Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis: Verslas
Studijų programos kodas: 6531LX074
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: pirma pakopa

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k., rusų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)

Baigę šią programą absolventai gauna verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį.

Realizuojant Transporto ir logistikos verslo programą ugdoma kūrybinga, socialiai išsilavinusi, atsakinga asmenybė, gebanti taikyti žinias ir išmanymą transporto verslo srityje, teisingai paskirstyti atsakomybę organizuojant efektyvią įmonės veiklą, sudaryti optimalią transporto įmonės organizacinę struktūrą, nemažinant jos rezultatyvumo. Formuojami būsimo specialisto gebėjimai rengti inovatyvius įėjimo į transporto ir logistikos paslaugų rinkas projektus, motyvuoti kolektyvą dirbti kokybiškai, rinkti ir interpretuoti duomenis, reikalingus problemų sprendimui, racionaliai vertinti savo gebėjimus bei riziką.

Transporto verslo vadybos specialistai galės dirbti daugumos transporto įmonių padaliniuose vadybininkais bei vykdyti šias, jiems priskirtas funkcijas:

 • organizuos transporto ir logistikos veiklą, įgyvendins projektus, įgyvendins transporto ir logistikos verslo inovacijas, valdys transporto ir logistikos verslo rinkai aktualią informaciją;
 • priims sprendimus kokybiškai įmonės veiklai užtikrinti;
 • rengs ir tvarkys verslui bei verslo ryšiams plėtoti reikalingus dokumentus;
 • organizuos žmonių ir jų kolektyvų darbą;
 • analizuos krovinių ir žmonių vežimų ir tarptautinės prekybos situaciją įvairiose rinkose;
 • bendraus su įvairiais Lietuvos ir užsienio verslo partneriais, klientais, užsakovais ir tiekėjais.

Absolventai gali:

 • kurti, valdyti ir vystyti smulkias ir vidutines transporto paslaugų įmones;
 • tęsti studijas VGTU, KTU bei kituose universitetuose pagal socialinių mokslų studijų srities verslo studijų krypties studijų programas.
 

STUDIJŲ TIKSLAI IR REZULTATAI

Transporto verslo studijų programos pagrindinis tikslas - parengti specialistą, gebantį profesinėje veikloje taikyti šiuolaikiniam verslui būdingus vadybinius, technologinius ir informacinius transporto ir logistikos verslo plėtojimo procesus, turintį bendruosius gebėjimus, leidžiančius prisitaikyti prie besikeičiančių transporto ir logistikos verslo aplinkos sąlygų ir darbo rinkos reikalavimų bei išugdyti platų kūrybinį ir kritinį mąstymą, teigiamą nuostatą profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui mokantis visą gyvenimą.

Studijų rezultatai:

 • Geba apibūdinti ekonominius socialinius reiškinius, paaiškina pagrindines vadybos ir ekonomikos mokslų teorijas bei analizuoja  transporto ir logistikos verslo sistemos veikimo mechanizmą.
 • Išmano informacijos ir šiuolaikinių technologijų svarbą transporto ir logistikos versle bei globalios rinkos pokyčius, užtikrinančius ilgą įmonės gyvavimo periodą.
 • Taiko inovatyvius duomenų ir informacijos rinkimo, apdorojimo ir vertinimo metodus, analizuojant šalies ir tarptautinio verslo aplinką, sprendžiant kompleksines transporto ir logistinės veiklos problemas.
 • Analizuoja transporto ir logistikos tarptautinę rinką, prognozuoja transporto ekspedicinių paslaugų poreikį ir sudaro planus efektyviai, vertę kuriančiai įmonės veiklai.
 • Identifikuoja transporto ir logistikos verslą reglamentuojančius teisės aktus bei   juos taikyti įmonių veikloje.
 • Nustato išteklių poreikį transporto ir logistikos įmonės technologinio proceso valdymui
 • Organizuoja transporto ir logistikos procesus, taikant naujausius technologinius, vadybinius ir rinkodaros sprendimus ir įmonės veiklos kokybę užtikrinančius metodus.
 • Sudaro optimalius krovinių ir keleivių pervežimo maršrutus, taikant šiuolaikines transporto ekspedicinio aptarnavimo priemones.
 • Įvertina transporto ir logistikos verslo plėtros galimybes  tarptautinėse rinkose.
 • Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis lietuvių ir užsienio kalbomis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje.
 • Geba bendrauti ir bendradarbiauti,  keistis informacija bei ją teikti įvairių sričių specialistams ir visuomenės grupių atstovams.
 • Geba derinti įmonės ir asmeninius interesus, būti kūrybingu ir atsakingu priimant sprendimus, savarankiškai ir nuolat mokytis.
 • Geba būti lyderiu, kuriančiu reikšmingus teigiamus pokyčius, motyvuojančiu komandą siekti bendrų tikslų įmonės vertės didinimui.
 • Geba analizuoti ir kritiškai vertinti pasirinktas veiklos strategijas, kelti tikslus, formuluoti uždavinius ir numatyti efektyviausius būdus bei priemones jiems įgyvendinti.

 

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

 

Nuolatinės studijos

1 kursas

1 semestras

2 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Profesinė užsienio kalba

4

Profesinė užsienio kalba

4

Transporto technikos pagrindai

5

Psichologija

3

Taikomoji matematika

6

Transporto sistema

6

Filosofija**/Sociologija**

3

Socialiniai tyrimai

4

Mikro-makroekonomika

6

Transporto teisė

3

Verslo komunikacijos praktika

6

Verslininkystės pagrindai**/Projektų valdymas**

4

Verslumo ugdymo  praktika

6

2 kursas

3 semestras

4 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Transporto verslo dokumentų valdymas

3

Žmonių išteklių vadyba

3

Vadybos pagrindai**/Verslo procesai**

5

Paslaugų marketingas

3

Statistinė duomenų analizė ir programinės priemonės

4

Transporto įmonių ekonomika

5

Apskaita ir finansai

6

Transporto priemonės

4

Transporto ekologija

3

Žmogaus sauga ir ergonomika

3

Logistika

6

Specialybės įgūdžių lavinimo prektika

12

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

Specialybės įgūdžių lavinimo praktika

6

 

3 kursas

5 semestras

6 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Krovinių ir keleivių vežimo organizavimas

6

Kokybės vadyba transporto ir logistikos įmonėse

3

Rizikų draudimas

4

Transporto ekspedicinės veiklos vadyba

5

Informacinės sistemos transporte

3

Tarptautinis verslas**/Elektroninis verslas**

4

Transporto mazgai ir terminalai

5

Baigiamoji praktika

9

Tiekimo grandinės valdymas

6

Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas

9

Transporto valdymo sistemų praktika

3

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

Ištęstinės studijos

1 kursas

1 semestras

2 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Profesinė užsieinio kalba

4

Profesinė užsienio kalba

4

Filosofija/Sociologija

3

Žmogaus sauga ir ergonomika

3

Taikomoji matematika

6

Vadybos pagrindai**/Verslo procesai**

5

Psichologija

3

Transporto technikos pgrindai

5

Mikro-makroekonomika

6

Transporto sistema

6

 

 

2 kursas

3 semestras

4 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Verslininkystės pagrindai**/Projektų valdymas**

Apskaita ir finansai

3

Logistika

6

Transporto priemonės

4

Socialiniai tyrimai

4

Krovinių ir keleivių vežimo organizavimas

6

Statistinė duomenų analizė ir IT

6

Transporto įmonių ekonomika

6

Transporto verslo dokumentų valdymas

3

Verslumo ugdymo praktika

6

Verslo komunikacijos praktika

6

 

3 kursas

5 semestras

6 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Transporto teisė

3

Rizikų draudimas

4

Žmonių išteklių vadyba

3

Transporto ekologija

3

Paslaugų marketingas

3

Transporto mazgai ir terminalai

5

Statistinė duomenų analizė ir programinės priemonės

4

Specialybės lavinimo praktika          

12

Transporto įmonių ekonomika

5

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

 

 

4 kursas

7 semestras

8 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Tiekimo grandinės valdymas

6

Transporto valdymo sistemų praktika

3

Kokybės vadyba transporto ir logistikos įmonėse

3

Baigiamoji praktika

9

Transporto ekspedicinės veiklos vadyba

5

Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas

9

Tarptautinis verslas**/Elektroninis verslas**

4

Informacinės sistemos transporte

3

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

** - alternatyviai pasirenkami dalykai

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą