utenos-kolegija.lt

Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai
Studijų kryptis: Socialinis darbas
Studijų programos kodas: Nuo 2017 m. 6531JX015, iki 2017 m. 653L50009
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmos pakopos studijos

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k., rusų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)
Nuolatinės studijos: kaina 1080 €
Ištęstinės studijos: kaina 720 €

Pabaigę šią programą absolventai gauna socialinio darbo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją.  2017 m. ir vėliau įstoję gaus socialinių mokslų profesinį bakalaurą ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją.

Socialinio darbo studijų programos absolventai rengiami tiesioginiam darbui su klientu, konkrečioms socialinėms paslaugoms bendruomenėse organizuoti ir teikti.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:

Absolventai galės dirbti:

  • Socialinės apsaugos sistemos institucijose: savivaldybių socialinės paramos skyriuose; savivaldybių socialinių paslaugų tarnybose; socialinės globos namuose vaikams, neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims; dienos centruose; reabilitacijos centruose; nakvynės namuose;
  • Vaiko teisių apsaugos skyriuose; šeimos paramos centruose ir kt.
  • Socialiniai darbuotojai dirba sveikatos apsaugos sistemos institucijose: įvairių tipų ligoninėse; narkologiniuose centruose; psichiatrijos klinikose; slaugos namuose;
  • Pirminės sveikatos priežiūros įstaigose ir kt.; švietimo sistemos institucijose: bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose; specialiųjų poreikių vaikų ugdymo įstaigose ir kt.; specialiuosiuose globos ir auklėjimo namuose; pabėgėlių reikalų tarnybose; ekstremalių reikalų tarnybose, nevyriausybinėse institucijose ir kt.

Studijų programos tikslas – parengti socialinius darbuotojus, gebančius inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje, įgalinti žmones ir didinti jų ir visuomenės institucijų socialinę atsakomybę, tokiu būdu padėti visuomenei siekti užsibrėžtų tikslų, tokių kaip: pilietinis dalyvavimas, gerovės kūrimas ir žmogaus teisių užtikrinimas.

Studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas – žino ir taiko praktinį veiklos srities išmanymą suteikiančias naujausiais atradimais grindžiamas profesinės veiklos žinias, kurias geba taikyti, nustatant ir sprendžiant kompleksines konkrečias ar abstrakčias veiklos srities problemas.

Gebėjimai vykdyti tyrimus – geba rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus konkrečioms profesinės veiklos ir inovacijų diegimo problemoms spręsti.

Specialieji gebėjimai – geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti praktines veiklas konkrečiose profesinės veiklos srityse, savarankiškai pasirinkdamas technologines, organizacines ir metodines priemones.

Socialiniai gebėjimai – geba bendrauti su specialistais ir kitais asmenimis, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius. Imasi atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu. Geba perteikti veiklos srities žinias ir supratimą besimokantiesiems.

Asmeniniai gebėjimai – geba savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos srityje. Suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

I Modulis

ĮVADAS Į STUDIJAS

10

III MODULIS

KOMUNIKACIJA

10
Studijų įvadas 3 Užsienio kalba 4
Bendroji psichologija 2 Informacinės technologijos ir duomenų apdorojimas 3
Filosofija 3 Specialybės kalbos kultūra 3
Teisės pagrindai 2

II MODULIS

SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESINĖ VEIKLA

20

IV MODULIS

VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖ

20
Bendravimo psichologija 3 Socialinis darbas su individu ir šeima 6
Socialinio darbuotojo saviugda 3 Socialinis vaikų ir jaunuolių ugdymas 10
Socialinio darbo teorija ir metodikos 11 Šeimos ir vaiko teisė 4
Sociologija socialiniame darbe 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

V MODULIS

SVEIKATA IR GEROVĖ

15

VII MODULIS

SOCIALINIO DARBO VADYBA

10
Sveikatos psichologija 3 Socialinių sistemų vadyba 4
Socialinis darbas sveikatos apsaugos sistemoje 10 Socialiniai projektai ir programos 4
Žmogaus sauga 2 Organizacinė psichologija 2

VI MODULIS

SOCIALINĖ POLITIKA

15

VIII MODULIS

SOCIALINIS DARBAS SU SENYVO AMŽIAUS ŽMONĖMIS

10
Socialinė politika ir ekonomika 3 Socialinis darbas gerontologijoje 6
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas 5 Žmogaus teisės 2
Andragogika 2 Socialinė senyvo amžiaus asmenų reabilitacija ir integracija 2
Socialinė ir žmogaus teisė 3

IX MODULIS

MOKOMOJI PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKA

10
Socialinė psichologija 2
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

X MODULIS

Pasirenkami dalykai iš laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo

10

XII MODULIS

BAIGIAMASIS MODULIS

30

XI MODULIS

Socialinis darbas bendruomenėje

20 Baigiamoji profesinės veiklos praktika 21
Socialinis darbas bendruomenėje 7 Supervizija
Socialinis darbas grupėje 2 Baigiamasis darbas 9
Socialinių tyrimų metodai 5
Socialinė ekologija 2
Socialinė rizikos asmenų reabilitacija ir integracija 2
Asocialaus elgesio psichologija 2

Ištęstinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

I MODULIS

ĮVADAS Į STUDIJAS

10

III MODULIS

KOMUNIKACIJA

10
Studijų įvadas 3 Užsienio kalba 4
Bendroji psichologija 2 Informacinės technologijos ir duomenų apdorojimas 3
Filosofija 3 Specialybės kalbos kultūra 3
Teisės pagrindai 2

IV MODULIS

Laisvai pasirenkamieji dalykai
5

II MODULIS

SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESINĖ VEIKLA

20
Bendravimo psichologija 3
Socialinio darbuotojo saviugda 3
Socialinio darbo teorija ir metodikos 11
Sociologija socialiniame darbe 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

V MODULIS

VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖ

20

VI MODULIS

SVEIKATA IR GEROVĖ

15
Socialinis darbas su individu ir šeima 6 Sveikatos psichologija 3
Socialinis vaikų ir jaunuolių ugdymas 10 Socialinis darbas sveikatos apsaugos sistemoje 10
Šeimos ir vaiko teisė 4 Žmogaus sauga 2

VII MODULIS

MOKOMOJI PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKA

10
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

VIII MODULIS

SOCIALINĖ POLITIKA

15

X MODULIS

SOCIALINIS DARBAS BENDRUOMENĖJE

20
Socialinė politika ir ekonomika 3 Socialinis darbas bendruomenėje 7
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas 5 Socialinis darbas grupėje 2
Andragogika 2 Socialinių tyrimų metodai 5
Socialinė ir žmogaus teisė 3 Socialinė ekologija 2
Socialinė psichologija 2 Socialinės rizikos asmenų reabilitacija ir integracija 2

IX MODULIS

SOCIALINIO DARBO VADYBA

10 Asocialaus elgesio psichologija 2

Socialinių sistemų vadyba

4
Socialinės programos ir projektai 4
Organizacinė psichologija 2
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

XI MODULIS

SOCIALINIS DARBAS SU SENYVO AMŽIAUS ŽMONĖMIS

10

XIII MODULIS

BAIGIAMASIS MODULIS

30
Socialinis darbas gerontologijoje 6 Baigiamoji profesinės veiklos praktika 21
Žmogaus teisės 2 Supervizija
Socialinė senyvo amžiaus asmenų reabilitacija ir integracija 2 Baigiamasis darbas 9

XII MODULIS

LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI

5

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.