Aktualūs dokumentai

Šiame skyriuje pateikiami studentams aktualūs dokumentai:

Taip pat kviečiame susipažinti su šiais dokumentais:

  1. Utenos kolegijos gerai besimokančio studento nustatymo, studentų rotacijos ir studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo laikinosios tvarkos aprašas

    Aprašas skirtas Kolegijos studentams, studijuojantiems pirmosios pakopos koleginių studijų programas valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose studijų vietose bei reglamentuoja Kolegijos pirmosios pakopos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų vienerių studijų metų gerai besimokančio studento nustatymo pagal galiojančią studijų rezultatų vertinimo sistemą, studentų rotacijos ir studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo procedūras.

  2. Utenos kolegijos studijų programos ir studijų formos keitimo tvarkos aprašas

    Aprašas taikomas Kolegijos studentams, kurių studijas finansuoja valstybė ir kurie ketina keisti studijų programą ir (ar) studijų formą; asmenims, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose kitoje kolegijoje ir keičiantiems studijų programą Kolegijoje; Kolegijos studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose ir keičiantiems studijų programą ir (ar) studijų formą toje pačioje studijų srityje Kolegijoje.

  3. Utenos kolegijos studentų konkursinės eilės sudarymo tvarka

    Studentų konkursinė eilė sudaroma siekiant įvertinti studentų pažangumą ir suteikti palyginamąją informaciją apie jų studijų pasiekimus. Šios eilės pagrindu atrenkami studentai, kuriems skiriamos skatinamosios stipendijos už studijų rezultatus; kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu kompensuojama per atitinkamą laikotarpį sumokėta studijų kaina; kuriems skiriama valstybės remiama paskola ir kita.