utenos-kolegija.lt

Studijų krypčių grupė: Sveikatos mokslai
Studijų kryptis: Medicinos technologijos
Studijų programos kodas: 653B84001 (iki 2017 m.); 6531GX026 (nuo 2017 m.)
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (Profesinis bakalauras)

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k., rusų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai)
Nuolatinės studijos: kaina 1740 €

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir dantų techniko kvalifikaciją.

Studijų metu numatyti į studentus orientuoti įvairūs interaktyvūs mokymo metodai (atvejų analizė, refleksija, įtraukianti paskaita, stebėjimas, pažangios patirties analizė, prielaidų kėlimas ir pagrindimas, simuliacijos pagal išgalvotą scenarijų ar realią situaciją ir t.t.), savarankiškas darbas ir su juo susiję metodai.
Probleminio mokymo metodai dalykų studijose: atvejų analizė mažose grupėse, įtraukia studentus į konfrontaciją su praktikos problemomis stimuliuojančiomis jų savarankišką mokymąsi, realizuoja tarpdisciplininę žinių ir įgūdžių integraciją, sprendžiant realias gyvenimiškas situacijas, o dėstytojo funkciją pakeičia į konsultanto ir padėjėjo funkciją.
Konstrukcionistinis mokymo metodas. Mokymasis geriausiai vyksta tada, kai besimokantysis aktyviai kuria realaus pasaulio objektus. Tokį mokymąsi realizuoti padeda ne tik informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT), bet ir periimama kitų patirtis.

Profesinės veiklos galimybės

Dantų technologijos studijų programos absolventai galės dirbti dirbti dantų technikų smulkiose, vidutinėse ir didelėse dantų protezavimo laboratorijose, turinčiose odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licenciją. Baigę studijų programą ir įgyję dantų technologijų profesinio bakalauro laipsnį ir dantų techniko kvalifikaciją, galės vykdyti šias, jiems priskirtas funkcijas: 

  • parinks medžiagas, įrangą ir technologijas;
  • gamins dantų protezus ir ortodontinius aparatus; 
  • bendraus/bendradarbiaus su kitais sveikatos priežiūros komandos nariais, su pacientais/klientais, tiekėjais; 
  • organizuos dantų techniko laboratorijos veiklą;
  • plėtos profesinę elgseną ir tobulės profesiniame lygmenyje.

Tolesnių studijų galimybės

Baigus Dantų technologijos koleginių studijų programą ir įgijus sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį, absolventai studijas gali tęsti pagal universitetines biomedicinos mokslų studijų srities, odontologijos studijų krypties programas LSMU, VU.

Studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos dantų technikus, gebančius: savarankiškai gaminti dantų protezus ir ortodontinius aparatus, parenkant medžiagas, įrangą ir įvairias gamybos technologijas, diegti naujas dantų protezų gamybos technologijas, pagrindžiant tyrimais,  bendradarbiauti su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais ir organizuoti dantų technikų laboratorijos veiklą. 

Numatomi studijų rezultatai

1. Parinkti medžiagas dantų protezui ar ortodontiniam aparatui gaminti.
2. Saugiai dirbti dantų protezų gamybai skirtais darbo įrankiais ir prietaisais.
3. Taikyti dantų protezo ar ortodontinio aparato gamybai atitinkamas technologijas.
4. Modeliuoti ir konstruoti dantų protezą.
5. Gaminti dantų protezus ir ortodontinius aparatus.
6. Taisyti dantų protezus ir ortodontinius aparatus.
7. Bendradarbiauti su gydytoju odontologu.
8. Bendrauti su pacientais/klientais ir kitais su protezavimo procesu susijusiais asmenimis.
9. Organizuoti laboratorijos veiklą.
10. Plėtoti ir taikyti dantų techniko praktiką sveikatos priežiūros sistemoje.
11. Taikyti profesinėje veikloje sveikatos priežiūros teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas.
12. Planuoti, vykdyti ir skleisti mokslinius dantų technikystės tyrimus.
13. Tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė aplinka 6 Išimamų plokštelinių protezų gamybos pagrindai 6
Profesinė kalba 6 Laikinų fiksuotų dantų protezųgaminimo pagrindai 6
Anatomija ir fiziologija 3 Taikomųjų tyrimų metodologija 6
Bendravimo psichologija 3 Alternatyviai pasirenkamas dalykas (Burnos ligos ir sveikata/Burnos ligų profilaktika) 3
Dantų funkcinė anatomija ir modeliavimas 6 Alternatyviai pasirenkamas dalykas (Medicinos filosofija/Moralės filosofija/Karjeros projektavimas/Tarpkultūrinė kompetencija) 3
Dantų techninės medžiagos 3 Pažintinė praktika 6
Infekcijos kontrolė odontologijoje 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Žmogaus sauga 3 Dalinių išimamų plokštelinių protezų gamybos technologijos 6
Bedančių žandikaulių protezavimo pagrindai 6 Lanko atraminių dantų protezų gaminimo technologija 3
Lanko atraminių dantų protezų gaminimo technika 6 Metalo keramikos dantų protezų gaminimo technika 6
Lietų restauracijų gaminimo technika 6 Pirmoji medicinos pagalba 3
Sveikatos vadybos ir ekonomikos pagrindai 3 Mokomoji praktika 9
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Bemetalės keramikos dantų protezų gaminimo technika 6 Pagrindinė praktika 15
Kombinuotų lanko atraminių dantų protezų gamybos technologijos 6 Baigiamoji praktika ir supervizija 6
Ortodontiniai, veido-žandikaulių gydomieji aparatai bei protezai 3 Baigiamasis darbas 9
Plokšteliniai dantų protezai ir šiuolaikinės technologijos 6
Estetinis dantų kietųjų audinių restauravimas 3
Implantų technika 3
Išimamų dantų protezų estetika ir funkcija 3

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.