Studijų krypčių grupė: Sveikatos mokslai
Studijų kryptis: Burnos priežiūra
Studijų programos kodas: 6531GX026
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (Profesinis bakalauras)

Studijų programos kalba: lietuvių k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai)

Programą įgyvendina Medicinos fakulteto Slaugos ir burnos priežiūros katedra.

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir dantų techniko kvalifikaciją.

Profesinės veiklos galimybės

Asmenys, sėkmingai užbaigę Dantų technologijų studijų programą, įgyja kompetencijas, pakankamas savarankiškai atlikti sudėtingą darbą, priimti teisingus sprendimus šiose veiklos srityse:

 • užsakytų medicinos priemonių (dantų, žandikaulių ir veido srities protezų, ortodontinių įtaisų ir įtvarų) gamyba ir jų pritaikymas,
 • dantų technikos laboratorijos darbo organizavimas. 

Kodėl verta rinktis šias studijas?

Privalumai

Moderni studijų aplinka. Įrengta moderni mokymo bazė, atliepiant pažangą dantų technikystėje. Studijų procese taikomos pažangios dantų protezų gaminimo ir skaitmeninės technologijos. Paskaitas ir praktinius užsiėmimus veda didelę praktinę dantų techniko patirtį turintys dėstytojai. Studijų procese taikomas konstrukcionistinis mokymo metodas. Šis metodas užtikrina, kai besimokantysis aktyviai kuria realaus pasaulio objektus. Tokį mokymąsi realizuoti padeda ne tik informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT), bet ir periimama kitų dantų technikų patirtis. Lamkstus tvarkaraštis, galimybė derinti studijas ir darbą.

Praktika. Studijų metu studentai atlieka profesinės veiklos praktikas įvairiose  dantų technikos laboratorijose Vilniuje (UAB Prodentum, UAB Kadanta, UAB Prothesis ir kt.), Utenoje (UAB Profident, UAB Technidenta, UAB Rostadenta), Kaune (UAB Denta, UAB DDS Design) ir kt.

Patirtis užsienyje. Studentai gali vykti studijoms ir praktikai į Portugaliją, Vokietiją, Latviją, Makedoniją, Bulgariją, Jordaniją, Lenkiją.

Socialinė veikla. Galimybė dalyvauti Lietuvos Odontologų labdaros ir paramos fondo veiklose, siekiant teikti profesionalią ir savalaikę burnos priežiūros pagalbą skurdžiai gyvenantiems ir atskirtį patiriantiems visuomenės nariams.

Tolimesnių studijų galimybės. Baigus Dantų technologijos koleginių studijų programą ir įgijus sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį, absolventai studijas gali studijuoti pagal universitetines  odontologijos studijų krypties programas LSMU, VU, arba kitos krypties studijas MRU, VDU. Yra galimybė tęsti studijas užsienio šalių aukštosiose mokyklose.  

Įsidarbinimo galimybės. Studijų programos absolventai dirba tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje. Įsidarbinimo procentas pagal įgytą kvalifikaciją siekia ~70 proc.

Studijų programos tikslas - parengti dantų technikus, gebančius savarankiškai gaminti užsakytus dantų,  žandikaulių ir veido srities protezus, ortodontinius įtaisus ir įtvarus bei turinčius burnos priežiūros (pagalbos) įstaigos veiklos organizavimo įgūdžių. 

Numatomi studijų rezultatai

2021 m. studijų programa

Žinios ir jų taikymas

 1. Išmano burnos priežiūros specialisto veiklą reglamentuojančius tarptautinius ir nacionalinius norminius dokumentus ir suvokia profesinės veiklos ir atsakomybės ribas.
 2. Geba susieti teikiamas burnos priežiūros paslaugas su žiniomis apie asmens sveikatos būklę, fizinę ir socialinę aplinką.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

 1. Atlikdamas taikomuosius tyrimus, geba rinkti, interpretuoti ir kaupti burnos sveikatai ir priežiūrai reikalingus tyrimų duomenis ir taikyti tyrimo rezultatus konkrečioms burnos priežiūros problemoms spręsti.

Specialieji gebėjimai

 1. Geba užtikrinti infekcijų kontrolę ir darbo saugos su įranga ir medžiagomis reikalavimus, laikosi dantų techniko veiklą reguliuojančių norminių dokumentų reikalavimų.
 2. Geba atpažinti patologinius burnos pokyčius ir sąkandžio anomalijas bei pataria dėl dantų, žandikaulių ir veido srities protezų, ortodontinių įtaisų ir įtvarų pritaikymo galimybių, konstrukcijos bei spalvos tinkamumo pacientui, dirbdamas komandoje su gydytojais odontologais ar gydytojais odontologais specialistais.
 3. Geba dirbti su dantų, žandikaulių ir veido srities protezų, ortodontinių įtaisų ir įtvarų gamybai naudojama įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis pagal paskirtį.
 4. Geba modeliuoti ir konstruoti įvairių konstrukcijų dantų, žandikaulių ir veido srities protezus, ortodontinius įtaisus ir įtvarus, taiko jų gamybai atitinkamas technologijas.
 5. Geba nustatyti ir koreguoti dantų, žandikaulių ir veido srities protezų, ortodontinių įtaisų ir įtvarų netikslumus ar trūkumus, parenka reikiamas medžiagas, įrankius ir įrangą šiems trūkumams pašalintu.
 6. Geba atpažinti gyvybei pavojingos būklės atvejus, tinkamai į juos reaguoti ir suteikti pirmąją medicinos pagalbą.
 7. Geba planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti organizacinius dantų technikos laboratorijos procesus (veiklos registravimą, koordinavimą, dalykinės ir medicininės dokumentacijos tvarkymą, reklamą, aprūpinimą priemonėmis ir kt.), taiko šiuolaikines informacines technologijas.

Socialiniai gebėjimai

 1. Geba veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais, kurdamas visavertį ryšį, spręsdamas burnos sveikatos problemas ir diegdamas naujoves.
 2. Geba reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, komunikuoti burnos priežiūros specialisto profesinėje aplinkoje lietuvių ir bent viena užsienio kalbomis.

Asmeniniai gebėjimai

 1. Geba kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, savarankiškai spręsti problemas ir veikti konkrečioje klinikinėje apibrėžtoje situacijoje, panaudodamas praktines žinias.
 2. Geba rinkti ir sisteminti informaciją, naudoti pažangias technologijas ir informacines sistemas praktinėje veikloje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.

2018 m. studijų programa

Žinios ir jų taikymas
1.1. Žino burnos priežiūros specialisto veiklą reglamentuojančius teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius darbo vietą, aplinką ir saugų darbą, nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, profesinės etikos principus, geba juos analizuoti ir taikyti praktikoje.
1.2. Geba integruoti biomedicinos mokslų, formuojančių suvokimą apie žmogaus augimą, vystymąsi ir sveikatą žinias dantų techniko profesinėje veikloje.

Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Geba atlikti į dantų techniko praktiką orientuotus taikomuosius tyrimus, vadovaudamasis tyrimų etikos principais, ir taikyti gautus rezultatus profesinėje veikloje, užtikrinant įrodymais grįstos veiklos kokybę.

Specialieji gebėjimai
3.1 Geba užtikrinti infekcijų kontrolę ir darbo saugos su įranga ir medžiagomis reikalavimus, laikantis norminių dokumentų reikalavimų.
3.2 Geba atpažinti patologinius burnos pokyčius ir sąkandžio anomalijas.
3.3. Geba dirbti su dantų, žandikaulių ir veido srities protezų, ortodontinių įtaisų ir įtvarų gamybai naudojama įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis pagal paskirtį.
3.4. Geba modeliuoti ir konstruoti įvairių konstrukcijų dantų, žandikaulių ir veido srities protezų, ortodontinių įtaisus ir įtvarus, taikant jų gamybai atitinkamas technologijas, bendradarbiaujant su gydytoju odontologu tartis  dėl jų konstrukcijos bei spalvos tinkamumo konkrečiam pacientui.
3.5. Geba nustatyti ir koreguoti dantų, žandikaulių ir veido srities protezų, ortodontinių įtaisų ir įtvarų netikslumus ar trūkumus, parenkant reikiamas medžiagas, įrankius ir įrangą šiems trūkumams pašalinti.
3.6. Geba atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti pirmąją medicinos pagalbą ūmių būklių atvejais.
3.7. Geba planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dantų technikos laboratorijos organizacinius procesus (veiklos registravimas, koordinavimas, dalykinės ir medicininės dokumentacijos tvarkymas, reklama, aprūpinimas priemonėmis ir t.t.), taikant šiuolaikines informacines technologijas.

Socialiniai gebėjimai
4.1. Geba bendrauti ir bendradarbiauti komandinėje veikloje teikdamas burnos priežiūros paslaugas; komunikuoja profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba.
4.2. Geba praktineje dantų techniko veikloje kurti naujas idejas, prisitaikyti prie naujų situacijų, stiprinant profesijos įvaizdį.

Asmeniniai gebėjimai
5.1. Geba kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, savarankiškai spręsti problemas, priimti sprendimus ir įvertinti jų poveikį bei veikti apibrėžtoje situacijoje, ugdant profesijai tinkamas charakterio savybes.
5.2. Geba rinkti ir sisteminti informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas dantų techniko praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas

(įstojusieji

nuo 2021 m.)

1 semestras  2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė aplinka 3 Vadybos ir ekonomikos pagrindai  3
Profesinė kalba 6 Infekcijos kontrolė odontologijoje 3
Žmogaus sauga 3 Išimamųjų plokštelinių protezų gamybos pagrindai 6
Anatomija, fiziologija ir burnos patologija 6 Fiksuojamųjų dantų protezų gamybos pagrindai 6
Dantų funkcinė anatomija, estetika ir modeliavimas 6 Pirmoji medicinos pagalba 3
Dantų technologijų medžiagos 6 Psichologija 3
Pažintinė dantų techniko veiklos praktika 6

2 kursas

(įstojusieji

nuo 2021 m.)

3 semestras  4 semestras 
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Bedančių žandikaulių protezavimo pagrindai 9 Dalinių išimamų plokštelinių protezų gamybos technologijos 6
Fiksuojamųjų dantų protezų gamybos technologijos 6 Keraminių dantų protezųgaminimo technika ir skaitmeninės technologijos 9
Taikomųjų tyrimų pagrindai 3 Lanko atraminių dantų protezų gaminimo technika 6
Alternatyviai pasirenkami dalykai: Užsienio kalba (anglų/vokiečių/prancūzų/norvegų) 3 Dantų protezų gaminimo technikos praktika 9
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3

3 kursas

(įstojusieji

nuo 2019 m.)

5 semestras  6 semestras 
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Keraminių dantų protezų gaminimo technologijos 3 Implantų technika 3
Kombinuotų lanko atraminių dantų protezų gamybos technologijos 9 Ortodontiniai, veido-žandikaulių gydomieji aparatai bei protezai 6
Plokšteliniai dantų protezai ir inovatyvios technologijos 6 Baigiamoji praktika ir supervizija 12
Alternatyviai pasirenkamas dalykas: Dantų techniko baigiamojo darbo tyrimo metodai/Mokslinės literatūros paieška ir analizė 3 Baigiamasis darbas 9
Dantų protezų gaminimo technologijų praktika 9

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Užpildyk prašymą ir tapk mūsų studentu