Kolegijos akademinė taryba

Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas.

Funkcijos

Akademinė taryba atlieka šias funkcijas:

 1. nustato studijų tvarką;
 2. tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui pasiūlymus dėl šių programų finansavimo ir Kolegijos struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti;
 3. vertina atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus, kokybę ir lygį;
 4. tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą, kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama, tvirtina Kolegijos vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos vadovą;
 5. nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;
 6. šaukia Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimus svarbiems Kolegijos veiklos klausimams aptarti; apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą praneša Kolegijos akademinei bendruomenei ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas Kolegijos interneto svetainėje;
 7. Kolegijos fakultetų tarybų siūlymu, atsižvelgdama į asmens mokslinės ar pedagoginės ir (ar) kitus visuomenei reikšmingus veiklos rezultatus, vadovaudamasi savo nustatyta tvarka, teikia garbės ir kitus vardus;
 8. svarsto ir derina su Taryba siūlymus dėl Statuto pakeitimų;
 9. svarsto direktoriaus pateiktą Kolegijos strateginį veiklos planą, kuriame apibrėžiama ir Kolegijos misija ir vizija, ir teikia dėl jo nuomonę Tarybai;
 10. svarsto direktoriaus teikiamus Kolegijos struktūros pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti, ir teikia dėl jų nuomonę Tarybai;
 11. svarsto ir teikia pasiūlymus Tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti direktoriaus pareigas;
 12. svarsto ir teikia pasiūlymus Tarybai dėl Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planų;
 13. svarsto ir teikia pasiūlymus Tarybai dėl Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise bei kitu teisėtu pagrindu valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos;
 14. tvirtina studijų kainas ir nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo kokybę;
 15. direktoriaus teikimu pritaria direktoriaus pavaduotojų ir fakultetų dekanų kandidatūroms;
 16. fakulteto tarybos teikimu tvirtina fakulteto nuostatus ir fakulteto tarybos nuostatus;
 17. atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas.

(Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (TAR, 2016-07-14, Nr. 20555))

Sudėtis

Akademinė taryba sudaroma 5 metams iš 9 narių:

 • 6 dėstytojai, iš kurių 2 mokslininkai, užimantys ne žemesnes kaip docento pareigas;
 • 2 studentų atstovai;
 • 1 narys pagal pareigas – direktorius.

Dėstytojai į Akademinę tarybą renkami akademinės bendruomenės susirinkime. Studentų atstovus į Akademinę tarybą skiria Studentų atstovybė savo nustatyta tvarka, o jeigu Studentų atstovybės nėra – visuotinis studentų susirinkimas (konferencija).

Akademinės tarybos sudėtis:

Pirmininkė – Rima Žarskutė, Verslo ir technologijų fakulteto lektorė.
Pavaduotoja – Danguolė Šakalytė, Medicinos fakulteto dekanė.
Sekretorė – Dr. Jūratė Urbonienė, Verslo ir technologijų fakulteto docentė.

Nariai:

Dr. Raimundas Čepukas, direktorius – Akademinės tarybos narys pagal pareigas.
Dr. Daiva Kriukelytė, Medicinos fakulteto docentė.
Raimundas Zunka, Medicinos fakulteto BPS(2)-21. studentas.
Denis Lisunov, Verslo ir technologijų fakulteto ISI-21 gr. studentas.
Vijolė Satkauskienė, Verslo ir technologijų fakulteto lektorė.
Ramunė Ubeikienė, Medicinos fakulteto lektorė.

Dokumentai

Akademinės tarybos veiklą reglamentuoja Akademinės tarybos patvirtintas

2022-2023 m. m. veiklos ataskaita

2023-2024 m. m. veiklos programa

Akademinės tarybos veikla

Utenos kolegijos Akademinės tarybos pirmininkė
Rima Žarskutė