Erasmus+ programa

Apie ERASMUS+ programą

Informaciją apie  Erasmus+ programą rasite čia.

Parama aukštųjų mokyklų studentams ir darbuotojams, turintiems specialiųjų poreikių, ir dalyvaujantiems „Erasmus+“ programos mobilumo veiklose

ERASMUS+ programa studentams

Mobilumo gidas

Dalyvavimo Erasmus mobilumo programoje tvarka

ERASMUS studento chartija

Dalyviai – Kolegijoje registruoti  studijų studentai.

Erasmus mobilumo studijoms veiklose gali dalyvauti 2–4 kursų studentai. Erasmus mobilumo praktikoms veiklose gali dalyvauti 1–4 kursų studentai, bei einamųjų metų absolventai.

Veiklos trukmė

Kiekvienas  pažangus studentas turi teisę pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų ciklą (bakalauro, magistratūros ir doktorantūros).

Absolventų praktikos mobilumas privalo prasidėti ir pasibaigti per 12 mėnesių po studijų baigimo.

Studijų mobilumas gali trukti nuo 3 iki 12 mėnesių.

Praktikos mobilumas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių.

Studijų mobilumu laikomas ir toks periodas, kuris apima studijų ir praktikos veiklas, einančias viena po kitos ir organizuojamas tos pačios priimančiosios institucijos. Tokio mišraus mobilumo atveju galima sujungti, pavyzdžiui, 1 mėnesio praktikos laikotarpį su 2 mėnesių studijų laikotarpiu.

Atranka

Kolegija skelbia ir organizuoja viešus konkursus Erasmus+ programos studijoms ir praktikai užsienyje pagal patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką. Visi atrankoje dalyvaujantys studentai  informuoja apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, pareiškėjų skaičių ir atrankos rezultatus (pvz. interneto tinklalapyje).

Konkursas gali vykti vieną arba du kartus per metus (dažniausiai kovo-balandžio mėnesiais ir papildomai rudenį).

Absolventų praktikai studentai atrenkami dar nepasibaigus studijų laikotarpiui, nors išvykstama jau po studijų.

Pagrindiniai bendrieji studentų atrankos kriterijai:

 • ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai;
 • priimančios institucijos pasiūlyta studijų/praktikos programa;
 • užsienio kalbos įgūdžiai;
 • motyvacija studijuoti/atlikti praktiką užsienyje;
 • asmens sugebėjimas spręsti kylančias problemas.

DOKUMENTŲ PILDYMAS PRIEŠ ATRANKOS KONKURSĄ

 • Paraiška dalyvauti konkurse;
 • Studijų pažyma (išduodama Studijų skyriuje) – dokumentas apie visų semestrų pažangumo rodiklius lietuvių ir anglų kalba;
 • CV (lietuvių ir užsienio kalbomis);
 • Motyvacinis laiškas (užsienio kalba);
 • Studento pažymėjimo kopija;
 • Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
 • Europos Sąjungos sveikatos draudimo kortelė.

DOKUMENTŲ PILDYMAS PO ATRANKOS KONKURSO

 • Studijų sutartis (derinama su katedros vedėju bei  fakulteto Erasmus+ akademiniu koordinatoriumi);
 • Praktikos sutartis (derinama su katedros vedėjubei  fakulteto Erasmus+ akademiniu koordinatoriumi);
 • Praktikos sutartis absolventams (derinama su fakulteto Erasmus+ akademiniu koordinatoriumi);
 • Finansinė sutartis studijoms (rengiama Tarptautinių ryšių skyriuje, gavus pasirašytas trišales  studijų sutartis ang. Learning Agreement);
 • Finansinė sutartis praktikoms (rengiama Tarptautinių ryšių skyriuje, gavus pasirašytas trišales  praktikos sutartis ang. Traineeship Agreement).
 • Kalbinio pasirengimo testas. Daugiau informacijos (prieigą prie testo suteikia Erasmus+ Institucinis koordinatorius).

Atsiskaitymo dokumentai, grįžus iš studijų/praktikos

Erasmus+ mobilumas studijoms:

 • Akademinė pažyma, kurią išduoda priimančioji institucija, įrodanti faktinę studijų trukmę, įvertinimą studijų metu (Learning Agreement for Studies, dalis After the Mobility);
 • Privalomas kalbos vertinimo testas internetu mobilumo laikotarpio pabaigoje.
 • ES internetinės apklausos anketa (angl. on-line EU Survey). Pildoma ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai gaunamas kvietimą ją užpildyti. Iš ataskaitos nepateikusių  dalyvių reikalaujama grąžinti  ES dotacijos dalį;

Erasmus+ mobilumas praktikai:

 • Praktikos pažymėjimas (arba jos priedas), kurią išduoda priimančioji institucija, įrodanti faktinę studijų trukmę, įvertinimą studijų metu ( Learning Agreement for Traineship, dalis After the Mobility);
 • Privalomas kalbos vertinimo testas internetu mobilumo laikotarpio pabaigoje.
 • ES internetinės apklausos anketa ((angl. on-line EU Survey). Pildoma ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai gaunamas kvietimą ją užpildyti. Iš ataskaitos nepateikusių  dalyvių reikalaujama grąžinti  ES dotacijos dalį;

Studijų/praktikos finansavimas

Stipendija skaičiuojama vienam mėnesiui ir išmokama kaip fiksuota norma.

Praktikos atveju, studentas gauna didesnę stipendiją nei vykstantis studijoms.

Studijų atveju, studentai iš socialiai remtinų grupių (t.y. jeigu jie atitinka nacionalinius reikalavimus), gauna papildomą 200 EUR/mėn. sumą pragyvenimo išlaidoms. Du papildomo finansavimo tipai tarpusavyje nederinami.

Studentų stipendijoms nustatytos normos

Priimančioji šalis Suma per mėnesį, EUR
Studijų mobilumui Praktikų mobilumui
1 grupė:
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra didesnės
Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 500 € 700 €
2 grupė:
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra vidutinės
Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija 400 € 600 €
3 grupė:
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra mažesnės
Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija 300 € 500 €
Šalys Partnerės Į šalį Partnerę išvykstančiam Lietuvos MSI studentui 650 €
Šalys Partnerės Studentui, atvykstančiam į Lietuvą iš šalies Partnerės 750 €

Dokumentai

Dokumentų formos:

Paraiška studijoms/stažuotėms užsienyje

Mobilumo planas:

Išvykstančių studentų sąrašas