Studijų krypčių grupė: Sveikatos mokslai
Studijų kryptis: Slauga ir akušerija
Studijų programos kodas: 6531GX024
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (Profesinis bakalauras)

Studijų programos kalba: lietuvių k., rusų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 210 kreditų, nuolatinė (3,5 metų)

Programą įgyvendina Medicinos fakulteto Slaugos ir burnos priežiūros katedra.

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją.

Profesinės veiklos galimybės:

Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventai galės verstis savarankiška praktika arba dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose – įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių globos namuose, privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bendrosios praktikos slaugytojais bei vykdyti šias, jiems priskirtas funkcijas:

 • organizuoti ir įgyvendinti pacientų slaugą bei mokymą,
 • vertinti slaugymo veiksmingumą,
 • tausoti pacientų sveikatą ir rūpintis ja, bendradarbiauti su kitomis įstaigomis,
 • dirbti asmens sveikatos priežiūros komandoje,
 • atlikti slaugos intervencijas ir plėtoti slaugos praktiką.

Kodėl verta rinktis šias studijas?

Privalumai

Studijų aplinka. Studijų programa grįsta Roper slaugos filosofija ir modeliu. Studijų metu numatyti į studentus orientuoti įvairūs interaktyvūs  mokymo metodai (refleksija, stebėjimas, pažangios patirties analizė, prielaidų kėlimas ir pagrindimas). Studijų procese taikomas simuliacinis mokymas įkurtame Slaugos simuliacinio mokymo centre pagal realias klinikines situacijas, arba standartizuotus procedūrų protokolus. Egzaminai ir tarpiniai atsiskaitymai organizuojami, taikant objektyvizuotas klinikines situacijas. Į studijų programą integruojamas įrodymais grįstos slaugos praktikos mokymas.

Praktika. Studijų metu studentai atlieka profesinės veiklos praktikas įvairiose  sveikatos priežiūros institucijose: Utenoje, Vilniuje,  Kaune, Visagine, Anykščiuose ir kt.

Patirtis užsienyje. Studentai vyksta studijoms ir praktikai į Portugaliją, Vokietiją, Latviją, Italiją, Graikiją, Norvegiją, Suomiją, Lenkiją, Čekiją, Turkiją.

Tolimesnių studijų galimybės. Baigus Bendrosios praktikos slaugos koleginių studijų programą, studijas galima tęsti pagal universitetines sveikatos mokslų studijų srities, slaugos ir akušerijos studijų krypties programas ar kitose kryptyse: Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Įsidarbinimo galimybės. 90 proc. bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventų dirba pagal įgytą kvalifikaciją ir ateityje slaugytojų poreikis išlieka didelis.

Utenos kolegijoje Bendrosios praktikos slaugos studijų programa realizuojama daugiau kaip 60 metų.

Studijų programos tikslas - parengti  bendrosios praktikos slaugytojus, gebančius dirbti savarankiškai ir komandoje, įgijusius praktinius gebėjimus teikti slaugos paslaugas ir ugdyti pacientų sveikos gyvensenos įgūdžius įvairių lygių sveikatos priežiūros įstaigose, bendruomenėse,  taikant mokslo ir praktikos įrodymais grįstą slaugos praktiką ir  tobulinančius savo profesinę kvalifikaciją bei propaguojančius savo profesijos prestižą.

Numatomi studijų rezultatai:

Žinios, jų taikymas.  Absolventas geba:
1.1. Žino nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką.
1.2. Žino profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas slaugos praktikoje, teikia profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.
1.3. Siekdamas sistemiškai vertinti asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatą,  taiko gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias slaugos praktikoje.
1.4. Kritiškai sistemina ir integruoja aktualias žinias priimant sprendimus slaugos praktikoje.

Gebėjimai vykdyti tyrimus. Absolventas geba:
2.1. Geba taikyti tyrimų įrodymais grįstą praktiką slaugos problemoms spręsti.
2.2. Geba atlikti mokslo taikomuosius slaugos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.

Specialieji gebėjimai. Absolventas geba:
3.1. Geba vertinti paciento, šeimos, bendruomenės slaugos poreikius ir planuoti slaugą.
3.2. Geba atlikti ir vertinti slaugos veiksmus ir procedūras, argumentuotai pagrįsti sprendimų priėmimą profesinės veiklos situacijose.
3.3. Geba parengti pacientus instrumentiniams tyrimams ir gydomosioms intervencijoms.
3.4. Geba atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių ir traumų atvejais.
3.5. Geba ugdyti paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą, konsultuoti, atsižvelgdamas į sveikatos mokymosi poreikius.
3.6. Geba taikyti slaugos administravimo principus slaugos praktinėje veikloje.

Socialiniai gebėjimai. Absolventas geba:
4.1. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais ir jų artimaisiais, spręsdamas asmens sveikatos problemas.
4.2. Geba  dirbti komandoje su kolegomis, kitų sričių specialistais įgyvendinant į asmenį orientuotą slaugą.
4.3. Geba sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių ir  užsienio kalba, pripažinti asmenų įvairovę ir tarpkultūrinius skirtumus.

Asmeniniai gebėjimai. Absolventas geba:
5.1. Geba kritiškai vertinti slaugos profesinę praktiką, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą.
5.2. Geba savarankiškai priimti sprendimus bei įvertinti jų poveikį slaugos praktikos situacijose, panaudojant praktines žinias ir prisiimant atsakomybę.
5.3. Geba rinkti ir sisteminti su paciento priežiūra susijusią informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas slaugos praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.
5.4. Geba taikyti mokymosi strategijas, vykdyti slaugos mokslo ir praktikos sklaidą.

Programa orientuota į kvalifikacijos įgyjimą, paremtą kompetencijomis numatytomis direktyvos 2013/55/ES  31 straipsnio 7 punkte:

 1. Naudojantis esamomis teorinėmis ir klinikinėmis žiniomis nepriklausomai nustatyti reikiamą slaugą ir planuoti, organizuoti bei vykdyti gydomų pacientų slaugą siekiant gerinti profesinę praktiką, taikant išsamių mokslų, kuriais grindžiama bendroji slauga, žinių, įskaitant pakankamą supratimą apie sveiko ir sergančio žmogaus sandarą, fiziologines funkcijas ir elgseną, taip pat ryšį tarp asmens sveikatos būklės ir fizinės bei socialinės aplinkos; žinias apie profesijos pobūdį bei etiką ir bendruosius sveikatos priežiūros bei slaugos principus;  pakankamą klinikinę patirtį; tokia patirtis, kuri turėtų būti parenkama pagal jos mokomąją vertę, turėtų būti įgyjama prižiūrint kvalifikuotam slaugos personalui ir vietose, kuriose kvalifikuoto personalo skaičius ir įranga atitinka paciento slaugos reikalavimus.
 2. Efektyviai dirbti kartu su kitais sveikatos sektoriaus subjektais, įskaitant dalyvavimą praktiniame sveikatos priežiūros darbuotojų rengime, remiantis žiniomis ir įgūdžiais: gebėjimu dalyvauti praktiškai rengiant sveikatos priežiūros personalą ir darbo su tokiu personalu patirtį; darbo su kitų specialybių sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojais patirtį. 
 3. Skatinti asmenis, šeimas ir grupes sveikai gyventi ir prižiūrėti savo sveikatą, remiantis žiniomis ir įgūdžiais: išsamių mokslų, kuriais grindžiama bendroji slauga, žinių, įskaitant pakankamą supratimą apie sveiko ir sergančio žmogaus sandarą, fiziologines funkcijas ir elgseną, taip pat ryšį tarp asmens sveikatos būklės ir fizinės bei socialinės aplinkos; žinių apie profesijos pobūdį bei etiką ir bendruosius sveikatos priežiūros bei slaugos principus.
 4. Nepriklausomai inicijuoti nedelstinas gyvybės išsaugojimo priemones ir jas vykdyti krizių bei nelaimių atvejais.
 5. Nepriklausomai teikti patarimus, nurodymus ir paramą asmenims, kuriems reikalinga priežiūra, ir juos prižiūrintiems asmenims.
 6. Nepriklausomai užtikrinti slaugos kokybę ir ją įvertinti.
 7. Visapusiškai bendrauti profesiniais klausimais ir bendradarbiauti su kitų sveikatos sektoriaus profesijų atstovais.
 8. Analizuoti slaugos kokybę siekiant gerinti savo kaip bendrosios praktikos slaugytojo profesinę praktiką.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 

(įstojusiems

nuo 2019 m.)

1 semestras  2 semestras 
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė aplinka 6 Bendroji  farmakologija 3
Profesinė kalba 6 Bendroji slauga 9
Žmogaus sauga 3 Biochemijos, biofizikos ir radiologijos pagrindai 3
Anatomija, fiziologija ir patologija 6 Slaugos mokymo pagrindai 3
Bendravimo ir medicinos psichologija 3 Bendrosios slaugos praktika 12
Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė 3
Alternatyviai pasirenkamas dalykas (Slaugos filosofija arba Moralės filosofija) 3

2 kursas

(įstojusiems

nuo 2019 m.)

3 semestras  4 semestras 
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Bendroji ir specialioji terapinė slauga, dietetikos principai 6 Akušerinė/ginekologinė slauga ir šeimos sveikata 3
Gerontologija ir geriatrinė slauga 3 Slaugos taikomieji tyrimai 3
Klinikinė farmakologija 3 Vaikų priežiūra ir slauga 6
Geriatrinės slaugos praktika 9 Alternatyviai pasirenkamas dalykas (Tarpkultūrinė slauga arba Tarpkultūrinė komunikacija) 3
Terapinės slaugos praktika 9 Alternatyviai pasirenkamas dalykas (Anglų k./Vokiečių k./Prancūzų k./Rusų k.) 3
Akušerinės ir ginekologinės slaugos praktika 6
Vaiko priežiūros ir slaugos praktika (kursinis darbas) 6

3 kursas

(įstojusiems

nuo 2019 m.)

5 semestras  6 semestras 
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Bendroji ir specialioji chirurginė slauga 3 Bendruomenės slauga 3
Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga 6 Psichikos sveikatos slauga 3
Fizinė medicina ir reabilitacija 3 Slaugos taikomojo tyrimo metodikos ir statistikos pagrindai 3
Būtinosios medicinos pagalbos ir intensyviosios slaugos praktika 9 Bendruomenės slaugos praktika (kursinis darbas) 9
Chirurginės slaugos praktika 9 Psichikos sveikatos slaugos praktika 6

Laisvai pasirenkamas dalykas

3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3

4 kursas

(įstojusiems nuo  2019 m. )

7 semestras 
Dalykas Kreditai
Paliatyvi ir onkologinė slauga 3
Slaugos administravimas 3
Baigiamoji praktika ir supervizija 15
Baigiamasis egzaminas 3
Baigiamasis darbas 6

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Užpildyk prašymą ir tapk mūsų studentu