Studentų miestelių* aktyvumo skatinimas remiantis naujų ilgalaikės studentų savanorystės formų paieška ir bendruomenių vadyba.
 4. Studentų miestelių* aktyvumo skatinimas bei studentų įsitraukimo į miesto kultūrinį gyvenimą didinimas per netradicinę kultūrinę veiklą, naujų kultūros ir aukštųjų mokyklų sinergijų paieška.
 5. Studentų įsitraukimas didinant aukštųjų mokyklų veiklos tvarumą.
 6. Užsienio studentų skatinimas likti dirbti Lietuvoje stiprinant darbdavių įsitraukimą ir studentų socialinę bei kultūrinę integraciją. Užsienio studentų įtaka aukštojo mokslo kokybei.
 7. Konkrečių studijų krypčių studentų profesinio tapatumo didinimas.
 8. Lietuvių kalbos aktualumas globalizacijos ir technologinių pokyčių kontekste. Studentų organizacijų vaidmuo aktualizuojant lietuvių kalbą.

*Studentų miesteliu laikoma aukštosios mokyklos teritorija (lot. campus) su visa studijoms, mokslui ir kitoms formalioms ir neformalioms studentų veikloms skirta infrastruktūra (bibliotekos, auditorijos, laboratorijos, mokslinių tyrimų centrai, administraciniai pastatai, studentų bendrabučiai).    

Paraiškos teikiamos iki 2024 m. vasario 5 d.

Europos Komisija ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) kvietimas GR/001/21 „Ideas Powered for Business SME Fund“ MVĮ teikti paraiškas:

1 paslauga. Intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugos (IP Scan): teikiant šią paslaugą siekiama padėti jums nuspręsti, dėl kokių intelektinės nuosavybės teisių teikti paraišką, kaip plėtoti savo intelektinės nuosavybės portfelį, jei jau esate užregistravę intelektinės nuosavybės teises, ir kaip planuoti ateities strategiją;

2 paslauga. Prekių ženklų ir dizaino paraiškos mokesčiai: jei ketinate užregistruoti prekių ženklą ar dizainą ES, regioniniu (Beniliukse) ar nacionaliniu lygmeniu.

Teikiant paramą šioms paslaugoms kiekviena MVĮ gali gauti iki 1 500 EUR kompensaciją kaip dotaciją.

Artimiausias paraiškos teikimo terminas nuo 2021 m. kovo 31 d.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt/grants-sme-fund#step_1

https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt/online-services/sme-fund#timeline

Naujasis „Erasmus+“ programos  2021–2027 metais etapas. Kvietimas teikti paraiškas – pavasarį.

Programa dar inovatyvesnė, prisidės prie socialinės įtraukties ir įvairovės didinimo. Daug dėmesio bus skiriama žaliajam kursui ir švietimo skaitmenizacijai. Programa pasiūlys daugiau galimybių dalyviams: taps prieinamesnė kiekvienam ir siūlys daugiau lanksčių būdų dalyvauti, įtraukiant mažiau galimybių turinčius asmenis.

https://erasmus-plius.lt/naujienos/svietimas/startavo-naujasis-erasmus-programos-etapas-kvietimai-teikti-paraiskas-bus-skelbiami-jau-netrukus/

ŠMM logo

LR ŠMSM Pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių studentų iniciatyvų projektų konkursas.  Paraiškos teikiamos nuo vasario 5 d. iki kovo 8 d. Valstybiniam studijų fondui (VSF).

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/studentu-aktualioms-iniciatyvoms-finansuoti-numatyta-228-tukst-euru

Paraiškų Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų konkursui teikimas čia.

ES fondų investicijų veiksmų programos 2014-2020 kvietimas Nr. 24 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno tiriamosiose) vasaros praktikose“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24

Paraiškos pateikimo terminas: 2021-03-23. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma - 1 770,14 Eur.

https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-nr-24-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-poveikle-studentu-gebejimu-ugdymas-dalyvaujant-mokslinese-meno-tiriamosiose-vasaros-praktikose-nr-09-3-3-lmt-k-712-24

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos  rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ priemonę „Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse“, http://www.utenosvvg.lt/informacija-pareiskejams/kvietimai/

Kvietimo informacija: http://www.utenosvvg.lt/wp-content/uploads/2020/11/Kvietimo-Nr.-13_Skelbimas.pdf

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos kvietimai 2020 m. https://www.cpva.lt/vystomojo-bendradarbiavimo-ir-paramos-demokratijai-programa/kvietimai/659

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas programos „Erasmus+“ veikloms 2020 m. https://erasmus-plius.lt/programa/kvietimas-teikti-paraiskas/ 

Paraiškų teikimo terminai: https://erasmus-plius.lt/paraisku-teikimo-terminai/

Šiaurės ministrų tarybos programa „Nordplus“ kviečia Šiaurės ir Baltijos šalių institucijas bei organizacijas, dirbančias su švietimu ir mokymu, teikti paraiškas 2019 metams. Paraiškos priimamos iki vasario 1 d.
Detalesnė informacija: http://smpf.lt/lt/paskelbtas-kvietimas-teikti-nordplus-paraiskas-2019-metams

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas programos „Erasmus+“ veikloms 2019 m. Oficialus kvietimo tekstas lietuvių kalba (ir kitomis ES šalių kalbomis) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:C2018/384/04 .

Paraiškų teikimo terminai http://erasmus-plius.lt/puslapis/paraisku-pateikimo-terminai-206
Programos Erasmus+ vadovas http://erasmus-plius.lt/puslapis/programos-vadovas-ir-kiti-dokumentai-207

URM kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas 2019 metams

https://www.cpva.lt/kvietimai/62/k17

Utenos miesto veiklos grupė skelbia

3  kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos

2. tikslo SKATINTI VERSLUMĄ IR GERINTI NEAKTYVIŲ DARBINGŲ GYVENTOJŲ PADĖTĮ DARBO RINKOJE

2.2. uždavinio „Neformalių, verslumą skatinančių iniciatyvų plėtojimas besikuriančiam verslui ir neaktyviems darbingiems asmenims“:

2.2.1. veiksmui. Konsultavimas ir mokymai (bendradarbiaujant su Anykščių VVG) verslo kūrimo ir plėtros klausimais.

http://www.utena.lt/images/2018_Naujienos/BALANDIS/2018_04_11/2.2.1.pdf

2.2.2. veiksmas. Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas.

http://www.utena.lt/images/2018_Naujienos/BALANDIS/2018_04_11/2.2.2.pdf

DĖMESIO!

Mokymai pareiškėjams vyks 2018 m. balandžio18 d.,

10 val., adresu: Bažnyčios g. 1, Utena.

Projektiniai pasiūlymai priimami iki 2018 m. gegužės 31 d. 15:00 val.

Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2018 m.)

Prioritetai – skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse; visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje; atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas; skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Tikslinės sritys – mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose skatinimas; ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas; palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas; miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško plotų plėtra; pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas; biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas; dirvožemio erozijos prevencija ir dirvožemio tvarkymo gerinimas; veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, darbo vietų kūrimo lengvinimas.

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:

 • mokymo kursų organizavimas pagal formalią Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą ir (arba) neformalias mokymo programas, kurios yra įtrauktos į Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro sudarytą neformalių mokymo programų sąvadą.

Paramos gali kreiptis mokslo ir studijų institucijos, profesinio mokymo įstaigos; juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.

Paramos suma negali viršyti 200 000 Eur su PVM vienam projektui. 

Paraiškos priimamos iki 2018-04-30

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-profesiniam-mokymui-ir-igudziams-igyti-2018-m/15501?tab=1

 

Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2018 m.)

Prioritetai – skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse; visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje; atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas; skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose;  skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Tikslinės sritys – inovacijų skatinimas, bendradarbiavimas ir žinių bazės vystymas kaimo vietovėse; ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas; miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško plotų plėtra; pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas; biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas; dirvožemio erozijos prevencija ir dirvožemio tvarkymo gerinimas; žemės ūkio išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimas; veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, darbo vietų kūrimo lengvinimas.

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:

 • parodomųjų bandymų rengimas (įrengti ir vykdyti), seminarų, lauko dienų ir kitų informavimo renginių organizavimas skleidžiant mokslo žinias ir inovacijas

Paramos gali kreiptis mokslo ir studijų institucijos ir profesinio mokymo įstaigos; kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.

Paramos suma negali viršyti 150 000 Eur su PVM vienam projektui.

Paraiškos priimamos iki 2018-04-30

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-parodomiesiems-projektams-ir-informavimo-veiklai-2018-m/15502?tab=1

http://www.utenosvvg.lt/

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal šias vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ Nr. 42VS-KP-15-1-06652 priemones:

Nr. 1 „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6). Plačiau skaityti ČIA  http://www.utenosvvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/LEADER-19.2-SAVA-06.pdf

Nr. 2 „Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9). Plačiau skaityti ČIA http://www.utenosvvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/LEADER-19.2-SAVA-09.pdf

Nr. 3 „Mokymų, skirtų žinių atnaujinimui ir įgūdžių formavimui, vykdymas, edukacinių programų, Utenos krašto gamtos ir kultūros savitumo išsaugojimui ir plėtrai, kūrimas bei įgyvendinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA -10). Plačiau skaityti ČIA  http://www.utenosvvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/LEADER-19.2-SAVA-10.pdf

Dokumentų formas rasite ČIA. http://www.utenosvvg.lt/informacija-pareiskejams/dokumentu-formos/

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „švietimo mokslo ministerija logo\“

LR Švietimo ir mokslo ministerijos konkursai

Informacija

Lietuvos kultūros taryba skelbia konkursą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio projektų finansavimui

Programos tikslas

Įgyvendinti projektus, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti 2018 m.

Finansuojama veikla

Valstybės atkūrimo šimtmetis.

Projektai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio tematikai.

Veiklos vertinimo prioritetas ir jo balas

Finansuojami projektai, atitinkantys Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 904 tikslus ir uždavinius (0 – 40).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

 1. Projekto veiklos stiprina pilietinį sąmoningumą ir istorinę savimonę.
 2. Projektas skatina pilietinę atsakomybę ir savanorystę.
 3. Projektas užtikrina Lietuvos žmonių ir užsienio lietuvių įsitraukimą į projekto veiklas, ypatingai Lietuvos regionuose.
 4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas.
 5. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius).

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2018 m.  400 000 Eur

Paraiškos forma ir kiti dokumentai:

https://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=183

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepcijas ir paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2018 metais iki 2017 m. spalio 31 d. Kvietimo sąlygos, šalis veiklų vystymui https://www.orangeprojects.lt/lt/konkursai/uzsienio-reikalu-ministerijos

Kvietimas iki 2017 m. lapkričio 14 d. teikti paraiškas finansuoti projektus pagal veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti” Nr. 09.3.3-LMT-K-712-05 priemonė Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“

Finansuojamos veiklos:

-mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio tarptautinius ir nacionalinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektus;

-studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas;

-stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas;

-institucijų, kuriose moksliniai tyrimai yra gretutinė veikla, tyrėjų potencialo ugdymas;

-mokslo komunikacijos plėtra mokslo renginiuose;

-paskatos akademinių bendruomenių kūrimuisi ir veiklos plėtrai;

-mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą.

Daugiau apie šį kvietimą http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-veikla-mokslininku-tyreju-gebejimu-pletra-ir-bendradarbiavimo-vystymas-vykdant-moksliniu-ideju-mainus-mokslines-isvykas-is-lietuvos-ir-i-lietuva-poveikle-vizitas-i-lietuvos-mokslo-ir-studiju-instituc

Utenos miesto vietos veiklos grupės 1 kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Apie kvietimą čia http://www.utena.lt/index.php/component/content/article/2-uncategorised/3833-kvietimai

2014-2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programa (toliau – programa) skelbia 1-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas pagal keturis programos prioritetus.

Kvietimas čia

Programos teritorija:

Latvija: Kuržemės, Žiemgalos ir Latgalos regionai

Lietuva: Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Kauno apskritys.

 

Programos prioritetų aprašymas, reikalavimai pareiškėjams, paraiškų pateikimo tvarka, projektų atrankos kriterijuai ir kt.) programos interneto svetainėje: 

http://latlit.eu/calls-for-proposals/

http://latlit.eu/informacija-lietuviskai/

Paraiškos priimamos iki 2016 m. rugpjūčio 5 d.

 

 

Europos Komisija patvirtino 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Programos bendras  tikslas - stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų įgyvendinant bendrus veiksmus, kurių  tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

Šis bendrasis tikslas reiškia teigiamų pokyčių tam tikrose srityse siekius, būtent socialinėje, švietimo, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, turizmo, saugos ir saugumo sferose.

Programa siekiama dvigubos naudos:

 • Programa padės gerinti viešojo sektoriaus gebėjimus ir suteiks priemonių teikti paslaugas regioniniu lygmeniu.
 • Programoje bus skiriamas ypatingas dėmesys socialinio kapitalo plėtrai regione ir trečiojo sektoriaus, būtent NVO, bendruomenių, vietos gyventojų, veiklos skatinimui.

Siekiant įgyvendinti strateginį tikslą Programa nustato šiuos teminius tikslus:

1. TT1: socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu;

2. TT2: gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu stiprinimas

3. TT3: vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas;

4. TT4: valstybinių sienų valdymo ir sienų apsaugos gerinimas.

 

Susipažinti su dokumentu galima  http://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2016/03/lv-lt-by_eni_cbc_2015_final.pdf

Neoficialus Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos dokumento vertimas į lietuvių kalbą  http://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2016/03/lv_lt_by_jop_lt_20160325.pdf

I kvietimas planuojamas 2016 m. rudenį.

 

 

Lietuvos mokslo taryba skelbia II kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2017–2018 metais pagal nacionalinę mokslo programą „Gerovės visuomenė“.

Paraiškos priimamos iki 2016 m. gegužės 25 d. 16 val.

Šio kvietimo projektams 2017 metais numatoma skirti ~ 460 tūkst. Eur.

Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal visus programos uždavinius:

1. Pagrįsti moksliniais tyrimais saugios, sveikos ir įtraukios visuomenės vystymąsi Lietuvoje, išanalizuojant visuomenės struktūrą (stratifikaciją), vertybes, nuostatas ir elgsenos kaitą, socialinį, tautinį ir religinį tapatumą, emigracijos ir reemigracijos veiksnius, socialinę nelygybę ir socialinę atskirtį, sveikatos, socialinius, ekonominius ir kitus gyvenimo kokybei svarbius veiksnius, socialinę pagalbą tobulinančias socialines investicijas, sveikatos apsaugos ir paslaugų sistemą, kitų (ne tik sveikatos ir teisėsaugos) sektorių įsitraukimą į sveikos ir saugios visuomenės formavimo procesus.

2. Prognozuoti ir pagrįsti šalies sumanų augimą ir gerovės plėtrą, išanalizuojant politinius, ekonominius ir socialinius, taip pat teritorinės (regioninės) diferenciacijos veiksnius, gerovės sistemos ir šalies ekonominės plėtros sąveikas, parengiant verslumo bei inovacijų ekosistemos studijų, kuriose bus pateikta siūlymų ir rekomendacijų naujoms paslaugoms, rinkų plėtrai, socialinių idėjų kūrimui bei jų diegimui viešajame sektoriuje ir versle pagrįsti, įvertinta gerovės institucijų – socialinės ir sveikatos apsaugos, darbo rinkos ir būsto politikų, švietimo sistemos – veikla ir jų įtaka šalies ekonomikai, demokratijos bei pilietinės visuomenės raidai, politiniams prioritetams ir šalies valdančiojo elito nuostatoms.

3. Pagrįsti moksliniais tyrimais atsakingą ir gerą valdymą, išanalizuojant šalies politinę ir valdymo sistemas kaip gerovės visuomenės plėtros priemones, politikos įgyvendinimo gebėjimus, kolektyvinio veiksmo problemas, europietišką Lietuvos tapatybę ir parengiant siūlymų ir rekomendacijų dėl atsakingos ir atviros viešosios politikos, viešųjų paslaugų kokybės gerinimo, piliečių ir visuomenės dalyvavimo viešajame valdyme bei teisinės sistemos stiprinimo.

Paraiška teikiama lietuvių ir anglų kalbomis, elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, iki 2016 m. gegužės 25 d. 16 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje.

Paraiškų rengimo nuostatos

1. Paraišką galima teikti numatant, kad projektas bus įgyvendinamas pagal vieną iš uždavinių, pagal vieną ar kelias to uždavinio priemones.

2. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2017 m. sausio 1 d. ir ne vėliau kaip 2017 m. balandžio 1 d., baigtis – ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d.

3. Viso projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 110 tūkst. Eur (2017 m. rekomenduojama planuoti ne daugiau kaip 45 tūkst. Eur).

4. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

5. Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. Tai apima šias nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis:

5.1. Nacionalinės mokslo programos;

5.2. Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektai;

5.3. Mokslininkų grupių projektai.

Daugiau informacijos apie kvietimą galite rasti čia: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/318.html.

 

 

 

 

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 2014–2020 m.

2015 m. lapkričio 30 d. Europos Komisija patvirtino Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą 2014–2020 m. Programos tikslas yra prisidėti prie darnaus socialinio ir ekonominio pasienio regionų vystymosi, regionų konkurencingumo bei patrauklumo gyventi ir lankytis didinimo. Programai skirtas biudžetas yra 55 mln. eurų.

Prioritetai:

Bendradarbiavimas užtikrinant švarią ir darnią aplinką

 • Išsaugoti ir vystyti kultūros ir gamtos paveldo objektus, paslaugas bei produktus, siekiant pritraukti daugiau lankytojų į programos teritoriją
 • Gerinti gamtos išteklių valdymą
 • Atkurti apleistas teritorijas siekiant skatinti ekonominį vystymąsi

Užimtumo ir darbo jėgos mobilumo skatinimas

 • Didinti užimtumą skatinant verslumą
 • Sukurti daugiau galimybių įsidarbinti skatinant darbo jėgos mobilumą bei gerinant darbo jėgos įgūdžius

Socialinės įtraukties skatinimas

 • Gerinti socialinių paslaugų efektyvumą ir prieinamumą
 • Gerinti gyvenimo sąlygas skurdžiose bendruomenėse ir teritorijose

Efektyvios viešosios paslaugos ir administravimas

 • Didinti viešųjų paslaugų efektyvumą skatinant bedradarbiavimą tarp institucijų ir gerinant darbuotojų gebėjimus

Daugiau informacijos apie programą ir kvietimus http://www.latlit.eu/

Kvietimai numatomi 2016 m. I pusmetį.

 

 

Konkursas Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo projektams finansuoti 2016 m.

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia jaunimo užimtumo projektų finansavimo atrankos konkursą.

Prioritetai:

1. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas;

2. Jaunimo iniciatyvų skatinimas;

3. Duomenų bazių, skirtų jaunimo problemoms spręsti, kūrimas.

Paraiškų pateikimas iki 2016 m. vasario 22 d. į Utenos rajono savivaldybės administracijos 103 kabinetą. Paraiškas galima teikti ir per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai" (www.epaslaugos.lt).

Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo projektų finansavimo aprašas ir paraiškos forma yra interneto puslapyje www.utena.lt (skyrius „Projektai") „Projektų dokumentų formos",http://utena.lt/index.php/projektai/projekt-dokument-formos

 

ERASMUS+  2016

KA2 - BENDRADARBIAVIMAS INOVACIJŲ IR DALIJIMOSI GERĄJA PATIRTIMI TIKSLAIS

http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/ka2-bendradarbiavimas-inovaciju-ir-dalijimosi-geraja-patirtimi-tikslais-20

AUKŠTASIS MOKSLAS

Erasmus+ programos projektais, skirtais aukštojo mokslo sektoriui, siekiama modernizuoti ir gerinti aukštąjį mokslą Europoje ir visame pasaulyje.

Vykdydamos bendradarbiavimo projektus, mokslo ir studijų institucijos iš Programos šalių turi galimybę dirbti ne tik su Europos šalių institucijomis, bet ir su kaimynystės šalių ‒ Azijos, Afrikos, Balkanų ir Lotynų Amerikos šalių ‒ įstaigomis ir taip gerinti švietimo programas.

Remiamos šios veiklos:

 • kitų programos šalių įmonių ir aukštųjų mokyklų gerosios patirties perėmimas (Žinių sąjungų projektai);
 • jungtinių projektų, modernizuojančių dėstymo metodiką, priemones ir studijų programas, vykdymas kartu su programoje dalyvaujančių šalių institucijomis (Strateginių partnerysčių projektai);
 • struktūrinių projektų vykdymas su aukštosiomis mokyklomis kaimynystės šalyse Afrikoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje (Gebėjimų stiprinimo projektai).

Galimi paraiškos teikėjai. Paraiškas gali teikti visų tipų valstybinės ar privačios institucijos: švietimo ir mokslo institucijos, įmonės, vietos, regioninės, nacionalinės valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, socialiniai partneriai (amatų rūmai, profesinės sąjungos), kultūros organizacijos ir kitos institucijos.

Paraiškas Strateginės partnerystės ir Žinių sąjungų projektams teikianti institucija privalo būti tik iš Programos šalies, o Gebėjimų stiprinimo projektams – gali būti ir iš šalies Partnerės.

Programos šalies mokslo ir studijų institucijos privalo turėti galiojančią Erasmus aukštojo mokslo chartiją.

Pavieniai asmenys teikti paraiškų savo vardu negali, todėl turi kreiptis į savo institucijas.

Projekto trukmė 2 arba 3 metai.

Paraiška teikiama elektroniniu būdu iki 2015 m. kovo 31 d. 13.00 val. Lietuvos laiku.

http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/erasmus-aukstasis-mokslas-21

AUKŠTOJO MOKSLO STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS

Veiklos pobūdis. Strateginės partnerystės projektai skirti stiprinti aukštųjų mokyklų ir suinteresuotųjų šalių (įmonių, tyrimų organizacijų, socialinių partnerių, vietos / regiono valdžios institucijų, kitų švietimo ir mokymo arba jaunimo sektorių) bendradarbiavimą, skatinti aukštojo mokslo kokybę ir naujoves.

Projekte gali būti numatytos tokios veiklos:

 • naujų jungtinių studijų programų, bendrų studijų dalykų, modulių, intensyvių programų rengimas;
 • bendradarbiavimo su įmonėmis plėtojimas;
 • atvirų švietimo išteklių, bendro ir individualaus mokymosi potencialo išnaudojimas;
 • įvairių studijų formų (nuotolinės, modulinės, ištęstinės) integravimas.
 • Mokymo ir mokymosi veiklos gali būti kelių tipų:
 • besimokančiųjų mišrus mobilumas ir virtualūs mokymai;
 • intensyvios studijų programos;
 • trumpalaikiai jungtiniai darbuotojų mokymosi vizitai;
 • ilgalaikiai darbuotojų vizitai;
 • dėstymo vizitai (siunčia bet kuri institucija, priima tik aukštoji mokykla);
 • mokymosi vizitai (siunčia tik aukštoji mokykla, priima bet kuri institucija).

Veiklos trukmė priklauso nuo mokymo veiklos tipo.

Mokymo veikla gali būti tokių tipų:

 • besimokančiųjų mišrus mobilumas, t. y. tiesioginis mobilumas – nuo 5 dienų iki 2 mėnesių, + virtualūs mokymai;
 • intensyvios studijų programos – nuo 5 dienų iki 2 mėnesių;
 • trumpalaikiai jungtiniai darbuotojų mokymosi vizitai – nuo 5 dienų iki 2 mėnesių;
 • ilgalaikiai darbuotojų vizitai – nuo 2 iki 12 mėnesių;
 • dėstymo vizitai (siunčia bet kuri institucija, priima tik aukštoji mokykla);
 • mokymosi vizitai (siunčia tik aukštoji mokykla, priima bet kuri institucija).

Dalyviai - projekte dalyvaujančių institucijų darbuotojai ir studentai.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos. Strateginių partnerysčių projektus gali įgyvendinti institucijos, įsikūrusios Programos šalyse. Institucijos, įsikūrusios šalyse Partnerėse šalyje, taip pat gali dalyvauti su sąlyga, kad jų dalyvavimas suteiks projektui esminę pridėtinę vertę.

Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Viduržemio jūros regiono šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/aukstojo-mokslo-strategines-partnerystes-47

ŽINIŲ SĄJUNGOS

Veiklos pobūdis. Pagal šią centralizuotą programą finansuojami grupės institucijų (konsorciumo) tarptautiniai, struktūruoti ir į rezultatą nukreipti projektai, skatinantys aukštojo mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimą.

Projektai skirti skatinti visų disciplinų, sektorių ir tarpsektorinį bendradarbiavimą; rengti ir diegti naujas studijų programas, atitinkančias verslo poreikius; skatinti studentų, akademinio ir įmonių personalo verslumą, dalijimąsi patirtimi. Pagrindiniai tokių projektų akcentai ‒ inovacijos, tvarumas ir poveikis.

 

Veiklos trukmė 2 arba 3 metai.

Dalyviai - projekte dalyvaujančių institucijų darbuotojai.

Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Pietų Viduržemio šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Reikalavimai. Konsorciumus sudaro mažiausiai 6 organizacijos iš 3 Programos šalių (iš jų ‒ bent 2 turi būti mokslo ir studijų institucijos ir 2 ‒ verslo organizacijos).

http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/ziniu-sajungos-91

GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS

Veiklos pobūdis. Pagal šią centralizuotą veiklą finansuojami grupės institucijų (Konsorciumo) vykdomi projektai, gerinantys šalių Partnerių aukštojo mokslo kokybę (instituciniu ir nacionaliniu lygmenimis). Galimi

2 tipų projektai:

Jungtiniais  projektais siekiama rezultatų, kurie būtų tiesiogiai naudingi projekte dalyvaujančių šalių partnerių institucijoms. Galimos 3 rūšių veiklos:

 • studijų programų kūrimas;
 • mokslo ir studijų institucijų valdymo, vadovavimo ir veikimo modernizavimas;
 • mokslo ir studijų institucijų ir platesnės ekonominės bei socialinės aplinkos ryšių stiprinimui.

Struktūriniais projektais siekiama daryti poveikį šalių partnerių aukštojo mokslo sistemoms ir skatinti jų nacionalinio ir/arba regioninio lygmens reformas. Galimos 2 rūšių veiklos:

 • su aukštojo mokslo sistemomis susijusių politikos krypčių, šių sistemų valdymo ir vadovavimo modernizavimas;
 • aukštojo mokslo sistemų ir platesnės ekonominės ir socialinės aplinkos ryšių stiprinimui.
 • Gebėjimų stiprinimo projektuose, vykdomuose su  Vakarų Balkanų (1 regionas), Rytų partnerystės (2 regionas) ir Pietinės Viduržemio jūros regiono (3 regionas)  šalimis  gali būti skirta papildoma dotacija specialiajai mobilumo krypčiai. Ši dotacija gali būti naudojama studentų bei dėstytojų mobilumui, susijusiam su projekto veikla.

Veiklos trukmė 2 arba 3 metai.

Dalyviai. Projekte dalyvaujančių institucijų darbuotojai ir studentai.

Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Pietų Viduržemio šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys. Išsamus šalių Partnerių sąrašas pateikiamas Erasmus+ programos vadove.

 

Reikalavimai. Projekto konsorciumą sudaro bent 1 šalis Partnerė (mažiausiai 2 mokslo ir studijų institucijos iš kiekvienos) ir ne mažiau nei 3 Programos šalys (bent po 1 mokslo ir studijų instituciją iš kiekvienos šalies).

Šalių partnerių mokslo ir studijų institucijų konsorciumuose turi būti bent tiek pat, kiek Programos šalių mokslo ir studijų institucijų. Struktūrinių projektų konsorciumuose kaip partneriai turi dalyvauti už aukštąjį mokslą atsakingos ministerijos kiekvienoje iš šalių Partnerių, kurioms skirtas projektas.

http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/gebejimu-stiprinimas-92

Erasmus+ programos vadovas. 2 versija (2016): 2015-12-18

 

2015 m. kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams

Lietuvos mokslo taryba skelbia 2015 metų kvietimą teikti paraiškas paramai mokslo renginiams. Paraiškos priimamos iki 2015 m. balandžio 17 d. 15 val.

Paramos paskirtis - skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius organizuojant reikšmingus šalies ar tarptautinio masto mokslo renginius Lietuvoje.

Numatomas biudžetas. Paramai mokslo renginiams 2015 m. numatyta skirti apie 87 tūkst. eurų.

Galimi pareiškėjai. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Paraiškų vertinimo kriterijai. Pateiktos paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

 • renginio aktualumas Lietuvos mokslui ir studijoms bei jo tęstinumas;
 • renginio reikšmė tarptautinių mokslinių ryšių plėtotei ir Lietuvos įsipareigojimai organizuoti renginį;
 • numatomų išlaidų pagrįstumas;
 • institucijos patirtis organizuojant panašaus pobūdžio renginius.

Paraiška teikiama tik elektroniniu būdu, užpildant formą adresu http://parama.lmt.lt/ iki 2015 m. balandžio 17 d. 15 val.

Kvietimo paraiškų rengimo nuostatos

 1. Paramą galima gauti renginiams, kurie vyks ne anksčiau kaip 2015 m. balandžio 1 d. ir ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 15 d.
 2. Parama skiriama tik Lietuvoje organizuojamiems reikšmingiems regioninio ar tarptautinio masto mokslo renginiams.
 3. Paraiškoje turi būti aprašytas renginys (nurodyti jo pobūdį, planą, dalyvių bei pranešimų skaičių) ir pridėta išsami renginio programa (nurodyti pranešėjus, pranešimų pavadinimus).
 4. Lėšos gali būti skiriamos tik šioms veikloms, tiesiogiai susijusioms su mokslo renginiais:
 • užsienio kviestinių pranešėjų kelionės ir (ar) apgyvendinimas;
 • transporto, patalpų ir (ar) įrangos renginiui organizuoti nuoma.
 1. Prašant finansuoti užsienio kviestinio pranešėjo kelionių ir (ar) apgyvendinimo išlaidas, turi būti nurodyta: vardas, pavardė, institucija, šalis, pranešimo pavadinimas, kelionės maršrutas; pateikta: kelionės ir apgyvendinimo kainos pagrindimas, trumpas pranešėjo pristatymas.
 2. Prašant finansuoti transporto, patalpų ir (ar) įrangos renginiui organizuoti nuomos išlaidas, turi būti paaiškinta, kodėl renginio neįmanoma organizuoti institucijos turimose patalpose, detaliai nurodyta, kas įtraukta į transporto, patalpų ir įrangos nuomos kainą, nuomos kaina pagrįsta dokumentais.
 3. Lėšos neskiriamos maitinimui (įskaitant kavos pertraukėles), renginio leidiniams, padalomajai medžiagai, kanceliarinėms prekėms, sinchroniniam vertimui ir tam reikalingai įrangai, pranešėjų honorarams, dienpinigiams, valiutos keitimo ir kitoms išlaidoms, nenurodytoms 4 punkte.
 4. Svarstomos tik tos paraiškos, kuriose numatomos tinkamos mokslo renginio išlaidos yra ne mažesnės nei 1000 eurų.
 5. Paraiškos skirti paramą studentų, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijoms bei vasaros mokykloms nesvarstomos.

Detaliau  http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/251.html

 

 

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2015 m. programos sveikatos projektų ir aplinkos sveikatinimo projektų konkursas

Utenos rajono savivaldybės taryba 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. TS-28 patvirtino Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją 2015 m. programą (toliau – Programa).

Prioritetinės Programos kryptys:
1. alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija;
2. aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena ir kt.);
3. sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;
4. psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija.

Paskutinė paraiškų pateikimo data – 2015 m. kovo 23 d.

Programai ir paraiškos forma http://www.utena.lt/index.php/sveikata

Programą kuruoja Utenos rajono savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė. 

Tel.nr. 8-389-63991, el. paštas eligija.zidoniene@utena.lt Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Išsamiau http://www.utena.lt/index.php/sveikata/utenos-rajono-savivaldybes-visuomenes-sveikatos-remimo-specialioji-2013-m-programa

 

 

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia kultūrinės veiklos plėtros projektų finansavimo konkursą.

Prioritetai 2015 m. kultūrinės veiklos projektams:
1. Etnografinių regionų metams skirti projektai;
2. Nevyriausybinių organizacijų kultūrinės edukacijos ir kultūrinės veiklos projektai;
3. Jaunųjų menininkų kūrybiniai projektai;
4. Kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektai;
5. Europos paveldo dienų „Paveldėkime savo ateitį" renginių organizavimas;
6. Leidybos projektai.

Prioritetas teikiamas nevyriausybinių organizacijų projektams:
1. Nevyriausybinių organizacijų veikla, skatinanti bendruomeniškumą;
2. Tradicinė kraštiečių klubo veikla;
3. Tradicinių etninių švenčių ir konkursų organizavimas.

Projektus pateikti iki 2015 m. kovo 20 d. 17.00 val. Utenos rajono savivaldybės administracijai (103 kab.).

Išsamiau: http://www.utena.lt/index.php/1657-2015-02-24

Reikalavimai ir paraiškų formos http://www.utena.lt/index.php/projektai/projekt-dokument-formos

 

 

Utenos rajono savivaldybės administracija iki 2015 m. kovo 1 d. priima paraiškas gamtosauginių projektų finansavimui gauti

Paraiškas gali teikti biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, nevyriausybinės organizacijos, visuomeninės jaunimo organizacijos.

2015 m. tiksliniai gamtosauginės veiklos projektų prioritetai yra šie:
- aplinkosauginiai renginiai, seminarai, konkursai;
- gyvūnų globos, apsaugos, priežiūros, tyrimų skatinimas;
- savanorišką veiklą skatinantys projektai, integruoti į regioninius, šalies, tarptautinius projektus.

Detaliau su Utenos rajono savivaldybės administracijos gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašu bei paraiškos forma galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje adresu www.utena.lt (skyrius „Aplinkos apsauga"/„Ekologinis švietimas"/Gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarka) arba Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriuje (220; 221 kab., Utenio a. 4, Utena).

http://www.utena.lt/index.php/aplinkos-apsauga/ekologinis-svietimas/gamtosaugines-veiklos-projekt-finansavimo-tvarka

 

INTERREG Baltijos jūros regiono programos kvietimas

2014-2020 m. INTERREG Baltijos jūros regiono programa paskelbė I-ąjį kvietimą teikti projektų idėjas. Projektų idėjas galima teikti nuo 2014 m. gruodžio 2 d. iki 2015 m. vasario 19 d.

Išsamiau (į šią informaciją reikia išeiti iš aukščiau pateiktos informacijos)

Programoje dalyvauja ES valstybės narės – Danija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Suomija, Švedija ir šiaurinės Vokietijos dalys, taip pat šalys-partnerės: Norvegija, Baltarusija ir šiaurės vakarų Rusijos regionai. Projektą gali suformuoti bent trys partneriai iš trijų šalių.

Galimi pareiškėjai - valdžios institucijos iš vietos, regionų ir nacionalinio lygmenų, mokslinių tyrimų, mokymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, sektorinės įstaigos ir asociacijos, privačios įmonės.

Finansavimas – iš Europos regioninės plėtros fondo, Europos kaimynystės instrumento, taip pat Norvegijos nacionalinis finansavimas. Projekto partneriai bendrai finansuoja veiklą savo lėšomis (dėl pirmų trijų prioritetų, nurodytų apačioje, programa kofinansuoja Lietuvai iki 85 % pagrįstų išlaidų).

 Laukiamos projektų idėjų paraiškos pagal šiuos programos Prioritetus: 

1. Gebėjimai inovacijų srityje (Capacity for Innovation);

2. Gamtos resursų valdymas (Management of natural resources);

3. Tvarus transportas (Sustainable transport);

4. Makro-regioninio bendradarbiavimo koordinavimas (Coordination of macro-regional cooperation)- specifinis prioritetas, skirtas Baltijos Jūros Regiono Strategijos Prioritetinių sričių koordinatoriams (PACs) ir Horiontaliųjų veiksmų lyderiams (HALs).

Atkreipame dėmesį, kad 2014-2020 m. programa taiko naujas projektų teikimo ir atrankos tvirtinimui taisykles. Jose numatyta, kad programos finansuojami projektai bus renkami keliais etapais:

 • I-asis etapas - projekto idėjos teikimas, vertinimas ir atranka projektų paraiškų teikimui; 
 • II-asis etapas - atrinktų idėjų projektų pilnos paraiškos teikimas, vertinimas ir galutinė atranka finansavimui. 

Visa informacija apie paskelbtą kvietimą patalpinta tinklapyje: http://www.interreg-baltic.eu/how-to-apply/1st-call-for-applications.html

Makroregioninio bendradarbiavimo koordinavimo Programos vadovą galima rasti čia.

 

 

2014-2020 ERASMUS+ , 2015 M.  http://www.erasmus-plius.lt/

 

 

Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo projektų konkursas. Kvietimo sritis - JAUNIMO UŽIMTUMAS

 

Išsamiau http://www.utena.lt/index.php/projektai/projekt-dokument-formos