Rotacija

Vadovaujantis Gerai besimokančio studento nustatymo, studentų rotacijos ir studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo laikinosios tvarkos aprašu vykdomas visų toje pačioje studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą studijuojančių studentų studijų pasiekimų lygmens nustatymas; atliekama studentų, studijuojančių valstybės finansuojamose studijų vietose ir neatitinkančių gerai besimokančio studento kriterijų, rotacija.

Valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų atitikimas gero mokymosi kriterijams yra vertinamas kas vieneri studijų metai pagal studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

Laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą užima toje pačioje studijų kryptyje (studijų programoje), tame pačiame kurse ir pagal tą pačią studijų formą valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje geriausiai besimokantis studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus.

Su kiekvienu studentu bus susisiekta asmeniškai telefonu arba el.paštu, jei po rotacijos pasikeičia studento studijų finansavimas.

Turint klausimų dėl rotacijos, kreipkitės į Studijų skyrių:
Maironio g. 7, 13 kab. 0 677 95978,
el. p. virgilija.titeniene@utenos-kolegija.lt

Rotacijos tvarka

2016 m. gruodžio 23 d. Utenos kolegijos Akademinės tarybos sprendimu Nr. AT-52 patvirtintas Gerai besimokančio studento nustatymo, studentų rotacijos ir studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo laikinosios tvarkos aprašas, kuris parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XII-2534 78 straipsniu (TAR, 2016-07-14, Nr. 20555), Lietuvos kolegijos direktorių konferencijos 2016 m. rugsėjo 29 d. narių patvirtintais Bendraisiais kolegijų studentų rotacijos principais.

Aprašas skirtas Kolegijos studentams, studijuojantiems pirmosios pakopos koleginių studijų programas valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose studijų vietose bei reglamentuoja Kolegijos pirmosios pakopos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų vienerių studijų metų gerai besimokančio studento nustatymo pagal galiojančią studijų rezultatų vertinimo sistemą, studentų rotacijos ir studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo procedūras.