Studijų krypčių grupė: Sveikatos mokslai
Studijų kryptis: Slauga ir akušerija
Studijų programos kodas: 6531GX024
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (Profesinis bakalauras)

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 210 kreditų, nuolatinė (3,5 metų)

Programą įgyvendina Medicinos fakulteto Slaugos ir burnos priežiūros katedra.

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją.

Privalumas. Studijos Studijų programos konstruktas, grįstas  J. Bruner (1960) spiralės mokymo koncepcija ir penkių žingsnių įrodymais grįstos praktikos mokymo modeliu. Programa grindžiama nuolatiniu tų pačių temų pakartojimu visų studento studijų metu. Programa realizuojama moduline - cikline studijų sistema. Studijos organizuojamos nuolatine (dienine) studijų forma. Praktikinių užsiėmimų metu dirbama pogrupiais, todėl yra galimybė derinti studijas su darbu.

Privalumas. Reali patirtis. Studijų procese taikomas simuliacinis mokymas įkurtame Slaugos simuliacinio mokymo centre pagal realias klinikines situacijas, arba standartizuotus procedūrų protokolus. Egzaminai ir tarpiniai atsiskaitymai organizuojami, taikant objektyvizuotas klinikines situacijas, ESCAPE metodą. Studijų metu studentai atlieka profesinės veiklos praktikas įvairiose  sveikatos priežiūros institucijose: Utenoje, Vilniuje,  Kaune, Visagine, Anykščiuose ir kt.

Privalumas. Patirtis užsienyje. Studentai vyksta studijoms ir praktikai į Portugaliją, Vokietiją, Latviją, Italiją, Graikiją, Norvegiją, Lenkiją, Čekiją, Turkiją.

Karjeros galimybės

Įgijus bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją atliekamos veiklos šiose profesinės veiklos srityse: pacientų sveikatos ugdymas, stiprinimas, išsaugojimas, ligų ir rizikos veiksnių profilaktika, sveikų ir sergančių asmenų fizinė, psichinė ir socialinė priežiūra, grindžiama mokslu ir geraisiais pavyzdžiais.

Tolimesnių studijų galimybės. Baigus Bendrosios praktikos slaugos koleginių studijų programą, studijas galima tęsti pagal universitetines sveikatos mokslų studijų srities, slaugos ir akušerijos studijų krypties programas ar kitose kryptyse: Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Įsidarbinimo galimybės. 90 proc. bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventų dirba pagal įgytą kvalifikaciją ir ateityje slaugytojų poreikis išlieka didelis.

Įstojusiems nuo 2022 m.

Studijų programos tikslas - slaugytojus, gebančius pagal kompetenciją inovatyviai ir kokybiškai organizuoti ir įgyvendinti pacientų slaugą bei mokymą, vertinti slaugymo veiksmingumą, tausoti pacientų sveikatą ir rūpintis ja, bendradarbiauti su kitų įstaigų, farmacijos bei sveikatos priežiūros specialistais, dalyvauti vykdant slaugos mokslo taikomuosius tyrimus ir plėtoti slaugos praktiką.

Numatomi studijų rezultatai:

Žinios, jų taikymas.  Absolventas geba:
1.1. Geba vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūrą įgyvendinant slaugą.
1.2. Geba susieti žinias apie asmens sveikatos būklę, fizinę ir socialinę aplinką planuojant, įgyvendinant bei vertinant slaugą ir (arba) slaugos veiksmus.
1.3. Geba taikyti edukologijos, psichologijos ir slaugos mokslų žinias planuojant asmens ir (arba) bendruomenės sveikatos mokymą.

Gebėjimai vykdyti tyrimus. Absolventas geba:
2.1. Geba rinkti slaugos mokslo taikomojo tyrimo duomenis ir apibendrinti tyrimo rezultatus.
2.2. Geba taikyti tyrimo rezultatus konkrečioms slaugos bei inovacijų diegimo problemoms spręsti.

Specialieji gebėjimai. Absolventas geba:
3.1. Geba nustatyti paciento ar (ir) bendruomenės slaugos poreikius, planuoti ir organizuoti slaugą.
3.2. Geba atlikti slaugos intervencijas ir įvertinti slaugos rezultatus.
3.3. Geba įtraukti asmenis, šeimas ir grupes į sveikatos problemų valdymą.
3.4. Geba nustatyti gyvensenos, aplinkos rizikos veiksnių įtaką slaugai, skatinant asmenis, šeimas ir grupes sveikai gyventi ir rūpintis savo sveikata.
3.5. Geba inicijuoti pagalbą krizių ir nelaimių atvejais, savarankiškai inicijuoti nedelstinas gyvybės išsaugojimo priemones ir jas vykdyti krizių bei nelaimių atvejais.

Socialiniai gebėjimai. Absolventas geba:
4.1. Geba veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti  sveikatos priežiūros specialistų komandoje įgyvendinant slaugos procesą, įskaitant dalyvavimą praktiniame sveikatos priežiūros darbuotojų rengime.
4.2. Geba bendrauti žodžiu ir raštu su sveikatos priežiūros ir kitų sektorių subjektais vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
4.3. Geba demonstruoti toleranciją asmenų įsitikinimų įvairovei ir tarpkultūriniams skirtumams.

Asmeniniai gebėjimai. Absolventas geba:
5.1. Geba pasirinkti mokymosi strategijas ir metodus siekiant asmeninio tobulėjimo profesinėje veikloje, vadovautis mokslu grįstomis žiniomis apie slaugytojo profesiją.
5.2. Geba demonstruoti socialinį atsakingumą  įgyvendinant  slaugos procesą, formuojant etinėmis vertybėmis grindžiamą slaugytojo profesijos įvaizdį.
5.3. Geba savarankiškai užtikrinti slaugos kokybę ir ją įvertinti, analizuoti slaugos kokybę siekiant gerinti savo, kaip bendrosios praktikos slaugytojo, profesinę praktiką.

Programa orientuota į kvalifikacijos įgyjimą, paremtą kompetencijomis numatytomis direktyvos 2013/55/ES  31 straipsnio 7 punkte:

 1. Naudojantis esamomis teorinėmis ir klinikinėmis žiniomis nepriklausomai nustatyti reikiamą slaugą ir planuoti, organizuoti bei vykdyti gydomų pacientų slaugą siekiant gerinti profesinę praktiką.
 2. Efektyviai dirbti kartu su kitais sveikatos sektoriaus subjektais, įskaitant dalyvavimą praktiniame sveikatos priežiūros darbuotojų rengime, remiantis žiniomis ir įgūdžiais
 3. Skatinti asmenis, šeimas ir grupes sveikai gyventi ir prižiūrėti savo sveikatą, remiantis žiniomis ir įgūdžiais.
 4. Nepriklausomai inicijuoti nedelstinas gyvybės išsaugojimo priemones ir jas vykdyti krizių bei nelaimių atvejais.
 5. Nepriklausomai teikti patarimus, nurodymus ir paramą asmenims, kuriems reikalinga priežiūra, ir juos prižiūrintiems asmenims.
 6. Nepriklausomai užtikrinti slaugos kokybę ir ją įvertinti.
 7. Visapusiškai bendrauti profesiniais klausimais ir bendradarbiauti su kitų sveikatos sektoriaus profesijų atstovais.
 8. Analizuoti slaugos kokybę siekiant gerinti savo kaip bendrosios praktikos slaugytojo profesinę praktiką.

Studijų programoje siekiama šių įrodymais grįstos slaugos praktikos kompetencijų:

 1. Formuluoti, užduoti klausimus, siekiant pagerinti slaugos kokybę.
 2. Apibūdinti praktikos problemas naudojant vidinius įrodymus.
 3. Formuluoti klausimus remiantis PICOT formatu.
 4. Ieškoti išorinių įrodymų, atsakant į klausimus.
 5. Kritiškai vertinti vidinius įrodymus.
 6. Kritiškai vertinti publikuojamus mokslinius tyrimus, analizuojant jų patikimumą ir pritaikomumą slaugos praktikoje.
 7. Vykdyti individualių praktinių atvejų analizę, kritiškai įvertinant įrodymų pritaikymo rezultatus.
 8. Sistemingai rinkti duomenis iš praktinės veiklos, kaip vidinius įrodymus priimant sprendimus slaugant asmenis, grupes ir populiacijas.
 9. Integruoti įrodymus, surinktus iš išorinių ir vidinių šaltinių, kad būtų galima planuoti įrodymais grįstos slaugos pokyčius.
 10. Įgyvendinti praktikos pokyčius, remiantis įrodymais, patirtimi bei pacientų vertybėmis, gerinant slaugos kokybę.
 11. Vertinti įrodymais grįstų sprendimų ir praktikos pokyčių rezultatus individualių asmenų, asmenų grupių ir populiacijos sveikatos priežiūroje, nustatant tinkamiausią priežiūrą kiekvienam atvejui.
 12. Užtikrinti įrodymais grįstos slaugos sklaidą, siekiant pagerinti slaugos kokybę.
 13. Dalyvauti įrodymais grįstos slaugos kultūros palaikymo strategijose.

Įstojusiems 2021 m.

Studijų programos tikslas - parengti  bendrosios praktikos slaugytojus, gebančius dirbti savarankiškai ir komandoje, įgijusius praktinius gebėjimus teikti slaugos paslaugas ir ugdyti pacientų sveikos gyvensenos įgūdžius įvairių lygių sveikatos priežiūros įstaigose, bendruomenėse,  taikant mokslo ir praktikos įrodymais grįstą slaugos praktiką ir  tobulinančius savo profesinę kvalifikaciją bei propaguojančius savo profesijos prestižą.

Numatomi studijų rezultatai:

Žinios, jų taikymas.  Absolventas geba:
1.1. Žino nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką.
1.2. Žino profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas slaugos praktikoje, teikia profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.
1.3. Siekdamas sistemiškai vertinti asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatą,  taiko gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias slaugos praktikoje.
1.4. Kritiškai sistemina ir integruoja aktualias žinias priimant sprendimus slaugos praktikoje.

Gebėjimai vykdyti tyrimus. Absolventas geba:
2.1. Geba taikyti tyrimų įrodymais grįstą praktiką slaugos problemoms spręsti.
2.2. Geba atlikti mokslo taikomuosius slaugos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.

Specialieji gebėjimai. Absolventas geba:
3.1. Geba vertinti paciento, šeimos, bendruomenės slaugos poreikius ir planuoti slaugą.
3.2. Geba atlikti ir vertinti slaugos veiksmus ir procedūras, argumentuotai pagrįsti sprendimų priėmimą profesinės veiklos situacijose.
3.3. Geba parengti pacientus instrumentiniams tyrimams ir gydomosioms intervencijoms.
3.4. Geba atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių ir traumų atvejais.
3.5. Geba ugdyti paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą, konsultuoti, atsižvelgdamas į sveikatos mokymosi poreikius.
3.6. Geba taikyti slaugos administravimo principus slaugos praktinėje veikloje.

Socialiniai gebėjimai. Absolventas geba:
4.1. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais ir jų artimaisiais, spręsdamas asmens sveikatos problemas.
4.2. Geba  dirbti komandoje su kolegomis, kitų sričių specialistais įgyvendinant į asmenį orientuotą slaugą.
4.3. Geba sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių ir  užsienio kalba, pripažinti asmenų įvairovę ir tarpkultūrinius skirtumus.

Asmeniniai gebėjimai. Absolventas geba:
5.1. Geba kritiškai vertinti slaugos profesinę praktiką, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą.
5.2. Geba savarankiškai priimti sprendimus bei įvertinti jų poveikį slaugos praktikos situacijose, panaudojant praktines žinias ir prisiimant atsakomybę.
5.3. Geba rinkti ir sisteminti su paciento priežiūra susijusią informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas slaugos praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.
5.4. Geba taikyti mokymosi strategijas, vykdyti slaugos mokslo ir praktikos sklaidą.

Programa orientuota į kvalifikacijos įgyjimą, paremtą kompetencijomis numatytomis direktyvos 2013/55/ES  31 straipsnio 7 punkte:

 1. Naudojantis esamomis teorinėmis ir klinikinėmis žiniomis nepriklausomai nustatyti reikiamą slaugą ir planuoti, organizuoti bei vykdyti gydomų pacientų slaugą siekiant gerinti profesinę praktiką.
 2. Efektyviai dirbti kartu su kitais sveikatos sektoriaus subjektais, įskaitant dalyvavimą praktiniame sveikatos priežiūros darbuotojų rengime, remiantis žiniomis ir įgūdžiais. 
 3. Skatinti asmenis, šeimas ir grupes sveikai gyventi ir prižiūrėti savo sveikatą, remiantis žiniomis ir įgūdžiais.
 4. Nepriklausomai inicijuoti nedelstinas gyvybės išsaugojimo priemones ir jas vykdyti krizių bei nelaimių atvejais.
 5. Nepriklausomai teikti patarimus, nurodymus ir paramą asmenims, kuriems reikalinga priežiūra, ir juos prižiūrintiems asmenims.
 6. Nepriklausomai užtikrinti slaugos kokybę ir ją įvertinti.
 7. Visapusiškai bendrauti profesiniais klausimais ir bendradarbiauti su kitų sveikatos sektoriaus profesijų atstovais.
 8. Analizuoti slaugos kokybę siekiant gerinti savo kaip bendrosios praktikos slaugytojo profesinę praktiką.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 

(įstojusiems

nuo 2022 m.)

1 semestras  2 semestras 
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
I. PROFESINĖ KALBA 9 IV. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PAGRINDAI 21
Lotynų kalba 3 Bendroji farmakologija 3
Specialybės kalba ir kalbos kultūra 3 Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė 3
Užsienio kalba 3 Pirmoji pagalba 2
II. PROFESINĖ APLINKA 12 Sveikatos būklės vertinimas ir slaugos technika 8
Slaugos filosofija ir profesinė etika 3 Sveikatos psichologija ir sveikatos ugdymas 5
Slaugos teorija ir įrodymais grįsta praktika 3
Sveikatos priežiūros technologijos 3 Bendrosios slaugos praktika 9
Sveikatos teisė 3
III. BIOMEDICININIAI MOKSLAI 9
Anatomija ir fiziologija 5
Genetika 1
Patologija 3

2 kursas

(įstojusiems

nuo 2022 m.)

3 semestras  4 semestras 
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
V. TERAPINĖ IR GERIATRINĖ SLAUGA 15 VI. SLAUGYTOJO PROFESINIS TOBULĖJIMAS 9
Geriatrinė, paliatyvi ir onkologinė slauga 4 Lyderystė ir vadyba slaugoje 3
Klinikinė farmakologija 3 Alternatyviai pasirenkamas dalykas. Užsienio kalba 3
Klinikiniai laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai 2 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Mityba ir dietetika 2 VII.  MOTINOS IR VAIKO SLAUGA 9
Terapinė slauga 4 Nėščiosios sveikatos priežiūra 3
Geriatrinės ir paliatyviosios slaugos praktika 9 Tarpkultūrinė slauga 3
Terapinės slaugos praktika 6 Vaikų priežiūra ir slauga  3
Nėščiosios sveikatos priežiūros praktika 6
Vaiko priežiūros ir slaugos praktika  6

3 kursas

(įstojusiems

nuo 2022 m.)

5 semestras  6 semestras 
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
VIII. Specialioji slauga 12 IX. Bendruomenės slauga ir tiriamasis darbas 15
Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga 4 Bendruomenės slauga 6
Chirurginė slauga 5 Psichikos sveikatos slauga 6
Fizinė medicina ir reabilitacija 3 Slaugos taikomųjų tyrimų metodologija 3
Chirurginės slaugos praktika  9 Bendruomenės slaugos praktika  9
Intensyvioji slaugos praktika 9 Psichikos sveikatos slaugos praktika 6

4 kursas

(įstojusiems   2021 m. )

7 semestras 
Dalykas Kreditai
Paliatyvi ir onkologinė slauga 3
Slaugos administravimas 3
Baigiamoji praktika ir supervizija 15
Baigiamasis egzaminas 3
Baigiamasis darbas 6

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą