Darbo taryba

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Darbo kodekse numatytą darbuotojų atstovavimo teisę, Utenos kolegijoje veikia Darbo taryba.

Darbo taryba yra nepriklausomas kolegialus Utenos kolegijos darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Savo veikloje Darbo taryba vadovaujasi LR Konstitucija, LR Darbo kodeksu, LR įstatymais, reglamentuojančiais darbo santykius, ir VšĮ Utenos kolegijos Darbo tarybos reglamentu.

Darbo tarybos sudėtis:

  • Pirmininkas – Vigandas Leleiva
  • Sekretorė – Ramutė Kavoliūnienė
  • Narės:

    Vilma Andrašienė
    Aušra Stoškienė
    Aušra Lankauskienė

Darbo tarybos el. p. darbo.taryba@utenos-kolegija.lt