Studijų krypčių grupė: Sveikatos mokslai
Studijų kryptis: Burnos priežiūra
Studijų programos kodas: 6531GX029
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (Profesinis bakalauras)

Studijų programos kalba: lietuvių k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai)

Programą įgyvendina Medicinos fakulteto Slaugos ir burnos priežiūros katedra.

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Sveikatos mokslų  profesinio bakalauro laipsnį ir gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją.

Privalumas. Studijos.  Studijų  programoje nuolat atnaujinami  mokymo(-si) ir vertinimo metodai, diegiama įrodymais grįsta praktika. Studijos organizuojamos nuolatine (dienine) studijų forma. Praktikinių užsiėmimų metu dirbama pogrupiais, todėl yra galimybė derinti studijas su darbu.

Privalumas. Reali patirtis. Studentams burnos priežiūros procedūrų ir paslaugų teikimo pacientams įgūdžių sudaromos sąlygos mokytis kartu („learning together“) komandoje: gydytojo odontologo padėjėjas+burnos higienistas, vadovaujant praktikuojančiam gydytojui odontologui, taip taikant angliškąjį mokymo metodą -  įvardijamą kaip „dental team“, formuojant  komandinio darbo įgūdžius. Taikomi modernūs asistavimo metodai: "darbas keturiomis rankomis" - asistuojama gydytojui odontologui ar burnos higienistui; "darbas šešiomis rankomis" - gydytojui odontologui vienu metu asistuoja du gydytojo odontologo padėjėjai. Be to, praktinių įgūdžių mokomasi ne tik simuliacinėse klasėse, bet ir kolegijos odontologiniame kabinete kartu su gydytoju odontologu teikiant paslaugas pacientams. Dalyvavimas socialiniuose projektuose, mokant visuomenės geros burnos priežiūros. Studijų metu studentai atlieka profesinės veiklos praktikas įvairiose  odontologinėse klinikose Utenoje, Vilniuje, Rokiškyje, Visagine ir kt.

Privalumas. Patirtis užsienyje. Studentai vyksta studijoms ir praktikai į Vokietiją, Latviją ir kt.

Karjeros galimybės

Odontologinės priežiūros studijų programos absolventai galės dirbti visų sveikatos priežiūros lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas.
Asmenys, sėkmingai užbaigę Odontologinės priežiūros studijų programą, įgyja profesinius gebėjimus, pakankamas savarankiškai atlikti sudėtingą darbą, priimti teisingus sprendimus šiose veiklos srityse: asistavime įvairių specializacijų gydytojui odontologui ar burnos higienistui; odontologinių ligų rizikos veiksnių išaiškinimas ir profilaktikos programų įgyvendinimas; klinikos darbo organizavimas ir profesinis tobulėjimas.

Tolimesnių studijų galimybės. Baigus Odontologinės priežiūros koleginių studijų programą ir įgijus sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį, absolventai studijas gali tęsti  Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Įsidarbinimo galimybės. Šių specialistų paklausa tiek Lietuvoje, tiek kitose ES šalyse išlieka, nes siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę vienam gydytojui odontologui turi tekti vienas gydytojo odontologo padėjėjas. Atliktų  absolventų įsidarbinimo analizių duomenimis Odontologinės priežiūros studijų programos absolventų įsidarbinimas pagal specialybę siekia 90 proc.

Pirmieji gydytojo odontologo padėjėjai Lietuvoje pradėti rengti Utenos kolegijoje. Ši studijų programa realizuojama jau daugiau kaip du dešimtmečius. 

Studijų programos tikslas - parengti gydytojo odontologo padėjėjus, gebančius asistuoti gydytojui odontologui ar odontologui specialistui, savarankiškai atlikti intraoralines procedūras, neviršijant savo kompetencijos ribų, užtikrinti burnos sveikatos priežiūrą ir prevenciją, mokyti sveikos gyvensenos ir propaguoti savo profesijos prestižą. 

Numatomi studijų rezultatai

Žinios, jų taikymas.

 • Išmano burnos priežiūros specialisto veiklą reglamentuojančius tarptautinius ir nacionalinius norminius dokumentus ir suvokia profesinės veiklos ir atsakomybės ribas.
 • Geba susieti teikiamas burnos priežiūros paslaugas su žiniomis apie asmens sveikatos būklę, fizinę ir socialinę aplinką.

Gebėjimai vykdyti tyrimus.

 • Atlikdamas taikomuosius tyrimus, geba rinkti, interpretuoti ir kaupti burnos sveikatai ir priežiūrai reikalingus tyrimų duomenis ir taikyti tyrimo rezultatus konkrečioms burnos priežiūros problemoms spręsti.

Specialieji gebėjimai.

 • Geba užtikrinti infekcijų kontrolę, laikosi gydytojo odontologo padėjėjo veiklą reguliuojančių norminių dokumentų reikalavimų.
 • Geba dirbti su odontologijos įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis pagal paskirtį.
 • Geba atpažinti burnos ir dantų ligas, įvairioms pacientų grupėms taiko skirtingus diagnostinius metodus.
 • Geba pildyti profesinę dokumentaciją, renka paciento gyvenimo ir sveikatos anamnezę, įvertina pagrindinius gyvybinius parametrus.
 • Geba asistuoti gydytojams odontologams, gydytojams odontologams specialistams ar burnos higienistams atliekant įvairias odontologinio gydymo procedūras.
 • Geba dirbti su dentaliniais rentgeno ir diagnostikos aparatais.
 • Geba atpažinti gyvybei pavojingos būklės atvejus, tinkamai į juos reaguoti ir suteikti būtinąją medicinos pagalbą.
 • Geba mokyti pacientus sveikos gyvensenos, racionalios mitybos, burnos priežiūros taisyklių ir tapti atsakingas už savo sveikatą.
 • Geba planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti organizacinius odontologinės priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos procesus (pacientų ir darbuotojų veiklos registravimą, koordinavimą, reklamą, aprūpinimą priemonėmis ir kt.), taiko šiuolaikines informacines technologijas

Socialiniai gebėjimai.

 • Geba veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais, kurdamas visavertį ryšį, spręsdamas burnos sveikatos problemas ir diegdamas naujoves.
 • Geba reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, komunikuoti burnos priežiūros specialisto profesinėje aplinkoje lietuvių ir bent viena užsienio kalbomis.

Asmeniniai gebėjimai.

 • Geba kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, savarankiškai spręsti problemas ir veikti konkrečioje klinikinėje apibrėžtoje situacijoje, panaudodamas praktines žinias.
 • Geba rinkti ir sisteminti informaciją, naudoti pažangias technologijas ir informacines sistemas praktinėje veikloje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas

1 semestras  2 semestras 
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė aplinka 6 Žmogaus sauga 3
Profesinė kalba 6 Biochemijos, imunologijos ir genetikos pagrindai 3
Anatomija, fiziologija ir patologija 6 Burnos sveikata ir dantų ligų prevencija 6
Bendravimo ir medicinos psichologija 3 Farmakologija ir fitoterapija 3
Infekcijos kontrolė odontologijoje 9 Įvadas į klinikinę odontologiją  6
Darbo su odontologine įranga ir medžiagomis praktika 9

2 kursas

3 semestras  4 semestras 
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Bendruomenės sveikatos stiprinimas ir ugdymas 6 Dantų ligos ir nuskausminimas  6
Klinikinių dalykų pagrindai 6 Odontologinė radiologija 6
Kokybės vadyba ir burnos priežiūros įstaigų administravimas 6 Taikomųjų tyrimų metodologija 6
Pirmoji medicinos pagalba 3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Alternatyviai pasirenkamas dalykas (Užsienio kalbos: anglų/vokiečių/prancūzų/norvegų) 3 Odontologinių darbo metodų praktika 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Slaugos praktika 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3

3 kursas

5 semestras  6 semestras 
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Burnos chirurgija ir asistavimas implantacijos metu 9 Endodontija 3
Ortopedinė odontologija 6 Odontologinė pagalba vaikams 3
Odontologinės priežiūros baigiamojo darbo rengimo pagrindai 3 Periodontologija 6
Gydytojo odontologo padėjėjo veiklos praktika 12 Baigiamoji praktika ir supervizija 9
Baigiamasis egzaminas 3
Baigiamasis darbas 6

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą