utenos-kolegija.lt

Studijų krypčių grupė: Sveikatos mokslai
Studijų kryptis: Burnos priežiūra
Studijų programos kodas: 6531GX026
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (Profesinis bakalauras)

Studijų programos kalba: lietuvių k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai)
Nuolatinės studijos: kaina 1980 €

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir dantų techniko kvalifikaciją.

Profesinės veiklos galimybės

Dantų technologijos studijų programos absolventai galės dirbti dirbti dantų technikų smulkiose, vidutinėse ir didelėse dantų protezavimo laboratorijose, turinčiose odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licenciją. Baigę studijų programą ir įgyję dantų technologijų profesinio bakalauro laipsnį ir dantų techniko kvalifikaciją, galės vykdyti šias, jiems priskirtas funkcijas: 

  • parinks medžiagas, įrangą ir technologijas;
  • gamins dantų protezus ir ortodontinius aparatus; 
  • bendraus/bendradarbiaus su kitais sveikatos priežiūros komandos nariais, su pacientais/klientais, tiekėjais; 
  • organizuos dantų techniko laboratorijos veiklą;
  • plėtos profesinę elgseną ir tobulės profesiniame lygmenyje.

Kodėl verta rinktis šias studijas?

Privalumai

Moderni studijų aplinka. Įrengta moderni mokymo bazė, atliepiant pažangą dantų technikystėje. Studijų procese taikomos pažangios dantų protezų gaminimo ir skaitmeninės technologijos. Paskaitas ir praktinius užsiėmimus veda didelę praktinę dantų techniko patirtį turintys dėstytojai. Studijų procese taikomas konstrukcionistinis mokymo metodas. Šis metodas užtikrina, kai besimokantysis aktyviai kuria realaus pasaulio objektus. Tokį mokymąsi realizuoti padeda ne tik informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT), bet ir periimama kitų dantų technikų patirtis.

Praktika. Studijų metu studentai atlieka profesinės veiklos praktikas įvairiose  dantų technikų laboratorijose Vilniuje (UAB Prodentum, UAB Kadanta, UAB Prothesis ir kt.), Utenoje (UAB Profident, UAB Technidenta, UAB Rostadenta), Kaune (UAB Denta, UAB DDS Design) ir kt.

Patirtis užsienyje. Studentai vyksta studijoms ir praktikai į Portugaliją, Vokietiją, Latviją, Makedoniją, Bulgariją, Jordaniją, Lenkiją.

Socialinė veikla. Galimybė dalyvauti Lietuvos Odontologų labdaros ir paramos fondo veiklose, siekiant teikti profesionalią ir savalaikę burnos priežiūros pagalbą skurdžiai gyvenantiems ir atskirtį patiriantiems visuomenės nariams.

Tolimesnių studijų galimybės. Baigus Dantų technologijos koleginių studijų programą ir įgijus sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį, absolventai studijas gali tęsti pagal universitetines biomedicinos mokslų studijų srities, odontologijos studijų krypties programas LSMU, VU, arba kitos krypties studijas MRU, VDU. Yra galimybė tęsti studijas užsienio šalių aukštosiose mokyklose.  

Įsidarbinimo galimybės. Studijų programos absolventai dirba tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje. Įsidarbinimo procentas pagal įgytą kvalifikaciją siekia 95 proc.

Studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos dantų technikus, gebančius savarankiškai gaminti dantų, žandikaulių ir veido srities protezus, siekiant pagerinti paciento išvaizdą, kalbą ir atstatyti kramtymo funkciją odontologinės priežiūros (pagalbos) licencijas turinčiose įstaigose bei kitose įstaigose, teikiančiose burnos sveikatą užtikrinančias paslaugas bei turinčių odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos veiklos organizavimo įgūdžių. 

Numatomi studijų rezultatai

Žinios ir jų taikymas
1.1. Žino burnos priežiūros specialisto veiklą reglamentuojančius teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius darbo vietą, aplinką ir saugų darbą, nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, profesinės etikos principus, geba juos analizuoti ir taikyti praktikoje.
1.2. Geba integruoti biomedicinos mokslų, formuojančių suvokimą apie žmogaus augimą, vystymąsi ir sveikatą žinias dantų techniko profesinėje veikloje.

Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Geba atlikti į dantų techniko praktiką orientuotus taikomuosius tyrimus, vadovaudamasis tyrimų etikos principais, ir taikyti gautus rezultatus profesinėje veikloje, užtikrinant įrodymais grįstos veiklos kokybę.

Specialieji gebėjimai
3.1 Geba užtikrinti infekcijos kontrolę ir darbo saugos su įranga ir medžiagomis reikalavimus, laikantis norminių dokumentų reikalavimų.
3.2 Geba atpažinti burnos ertmės patologinius pokyčius ir sąkandžio anomalijas.
3.3. Geba dirbti su dantų, žandikaulių ir veido srities protezų gamybai naudojama įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis pagal paskirtį.
3.4. Geba modeliuoti ir konstruoti įvairių konstrukcijų dantų, žandikaulių ir veido srities protezus, taikant jų gamybai atitinkamas technologijas ir konsultuojant dėl dantų, žandikaulių ir veido srities protezų galimybių, konstrukcijos bei spalvos tinkamumo konkrečiam pacientui.
3.5. Geba nustatyti ir koreguoti dantų, žandikaulių ir veido srities protezų netikslumus ar trūkumus, parenkant reikiamas medžiagas, įrankius ir įrangą šiems trūkumams pašalinti.
3.6. Geba atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti pirmąją medicinos pagalbą ūmių būklių atvejais.
3.7. Geba planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dantų technikų laboratorijos organizacinius procesus (veiklos registravimas, koordinavimas, dalykinės ir medicininės dokumentacijos tvarkymas, reklama, aprūpinimas priemonėmis ir t.t.), taikant šiuolaikines informacines technologijas.

Socialiniai gebėjimai
4.1. Geba bendrauti ir bendradarbiauti komandinėje veikloje teikdamas burnos priežiūros paslaugas; komunikuoja profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba.
4.2. Geba praktineje dantų techniko veikloje kurti naujas idejas, prisitaikyti prie naujų situacijų, stiprinant profesijos įvaizdį.

Asmeniniai gebėjimai
5.1. Geba kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, savarankiškai spręsti problemas, priimti sprendimus ir įvertinti jų poveikį bei veikti apibrėžtoje situacijoje, ugdant profesijai tinkamas charakterio savybes.
5.2. Geba rinkti ir sisteminti informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas dantų techniko praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras (2018 m. Studijų programa) 2 semestras (2018 m. Studijų programa)
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė aplinka 3 Vadybos ir ekonomikos pagrindai  3
Profesinė kalba 6 Infekcijos kontrolė odontologijoje 3
Žmogaus sauga 3 Išimamųjų plokštelinių protezų gamybos pagrindai 6
Anatomija, fiziologija ir burnos patologija 6 Fiksuojamųjų dantų protezų gamybos pagrindai 6
Dantų funkcinė anatomija, estetika ir modeliavimas 6 Pirmoji medicinos pagalba 3
Dantų technologijų medžiagos 6 Psichologija 3
Pažintinė dantų techniko veiklos praktika 6
2 kursas 3 semestras (2018 m. Studijų programa) 4 semestras (2018 m. Studijų programa)
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Bedančių žandikaulių protezavimo pagrindai 6 Dalinių išimamų plokštelinių protezų gamybos technologijos 6
Fiksuojamųjų dantų protezų gamybos technologijos 6 Keraminių dantų protezųgaminimo technika ir skaitmeninės technologijos 9
Taikomųjų tyrimų pagrindai 3 Lanko atraminių dantų protezų gaminimo technika 6
Alternatyviai pasirenkami dalykai (Užsienio kalba: anglų/vokiečių/prancūzų/norvegų) 3 Dantų protezų gaminimo technikos praktika 9
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras (2013 m. Studijų programa) 6 semestras (2013 m. Studijų programa)
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Bemetalės keramikos dantų protezų gaminimo technika 6 Pagrindinė praktika 15
Kombinuotų lanko atraminių dantų protezų gamybos technologijos 6 Baigiamoji praktika ir supervizija 6
Ortodontiniai, veido-žandikaulių gydomieji aparatai bei protezai 3 Baigiamasis darbas 9
Plokšteliniai dantų protezai ir šiuolaikinės technologijos 6
Estetinis dantų kietųjų audinių restauravimas 3
Implantų technika 3
Išimamų dantų protezų estetika ir funkcija 3

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.