utenos-kolegija.lt

Kas gali pretenduoti į už studijas sumokėtos kainos kompensavimą?

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopos (į aukštąsias mokyklas įstojusiems po 2017-01-01) geriausiais rezultatais atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems asmenims.

Teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigę asmenys, kurie, aukštajai mokyklai sudarant asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą:

  • neturi akademinių skolų;
  • yra įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus;
  • pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo neturi teisės gauti asmenys:

  1. nurodyti Mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnio 2 dalyje:
    1. 1. pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
    2. 2. užsieniečiai, išskyrus Mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečius, dirbančius ir (arba) turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.
  2. kurie gavo studijų stipendiją vadovaujantis Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo (patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 „Dėl Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“) nuostatomis – už studijų laikotarpį, už kurį jie gavo studijų stipendiją;
  3. kuriems buvo skirta už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo (patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 „Dėl Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“) nuostatomis – už studijų laikotarpį, už kurį jiems skirta kompensacija.

Asmenims, įstojusiems po 2017-01-01: studijų kaina kompensuojama pabaigus kiekvienus studijų metus.

Kompensuojama per atitinkamą laikotarpį sumokėta studijų kaina ar studijų kainos dalis, bet ne didesnė kaip norminė studijų kaina.

Kaip sužinoti ar man skirta už studijas sumokėta kainos kompensacija?

Asmenų, kuriems skiriamos už studijas sumokėtos kainos kompensacijos, sąrašas nėra skelbiamas viešai. Asmenys, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, informuojami el. paštu bei SMS žinute. Tad atkreipkite dėmesį, kad Jūsų kontaktiniai duomenys, kuriuos turi aukštoji mokykla, būtų aktualūs.

Taip pat asmenys gali pasitikrinti prisijungę per Elektroninius valdžios vartus prie Fondo informacinės sistemos PARAMA.

Išsami informacija apie studijų kainos kompensavimą geriausiai besimokantiems asmenims.

Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems asmenims

Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas galimas ir nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims.

Tai už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims.

Siekiantys gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į aukštąją mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą karo tarnybą bei aukštajai mokyklai pateikti tai liudijančius dokumentus.o

Išsami informacija apie kainos dalies kompensavimą karo tarnybą atlikusiems asmenims.