Akademinė parama

Studentams teikiama akademinė parama apima informavimą ir konsultavimą dėl studijuojamų dalykų, studijų rezultatų įskaitymo, baigiamųjų darbų rengimo, praktikų, dalyvavimo Erasmus+ mainų programoje, karjeros galimybių ir kt.

Kur ieškoti svarbiausios informacijos?

Dokumentai ir metodinės priemonės

Kur kreiptis, kilus klausimams?

  • Studijos pradedamos Studijų įvadu, kurio metu pateikiama bendra informacija ir pagrindiniai žingsniai, reikalingi sėkmingai studijuoti. Šią informaciją suteikia ir konsultuoja dėstantis dėstytojas.
  • Verslo ir technologijų fakultete bei Medicinos fakultete studentams teikiama akademinė parama apima įvairios su studijomis susijusios informacijos teikimą, konsultavimą. Katedros vedėjai, administratorės, Studijų programų pirmininkai konsultuoja studentus dėl alternatyvių ir laisvai pasirenkamų dalykų pasirinkimo, dalykų įskaitymo, neformaliu būdu įgytų kompetencijų įskaitymo, baigiamojo darbo rengimo klausimais. Praktikos vadovės konsultuoja ir tarpininkauja surandant praktikos atlikimo vietas ir bendraujant su tiesioginiais praktikos vadovais institucijose, pataria studentams dėl praktikos organizavimo ir turinio. Fakultete būsite nukreipti į darbuotojus, suteiksiančius Jums reikalingą informaciją ir / ar konsultacijas.
  • Studijų dalyko / modulio dėstytojai supažindina su vertinimo sistema, dalyko / modulio tikslais, konsultuoja rengiantis egzaminams, rašant kursinius, baigiamuosius darbus ir kitais akademiniais klausimais.
  • Studentai, turintys specialiųjų mokymosi poreikių (negalią ar mokymosi sutrikimų), kilus klausimams dėl pagalbos studijų procese, kreipiasi į akademinės grupės kuratorių arba katedros vedėją (VTF katedros; MF katedros) .
  • Studijų skyriaus darbuotojai konsultuoja studentus skatinamųjų, tikslinių  bei socialinių stipendijų, valstybės remiamų paskolų, kainos kompensavimo, studentų akademinėje bazėje suvestų rezultatų ir kt. klausimais.
  • Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojai informuoja ir konsultuoja dėl galimybių dalyvauti Erasmus+ mainų programoje, rengia dokumentus, reikalingus mainų studijoms ir praktikai užsienio aukštosiose mokyklose.
  • Karjeros ir komunikacijos skyrius studentams teikia karjeros planavimo bei valdymo paramą, organizuoja individualias konsultacijas: darbo dokumentų rengimo, karjeros planavimo ir įgyvendinimo klausimais, organizuoja seminarus, kurių metu mokomasi efektyviau bendrauti, prisistatyti darbdaviui, planuoti karjerą ir pan.
  • Projektų valdymo skyrius konsultuoja studentus dėl įvairių su studijomis ir kita veikla susijusių projektų rengimo.
  • Biblioteka teikia informaciją apie reikiamas knygas, elektroninius šaltinius.
  • Su elektroniniu mokymu susijusią technologinę ir metodinę paramą teikia Elektroninio mokymo centras.