Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis: Turizmas ir poilsis
Studijų programos kodas: 6531LX122
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (profesinis bakalauras)

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k., rusų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 metai); ištęstinės studijos (4 metai)

Kuo įdomi ši studijų programa, koks specialistų poreikis?

Baigusiems Turizmo paslaugų vadybos studijų programą absolventams suteikiamas verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis.

Studijoms realizuoti Utenos kolegijoje įkurta moderni praktinė bazė - Mokomasis svetingumo centras, kuriame yra viešbučio kambariai, mokomoji virtuvė, mokomasis baras, registratūra, modernios auditorijos. 

Studijuodami šioje programoje studentai turės galimybę atlikti praktikas užsienio (Turkijoje, Graikijoje, Bulgarijoje, Kipre, Austrijoje, Ispanijoje ir kt.) šalių aukščiausios klasės viešbučiuosevykti dalinių studijų į Bulgarijos, Turkijos, Latvijos, Portugalijos ir kt. šalių aukštąsias mokyklas.

Utenos kolegija yra tarptautinės Europos aukštųjų verslo mokyklų asociacijos SPACE narė, todėl studentai turės galimybę laikyti egzaminą SPACE Euroverslo,  Euroturizmo arba Eurokalbų diplomui gauti.

Specialybės praktinius įgūdžius studentai gilins fakultete veikiančiose imitacinėse bendrovėse, kur turės galimybes įgyti tarptautinius Europen Pen-International pažymėjimus, pripažįstamus virš 40-ties pasaulio šalių, dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse imitacinių bendrovių (IB) mugėse ir patobulinti kūrybiškumo, verslumo, gebėjimo bendrauti įgūdžius.

Studijų metu dirbama su turizmo versle taikomomis specializuotomis kompiuterinėmis programomis Rezervation Partner, Presta, Amadeus ir kt.

Kasmet studentai turės galimybę organizuoti ir vykti į  ekskursijas po Lietuvą ir kaimynines šalis.

Studentams sudaroma unikali galimybė susipažinti su turizmo verslo praktikais, įgyti praktinės patirties sprendžiant verslo užduotis, siekti metų versliausios komandos nominacijos Lietuvos kolegijų verslumo konkurse „Profadienis“.

Studijų metu studentams sudaromos galimybės:

 • dalyvauti studentų tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose.
 • dalyvauti studentų atstovybės veikloje.
 • klausyti turizmo srities praktikų – kviestinių lektorių paskaitų, dalyvauti susitikimuose su įžymiais žmonėmis.
 • organizuoti renginius ir juose dalyvauti (renginys-gerumo akcija Pyragų diena, Helovino diena, Užgavėnių šventė ir kiti renginiai).

Studijų programos poreikis:

Jungtinių Tautų Pasaulinės turizmo organizacijos ir Pasaulio kelionių ir turizmo tarybos duomenimis, šiuo metu turizmas yra trečias pagal dydį ekonominis sektorius pasaulyje, kuris sukuria apie 10% BVP pasaulyje, o turizmo sektoriuje dirba 1 iš 10 pasaulio gyventojų.  

Lietuvos turizmo paslaugų sektoriuje, į kurį orientuojama ši  studijų programa, dirbo 18,6 tūkst. darbuotojų: nuo 2014 iki 2018 m. buvo fiksuojamas nuoseklus dirbančiųjų skaičiaus šiose įmonėse augimas (Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2018m.).

Specialistų poreikis jaučiamas ir Rytų Aukštaitijos regione: šis regionas yra vienas iš Nacionalinėje turizmo plėtros 2014-2020 m. programoje išskirtų prioritetinių turizmo plėtros regionų. Regione yra didžiausias Lietuvoje kaimo turizmo sodybų skaičius (2017 m. statistikos duomenimis čia veikė 168 kaimo turizmo sodybos arba 25 % visų Lietuvos kaimo turizmo sodybų), 3 kurortinės vietovės (Anykščiai, Zarasai ir Ignalina) bei 1002 ežerai. Rytų Aukštaitijos regionas išsiskiria valstybės saugomų teritorijų gausa.  

Karjeros galimybės:

Baigę šią specialybę absolventai gali dirbti svetingumo įmonėse (viešbučiuose, kaimo turizmo sodybose ir kitose apgyvendinimo įstaigose, maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse), keliones organizuojančiose įmonėse, turizmo informacijos centruose, saugomų teritorijų lankytojų centruose, pramogas teikiančiose ir renginius organizuojančiose įmonėse, valstybinių įstaigų turizmo ir rekreacijos skyriuose ir kitose turizmo paslaugas teikiančiose įmonėse. Taip pat studijos suteikia visų reikalingų žinių, kad būtų galima patiems įkurti savo turizmo paslaugas teikiančią  įmonę.

Absolventai gali tęsti studijas universitetuose.


Turizmo paslaugų vadybos studijų programos tikslasrengti specialistus, atitinkančius regiono, šalies ir tarptautinės darbo rinkos poreikius, gebančius organizuoti ir vystyti kokybiškas ir konkurencingas turizmo paslaugas globalios skaitmenizacijos ir inovacijų augimo sąlygomis.
Baigę studijų programą absolventai gebės:
 1. Suprasti šiuolaikinio turizmo verslo tendencijas bei turizmo verslo aplinką ir gebėti ją analizuoti.
 2. Išmanyti turizmo geografiją, turizmo paslaugų rinkinio bei kelionės maršruto ir programos sudarymo principus, identifikuojant rinkos ir individualių turistų poreikius.
 3. Išmanyti ir taikyti turizmo verslo teisės aktus, socialinės atsakomybės, etikos principus ir vertybines nuostatas profesinėje veikloje
 4. Vykdyti tyriamus, taikydamas naujausius tyrimo metodus, gautus duomenis sistemina, apdoroti, analizuoti ir gebėti panaudoti turizmo verslo įmonės problemų identifikavimui ir jų sprendimui.
 5. Organizuoti ir vykdyti turizmo subjektų, veikiančių nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose, ūkinę ir finansinę veiklą, (su) valdyti procesus ir priimti sprendimus kintančioje turizmo verslo aplinkoje.
 6. Naudotis taikomosiomis informacinėmis ir išmaniosiomis technologijomis profesinėje veikloje ir skleisti informaciją visuomenei šiuolaikinėmis priemonėmis ir įvairiais informacijos kanalais.
 7. Sudaryti turizmo paslaugų rinkinius ir organizuoja apgyvendinimo, maitinimo, kelionių ir laisvalaikio paslaugas turizmo įmonėje, įvertinant skirtingus turistų poreikius ir parenkant tinkamas priemones.
 8. Vesti derybas, sudaryti sutartis su klientais ir turizmo paslaugų teikėjais, užtikrinti efektyvų turizmo paslaugų pardavimą.
 9. Sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu lietuvių ir užsienio kalba (-omis), bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais ir visuomenės grupių atstovais, efektyviai komunikuoti profesinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje.
 10. Dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę už savo ar pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, profesinėje veikloje vadovautis socialinio teisingumo principais, profesine etika ir pilietiškumu, puoselėti etnokultūrinius ir tarpkultūrinius ryšius.
 11. Nuolat mokytis, suprasti save visuomeniniame kontekste ir atsakingai veikti dinamiškoje turizmo verslo aplinkoje.
 12. Siekti būti lyderiu, gebėti analizuoti ir kritiškai vertinti pasirinktas veiklos strategijas, kelti tikslus, formuluoti uždavinius ir numatyti efektyviausius būdus bei priemones jiems pasiekti.
Alternatyviai pasirenkami moduliai: Svetingumo vadyba arba Kelionių ir laisvalaikio paslaugų organizavimas.
Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:
Nuolatinės studijos

1 kursas

1 semestras

2 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Filosofija/Sociologija

3

Profesinė užsienio kalba

4

Profesinė užsienio kalba (A, V)

6

Užsienio kalba II (A, V, R)

4

Bendravimo psichologija

3

Medijų technologijos

5

Socialiniai tyrimai ir statistinė duomenų analizė

4

Tarpkultūrinė komunikacija ir derybos

3

Turizmo pagrindai

6

Maitinimo paslaugos

5

Dalykinė verslo kalba

5

Verslo teisė

4

Aplinkos ir žmogaus sauga

3

Mikro-makro ekonomika

5

 

2 kursas

3 semestras

4 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Apgyvendinimo paslaugos

4

Verslininkystės pagrindai

4

Kelionių organizavimo paslaugos

5

Turizmo paslaugų vadyba

4

Kelionių geografija

5

Turizmo paslaugų marketingas

4

Laisvalaikio organizavimas

4

Turizmo inovacijos

4

Verslumo ugdymo praktika

6

Praktika turizmo sektoriaus įmonėje

14

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

 

 

 

3 kursas

5 semestras

6 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Apskaita ir finansai

5

Baigiamoji praktika

10

Darnus turizmas

5

Alternatyviai pasirenkamas modulis*

Projektų valdymas

5

II Modulio dalykas

6

Kokybės užtikrinimas

4

III Modulio dalykas

6

Alternatyviai pasirenkamas  modulis*

Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas

8

I Modulio dalykas

6

 

 

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

 

 

Baigiamojo darbo rengimo pagrindai

2

* Alternatyviai pasirenkami moduliai: Svetingumo vadyba arba Kelionių ir laisvalaikio paslaugų organizavimas
Ištęstinės studijos

1 kursas

1 semestras

2 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Filosofija/Sociologija

3

Profesinė užsienio kalba

4

Profesinė užsienio kalba (A, V)

6

Užsienio kalba II (A, V, R)

3

Bendravimo psichologija

3

Turizmo pagrindai

6

Dalykinė verslo kalba

5

Maitinimo paslaugos

5

Mikro-makro ekonomika

5

Kelionių geografija

5

 

2 kursas

3 semestras

4 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Užsienio kalba II (A, V, R)

4

Tarpkultūrinė komunikacija ir derybos

3

Socialiniai tyrimai ir statistinė duomenų analizė

4

Verslo teisė

4

Medijų technologijos

5

Apgyvendinimo paslaugos

4

Kelionių organizavimo paslaugos

5

Laisvalaikio organizavimas     

4

Turizmo inovacijos

4

Projektų valdymas

5

 

 

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

 
 

3 kursas

5 semestras

6 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Aplinkos ir žmogaus sauga

3

Apskaita ir finansai

5

Verslininkystės pagrindai

4

Kokybės užtikrinimas

4

Turizmo paslaugų vadyba

4

Praktika turizmo sektoriaus įmonėje

14

Turizmo paslaugų marketingas

4

 

 

Darnus turizmas

5

 

 

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

 

 

 
 

4 kursas

7 semestras

8 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Alternatyviai pasirenkamas modulis*

 

Verslumo ugdymo praktika

6

I Modulio dalykas

6

Baigiamoji praktika

10

II Modulio dalykas

6

Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas

8

III Modulio dalykas

6

 

 

Baigiamojo darbo rengimo pagrindai

2

 

 

* Alternatyviai pasirenkami moduliai: Svetingumo vadyba arba Kelionių ir laisvalaikio paslaugų organizavimas.
 

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą