Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai
Studijų kryptis: Socialinis darbas
Studijų programos kodas: 6531JX015
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmos pakopos studijos

Studijų programos kalba: lietuvių k., rusų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)

Programą įgyvendina Medicinos fakulteto Socialinės gerovės katedra.

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Socialinių mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir  socialinio darbuotojo kvalifikaciją. 

Profesinės veiklos galimybės

Socialinio darbo studijų programos absolventai galės dirbti socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisėtvarkos ir kitose srityse, viešajame, nevyriausybiniame ar privačiame sektoriuose. Socialinis darbas vykdomas asmens, šeimos, grupės, bendruomenės ir visuomenės lygmenimis. Asmenys, sėkmingai užbaigę Socialinio darbo studijų programą, įgyja kompetencijas, pakankamas savarankiškai atlikti sudėtingą darbą, priimti teisingus sprendimus šiose veiklos srityse:

  • inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje,
  • įgalinti žmones ir didinti jų ir visuomenės institucijų socialinę atsakomybę, tokiu būdu - padėti visuomenei siekti užsibrėžtų tikslų, tokių kaip: pilietinis dalyvavimas, gerovės kūrimas ir žmogaus teisių užtikrinimas.

Kodėl verta rinktis šias studijas?

Privalumai

Studijų aplinka. Studijų programos išskirtinumas pagrįstas moduline  studijų sistema.  Akcentuojamas studijų lankstumas, studentų savarankiškumą ir atsakingumą skatinančios studijų formos, sudarančios prielaidas ne tik mobilumui studijuojant, bet - ir geresniam pasirengimui profesinei veiklai. Studijų programoje naudojami aktyvieji studijų metodai, integruojant probleminio ir konstruktyvaus mokymo elementus - tai leidžia formuoti studentų komandinio darbo įgūdžius, stiprina pasitikėjimą ir savarankiškumą, priimant sprendimus įvairiose praktinėse situacijose. Organizuojant profesinės veiklos praktikas, diegiamas refleksijos metodas. Studentams sudaromos galimybės derinti studijas ir darbą, nes galima pasirinkti studijų formą: nuolatinę ar ištęstinę. Sudaromos sąlygos studijuoti nuotoliniu būdu, naudojantis Moodle aplinkoje pateikta dalykų medžiaga. 

Praktika. Praktikos organizuojamos ir realizuojamos bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės principu. Studijų metu studentai atlieka profesinės veiklos praktikas įvairiose  įvairiose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir bendruomenėse Utenoje, Anykščiuose,  Vilniuje, Visagine, Zarasuose, Panevėžyje ir kt.

Patirtis užsienyje. Studentai vyksta studijoms ir praktikai į Latviją, Turkiją,  Portugaliją, Lenkiją  ir kt.

Socialinė veikla. Programos studentai, vadovaujami dėstytojų, kiekvienais mokslo metais dalyvauja tiek respublikiniuose, tiek tarptautiniuose renginiuose: studentų konferencijose, meistriškumo konkursuose, projektuose, savanorystės akcijose, labdaros organizacijų veikloje (LIONS klubo veikloje savanoriaujant). Pasitelkiant studentų aktyvą, kiekvienais metais organizuojamos tiek profesinės (Lietuvos socialinių darbuotojų dienos paminėjimui skirtos viktorinos, labdaros akcijos, filmų peržiūros, Mokytojo dienos paminėjimui skirtos „Fakulteto metų dėstytojo nominacijos“ ir kt.).

Tolimesnių studijų galimybės. Baigę socialinio darbo krypties kolegines studijas absolventai galės tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje, laikantis universiteto nustatytų reikalavimų. Baigę antrosios studijų pakopos socialinio darbo krypties studijas, absolventai galės tęsti studijas trečiojoje studijų pakopoje.

Įsidarbinimo galimybės. Vertinant bendras Socialinio darbo studijų programos absolventų įsidarbinimo tendencijas, galima teigti, kad dauguma jų įsidarbina pagal specialybę, dalis įsidarbina dar studijuodami, baigiamosios praktikos metu.

Įstojusiems nuo 2022 m.

Studijų programos tikslas  parengti socialinius darbuotojus,  gebančius inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje, įgalinti žmones ir didinti jų ir visuomenės institucijų socialinę atsakomybę, tokiu būdu - padėti visuomenei siekti užsibrėžtų tikslų, tokių kaip: pilietinis dalyvavimas, gerovės kūrimas ir žmogaus teisių užtikrinimas.

Studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas

1.1. Išmano socialinio darbo teoriją ir metodus, socialinio darbo profesijos raidą šalyje, teorijas apie žmogaus elgesį ir jo kaitą, socialines problemas ir jų raišką socialinėje aplinkoje, profesinės etikos principus, taikomųjų tyrimų metodologiją, žmogaus teises ir socialinį teisingumą, nacionalinę socialinę politiką, socialinio darbo organizavimą, tarpprofesinį bendradarbiavimą, informacines, komunikacines ir pagalbą teikiančias technologijas bei darnios plėtros principus, šias žinias taiko nustatydamas socialinių paslaugų poreikį, teikdamas socialines paslaugas klientams ir atlikdamas taikomuosius tyrimus
1.2. Išmano socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų teorijų pagrindus, juos taiko teikdamas socialines paslaugas klientams.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

2.1. Atlieka į praktiką orientuotus socialinio darbo taikomuosius tyrimus, interpretuoja jų rezultatus konkrečių socialines paslaugas teikiančių institucijų veiklos, socialinės politikos kontekstuose.
2.2. Taiko taikomųjų tyrimų rezultatus spręsdamas konkrečias socialines problemas, plėtodamas profesinę veiklą, diegdamas socialinio darbo inovacijas.

Specialieji gebėjimai

3.1. Atpažįsta, analizuoja ir įvertina asmens, šeimos, grupės, bendruomenės (toliau – klientas) poreikius ir stiprybes, vadovaujasi norminiais teisės aktais ir institucijos dokumentais, ugdo asmens
socialinius, higieninius ir darbinius įgūdžius, prognozuoja galimą socialinių problemų bendruomenėje atsiradimą, planuoja, teikia ir dokumentuoja socialines paslaugas, vertina jų poveikį klientui, taiko įvairius socialinio darbo metodus, kurdamas abipusio pasitikėjimo su klientu santykius, atstovaudamas klientų teisėms ir interesams, pasitelkdamas vidinius ir aplinkos išteklius, motyvuodamas ir įgalindamas
klientą savipagalbai.
3.2. Rengia ir įgyvendina pagalbos klientui planus, socialinius projektus institucijos, regiono ir šalies mastu, tinkamai paskirsto išteklius, vertina socialinių paslaugų ir programų veiksmingumą.
3.3. Bendradarbiauja su įvairių institucijų atstovais, organizuodamas ir teikdamas socialines paslaugas, siekdamas įgalinti klientus, tokiu būdu prisideda prie socialinės gerovės.
3.4. Analizuoja ir paaiškina socialinės politikos įtaką žmogaus teisių įtvirtinimui, socialinės atskirties mažinimui.
3.5. Praktinėje veikloje vadovaujasi socialinio teisingumo, žmogaus teisių principais, socialinio darbo vertybėmis ir profesine etika, teikia įžvalgas jų įgyvendinimo tobulinimui.

Socialiniai gebėjimai

4.1. Veiksmingai bendrauja ir bendradarbiauja su klientais, kolegomis, komandos nariais ir kitais specialistais, politikais, žiniasklaida, mokslininkais, vadovaujasi abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais, etikos normomis.
4.2. Sklandžiai ir įtaigiai reiškia savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoja profesinėje aplinkoje ir bendruomenėje lietuvių ir užsienio kalba.
4.3 Diskutuoja aktualiais profesiniais klausimais, siekdamas plėtoti ir stiprinti socialinio darbo profesiją.

Asmeniniai gebėjimai

5.2. Savarankiškai priima sprendimus, kai reikia veikti apibrėžtoje situacijoje, ir remiasi profesinėmis žiniomis.
5.3. Renka ir sistemina informaciją iš nacionalinių ir tarptautinių informacijos šaltinių, naudojasi informacinėmis, komunikacinėmis bei pagalbą teikiančiomis technologijomis, atsakingai
elgiasi su konfidencialia informacija.
5.4. Rūpinasi savo asmenybės pažinimu bei tobulėjimu, tobulina profesinę kvalifikaciją, skleidžia gerąją patirtį, kuria socialinio darbo profesijos įvaizdį.

Įstojusiems nuo 2019 m.

Studijų programos tikslas – parengti socialinius darbuotojus, gebančius inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje, įgalinti žmones ir didinti jų ir visuomenės institucijų socialinę atsakomybę, tokiu būdu padėti visuomenei siekti užsibrėžtų tikslų, tokių kaip: pilietinis dalyvavimas, gerovės kūrimas ir žmogaus teisių užtikrinimas.

Studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas – žino ir taiko praktinį veiklos srities išmanymą suteikiančias naujausiais atradimais grindžiamas profesinės veiklos žinias, kurias geba taikyti, nustatant ir sprendžiant kompleksines konkrečias ar abstrakčias veiklos srities problemas.

Gebėjimai vykdyti tyrimus – geba rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus konkrečioms profesinės veiklos ir inovacijų diegimo problemoms spręsti.

Specialieji gebėjimai – geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti praktines veiklas konkrečiose profesinės veiklos srityse, savarankiškai pasirinkdamas technologines, organizacines ir metodines priemones.

Socialiniai gebėjimai – geba bendrauti su specialistais ir kitais asmenimis, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius. Imasi atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu. Geba perteikti veiklos srities žinias ir supratimą besimokantiesiems.

Asmeniniai gebėjimai – geba savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos srityje. Suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas (įstojusiems nuo 2022 m.) 1 semestras 2 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
I MODULIS. PROFESINĖ APLINKA 17 III MODULIS. ĮVADAS Į SOCIALINĮ DARBĄ 15
Informacinės technologijos ir duomenų apdorojimas socialiniame darbe 6 Įvadas į socialinį darbą ir  profesinė etika  6
Moralės filosofija socialiniame darbe 3 Socialinė politika ir ekonomika 3
Sociologija ir socialinė ekologija  5 Teisės pagrindai socialiniame darbe 6
Žmogaus sauga ir pirmoji pagalba 3 IV MODULIS. SOCIALINIO DARBO PAGRINDAI 15
II MODULIS. PROFESINĖ KALBA 10 Psichologija socialiniame darbe ir bendravimo praktikumas 6
Profesinė užsienio kalba 6 Socialinio darbuotojo saviugda 3
Specialybės kalbos kultūra 4 Socialinio darbo teorijos ir praktiniai modeliai  6
Pažintinė praktika 3
2 kursas (įstojusiems nuo 2019 m.) 3 semestras 4 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
V MODULIS. SVEIKATA IR GEROVĖ 15 VII MODULIS. SOCIALINIO DARBO VADYBA 10
Sveikatos psichologija 3 Socialinių sistemų vadyba 4
Socialinis darbas sveikatos apsaugos sistemoje 10 Socialiniai projektai ir programos 4
Žmogaus sauga 2 Organizacinė psichologija 2
VI MODULIS. SOCIALINĖ POLITIKA 15 VIII MODULIS. SOCIALINIS DARBAS SU SENYVO AMŽIAUS ŽMONĖMIS 10
Socialinė politika ir ekonomika 3 Socialinis darbas gerontologijoje 6
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas 5 Žmogaus teisės 2
Andragogika 2 Socialinė senyvo amžiaus asmenų reabilitacija ir integracija 2
Socialinė ir žmogaus teisė 3 IX MODULIS. MOKOMOJI PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKA
10
Socialinė psichologija 2
3 kursas (įstojusiems nuo 2019 m.) 5 semestras 6 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
X MODULIS. LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI 10 XII MODULIS. BAIGIAMASIS MODULIS 30

XI MODULIS. SOCIALINIS DARBAS BENDRUOMENĖJE

20 Baigiamoji profesinės veiklos praktika 21
Socialinis darbas bendruomenėje 7 Supervizija
Socialinis darbas grupėje 2 Baigiamasis darbas 9
Socialinių tyrimų metodai 5
Socialinė ekologija 2
Socialinė rizikos asmenų reabilitacija ir integracija 2
Asocialaus elgesio psichologija 2

Ištęstinės studijos:

1 kursas (įstojusiems nuo 2022 m.) 1 semestras 2 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
I MODULIS. PROFESINĖ APLINKA 17 II MODULIS. PROFESINĖ KALBA 10
Informacinės technologijos ir duomenų apdorojimas socialiniame darbe 6 Profesinė užsienio kalba 6
Moralės filosofija socialiniame darbe 3 Specialybės kalbos kultūra 4
Sociologija ir socialinė ekologija  5 III MODULIS. ĮVADAS Į SOCIALINĮ DARBĄ 15
Žmogaus sauga ir pirmoji pagalba 3 Įvadas į socialinį darbą ir  profesinė etika  6
Pažintinė praktika 3 Socialinė politika ir ekonomika 3
Teisės pagrindai socialiniame darbe 6
2 kursas (įstojusiems nuo 2019 m.) 3 semestras 4 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
V MODULIS. VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖ 20 VI MODULIS. SVEIKATA IR GEROVĖ 15
Socialinis darbas su individu ir šeima 6 Sveikatos psichologija 3
Socialinis vaikų ir jaunuolių ugdymas 10 Socialinis darbas sveikatos apsaugos sistemoje 10
Šeimos ir vaiko teisė 4 Žmogaus sauga 2
VII MODULIS. MOKOMOJI PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKA 10
3 kursas (įstojusiems nuo 2019 m.) 5 semestras 6 semestras
Modulis Kreditai Modu;is Kreditai
VIII MODULIS. SOCIALINĖ POLITIKA 15 X MODULIS. SOCIALINIS DARBAS BENDRUOMENĖJE 20
Socialinė politika ir ekonomika 3 Socialinis darbas bendruomenėje 7
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas 5 Socialinis darbas grupėje 2
Andragogika 2 Socialinių tyrimų metodai 5
Socialinė ir žmogaus teisė 3 Socialinė ekologija 2
Socialinė psichologija 2 Socialinės rizikos asmenų reabilitacija ir integracija 2
IX MODULIS. SOCIALINIO DARBO VADYBA 10 Asocialaus elgesio psichologija 2
Socialinių sistemų vadyba 4
Socialinės programos ir projektai 4
Organizacinė psichologija 2
4 kursas (įstojusiems nuo 2019 m.) 7 semestras 8 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
XI MODULIS. SOCIALINIS DARBAS SU SENYVO AMŽIAUS ŽMONĖMIS 10 XIII MODULIS. BAIGIAMASIS MODULIS 30
Socialinis darbas gerontologijoje 6 Baigiamoji profesinės veiklos praktika 21
Žmogaus teisės 2 Supervizija
Socialinė senyvo amžiaus asmenų reabilitacija ir integracija 2 Baigiamasis darbas 9
XII MODULIS. LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI 5

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Užpildyk prašymą ir tapk mūsų studentu