Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai
Studijų kryptis: Žemės ūkis
Studijų programos kodas: 6531IX007
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji (profesinio bakalauro) studijų pakopa

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k., rusų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 metai), ištęstinės studijos (4 metai)

Pabaigę šią programą absolventai gauna žemės ūkio mokslų profesinio bakalauro laipsnį.

Galimybė pirmakursiams visus metus gauti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tikslinę skatinamąją stipendijąpirmaisiais ir antraisiais studijų metais – 150 Eur, trečiaisiais – 200 Eur, ketvirtaisiais metais (ištęstinėse studijose) – 250 Eur  (gavusiems valstybės finansuojamą studijų vietą).

Programa realizuojama Alantos technologijų ir verslo mokyklos bazėje.

Studijų metu taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai.  Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, projektų rengimą ir kt.

Žemės ūkio technologijos studijų programos absolventai gali dirbti:

 • įvairiose žemės ūkio produkcijos gamybos srityse;
 • vadovauti žemės ūkio produkcijos gamybai, sandėliavimui ir realizacijai;
 • organizuoti verslo įmonės (padalinio) veiklą.
Studijų programos tikslas - parengti žemės ūkio technologijų profesinį bakalaurą, gebantį profesinėje veikloje taikyti naujausias žemės ūkio technologijas ir prevencines priemones, galintį analizuoti ir kūrybiškai taikyti įgytas žinias bei nuolat besimokantį besikuriančios žinių visuomenės sąlygomis.

Studijų programos studijų rezultatai:

1. Žinios ir jų taikymas

 •  Įgys gamtos ir fizinių mokslų žinių, žinos ir supras žemės ūkio technologijų esmines sąvokas ir teorinius pagrindus bei taikys jas priimant sprendimus profesinėje veikloje;
 •  Išmanys žemė ūkio produktų gamybos būdus, žinos ir susies žemės ūkio technologijų krypties žinias.
2. Gebėjimai vykdyti tyrimus:

 •  Vykdys technologinį procesą;
 •  Vertins vykdomų darbų kokybę;
 •  Tirs žemės ūkio produktų rinką.
3. Specialieji gebėjimai:

 •   Vertins augalininkystės technologinius procesus;
 •   Vertins gyvulininkystės technologinius procesus;
 •   Parinks žemės ūkio techniką ir statinius;
 •   Organizuos žemės ūkio produkcijos sandėliavimą ir realizavimą;
 •   Organizuos įmonės valdymo procesą.
3.1. Atsinaujinančios energijos gamyba ir valdymas (specializacija)
 •   Planuos ir organizuos atsinaujinančios energijos technologinius procesus;
 •   Parinks ir pritaikys atsinaujinančios energijos šaltinius žemės ūkyje;
 •   Įvertins atsinaujinančių energijos šaltinių naudą žemės ūkiui.
3.2. Žemės ūkio veiklos organizavimas (specializacija)
 •   Planuos ir organizuos efektyvų žemės ūkio gamybos veiksnių panaudojimą;
 •   Analizuos ir kontroliuos turimus materialinius išteklius.
   
4. Socialiniai gebėjimai 
 •   Bendraus su augalininkystės ir gyvulininkystės specialistais bei plačiaja bendruomene, suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą.
 •   Vertins verslo aplinką ir savo galimybes, išmanys pagrindinius projektų valdymo ir verslo aspektus technologinės veiklos lygmeniu.
5. Asmeniniai gebėjimai
 •  Savarankiškai mokysis, komunikuos gimtąja ir užsienio kalba, taikys informacinių technologijų teikiamas galimybes, profesinės etikos principus analizuojant ir apibendrinant veiklos rezultatus;
 •  Suras, kaups, sistemins ir analizuos žemės ūkio veiklai reikalingą naujausią informaciją duomenų bazėse ir kituose šaltiniuose.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Psichologija/Sociologija Kalbos kultūra ir dokumentų valdymas
Profesinė užsienio kalba  Profesinė užsienio kalba 
Matematika  Teisė
Darbo ir civilinė sauga  Mikro makroekonomikos pagrindai
Elektroninis duomenų apdorojimas Vadybos pagrindai 3
Biologija ir biochemijos pagrindai  Augalininkystės technologijos 6
Pažintinė praktika Pažintinė praktika 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Ekologija 3 Apskaitos ir finansų pagrindai 8
Augalininkystės technologijos 7 Sodininkystės ir daržininkystės technologijos 3
Sėklininkystės pagrindai 3 Gyvulininkystės technologijos 7
Veterinarijos pagrindai 3 Žemės ūkio mechanizavimas 5
Gyvulininkystės technologijos 6 Žemės ūkio technologijų praktika 4
Žemės ūkio technologijų praktika 5 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Įmonių ekonomika 4 Profesinė etika 3
Marketingas 5 Žemės ūkio politika 3
Žemės ūkio mechanizavimas 3 Baigiamoji praktika 9
Žemės ūkio mechanizavimo praktika 6 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Specializacijos Žemės ūkio veiklos organizavimas dalykai:

Specializacijos dalykas

Marketingo tyrimai

3
1. Žemės ūkio produktų logistika 4 Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas 9
2. Finansinė apskaita 5
3. Projektų valdymas 3

Ištęstinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Psichologija/Sociologija 3 Kalbos kultūra ir dokumentų valdymas 4
Profesinė užsienio kalba 3 Profesinė užsienio kalba 3
Matematika 6 Biologija ir biochemijos pagrindai 4
Elektroninis duomenų apdorojimas 3 Ekologija 3
Biologija ir biochemijos pagrindai 5 Mikro makroekonomikos pagrindai 5
Pažintinė praktika 3 Pažintinė praktika 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Darbo ir civilinė sauga 3 Įmonių ekonomika 4
Vadybos pagrindai 3 Augalininkystėstechnologijos  7
Augalininkystėstechnologijos  6 Gyvulininkystės technologijos 7
Gyvulininkystės technologijos 6 Žemės ūkio technologijos praktika 4
Žemės ūkio technologijos praktika 5
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Marketingas 5 Teisė 6
Žemės ūkio mechanizavimas 8 Žemės ūkio politika 3
Žemės ūkio mechanizavimo praktika 6 Apskaitos ir finansų pagrindai 8
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Sodininkystės ir daržininkystės technologijos 3
Sėklininkystės pagrindai 3
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė etika 3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Veterinarijos pagrindai 3

Pasirinktos specializacijos dalykas

3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Baigiamoji praktika 9
Pasirinktos specializacijos dalykai: Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas 9
1 pasirinktos specializacijos dalykas 4
2 pasirinktos specializacijos dalykas 5
3 pasirinktos specializacijos dalykas 3

Studentai gali rinktis šias specializacijas:

 • Atsinaujinančios energijos gamyba ir valdymas;
 • Žemės ūkio veiklos organizavimas.

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą