Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis: Verslas
Studijų programos kodas: 6531LX074
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: pirma pakopa

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)

Pabaigę šią programą absolventai gauna verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį.

Realizuojant Transpoto verslo programą ugdoma kūrybinga, socialiai išsilavinusi, atsakinga asmenybė, gebanti taikyti žinias ir išmanymą transporto verslo srityje, teisingai paskirstyti atsakomybę organizuojant efektyvią įmonės veiklą, sudaryti optimalią transporto įmonės organizacinę struktūrą, nemažinant jos rezultatyvumo. Formuojami būsimo specialisto gebėjimai rengti inovatyvius įėjimo į transporto paslaugų rinkas projektus, motyvuoti kolektyvą dirbti kokybiškai, rinkti ir interpretuoti duomenis, reikalingus problemų sprendimui, racionaliai vertinti savo gebėjimus bei riziką.

Transporto verslo vadybos specialistai gali dirbti daugumos transporto įmonių padaliniuose vadybininkais bei vykdyti šias, jiems priskirtas funkcijas:

 • organizuos transporto veiklą, įgyvendins projektus, įgyvendins transporto verslo inovacijas, valdys transporto verslo informaciją;
 • priims sprendimus kokybiškai įmonės veiklai užtikrinti;
 • rengs ir tvarkys verslui bei verslo ryšiams plėtoti reikalingus dokumentus;
 • organizuos žmonių ir jų kolektyvų darbą;
 • analizuos vežimų ir tarptautinės prekybos situaciją įvairiose rinkose;
 • bendraus su įvairiais verslo partneriais, su klientais, užsakovais, tiekėjais, tarp jų ir užsienyje.

Absolventai gali:

 •  kurti ir valdyti smulkias ir vidutines transporto paslaugų įmones;
 • Įgiję transporto ir logistikos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventai studijas gali tęsti studijas VGTU, KTU bei kituose universitetuose pagal socialinių mokslų studijų srities verslo studijų krypties studijų programas.

Transporto verslo studijų programos pagrindinis tikslas – parengti specialistą, gebantį profesinėje veikloje taikyti šiuolaikinei ekonomikai būdingus vadybinius, technologinius ir informacinius transporto verslo plėtojimo procesus, turintį bendruosius gebėjimus, leidžiančius prisitaikyti prie besikeičiančių verslo aplinkos sąlygų ir darbo rinkos reikalavimų bei išugdyti platų kūrybinį ir kritinį mąstymą, teigiamą nuostatą profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui mokantis visą gyvenimą. 

Studijų rezultatai:

 • Apibūdinti ekonominius socialinius reiškinius bei paaiškinti pagrindines vadybos ir ekonomikos mokslų teorijas;
 • Apibūdinti transporto verslo sistemos veikimo mechanizmą;
 • Išmanyti transporto priemonių techninio eksploatavimo ypatumus;
 • Identifikuoti transporto verslą reglamentuojančius teisės aktus bei   taikyti teisės aktus skirtingų transporto rūšių veikloje;
 • Analizuoti transporto ūkio šakos faktinius veiklos rezultatus;
 • Išskirti pagrindinius vieningos transporto politikos elementus, įgalinančius padėti vystytis visoms transporto rūšims;
 • Analizuoti įvairių transporto rūšių srautus;
 • Įvertinti transporto verslo plėtros galimybes tarptautinėse rinkose;
 • Taikyti naujausias technologijas ir įmonės valdymo metodus informacijos ir logistikos srautams optimizuoti;
 • Planuoti transporto įmonės veiklą;
 • Nustatyti išteklių poreikį transporto įmonės technologinio proceso valdymui;
 • Prognozuoti transporto ekspedicinių paslaugų poreikį;;
 • Nustatyti optimalius krovinių ir keleivių pervežimo maršrutus, taikant šiuolaikines transporto ekspedicinio aptarnavimo priemones;
 •  Įvertinti transporto verslo plėtros galimybes tarptautinėse rinkose;
 •  Organizuoti keleivių gabenimą Lietuvoje ir užsienyje;
 •  Taikyti transporto rezervavimo sistemos elementus, valdant keleivių ir transporto srautus;
 •  Taikyti įmonės veiklos kokybę užtikrinančius metodus;
 • Taikyti darbo organizavimo principus ir metodus transporto įmonės veikloje
 • Identifikuoti transporto verslą reglamentuojančius teisės aktus bei   taikyti teisės aktus skirtingų transporto rūšių veikloje

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė užsienio kalba 4 Profesinė užsienio kalba 4
Verslo komunikacija ir etika 5 Psichologija 3
Taikomoji matematika 6 Modulis Tyrimai ir IT
Filosofija/Sociologija 3 Socialiniai tyrimai 4
Mikro-makroekonomika 6 Statistinė duomenų analizė ir IT 6
Verslo komunikacijos praktika 6 Verslininkystės pagrindai 4
Transporto įmonės veiklos praktika 6
Transporto teisė 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Transporto verslo dokumentų valdymas 3 Žmonių išteklių vadyba 3
Vadybos pagrindai 6 Paslaugų marketingas 3
Transporto technikos pagrindai 5 Finansai ir kreditas 5
Apskaitos pagrindai 4 Transporto priemonės 4
Transporto ekologija 3 Žmogaus sauga ir ergonomika 3
Transporto sistema 6 Transporto technikos priežiūros pažintinė praktika 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Specialybės įgūdžių lavinimo praktika 6
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Logistika 6 Kokybės vadyba 3
Rizikų draudimas 4 Transporto ekspedicinės veiklos vadyba 5
Informacinės sistemos transporte 3 Tarptautinis verslas 4
Transporto mazgai ir terminalai 5 Baigiamoji praktka 9
Transporto įmonių ekonomika 6 Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas 9
Transporto valdymo sistemų praktika 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3

Ištęstinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė užsieinio kalba 4 Profesinė užsienio kalba 4
Filosofija/Sociologija 3 Žmogaus sauga ir ergonomika 3
Taikomoji matematika 6 Verslininkystės pagrindai 4
Mikro-makroekonomika 6 Verslo komunikacija ir etika 5
Transporto sistema 6
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Psichologija 3 Transporto verslo dokumentų valdymas 3
Modulis Tyrimai ir IT Vadybos pagrindai 6
Socialiniai tyrimai 4 Transporto priemonės 4
Statistinė duomenų analizė ir IT 6 Transporto įmonių ekonomika 6
Transporto technikos pagrindai 5 Transporto įmonės veiklos praktika 6
Verslo komunikacijos praktika 6
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Transporto teisė 3 Finansai ir kreditas 5
Žmonių išteklių vadyba 3 Logistika 6
Paslaugų marketingas 3 Transporto mazgai ir terminalai 5
Apskaitos pagrindai 4 Transporto technikos priežiūros pažintinė praktika 6
Specialybės įgūdžių lavinimo praktika 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Transporto ekologija 3
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Rizikų draudimas 4 Transporto valdymo sistemų praktika 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Baigiamoji praktika 9
Kokybės vadyba 3 Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas 9
Transporto ekspedicinės veiklos vadyba 5
Tarptautinis verslas 4
Informacinės sistemos transporte 3

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Paskutinio kurso studentai renkasi specializacijos modulį: Transporto ekspedicinio aptarnavimo valdymo specializacijos modulis, Keleivinio transporto ir turizmo verslo specializacijos modulis

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą