2020 Nr. 1

Mokslo darbų žurnalo „Įžvalgos“ 2020 Nr. 1

Straipsniai rengti 2020 m. balandžio–birželio mėn.

Publikuota 2020-07-07


Pradžios puslapiai

Redaktorių kolegija ir turinys

Editorial Board and Table of Contents

Straipsniai

Rinkodara ir komunikacija

Daiva Aktas

Atviras bendradarbiavimas. Pasiteisinę sprendimai ir geroji praktika

Open cooperation. Good solutions and good practice

Margarita Išoraitė, Justina Šerkšnienė

Lietuvos gyventojų preferencijos renkantis lietuviškus produktus tyrimas

Preferences of the Lithuanian population in choosing Lithuanian products

Margarita Išoraitė, Irena Alperytė, Giedrė Svirbutaitė-Krutkienė

Influencerių įtaka apsprendimui pirkti

The role of influencers on the purchasing decision of clients

Margarita Išoraitė, Daiva Aktas, Laimutė Fedosejeva, Egidijus Grigūnas, Birutė Vaitėnienė, Rūta Krukonienė, Edita Masiulė

Inovatyvių technologinių sprendimų reklamos gamyboje įtaka reklamos ir komunikacijos specialistų parengimo procesams: Darbdavių ir studentų požiūris

Influence of advertising technology solutions on advertising in the production rocess in the process of advertising and communication specialists: The personnel and student approach

Margarita Išoraitė, Ilona Kojelytė

Pardavimo skatinimas imitacinėje bendrovėje „Miglė“

Sales promotion in the simulation company “Miglė”

Miglė Černikovaitė

Istorijų pasakojimas krizių komunikacijoje

Storytelling in crisis communication

Lina Bivainienė

Miesto prekės ženklo vystymo koncepcija: Teorinė prieiga

The concept of city brand development: The theoretical approach

Aleksandra Pečiūrienė

Jaunų vartotojų pirkimo elgsena ir požiūris į inovatyvius maisto produktus

Young consumers' buying behaviour and attitude to innovative food products

Technologijos ir inžinerija

Jūratė Urbonienė, Donatas Bukelis, Arūnas Pranaitis

SCRUM metodo taikymo galimybes rengiant Utenos kolegijos informatikos inžinerijos studijų krypties studentų baigiamųjų darbų praktinę dalį

Possibilities of applying the SCRUM method in preparing the practical part of the final theses of students in the field of studies of Informatics Engineering of Utena University of Applied Sciences

Turizmas ir svetingumas

Daiva Labanauskaitė, Erika Jonuškienė

Skaitmeninės rinkodaros galimybės turizmo versle

Digital marketing opportunities in tourism business

Danguolė Oželienė, Danutė Jakštienė, Danguolė Baltrūnaitė, Jadvyga Voišnis

Lietuvos svetingumo sektoriaus darbuotojų poreikis žmogiškųjų išteklių kaitos ir naujųjų technologijų kontekste

The need for employees of the Lithuanian hospitality industry in the context of human resources change and innovative technologies

Greta Gruodė, Jolita Variakojienė, Irena Achonen

COVID-19 įtaka keliautojo elgsenai

COVID-19 influence for travellers

Verslas ir vadyba

Flavius Streianu

Kokybės ugdymo Lietuvoje įžanga, analizuojama aukštojo mokslo institucijose ugdymo procesų perspektyva

An insight into quality education in Lithuania analyzed from the perspective of the education processes in higher education institutions

Viktor Kozlovskij

Baltijos šalių regionų ekonominio išsivystymo netolygumai

Regional economic development disparities in the Baltic states

Jolanta Bojorovienė, Adelė Stonienė, Vida Žvinienė

Imitacinių bendrovių veiklos galimybės realaus verslo kontekste – praktikantų požiūris

Impact opportunities for simulation companies in the context of real business – practices of practitioners

Gintautas Bareikis, Rita Martišienė, Inga Pašiušienė

Keletas Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo aspektų

Several aspects of the social insurance pensions law of the Republic of Lithuania

Rūta Tilvytienė

Lietuvos mažmeninių finansų vartotojų požiūris į internetinę bankininkystę

Lithuanian retail finance consumers attitude to internet banking

Giedrė Svirbutaitė-Krutkienė

Tarptautinių korporacijų vaidmuo ir įtaka

Role and influence of multinational corporations

Milda Kiškytė

Universalių kompetencijų svarba įsidarbinimui

Meaning of generic competences on employability

Karolis Kaklys

Stabdžių ir atsvarų sistemos paieška Lietuvos Respublikos vietos savivaldos lygmenyje

Search for checks and balances system at the local-government level of the Republic of Lithuania