Studentų savivaldos institucijos

Kolegijoje veikia šios studentų savivaldos institucijos: Kolegijos studentų susirinkimas ir Studentų atstovybė.

Kolegijos studentų susirinkimas

Kolegijos studentų aukščiausia savivaldos institucija - Studentų susirinkimas (konferencija). Tarp Susirinkimų (konferencijų) veikia Studentų atstovybė.

Studentų savivaldos uždavinys - kurti kūrybinę studijų atmosferą, organizuoti studentų bendruomenės gyvenimą, ginti studentų teises ir interesus, atstovauti jiems palaikant santykius su Kolegijos akademinės bendruomenės nariais ir valdymo bei savivaldos institucijomis.

Kolegijos studentų susirinkimas (konferencija):

  • siūlo Akademinei tarybai keisti statutą ar kitus Kolegijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  • svarsto kitus klausimus, susijusius su studentų teisėmis ir pareigomis, socialinėmis reikmėmis.

Kolegijos studentų atstovybė

Studentų interesams atstovauja Studentų atstovybė, kurią sudaro visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) išrinkti studentai. Studentų atstovybė veikia pagal susirinkime (konferencijoje) patvirtintus, su Kolegijos akademinės tarybos suderintus savo nuostatus, kurie negali prieštarauti Kolegijos statutui.

Studentų atstovybės įstatuose turi būti nustatyta studentų delegavimo į Kolegijos ar jos padalinių savivaldos institucijas tvarka. Studentų atstovai dalyvauja savivaldos institucijų veikloje su sprendžiamojo balso teise.

Studentų atstovybė turi teisę gauti informaciją ir paaiškinimus iš Kolegijos ir jos padalinių savivaldos institucijų visais studijų klausimais.Studentų atstovybė turi teisę išreikšti savo nuomonę visais rūpimais klausimais ir Kolegijos statuto nustatyta tvarka pareikalauti dar kartą svarstyti aukštosios mokyklos savivaldos institucijų priimtus sprendimus.

Kolegija remia Studentų atstovybę, skiria lėšų Atstovybės veiklai finansuoti.