Erasmus+ programa

„Erasmus+“ yra Europos Sąjungos rėmimo programa, suteikianti mokymosi ir tobulėjimo galimybių įvairaus amžiaus, statuso, profesijų asmenims bei galimybę įvairioms organizacijoms, įstaigoms, institucijoms įgyvendinti programos kriterijus atitinkančius projektus.

Dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašas

Programa „Erasmus+“ remiamos veiklos apima:

  • Mobilumas mokymosi tikslais – remiamas studentų, stažuotojų, mokytojų ir kitų formaliojo švietimo srities darbuotojų, taip pat neformaliojo ugdymo srities darbuotojų, su jaunimu dirbančių asmenų ir kt. mobilumas.
  • Bendradarbiavimas inovacijų kūrimo ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais – remiamas švietimo, mokymo, jaunimo įstaigų, organizacijų ir įmonių tarptautinių partnerysčių kūrimas, vystymas.

Programos „Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritis suteikia galimybių formaliojo švietimo institucijoms – ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigoms, profesinėms ir aukštosioms mokykloms, suaugusiųjų švietimo organizacijoms įsitraukti į tarptautinius mobilumo arba inovacijų kūrimo projektus.

Siekiama:

  • kelti pagrindinių kompetencijų ir įgūdžių lygį, ypač atsižvelgiant į jų aktualumą darbo rinkai ir įnašą užtikrinant visuomenės sanglaudą, visų pirma teikiant daugiau mobilumo mokymosi tikslais galimybių ir užtikrinant geresnį švietimo ir mokymo sektorių ir darbo aplinkos bendradarbiavimą;
  • skatinti kokybę, inovacijas, meistriškumą ir tarptautiškumą švietimo ir mokymo įstaigų lygiu, visų pirma plėtojant sustiprintą tarptautinį švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų ir kitų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą;
  • remti Europos mokymosi visą gyvenimą erdvės, skirtos papildyti nacionalinio lygmens politikos reformas ir remti švietimo ir mokymo sistemų modernizaciją, kūrimą ir didinti informuotumą apie ją, visų pirma stiprinant politinį bendradarbiavimą, geriau naudojant ES skaidrumo ir pripažinimo užtikrinimo priemones ir skleidžiant gerąją patirtį;
  • didinti švietimo ir mokymo tarptautinį matmenį, visų pirma užtikrinant Programos šalių ir šalių Partnerių įstaigų bendradarbiavimą profesinio mokymo srityje ir aukštojo mokslo lygmeniu didinant Europos mokslo ir studijų institucijų patrauklumą ir remiant Programos šalių ir šalių Partnerių mokslo ir studijų institucijų mobilumo ir bendradarbiavimo tarp jų skatinimą ir tikslingai didinant šalių Partnerių pajėgumą remiant ES išorės veiksmus, įskaitant vystymosi tikslus;
  • gerinti kalbų mokymą(si) ir skatinti didelę ES kalbų įvairovę ir įvairių kultūrų supratimą.

Dalyvavimas programoje

Dalyviai – Kolegijoje registruoti studijų studentai.

Veikla

Veiklos pobūdis

Atranka

Atranka

Finansavimas

Studijų/praktikos finansavimas

Studentams gali būti skiriama „Erasmus+“ stipendija, iš dalies padengianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas „Erasmus+“ studijų laikotarpiu užsienyje.

Tiek gavę, tiek negavę stipendijos „Erasmus+“ studentai yra atleisti nuo mokesčio už mokslą priimančioje institucijoje, tačiau moka įprastus mokesčius siunčiančiai institucijai „Erasmus+“ studijų laikotarpiu užsienyje. „Erasmus+“ studijų laikotarpiu užsienyje išvykstantiems studentams visų nacionalinių stipendijų arba paskolų mokėjimas negali būti nutrauktas.

Mažiau galimybių turintiems studentams ir darbuotojams gali būti skiriamas ir papildomas finansavimas – papildoma individuali parama (tik studentams) bei papildoma dotacija, skirta dalyviams su fizine, protine ar kita negalia, remiantis realiai patirtomis išlaidomis.

Atsiskaitymas grįžus iš studijų/praktikos

Grįžus iš studijų/praktikos

Pasibaigus Erasmus+ veiklai, studentas privalo užpildyti ir pateikti baigiamąją elektroninę ataskaitą. Iš ataskaitos nepateikusių studentų juos siuntusi institucija gali pareikalauti grąžinti dalį gautos stipendijos arba ją visą. Grąžinti stipendijos nereikalaujama tuo atveju, jeigu studentas planuotos veiklos užsienyje negalėjo užbaigti dėl force majeure aplinkybių. Studentas privalo apie tokius atvejus nedelsiant pranešti siunčiančiai institucijai.

Jeigu „Erasmus+“ stipendiją gaunantys studentai nesilaikė stipendijos susitarimo sąlygų, jie turės atlyginti dalį stipendijos ar ją visą (išskyrus atvejus, kai savo planuotos veiklos užsienyje jie negalėjo užbaigti dėl force majeure aplinkybių).


Daugiau informacijos