utenos-kolegija.lt

English version of this page

Vyriausiojo redaktoriaus žodis

Mokslo ir technologijų pažanga, informacinės ir žinių visuomenės kūrimasis aukštosioms mokykloms kelia naujų iššūkių ir uždavinių. Vienas jų - mokslinės veiklos aktyvinimas, naujos kokybės mokslo ir studijų integralumo siekis, mokslo žinių mainai nacionaliniu, europiniu ir tarptautiniu lygmeniu, įsiliejant į Bolonijos proceso inicijuotą bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę bei tyrimų ir inovacijų erdvę, prisidedant prie Lisabonos strategijos siekio - žinių visuomenės ir žiniomis grįstos ekonomikos sukūrimo Europos Sąjungoje.

Utenos kolegija, kaip moderni aukštoji mokykla, skatinanti ir puoselėjanti akademinės bendruomenės žinių poreikius, atvirumą naujovėms, kūrybiškumą, pagrįstą aukštos visų sričių veiklos kokybės reikalavimais ir inovacijų būtinybe, plėtojanti partnerystę su šalies ir Europos aukštojo mokslo institucijomis, jaučiasi subrendusi dar vienam ambicingam kokybiniam žingsniui - generalizuoti savo, šalies ir tarptautinės akademinės bendruomenės mokslinę produkciją ir ją skleisti periodiniame mokslo darbų žurnale, pavadintame  „Įžvalgos".

Žodžio įžvalgos prasmė (įsigilinimas, numatymas) - daugiareikšmė. Tai iš esmės nusako plačią žurnalo mokslinės problematikos erdvę, aprėpiančią įvairių mokslo sričių (socialinių, humanitarinių, fizinių, technologijos ir biomedicinos) teorinį ir praktinį diskursą, mokslinę interpretaciją bei vertinimus. Žurnale numatoma publikuoti originalius, kituose leidiniuose neskelbtus Lietuvos ir užsienio autorių mokslinius straipsnius, kuriuose bus pateikiami ir analizuojami autorių atliktų tyrimų rezultatai, savitai aiškinamos teorinės ir praktinės problemos, pateikiami jų sprendimai.

Redaktorių kolegija tikisi, kad lietuvių, anglų, rusų kalbomis leidžiamas žurnalas bus gera galimybė mokslininkams, aukštųjų mokyklų dėstytojams ir specialistams praktikams diskutuoti, drauge su įvairių šalių tyrėjais dalintis patirtimi, ieškoti originalių mokslinių bei praktinių problemų sprendimo būdų. Viliamės, kad žurnale diskutuojama mokslinė problematika akademinei bendruomenei, politikams, aukštųjų mokyklų studentams, socialiniams partneriams suteiks naujos vertingos informacijos apie Lietuvos ir tarptautines mokslines aktualijas.

Šis „Įžvalgų" numeris - pirmasis. Jo atsiradimą paskatino tarptautinės mokslinės konferencijos „Žmogaus teisių įgyvendinimas ir gynimas: teorija ir praktika", vykusios 2008 metų kovo 6 dieną Utenos kolegijoje, organizacinis komitetas ir kolegos iš Rezeknės aukštosios mokyklos (Latvija). Todėl jame skelbiami tik teisinės problematikos straipsniai. Atsižvelgiant į tai, kad šis žurnalo numeris yra pirmasis ir jame pateikiami straipsniai nebuvo rengti specialiai publikavimui, neišvengta kai kurių straipsnių atitikties formaliesiems reikalavimams dalykų.

Utenos kolegijos akademinės bendruomenės, redaktorių kolegijos vardu dėkoju tarptautinės mokslinės konferencijos „Žmogaus teisių įgyvendinimas ir gynimas: teorija ir praktika" organizaciniam komitetui: pirmininkui - Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Baudžiamosios justicijos departamento direktoriui dr. R. Jurkai, Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto administracijai ir dėstytojams: dekanei R. Bagdonavičienei, prodekanei R. Žarskutei, docentei R. Balkevičienei, lektoriams V. Žemčiugovui, J. Bieliauskaitei, Rezeknės aukštosios mokyklos Humanitarinių mokslų ir teisės fakulteto mokslininkams ir dėstytojams: profesoriui J. Rozenbergs, lektorei E. Eglitei.

Ypač dėkoju Rezeknės aukštajai mokyklai, finansiškai parėmusiai šio leidinio leidybą.

Redaktorių kolegijos vardu

Dr. Gintautas Bužinskas, Utenos kolegijos direktorius, žurnalo „Įžvalgos" vyriausiasis redaktorius

Žurnale publikuojami originalūs, kituose leidiniuose neskelbti Lietuvos ir užsienio autorių moksliniai straipsniai, kuriuose skelbiami autorių atliktų tyrimų rezultatai, savitai aiškinamos įvairių mokslo sričių (biomedicinos, fizinių, technologijos, socialinių ir humanitarinių) teorinės bei praktinės problemos, pateikiami jų sprendimai, mokslinė interpretacija ir vertinimai.

Žurnalas yra Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąraše.

Reikalavimai straipsniams: lietuvių kalba; in English

Redakcijos adresas:

Utenos kolegija
Maironio g. 7, LT-28142 Utena
Tel. (8-389) 51662
El. paštas izvalgos@utenos-kolegija.lt

Ankstesni leidiniai:

Žurnalas "Įžvalgos" 2008 Nr. 1 (1) (su straipsnių santraukomis)

Žurnalas "Įžvalgos" 2009 Nr. 1 (2) (su straipsnių santraukomis)

Žurnalas "Įžvalgos" 2009 Nr. 2 (3) (su straipsnių santraukomis)