Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai
Studijų kryptis: Socialinis darbas
Studijų programos kodas: 6531JX015
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmos pakopos studijos

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k., rusų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)

Programą įgyvendina Medicinos fakulteto Socialinės gerovės katedra.

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Socialinių mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir  socialinio darbuotojo kvalifikaciją. 

Profesinės veiklos galimybės

Socialinio darbo studijų programos absolventai galės dirbti socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisėtvarkos ir kitose srityse, viešajame, nevyriausybiniame ar privačiame sektoriuose. Socialinis darbas vykdomas asmens, šeimos, grupės, bendruomenės ir visuomenės lygmenimis. Asmenys, sėkmingai užbaigę Socialinio darbo studijų programą, įgyja kompetencijas, pakankamas savarankiškai atlikti sudėtingą darbą, priimti teisingus sprendimus šiose veiklos srityse:

  • įgalinimas asmenų, šeimų, grupių, bendruomenių ir visuomenės spręsti tarpusavio santykių ir socialines problemas, skatinant socialinę kaitą, gerinant gyvenimo kokybę ir stiprinant solidarumą bei socialinį teisingumą.

Kodėl verta rinktis šias studijas?

Privalumai

Studijų aplinka. Studijų programos išskirtinumas pagrįstas moduline - cikline studijų sistema.  Akcentuojamas studijų lankstumas, studentų savarankiškumą ir atsakingumą skatinančios studijų formos, sudarančios prielaidas ne tik mobilumui studijuojant, bet - ir geresniam pasirengimui profesinei veiklai. Studijų programoje naudojami aktyvieji studijų metodai, integruojant probleminio ir konstruktyvaus mokymo elementus - tai leidžia formuoti studentų komandinio darbo įgūdžius, stiprina pasitikėjimą ir savarankiškumą, priimant sprendimus įvairiose praktinėse situacijose. Organizuojant profesinės veiklos praktikas, diegiamas refleksijos metodas. Studentams sudaromos galimybės derinti studijas ir darbą, nes galima pasirinkti studijų formą: nuolatinę ar ištęstinę. Sudaromos sąlygos studijuoti nuotoliniu būdu, naudojantis Moodle aplinkoje pateikta dalykų medžiaga. 

Praktika. Praktikos organizuojamos ir realizuojamos bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės principu. Studijų metu studentai atlieka profesinės veiklos praktikas įvairiose  įvairiose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir bendruomenėse Utenoje, Anykščiuose,  Vilniuje, Visagine, Zarasuose, Panevėžyje ir kt.

Patirtis užsienyje. Studentai vyksta studijoms ir praktikai į Latviją, Turkiją,  Portugaliją, Lenkiją  ir kt.

Socialinė veikla. Programos studentai, vadovaujami dėstytojų, kiekvienais mokslo metais dalyvauja tiek respublikiniuose, tiek tarptautiniuose renginiuose: studentų konferencijose, meistriškumo konkursuose, projektuose, savanorystės akcijose, labdaros organizacijų veikloje (LIONS klubo veikloje savanoriaujant). Pasitelkiant studentų aktyvą, kiekvienais metais organizuojamos tiek profesinės (Lietuvos socialinių darbuotojų dienos paminėjimui skirtos viktorinos, labdaros akcijos, filmų peržiūros, Mokytojo dienos paminėjimui skirtos „Fakulteto metų dėstytojo nominacijos“ ir kt.).

Tolimesnių studijų galimybės. Baigę socialinio darbo krypties kolegines studijas absolventai galės tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje, laikantis universiteto nustatytų reikalavimų. Baigę antrosios studijų pakopos socialinio darbo krypties studijas, absolventai galės tęsti studijas trečiojoje studijų pakopoje.

Įsidarbinimo galimybės. Vertinant bendras Socialinio darbo studijų programos absolventų įsidarbinimo tendencijas, galima teigti, kad dauguma jų įsidarbina pagal specialybę, dalis įsidarbina dar studijuodami, baigiamosios praktikos metu.

Studijų programos tikslas – parengti socialinius darbuotojus, gebančius inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje, įgalinti žmones ir didinti jų ir visuomenės institucijų socialinę atsakomybę, tokiu būdu padėti visuomenei siekti užsibrėžtų tikslų, tokių kaip: pilietinis dalyvavimas, gerovės kūrimas ir žmogaus teisių užtikrinimas.

Studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas – žino ir taiko praktinį veiklos srities išmanymą suteikiančias naujausiais atradimais grindžiamas profesinės veiklos žinias, kurias geba taikyti, nustatant ir sprendžiant kompleksines konkrečias ar abstrakčias veiklos srities problemas.

Gebėjimai vykdyti tyrimus – geba rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus konkrečioms profesinės veiklos ir inovacijų diegimo problemoms spręsti.

Specialieji gebėjimai – geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti praktines veiklas konkrečiose profesinės veiklos srityse, savarankiškai pasirinkdamas technologines, organizacines ir metodines priemones.

Socialiniai gebėjimai – geba bendrauti su specialistais ir kitais asmenimis, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius. Imasi atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu. Geba perteikti veiklos srities žinias ir supratimą besimokantiesiems.

Asmeniniai gebėjimai – geba savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos srityje. Suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
I MODULIS. ĮVADAS Į STUDIJAS 10 III MODULIS. KOMUNIKACIJA 10
Studijų įvadas 3 Užsienio kalba 4
Bendroji psichologija 2 Informacinės technologijos ir duomenų apdorojimas 3
Filosofija 3 Specialybės kalbos kultūra 3
Teisės pagrindai 2
II MODULIS. SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESINĖ VEIKLA 20 IV MODULIS. VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖ 20
Bendravimo psichologija 3 Socialinis darbas su individu ir šeima 6
Socialinio darbuotojo saviugda 3 Socialinis vaikų ir jaunuolių ugdymas 10
Socialinio darbo teorija ir metodikos 11 Šeimos ir vaiko teisė 4
Sociologija socialiniame darbe 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
V MODULIS. SVEIKATA IR GEROVĖ 15 VII MODULIS. SOCIALINIO DARBO VADYBA 10
Sveikatos psichologija 3 Socialinių sistemų vadyba 4
Socialinis darbas sveikatos apsaugos sistemoje 10 Socialiniai projektai ir programos 4
Žmogaus sauga 2 Organizacinė psichologija 2
VI MODULIS. SOCIALINĖ POLITIKA 15 VIII MODULIS. SOCIALINIS DARBAS SU SENYVO AMŽIAUS ŽMONĖMIS 10
Socialinė politika ir ekonomika 3 Socialinis darbas gerontologijoje 6
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas 5 Žmogaus teisės 2
Andragogika 2 Socialinė senyvo amžiaus asmenų reabilitacija ir integracija 2
Socialinė ir žmogaus teisė 3 IX MODULIS. MOKOMOJI PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKA
10
Socialinė psichologija 2
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
X MODULIS. LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI 10 XII MODULIS. BAIGIAMASIS MODULIS 30

XI MODULIS. SOCIALINIS DARBAS BENDRUOMENĖJE

20 Baigiamoji profesinės veiklos praktika 21
Socialinis darbas bendruomenėje 7 Supervizija
Socialinis darbas grupėje 2 Baigiamasis darbas 9
Socialinių tyrimų metodai 5
Socialinė ekologija 2
Socialinė rizikos asmenų reabilitacija ir integracija 2
Asocialaus elgesio psichologija 2

Ištęstinės studijos:

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
I MODULIS. ĮVADAS Į STUDIJAS 10 III MODULIS. KOMUNIKACIJA 10
Studijų įvadas 3 Užsienio kalba 4
Bendroji psichologija 2 Informacinės technologijos ir duomenų apdorojimas 3
Filosofija 3 Specialybės kalbos kultūra 3
Teisės pagrindai 2

IV MODULIS. LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI

5
II MODULIS. SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESINĖ VEIKLA 20
Bendravimo psichologija 3
Socialinio darbuotojo saviugda 3
Socialinio darbo teorija ir metodikos 11
Sociologija socialiniame darbe 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
V MODULIS. VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖ 20 VI MODULIS. SVEIKATA IR GEROVĖ 15
Socialinis darbas su individu ir šeima 6 Sveikatos psichologija 3
Socialinis vaikų ir jaunuolių ugdymas 10 Socialinis darbas sveikatos apsaugos sistemoje 10
Šeimos ir vaiko teisė 4 Žmogaus sauga 2
VII MODULIS. MOKOMOJI PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKA 10
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Modulis Kreditai Modu;is Kreditai
VIII MODULIS. SOCIALINĖ POLITIKA 15 X MODULIS. SOCIALINIS DARBAS BENDRUOMENĖJE 20
Socialinė politika ir ekonomika 3 Socialinis darbas bendruomenėje 7
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas 5 Socialinis darbas grupėje 2
Andragogika 2 Socialinių tyrimų metodai 5
Socialinė ir žmogaus teisė 3 Socialinė ekologija 2
Socialinė psichologija 2 Socialinės rizikos asmenų reabilitacija ir integracija 2
IX MODULIS. SOCIALINIO DARBO VADYBA 10 Asocialaus elgesio psichologija 2
Socialinių sistemų vadyba 4
Socialinės programos ir projektai 4
Organizacinė psichologija 2
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
XI MODULIS. SOCIALINIS DARBAS SU SENYVO AMŽIAUS ŽMONĖMIS 10 XIII MODULIS. BAIGIAMASIS MODULIS 30
Socialinis darbas gerontologijoje 6 Baigiamoji profesinės veiklos praktika 21
Žmogaus teisės 2 Supervizija
Socialinė senyvo amžiaus asmenų reabilitacija ir integracija 2 Baigiamasis darbas 9
XII MODULIS. LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI 5

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Užpildyk prašymą ir tapk mūsų studentu