Studijų krypčių grupė: Teisė
Studijų kryptis: Teisė
Studijų programos kodas: 6531KX007
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji (profesinio bakalauro) studijų pakopa

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 metai), ištęstinės studijos (4 metai)

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Teisės profesinio bakalauro laipsnį.

Profesinės veiklos galimybės:

Pabaigus teisės studijų programą galima dirbti bet kokį teisinių žinių ir įgūdžių reikalaujantį valstybės tarnautojo ar darbuotojo (teisininko, juriskonsulto, teisės patarėjo, teisės referento ir panašiai) darbą viešąjame, nevyriausybiniame ar privačiajame sektoriuje.

Tolesnių studijų galimybės:

Teisės studijų programa dera su Vilniaus universiteto Teisės fakultete realizuojama Teisės studijų programa, Mykolo Romerio universiteto Teisės, Teisės ir valdymo programomis, yra numatyta galimybė kolegijos absolventams tęsti studijas minėtų universitetų programų trečiajame kurse (išsilyginus kreditų skaičių).

Teisės studijų programos tikslas –rengti aukštos kvalifikacijos teisininką, gebantį savarankiškai dirbti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą įvairiose teisinės profesinės veiklos srityse, taikant teorines ir praktines teisės žinias, kritiškai ir kūrybiškai mąstantį, priimantį naujoves, žinantį ir suvokiantį teisės esmę bei paskirtį, išmanantį ir gebantį taikyti norminius teisės aktus.

Programos studijų rezultatai:

 

1.1. Žino teisės teorijos ir teisės istorijos pagrindus;

1.2. Žino tarptautinės viešosios ir privatinės teisės, Europos Sąjungos teisės pagrindus;

1.3. Žino nacionalinės konstitucinės ir ordinarinės teisės principus ir svarbiausių institutų turinį;

1.4. Žino teisininko profesinės etikos pagrindus;

1.5. Geba įgytas teisės krypties žinias taikyti profesinėje veikloje ir spręsdamas konkrečias teisines problemas;

1.6. Turi bazines antrosios kalbos žinias;

1.7. Turi bazines kai kurių socialinių ir humanitarinių mokslų studijų sričių žinias ir  gebėjimus jas taikyti;

2.1. Geba atlikti problemų analizę;

2.2. Geba atlikti mokslinius-empirinius tyrimus formuluodamas tyrimo tikslus ir uždavinius, keldamas hipotezes ir jas tikrindamas, rinkdamas ir analizuodamas duomenis bei darydamas išvadas;

2.3. Geba rinkti informaciją iš įvairių šaltinių ir ją analizuoti, naudodamasis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei duomenų bazėmis;

3.1. Geba analizuoti įvairius teisinius dokumentus ir įvertinti jų galiojimo laiką, teritoriją ir galiojimą asmenims, taip pat identifikuoti konkrečias teisines taisykles, reguliuojančias asmenų veiklą;

3.2. Geba atstovauti asmenims, vadovaudamasis profesinės etikos reikalavimais bei tinkamai elgdamasis su konfidencialia informacija, pasitelkdamas vidinius bei aplinkos išteklius;

4.1. Geba kritiškai vertinti kitų ir savo veiklą, žinias ir vertybes;

4.2. Moka taisyklingai žodžiu ir raštu vartoti kalbą, kuria vykdomos studijos, sklandžiai ja reikšti savo mintis;

4.3. Geba veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su savo srities ir kitais specialistais;

4.4. Geba nešališkai spręsti praktinėje veikloje kylančius uždavinius;

5.1. Geba savarankiškai mokytis savo veiklos srityje, pasirinkdamas tobulinimosi kryptį;

5.2. Geba kurti naujas idėjas praktinėje veikloje, prisitaikyti joje prie naujovių ir besikeičiančių sąlygų;

5.3. Geba planuoti savo laiką ir organizuoti savo veiklą;

5.4. Pasirengę prisiimti bendruosius etinius įsipareigojimus, siejamus su sąžiningumu ir pareigingumu.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Politologija 3 Profesinė užsienio kalba 3
Teisės teorijos pagrindai 6 Logika ir socialiniai tyrimai 3
Lietuvos teisės istorija 3 Civilinė teisė 4
LR Konstitucinė teisė 8 Darbo teisė 8
Profesinė etika 3 Socialinės saugos teisė 5
Informacinių technologijų taikymas profesinėje veikloje (praktika) 3 Bendroji ir teisės psichologija 3
LR Teisėsaugos institucijos 4 Teisėsaugos institucijų veiklos praktika 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Specialybės kalbos kultūra ir dokumentų valdymas 3 Administracinio proceso teisė 4
Filosofijos įvadas/Sociologijos įvadas 3 Baudžiamoji teisė 8
Administracinė teisė 6 Baudžiamojo proceso teisė 6
Civilinė teisė 6 Specialybės įgūdžių lavinimo praktika  9
Civilinio proceso teisė 6 Pasirenkamas dalykas 3
Juridinių dokumentų valdymo praktika 6
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Finansų teisė 6 Modulis: Europos Sąjungos ir Tarptautinė teisė 4
Verslo teisė 6
 • Europos Sąjungos teisė
2
Modulis: Europos Sąjungos ir Tarptautinė teisė 8
 • Tarptautinė teisė
2
 • Europos Sąjungos teisė
4 Modulis: Ikiteisminis tyrimas/Juridinės tarnybos veikla 5
 • Tarptautinė teisė
4
 • Kriminalistika/Verslo veiklos organizavimas
2
Pasirenkamas dalykas 3
 • Nusikalstamų veikų kvalifikavimas/Personalo darbo organizavimas
2
Modulis: Ikiteisminis tyrimas/Juridinės tarnybos veikla 10
 • Teismo medicina/Civilinės sutartys ir atstovavimas teisme
1
 • Kriminalistika/Verslo veiklos organizavimas
4 Baigiamasis egzaminas (Konstitucinė teisė) 2
 • Nusikalstamų veikų kvalifikavimas/Personalo darbo organizavimas
4 Baigiamasis egzaminas (pagal specializaciją) 2
 • Teismo medicina/Civilinės sutartys ir atstovavimas teisme
2 Baigiamasis darbas iš specializacijos 6

Ištęstinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Politologija 3 Filosofijos/Sociologijos įvadas 3
Profesinė užsienio kalba 3 Teisės teorijos pagrindai 6
Logika ir socialiniai tyrimai 3 Lietuvos teisės istorija 3
LR Teisėsaugos institucijos 4 LR Konstitucinė teisė 8
Profesinė etika 3 Teisėsaugos institucijų veiklos praktika 3
Informacinių technologijų taikymas profesinėje veikloje 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Specialybės kalbos kultūra ir dokumentų valdymas 3 Administracinio proceso teisė 4
Administracinė teisė 6 Civilinė teisė 6
Civilinė teisė 4 Darbo teisė 8
Socialinės saugos teisė 5 Juridinių dokumentų valdymo praktika 6
Bendroji ir teisės psichologija 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Baudžiamoji teisė 8 Baudžiamojo proceso teisė 6
Civilinio proceso teisė 6 Modulis: Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė 4
Modulis: Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė 8
 • Europos Sąjungos teisė
2
 • Europos Sąjungos teisė
4
 • Tarptautinė teisė
2
 • Tarptautinė teisė
4 Specialybės įgūdžių lavinimo praktika 9
Pasirenkamas dalykas 6 Pasirenkamas dalykas 3
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Modulis: Ikiteisminis tyrimas/Juridinės tarnybos veikla 10 Modulis: Ikiteisminis tyrimas/Juridinės tarnybos veikla 5
 • Kriminalistika/Verslo veiklos organizavimas
4
 • Kriminalistika/Verslo veiklos organizavimas
2
 • Nusikalstamų veikų kvalifikavimas/Personalo darbo organizavimas
4
 • Nusikalstamų veikų kvalifikavimas/Personalo darbo organizavimas
2
 • Teismo medicina/Civilinės sutartys ir atstovavimas teisme


2
 • Teismo medicina/Civilinės sutartys ir atstovavimas teisme
1
Finansų teisė

6 Baigiamoji praktika 9
Verslo teisė 6 Baigiamasis egzaminas 1 (Konstitucinė teisė) 2
Biagiamasis egzaminas 2 (pagal specializaciją) 2
Baigiamasis darbas iš specializacijos 6

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą