Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai
Studijų kryptis: Socialinis darbas
Studijų programos kodas: 6531JX015
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmos pakopos studijos

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)

Programą įgyvendina Medicinos fakulteto Socialinės gerovės katedra.

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Socialinių mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir  socialinio darbuotojo kvalifikaciją. 

Privalumas. Studijos. Studijų programa vykdoma, taikant modulinę  studijų sistemą.  Akcentuojamas studijų lankstumas, studentų savarankiškumą ir atsakingumą skatinančios studijų formos, sudarančios prielaidas ne tik mobilumui studijuojant, bet - ir geresniam pasirengimui profesinei veiklai. Studentams sudaromos galimybės derinti studijas ir darbą, nes galima pasirinkti nuolatines - sesijines (3 m. trukmė) ar ištęstines studijas (4 m. trukmė). Nuolatines sesijines studijas gali rinktis tie stojantieji, kurie nori baigti studijas greičiau, studijuodami mažesniu intensyvumu. Studentai studijuodami nuolatinėse sesijinėse studijose yra draudžiami valstybės lėšomis PSD.

Privalumas. Reali patirtis.  Programos studentai, vadovaujami dėstytojų, kiekvienais mokslo metais dalyvauja tiek respublikiniuose, tiek tarptautiniuose renginiuose: studentų konferencijose, meistriškumo konkursuose, projektuose, savanorystės akcijose, labdaros organizacijų veikloje. Praktikos organizuojamos ir realizuojamos bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės principu. Studijų metu studentai atlieka profesinės veiklos praktikas įvairiose  įvairiose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir bendruomenėse.

Privalumas. Patirtis užsienyje. Galimybė vykti studijoms ir praktikai į Latvijos, Turkijos,  Portugalijos, Lenkijos aukštąsias mokyklas ir socialines paslaugas terikiančias institucijas.

Karjeros galimybės

Socialinio darbo studijų programos absolventai galės dirbti socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisėtvarkos ir kitose srityse, viešajame, nevyriausybiniame ar privačiame sektoriuose. Socialinis darbas vykdomas asmens, šeimos, grupės, bendruomenės ir visuomenės lygmenimis. Asmenys, sėkmingai užbaigę Socialinio darbo studijų programą, įgyja kompetencijas, pakankamas savarankiškai atlikti sudėtingą darbą, priimti teisingus sprendimus šiose veiklos srityse: inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje, įgalinti žmones ir didinti jų ir visuomenės institucijų socialinę atsakomybę, tokiu būdu - padėti visuomenei siekti užsibrėžtų tikslų, tokių kaip: pilietinis dalyvavimas, gerovės kūrimas ir žmogaus teisių užtikrinimas.

Tolimesnių studijų galimybės. Baigę socialinio darbo krypties kolegines studijas absolventai galės tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje, laikantis universiteto nustatytų reikalavimų. Baigę antrosios studijų pakopos socialinio darbo krypties studijas, absolventai galės tęsti studijas trečiojoje studijų pakopoje.

Įsidarbinimo galimybės. Vertinant bendras Socialinio darbo studijų programos absolventų įsidarbinimo tendencijas, galima teigti, kad dauguma jų įsidarbina pagal specialybę, dalis įsidarbina dar studijuodami, baigiamosios praktikos metu.

Įstojusiems nuo 2022 m.

Studijų programos tikslas  parengti socialinius darbuotojus,  gebančius inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje, įgalinti žmones ir didinti jų ir visuomenės institucijų socialinę atsakomybę, tokiu būdu - padėti visuomenei siekti užsibrėžtų tikslų, tokių kaip: pilietinis dalyvavimas, gerovės kūrimas ir žmogaus teisių užtikrinimas.

Studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas

1.1. Išmano socialinio darbo teoriją ir metodus, socialinio darbo profesijos raidą šalyje, teorijas apie žmogaus elgesį ir jo kaitą, socialines problemas ir jų raišką socialinėje aplinkoje, profesinės etikos principus, taikomųjų tyrimų metodologiją, žmogaus teises ir socialinį teisingumą, nacionalinę socialinę politiką, socialinio darbo organizavimą, tarpprofesinį bendradarbiavimą, informacines, komunikacines ir pagalbą teikiančias technologijas bei darnios plėtros principus, šias žinias taiko nustatydamas socialinių paslaugų poreikį, teikdamas socialines paslaugas klientams ir atlikdamas taikomuosius tyrimus
1.2. Išmano socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų teorijų pagrindus, juos taiko teikdamas socialines paslaugas klientams.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

2.1. Atlieka į praktiką orientuotus socialinio darbo taikomuosius tyrimus, interpretuoja jų rezultatus konkrečių socialines paslaugas teikiančių institucijų veiklos, socialinės politikos kontekstuose.
2.2. Taiko taikomųjų tyrimų rezultatus spręsdamas konkrečias socialines problemas, plėtodamas profesinę veiklą, diegdamas socialinio darbo inovacijas.

Specialieji gebėjimai

3.1. Atpažįsta, analizuoja ir įvertina asmens, šeimos, grupės, bendruomenės (toliau – klientas) poreikius ir stiprybes, vadovaujasi norminiais teisės aktais ir institucijos dokumentais, ugdo asmens
socialinius, higieninius ir darbinius įgūdžius, prognozuoja galimą socialinių problemų bendruomenėje atsiradimą, planuoja, teikia ir dokumentuoja socialines paslaugas, vertina jų poveikį klientui, taiko įvairius socialinio darbo metodus, kurdamas abipusio pasitikėjimo su klientu santykius, atstovaudamas klientų teisėms ir interesams, pasitelkdamas vidinius ir aplinkos išteklius, motyvuodamas ir įgalindamas
klientą savipagalbai.
3.2. Rengia ir įgyvendina pagalbos klientui planus, socialinius projektus institucijos, regiono ir šalies mastu, tinkamai paskirsto išteklius, vertina socialinių paslaugų ir programų veiksmingumą.
3.3. Bendradarbiauja su įvairių institucijų atstovais, organizuodamas ir teikdamas socialines paslaugas, siekdamas įgalinti klientus, tokiu būdu prisideda prie socialinės gerovės.
3.4. Analizuoja ir paaiškina socialinės politikos įtaką žmogaus teisių įtvirtinimui, socialinės atskirties mažinimui.
3.5. Praktinėje veikloje vadovaujasi socialinio teisingumo, žmogaus teisių principais, socialinio darbo vertybėmis ir profesine etika, teikia įžvalgas jų įgyvendinimo tobulinimui.

Socialiniai gebėjimai

4.1. Veiksmingai bendrauja ir bendradarbiauja su klientais, kolegomis, komandos nariais ir kitais specialistais, politikais, žiniasklaida, mokslininkais, vadovaujasi abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais, etikos normomis.
4.2. Sklandžiai ir įtaigiai reiškia savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoja profesinėje aplinkoje ir bendruomenėje lietuvių ir užsienio kalba.
4.3 Diskutuoja aktualiais profesiniais klausimais, siekdamas plėtoti ir stiprinti socialinio darbo profesiją.

Asmeniniai gebėjimai

5.2. Savarankiškai priima sprendimus, kai reikia veikti apibrėžtoje situacijoje, ir remiasi profesinėmis žiniomis.
5.3. Renka ir sistemina informaciją iš nacionalinių ir tarptautinių informacijos šaltinių, naudojasi informacinėmis, komunikacinėmis bei pagalbą teikiančiomis technologijomis, atsakingai
elgiasi su konfidencialia informacija.
5.4. Rūpinasi savo asmenybės pažinimu bei tobulėjimu, tobulina profesinę kvalifikaciją, skleidžia gerąją patirtį, kuria socialinio darbo profesijos įvaizdį.

Įstojusiems 2021 m.

Studijų programos tikslas – parengti socialinius darbuotojus, gebančius inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje, įgalinti žmones ir didinti jų ir visuomenės institucijų socialinę atsakomybę, tokiu būdu padėti visuomenei siekti užsibrėžtų tikslų, tokių kaip: pilietinis dalyvavimas, gerovės kūrimas ir žmogaus teisių užtikrinimas.

Studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas – žino ir taiko praktinį veiklos srities išmanymą suteikiančias naujausiais atradimais grindžiamas profesinės veiklos žinias, kurias geba taikyti, nustatant ir sprendžiant kompleksines konkrečias ar abstrakčias veiklos srities problemas.

Gebėjimai vykdyti tyrimus – geba rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus konkrečioms profesinės veiklos ir inovacijų diegimo problemoms spręsti.

Specialieji gebėjimai – geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti praktines veiklas konkrečiose profesinės veiklos srityse, savarankiškai pasirinkdamas technologines, organizacines ir metodines priemones.

Socialiniai gebėjimai – geba bendrauti su specialistais ir kitais asmenimis, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius. Imasi atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu. Geba perteikti veiklos srities žinias ir supratimą besimokantiesiems.

Asmeniniai gebėjimai – geba savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos srityje. Suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas  1 semestras 2 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
I MODULIS. PROFESINĖ APLINKA 17 III MODULIS. ĮVADAS Į SOCIALINĮ DARBĄ 15
Socialinio darbo informatika 6 Įvadas į socialinį darbą ir  profesinė etika  6
Moralės filosofija socialiniame darbe 3 Socialinė politika ir ekonomika 3
Sociologija ir socialinė ekologija  5 Teisės pagrindai socialiniame darbe 6
Žmogaus sauga ir pirmoji pagalba 3 IV MODULIS. SOCIALINIO DARBO PAGRINDAI 15
II MODULIS. PROFESINĖ KALBA 10 Psichologija  ir bendravimo praktikumas 6
Profesinė užsienio kalba 6 Socialinio darbuotojo saviugda 3
Specialybės kalbos kultūra 4 Socialinio darbo teorijos ir praktiniai modeliai  6
Pažintinė praktika 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
V MODULIS. SOCIALINIS DARBAS SU KLIENTAIS 15 VII MODULIS. SOCIALINIS UGDYMAS IR PASLAUGOS 15
Individualus socialinis darbas 5 Andragogika 3
Konsultavimas socialiniame darbe 5 Socialinis ugdymas 3
Socialinis darbas su šeima 5 Socialinės paslaugos ir dokumentavimas 6
VI MODULIS. SOCIALINIO DARBO METODAI 15 Socialiniai tyrimai 3
Krizių intervencija socialiniame darbe 5 Socialinio darbo nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose praktika
9
Socialinis darbas bendruomenėje ir savanoriška veikla 5 Laisvai pasirenkami dalykai 3
Socialinis darbas su grupe 5 Laisvai pasirenkami dalykai 3
3 kursas  5 semestras 6 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
VIII MODULIS. SOCIALINĖ GEROVĖ IR SVEIKATA 18 IX MODULIS. SOCIOKULTŪRINIS DARBAS 12
Socialinio darbo atvejo vadyba  3 Kultūrinė įvairovė ir komunikacija 4
 Socialinis darbas gerontologijoje 3 Socialiniai projektai ir programos 4
Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje 6 Socialinio  verslumo pagrindai  4
Socialinė reabilitacija ir integracija 6 Socialinio darbo su atvejais praktika (su supervizija) 9
Baigiamojo darbo rengimo pagrindai 3 Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas 9
Stacionarinio institucinio socialinio darbo praktika su supervizija 9

Ištęstinės studijos:

1 kursas (įstojusiems nuo 2022 m.) 1 semestras 2 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
I MODULIS. PROFESINĖ APLINKA 17 II MODULIS. PROFESINĖ KALBA 10
Socialinio darbo informatika 6 Profesinė užsienio kalba 6
Moralės filosofija socialiniame darbe 3 Specialybės kalbos kultūra 4
Sociologija ir socialinė ekologija  5 III MODULIS. ĮVADAS Į SOCIALINĮ DARBĄ 15
Žmogaus sauga ir pirmoji pagalba 3 Įvadas į socialinį darbą ir  profesinė etika  6
Pažintinė praktika 3 Socialinė politika ir ekonomika 3
Teisės pagrindai socialiniame darbe 6
2 kursas (įstojusiems nuo 2022 m.) 3 semestras 4 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
IV MODULIS. SOCIALINIO DARBO PAGRINDAI 15 V MODULIS. SOCIALINIS DARBAS SU KLIENTAIS 15
Psichologija  ir bendravimo praktikumas 6 Socialinis darbas su šeima 5
Socialinio darbuotojo saviugda 3 VI MODULIS. SOCIALINIO DARBO METODAI 15
Socialinio darbo teorijos ir praktiniai modeliai  6 Krizių intervencija socialiniame darbe 5
V MODULIS. SOCIALINIS DARBAS SU KLIENTAIS 15 Socialinis darbas bendruomenėje ir savanoriška veikla 5
Individualus socialinis darbas 5 Socialinis darbas su grupe 5
Konsultavimas socialiniame darbe 5
3 kursas (įstojusiems nuo 2022 m.) 5 semestras 6 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
VII MODULIS. SOCIALINĖS PASLAUGOS IR UGDYMAS 15 VIII MODULIS. SOCIALINĖ GEROVĖ IR SVEIKATA 18
 Andragogika 3 Socialinio darbo atvejo vadyba  3
Socialinis  ugdymas 3 Socialinis darbas gerontologijoje 3
 Socialinės paslaugos ir dokumentavimas 6 Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje 6
Socialiniai tyrimai 3 Socialinė reabilitacija ir integracija 6
Nestacionarinio institucinio socialinio darbo praktika 9 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
4 kursas (įstojusiems 2021 m.) 7 semestras 8 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
XI MODULIS. SOCIALINIS DARBAS SU SENYVO AMŽIAUS ŽMONĖMIS 10 XIII MODULIS. BAIGIAMASIS MODULIS 30
Socialinis darbas gerontologijoje 6 Baigiamoji profesinės veiklos praktika 21
Žmogaus teisės 2 Supervizija
Socialinė senyvo amžiaus asmenų reabilitacija ir integracija 2 Baigiamasis darbas 9
XII MODULIS. LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI 5

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą