Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis: Vadyba
Studijų programos kodas: 6531LX076
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji (profesinio bakalauro) studijų pakopa

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k., rusų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4metai), nuotolinė

Pabaigę šią programą absolventai gauna verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį.

Verslo vadybos ir inovacijų studijų programoje taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, darbą su įmonės atstovu, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, projektų rengimą ir kt.

Šios studijų programos studentai rengiami kaip specialistai nuolat besivystančiai organizacijai, jie sugebės prisitaikyti prie dinamiškos verslo aplinkos, kurti ir valdyti verslą, išmanys besikeičiančius visuomenės poreikius, pritaikys naujausias technologijas valdant procesus, gebės išspręsti vadybos problemas. Studijuodami įgis praktinės patirties per praktinius užsiėmimus, mokydamiesi su verslo įmonių atstovais, praktikų metu.

Studijuoti bus galima nuotoliniu būdu.

Verslo vadybos ir inovacijų studijų programos absolventai gali dirbti:

 • vadybininkais skirtingų įmonių marketingo, personalo, tiekimo, pardavimo, pirkimo ir kituose padaliniuose;
 • gali organizuoti savarankišką verslą ir vadovauti jam.

Absolventai gali tęsti studijas universitetuose.

Studijų programos tikslas:

Rengti specialistą, gebantį dirbti, kurti ir vystyti verslą, taikant inovatyvius vadybos metodus ir technologijas, reaguojant ir valdant pokyčius, analizuojantį besikeičiančius visuomenės poreikius, gebantį spręsti sudėtingas verslo vadybos problemas šiuolaikinėje dinamiškoje verslo aplinkoje.

Studijų rezultatai:

 • Supranta ir geba analizuoti šiuolaikinio verslo tendencijas ir naujoves, pasaulinio verslo aplinką.
 • Išmano ir geba taikyti pagrindines vadybos ir ekonomikos mokslų, verslo teisės teorijas, kurios pagrįstos žinių kaupimu bei jų efektyviu panaudojimu visose visuomenės sferose, bei ekonominius socialinius reiškinius, jų raidą, socialinę atsakomybę, etikos principus bei vertybines nuostatas.
 • Išmano informacijos ir šiuolaikinių technologinių inovacijų svarbą bei globalios rinkos pokyčius, užtikrinančius ilgą įmonės gyvavimo periodą.
 • Geba atlikti taikomuosius empirinius tyrimus, taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, rinkti, sisteminti, analizuoti duomenis, formuluoti išvadas, kryptingai panaudoti sukauptą informaciją vadybos problemų sprendimui ir įmonės vertės kūrimui.
 • Geba kurti inovatyvią, dinamišką, tvarią įmonę, greitai reaguojančią į verslo aplinkos pokyčius.
 • Geba (su)valdyti procesus įmonėje, užtikrinant veiklos rezultatų efektyvumą.
 • Geba vystyti verslą, užtikrinant nuolatinius įmonės veiklos pokyčius bei naudojant technologines ir netechnologines inovacijas, kurios kuria naują vertę.
 • Geba planuoti, organizuoti, vykdyti bei kontroliuoti veiklas, valdant žmogiškuosius išteklius, naudojant modernias komunikacijos technologijas, vadovaujantis darbo santykius reglamentuojančiais reikalavimais bei profesine etika.
 • Geba vesti derybas ir bendradarbiauti su klientais bei partneriais naudojant inovatyvias komunikacijos priemones.
 • Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis lietuvių ir užsienio kalbomis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje.
 • Geba bendrauti ir bendradarbiauti bei skleisti informaciją įvairių sričių specialistams ir visuomenės grupių atstovams.
 • Geba suprasti save visuomeniniame kontekste, atsakingai veikia neapibrėžtoje situacijoje.
 • Geba būti lyderiu, kuriančiu reikšmingus teigiamus pokyčius, įkvepiančiu ir motyvuojančiu žmones tobulėti, siekti bendrų tikslų įmonės labui.
 • Geba analizuoti ir kritiškai vertinti pasirinktas veiklos strategijas, kelti tikslus, formuluoti uždavinius ir numatyti efektyviausius būdus bei priemones jiems įgyvendinti.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas

1 semestras

2 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Verslo užsienio kalba

5

Verslo užsienio kalba

4

Komunikacija ir derybos

5

Vadovavimo psichologija

4

Filosofija/Sociologija

3

Verslo teisė

4

Vadyba

6

Verslo matematika ir duomenų analizė

8

Mikro-makroekonomika

7

Dalykinė verslo kalba

4

Verslo etika

4

Marketingas

6

2 kursas

3 semestras

4 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Marketingo tyrimai ir IT

8

Vizualizacijos sprendimai verslui

4

Elektroninis verslas

6

Skaitmeninė rinkodara

4

Verslo įmonės kūrimas/Tarptautinis verslas

4

Žmonių išteklių vadyba

5

Verslo apskaitos ir apmokestinimo pagrindai

6

Įmonės finansai ir investicijos

5

Interneto sprendimų verslui praktika

3

Specialybės įgūdžių lavinimo praktika įmonėje

12

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

   
             

 

3 kursas

5 semestras

6 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Tiekimo grandinės valdymas

5

Inovacijų vadyba

4

Projektų valdymas

5

Kokybės užtikrinimas

4

Verslo procesai/ Pokyčių ir rizikų valdymas

5

Verslo informacinės sistemos/ Valdymo apskaita

4

Pardavimų valdymas/ Gamybos organizavimas

6

Baigiamoji praktika

9

Verslumo ugdymo praktika

6

Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas

9

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

   

Ištęstinės studijos

1 kursas

1 semestras

2 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Verslo užsienio kalba

5

Verslo užsienio kalba

4

Mikro-makroekonomika

7

Verslo matematika ir duomenų analizė

8

Filosofija/Sociologija

3

Verslo teisė

4

Vadovavimo psichologija

4

Vadyba

6

Verslo etika

4

 

 

2 kursas

3 semestras

4 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Marketingas

6

Marketingo tyrimai ir IT

8

Komunikacija ir derybos

5

Verslo įmonės kūrimas/ Tarptautinis verslas

4

Dalykinė verslo kalba

4

Elektroninis verslas

6

Verslo apskaitos ir apmokestinimo pagrindai

6

Interneto sprendimų verslui praktika

3

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

   

 

3 kursas

5 semestras

6 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Įmonės finansai ir investicijos

5

Verslo informacinės sistemos/ Valdymo apskaita

4

Skaitmeninė rinkodara

4

Inovacijų vadyba

4

Vizualizacijos sprendimai verslui

4

Kokybės užtikrinimas

4

Žmonių išteklių vadyba

5

Specialybės įgūdžių lavinimo praktika įmonėje

12

Laisvai pasirenkamas  dalykas

3

 

 

4 kursas

7 semestras

8 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Tiekimo grandinės valdymas

5

Verslumo ugdymo praktika

6

Projektų valdymas

5

Baigiamoji praktika

9

Verslo procesai/ Pokyčių ir rizikų valdymas

5

Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas

9

Pardavimų valdymas/ Gamybos organizavimas

6

 

2 laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi iš Laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

 

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą