utenos-kolegija.lt

Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai
Studijų kryptis: Socialinis darbas
Studijų programos kodas: 6531JX015
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmos pakopos studijos

Studijų programos kalba: lietuvių k., rusų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)

Pabaigę šią programą absolventai gauna socialinio darbo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją.  2017 m. ir vėliau įstoję gaus socialinių mokslų profesinį bakalaurą ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją.

Socialinio darbo studijų programos absolventai rengiami tiesioginiam darbui su klientu, konkrečioms socialinėms paslaugoms bendruomenėse organizuoti ir teikti.

Socialinio darbo studijų programos išskirtinumas

Studijų programa atitinka tarptautines direktyvas, aukštąjį mokslą reglamentuojančius dokumentus. Programos tikslas ir studijų rezultatai glaudžiai susiję su socialinėmis šalies aktualijomis, socialinio darbuotojo profesiją reglamentuojančiais nacionaliniais ir tarptautiniais dokumentais.

Akcentuojamas studijų lankstumas, studentų savarankiškumą ir atsakingumą skatinančios studijų formos, sudarančios prielaidas ne tik mobilumui studijuojant, bet - ir geresniam pasirengimui profesinei veiklai.

Dėstytojų pedagoginio ir praktinio darbo patirtis:

 • Personalo kvalifikacijos kėlimas vyksta keliomis pagrindinėmis kryptimis: bendradarbiaujant su šalies universitetais ir kitomis aukštosiomis mokyklomis, vykstant į stažuotes (Erasmus+ bendraujant su socialiniais partneriais), dalyvaujant Lietuvoje organizuojamuose seminaruose ir konferencijose.
 • Dėstytojai, atsižvelgiant į dėstomų dalykų specifiškumą, nuolat publikuoja mokslinius straipsnius tiek nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose moksliniuose leidiniuose.
 • Turėdami pedagoginio bei praktinio darbo patirties, dėstytojai yra parengę daug metodinių leidinių, skirtų Socialinio darbo studijų programos studentams.
 • Dėstytojai yra aktyvūs regiono ir šalies profesiniame, kultūriniame gyvenime. Didžioji dalis dėstytojų priklauso Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijai, taip pat - yra priklausančių Socialinių globos įstaigų vadovų asociacijai „SĮVA“ ir „Rūpestinga globa“, International association of Social Work with groups (IASWG), Vilniaus universiteto ALUMNI draugijai, Socionomų klubui, Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijai (Studijų ir tyrimų, profesinio ir aukštojo mokslo bei Strateginės darbo grupės komitetui); LR VRM pareigūnų profesinei sąjungai; Lietuvių kalbos draugijos Utenos skyriui; Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijai; Lietuvos – Prancūzijos asociacijai; Lietuvos dailininkų grupei „Individualistai“ ir kt. Tai leidžia studijų procese atliepti profesines aktualijas, analizuojant praktinius pavyzdžius bei siekiant studijų rezultatų.

Taikomų metodų įvairovė

 • Koleginių studijų programos orientuotos į pasirengimą profesinei veiklai, todėl, siekiant studijų rezultatų, taikomi įvairūs interaktyvūs mokymo metodai (atvejų analizė, refleksija, demonstravimas, pažangios patirties analizė, vaidmenų žaidimai ir t.t.), savarankiškas darbas ir su juo susiję metodai.
 • Siekiant studijų programos tarptautinio mobilumo, taikomi įvairūs nauji mokymo ir mokymosi metodai: imitaciniai žaidimai, sąvokų žemėlapis, partnerių interviu, spaudos konferencijos simuliacija, Balintt‘o grupių metodas, įžvalgų ir plėtros scenarijų vystymas, kasdieninės veiklos refleksijos dienoraštis, supervizija.
 • Studijų programoje naudojami aktyvieji studijų metodai, integruojant probleminio ir konstruktyvaus mokymo elementus - tai leidžia formuoti studentų komandinio darbo įgūdžius, stiprina pasitikėjimą ir savarankiškumą, priimant sprendimus įvairiose praktinėse situacijose.
 • Organizuojant profesinės veiklos praktikas, diegiamas refleksijos metodas.

Studijų aplinka

 • Socialinio darbo studijoms auditorijos pritaikytos Medicinos fakultete, įrengti metodiniai kabinetai, kuriuose kaupiama metodinė, dalomoji medžiaga, reikalinga paskaitų metu. Visos auditorijos aprūpintos orgtechnika, reikalinga kokybiškam paskaitų vedimui. Yra darbo vietos, skirtos specialiųjų poreikių turintiems studentams.
 • Siekiant sudaryti realias sąlygas studentų praktinių įgūdžių ugdymui, kai kurių studijų krypties dalykų praktiniai seminarai – pažintinės veiklos – vyksta ir socialinių partnerių institucijose.
 • Nuolat atnaujinami bibliotekos fondai, kuriant dalykų studijoms reikalingą e-medžiagą, kaupiant reikalingą literatūrą. Sudaromos sąlygos studijuoti nuotoliniu būdu, naudojantis Moodle aplinkoje pateikta dalykų medžiaga. 

Praktikos vietų tinklas


 • Studentai turi galimybę susipažinti su praktikos institucijomis dalyko „Studijų įvadas“ metu, pažintiniais tikslais vykstant į socialinių partnerių institucijas.
 • Kolegija yra pasirašiusi 48 dvišales sutartis su Socialinio darbo studijų programos socialiniais partneriais, atsižvelgiant į tokius profesinės veiklos praktikos organizavimo principus: praktikos tikslų pasiekimo užtikrinimą, vadovavimo studentų praktikai kokybės užtikrinimą, praktikos bazės atitikimą praktikos programos reikalavimams, studentų teorinių žinių susiejimą su praktine veikla, taikomųjų tyrimo atlikimo baigiamosios praktikos vietoje galimybę.
 • Praktikos organizuojamos ir realizuojamos bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės principu. Nuolat atnaujinamos praktikos užduotys, diegiami nauji metodai, teikiama parama studentui praktikos metu. Studentai analizuoja praktinius atvejus, dalinasi patirtimi, kritiškai vertina savo praktikos procesą studijų ir praktikos organizacijos kontekstuose.
 • Studentų praktikoms vadovauja profesinės srities specialistai, kompetentingai padedantys suformuoti praktinius įgūdžius, būtinus būsimai integracijai į darbo rinką.



Studentų dalyvavimas mokslo taikomojoje veikloje, judumo programoje

 • Skatinant aktyvesnį studentų įsitraukimą į mokslo taikomąją veiklą, inicijuojami taikomieji tyrimai ne kaip papildoma veikla, bet - kaip sudedamoji studijų proceso dalis. Programos dėstytojai, patys dalyvaudami tiriamojoje veikloje, į ją įtraukia ir studentus, tokiu būdu – studijų metais formuojama ypač svarbi būsimai karjerai profesinė patirtis.
 • Vertinant absolventų baigiamųjų darbų tematikos aktualumą, pastebėtina, kad dauguma studentų rengia darbus, susijusius su baigiamosios praktikos atlikimo vieta (pvz.: Utenos dienos centras, Utenos specialioji mokykla – daugiafunkcis centras, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras, Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Ukmergės nestacionariųjų paslaugų centras, Jasiuliškių socialinės globos namai, Visagino paramos vaikui centras, Aknystos socialinės globos namai, Kupiškio mokykla specialiųjų poreikių vaikams „Varpelis“, Pabradės socialinės globos namai, Strūnos socialinės globos namai, Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, Rokiškio miesto vaikų dienos centras, Ignalinos rajono Dūkšto seniūnija, Švenčionių vaikų dienos centras „Šaltinėlis“ ir kt.).
 • Akcentuotini baigiamieji darbai, kuriuose studentai atlieka tarptautinės socialinio darbo patirties lyginamąją analizę (Lietuvos ir Vokietijos socialinės paramos bedarbiams sistemų lyginamąją analizę, Socialinių paslaugų teikimo modelių vaikų krizių centruose Lietuvoje ir Latvijoje palyginimą, Lietuvos ir Latvijos socialinio darbuotojo profesiogramos lyginamąją analizę ir kt.). Juose analizuojami rezultatai ypač vertingi tarptautinės tyriminės patirties sklaidos aspektu.
 • Programos studentai, vadovaujami dėstytojų, kiekvienais mokslo metais dalyvauja tiek respublikiniuose, tiek tarptautiniuose renginiuose: studentų konferencijose, meistriškumo konkursuose, projektuose, savanorystės akcijose, labdaros organizacijų veikloje (LIONS klubo veikloje savanoriaujant).
 • 2018 m. Utenos kolegijos Socialinio darbo specialybės studentų komanda užėmė II-ąją vietą kasmet vykstančiame Socialinio darbuotojo profesinio meistriškumo konkurse „Praeitis. Dabartis. Ateitis“.
 • Pasitelkiant studentų aktyvą, kiekvienais metais organizuojamos tiek profesinės (Lietuvos socialinių darbuotojų dienos paminėjimui skirtos viktorinos, labdaros akcijos, filmų peržiūros, Mokytojo dienos paminėjimui skirtos „Fakulteto metų dėstytojo nominacijos“ ir kt.), tiek kalendorinės (Kalėdiniai, mokslo metų pradžios, pabaigos, diplomų teikimo) šventės, įvairūs renginiai.
 • Studentų judumas – pagrindinė ir prioritetinė internacionalizacijos plėtros sritis, skatinanti tarptautinį bendradarbiavimą, sudaranti sąlygas studentams įgyti naujos akademinės patirties bei bendrųjų kompetencijų. Grįžę jie po studijų užsienyje, studentai tampa labiau motyvuoti, padidėja jų karjeros galimybės.
 • Atvykstantys studentai dalinasi studijų bei tarpkultūrine patirtimi. Pagal tarptautinio judumo programą atvykstantys studentai ypač noriai ir aktyviai įsitraukia į pažintines ekskursijas į socialinių partnerių institucijas: Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrą, Utenos vaikų dienos centro „Draugystė“, VšĮ Krizių centrą ,,Angelų pieva“, Burbiškio grupinio gyvenimo namus, Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę, Vilniaus miesto nakvynės namus ir kt. Tokiu būdu sudaromos sąlygos sėkmingai kitų šalių studentų adaptacijai lietuvių studentų grupėse bei, žinoma, specialybės pažinimui realiomis darbo sąlygomis su skirtingomis klientų grupėmis.



Parama studentams

 • Kolegijoje teikiama nuolatinė, nuosekli įvairių formų (informacinė-konsultacinė, psichologinė ir finansinė) parama studentams: stipendijos, socialinės stipendijos, paskolos, teikiama informacija ir parama neįgaliesiems, užsienio lietuviams, taikoma mentorystės programa.
 • Akademines konsultacijas studentams teikia Studijų skyrius, Fakulteto dekanatas, Studentų atstovybė, Katedros vedėjas ir grupių kuratoriai.
 • Akademinę paramą teikia ir visų dalykų dėstytojai. Dėstytojai konsultuoja savarankiškų, kursinių ir baigiamųjų darbų rengimo klausimais. Studentai gali naudotis dėstytojų parengtomis metodinėmis priemonėmis, publikacijomis, paskaitų medžiaga, savarankiškų darbų užduočių aprašais. Be individualių konsultacijų žodžiu, studentai konsultuojami elektroniniu paštu, telefonu, „Moodle“ aplinkoje, „Skype“ ryšiu, pasitelkiant socialinius tinklus – „FaceBook“ ir kt.
 • Kolegijos Studentų namai skirti gyventi nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams. Studentų namuose veikia bevielio interneto ryšys, tai palengvina savarankiškų darbų atlikimą, mokymosi medžiagos prieinamumą. Studentų namuose sudarytos geros gyvenimo sąlygos, patalpos renovuotos ir suremontuotos.
 • Negalią turintiems studentams, neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma jie studijuoja, teikiama finansinė pagalba specialiesiems poreikiams tenkinti bei studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti. Studentams su negalia teikiamos tikslinės išmokos.
 • Sudaromos vienodos pasirinkimo ir prieinamumo galimybes visiems, norintiems ir gebantiems studijuoti. Studentai gali pretenduoti į skatinamąsias, vienkartines, socialines stipendijas.

Absolventų įsidarbinimas

 • Kolegijos Karjeros centras vykdo neformalią šviečiamąją veiklą studentams, organizuoja individualias konsultacijas ir seminarus karjeros planavimo klausimais, taip pat – organizuoja renginius bei vykdo projektus, susijusius su Kolegijos studentų bei absolventų integracija į darbo rinką ir skatina Kolegijos bei socialinių partnerių bendradarbiavimą.
 • Studentams teikiama informacija apie įsidarbinimo galimybes pagal atitinkamas studijų programas, skelbiamas laisvas darbo vietas bei darbdavių keliamus reikalavimus darbuotojams.
 • Vertinant bendras Socialinio darbo studijų programos absolventų įsidarbinimo tendencijas, galima teigti, kad dauguma jų įsidarbina pagal specialybę, dalis įsidarbina dar studijuodami, baigiamosios praktikos metu.
 • Vadovaujantis Utenos regiono plėtros 2016–2020 m. planuose pateiktomis išvadomis, galima teigti, kad šiuo metu šiame regione daugėja senyvo amžiaus gyventojų bei mažėja gyventojų užimtumas, todėl didėja socialinių paslaugų ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų poreikis. Kiti šiame plane pateikti uždaviniai leidžia prognozuoti palankias Socialinio darbo studijų programos absolventų įsidarbinimo galimybes (socialinės atskirties mažinimas, neįgaliųjų integracijos didinimas, socialinių paslaugų pasiekiamumo didinimas, bendruomenės socialinio aktyvumo skatinimas, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, nestacionarių socialinių paslaugų plėtra ir kt.).


Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:

Absolventai galės dirbti:

 • Socialinės apsaugos sistemos institucijose: savivaldybių socialinės paramos skyriuose; savivaldybių socialinių paslaugų tarnybose; socialinės globos namuose vaikams, neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims; dienos centruose; reabilitacijos centruose; nakvynės namuose;
 • Vaiko teisių apsaugos skyriuose; šeimos paramos centruose ir kt.
 • Socialiniai darbuotojai dirba sveikatos apsaugos sistemos institucijose: įvairių tipų ligoninėse; narkologiniuose centruose; psichiatrijos klinikose; slaugos namuose;
 • Pirminės sveikatos priežiūros įstaigose ir kt.; švietimo sistemos institucijose: bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose; specialiųjų poreikių vaikų ugdymo įstaigose ir kt.; specialiuosiuose globos ir auklėjimo namuose; pabėgėlių reikalų tarnybose; ekstremalių reikalų tarnybose, nevyriausybinėse institucijose ir kt.

Studijų programos tikslas – parengti socialinius darbuotojus, gebančius inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje, įgalinti žmones ir didinti jų ir visuomenės institucijų socialinę atsakomybę, tokiu būdu padėti visuomenei siekti užsibrėžtų tikslų, tokių kaip: pilietinis dalyvavimas, gerovės kūrimas ir žmogaus teisių užtikrinimas.

Studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas – žino ir taiko praktinį veiklos srities išmanymą suteikiančias naujausiais atradimais grindžiamas profesinės veiklos žinias, kurias geba taikyti, nustatant ir sprendžiant kompleksines konkrečias ar abstrakčias veiklos srities problemas.

Gebėjimai vykdyti tyrimus – geba rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus konkrečioms profesinės veiklos ir inovacijų diegimo problemoms spręsti.

Specialieji gebėjimai – geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti praktines veiklas konkrečiose profesinės veiklos srityse, savarankiškai pasirinkdamas technologines, organizacines ir metodines priemones.

Socialiniai gebėjimai – geba bendrauti su specialistais ir kitais asmenimis, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius. Imasi atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu. Geba perteikti veiklos srities žinias ir supratimą besimokantiesiems.

Asmeniniai gebėjimai – geba savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos srityje. Suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

I Modulis

ĮVADAS Į STUDIJAS

10

III MODULIS

KOMUNIKACIJA

10
Studijų įvadas 3 Užsienio kalba 4
Bendroji psichologija 2 Informacinės technologijos ir duomenų apdorojimas 3
Filosofija 3 Specialybės kalbos kultūra 3
Teisės pagrindai 2

II MODULIS

SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESINĖ VEIKLA

20

IV MODULIS

VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖ

20
Bendravimo psichologija 3 Socialinis darbas su individu ir šeima 6
Socialinio darbuotojo saviugda 3 Socialinis vaikų ir jaunuolių ugdymas 10
Socialinio darbo teorija ir metodikos 11 Šeimos ir vaiko teisė 4
Sociologija socialiniame darbe 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

V MODULIS

SVEIKATA IR GEROVĖ

15

VII MODULIS

SOCIALINIO DARBO VADYBA

10
Sveikatos psichologija 3 Socialinių sistemų vadyba 4
Socialinis darbas sveikatos apsaugos sistemoje 10 Socialiniai projektai ir programos 4
Žmogaus sauga 2 Organizacinė psichologija 2

VI MODULIS

SOCIALINĖ POLITIKA

15

VIII MODULIS

SOCIALINIS DARBAS SU SENYVO AMŽIAUS ŽMONĖMIS

10
Socialinė politika ir ekonomika 3 Socialinis darbas gerontologijoje 6
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas 5 Žmogaus teisės 2
Andragogika 2 Socialinė senyvo amžiaus asmenų reabilitacija ir integracija 2
Socialinė ir žmogaus teisė 3

IX MODULIS

MOKOMOJI PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKA

10
Socialinė psichologija 2
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

X MODULIS

Pasirenkami dalykai iš laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo

10

XII MODULIS

BAIGIAMASIS MODULIS

30

XI MODULIS

Socialinis darbas bendruomenėje

20 Baigiamoji profesinės veiklos praktika 21
Socialinis darbas bendruomenėje 7 Supervizija
Socialinis darbas grupėje 2 Baigiamasis darbas 9
Socialinių tyrimų metodai 5
Socialinė ekologija 2
Socialinė rizikos asmenų reabilitacija ir integracija 2
Asocialaus elgesio psichologija 2

Ištęstinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

I MODULIS

ĮVADAS Į STUDIJAS

10

III MODULIS

KOMUNIKACIJA

10
Studijų įvadas 3 Užsienio kalba 4
Bendroji psichologija 2 Informacinės technologijos ir duomenų apdorojimas 3
Filosofija 3 Specialybės kalbos kultūra 3
Teisės pagrindai 2

IV MODULIS

Laisvai pasirenkamieji dalykai
5

II MODULIS

SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESINĖ VEIKLA

20
Bendravimo psichologija 3
Socialinio darbuotojo saviugda 3
Socialinio darbo teorija ir metodikos 11
Sociologija socialiniame darbe 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

V MODULIS

VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖ

20

VI MODULIS

SVEIKATA IR GEROVĖ

15
Socialinis darbas su individu ir šeima 6 Sveikatos psichologija 3
Socialinis vaikų ir jaunuolių ugdymas 10 Socialinis darbas sveikatos apsaugos sistemoje 10
Šeimos ir vaiko teisė 4 Žmogaus sauga 2

VII MODULIS

MOKOMOJI PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKA

10
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

VIII MODULIS

SOCIALINĖ POLITIKA

15

X MODULIS

SOCIALINIS DARBAS BENDRUOMENĖJE

20
Socialinė politika ir ekonomika 3 Socialinis darbas bendruomenėje 7
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas 5 Socialinis darbas grupėje 2
Andragogika 2 Socialinių tyrimų metodai 5
Socialinė ir žmogaus teisė 3 Socialinė ekologija 2
Socialinė psichologija 2 Socialinės rizikos asmenų reabilitacija ir integracija 2

IX MODULIS

SOCIALINIO DARBO VADYBA

10 Asocialaus elgesio psichologija 2

Socialinių sistemų vadyba

4
Socialinės programos ir projektai 4
Organizacinė psichologija 2
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

XI MODULIS

SOCIALINIS DARBAS SU SENYVO AMŽIAUS ŽMONĖMIS

10

XIII MODULIS

BAIGIAMASIS MODULIS

30
Socialinis darbas gerontologijoje 6 Baigiamoji profesinės veiklos praktika 21
Žmogaus teisės 2 Supervizija
Socialinė senyvo amžiaus asmenų reabilitacija ir integracija 2 Baigiamasis darbas 9

XII MODULIS

LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI

5

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.