Studijų krypčių grupė: Technologijų mokslai
Studijų kryptis: Maisto technologijos
Studijų programos kodas: 6531FX007
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)

Pabaigę šią programą studentai gauna Technologijų mokslų profesinio bakalauro laipsnį.

Galimybė pirmakursiams visus metus gauti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tikslinę skatinamąją stipendijąpirmaisiais ir antraisiais studijų metais – 150 Eur, trečiaisiais – 200 Eur, ketvirtaisiais metais (ištęstinėse studijose) – 250 Eur  (gavusiems valstybės finansuojamą studijų vietą).

Galimybė gauti AB ,,Rokiškio sūris" studijų finansavimą.

Studijų metu taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai.   Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, projektų rengimą ir kt.

Maisto produktų technologijos studijų programos absolventai gali dirbti:

  • įvairiose maisto pramonės įmonėse, vadovauti maisto pramonės produkcijos gamybos technologiniam procesui;
  • organizuoti maisto produktų verslo įmonės ar jos padalinio veiklą.

Studijų programos tikslas -

Parengti aukštos kvalifikacijos specialistą, maisto produktų technologijų profesinį bakalaurą, turintį pakankamai žinių ir gebėjimų vertinti maisto pramonės žaliavų, medžiagų ir produkcijos kokybę, projektuoti technologinį procesą, valdyti maisto produktų gamybos technologinius procesus, organizuoti maisto pramonės įmonės (padalinio) veiklą bei pasirengusį atsakingai ir sudėtingai profesinei veiklai nuolat kintančioje darbo rinkoje.

Studijų programos rezultatai:

1. Įgys gamtos, fizinių ir Inžinerijos mokslų žinių, žinos ir supras  maisto technologijų ir inžinerijos esmines sąvokas ir teorinius pagrindus bei taikys jas priimant sprendimus profesinėje veikloje.

2. Žinos ir vertins maisto žaliavų ir maisto priedų funkcines technologines savybes ir naudojimo efektyvumą.

3. Parinks kokybiškas žaliavas ir maisto priedus maisto produktų gamybai.

4. Išmanys maisto produktų gamybos būdus, žinos ir susies maisto technologijų krypties žinias.

5. Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės ir inžinerinės informacijos šaltinius.

6. Turės laboratorinio darbo įgūdžių ir darbo įgūdžių su naudojama įranga maisto produktų kokybės analizei atlikti.

7. Gebės atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų duomenis ir pateikti išvadas apie produktų maistinę vertę, kokybės ir saugos rodiklius.

8. Gebės tirti maisto pramonės gaminių rinką.

9. Gebės planuoti, valdyti ir vertinti maisto gamybos procesus, taikyti darbo organizavimo principus vadovaujantis teisės, darbo saugos ir aplinkosaugos, etiniais bei komercijos principais.

10. Gebės planuoti įmonės veiklą ir pajamas valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius išteklius.

11. Supras maisto technologijų projektavimo metodikas ir  gebės  jas taikyti parenkant ir išdėstant technologinę įrangą pagal technologinių operacijų srautą.

Alternatyviai pasirenkamas modulis:

Gyvūninio maisto gamybos technologijos

12. Gebės parinkti tinkamas žaliavas, medžiagas, tinkamą įrangą, gamybos būdus ir taikyti juos gyvūninio maisto gamybos gamybos technologijose.

13. Gebės organizuoti gyvūninių žaliavų pirminį perdirbimą ir gyvūninio maisto gamybos procesus, vadovaujantis technologinės veiklos principais.

14. Užtikrins gyvūninio maisto gamybos saugą ir kokybę visoje maisto grandinėje.

Alternatyviai pasirenkamas modulis:

Negyvūninio maisto gamybos technologijos

15. Gebės parinkti tinkamas žaliavas, medžiagas, tinkamą įrangą, gamybos būdus ir taikyti juos negyvūninio maisto gamybos technologijose.

16. Gebės organizuoti negyvūninių žaliavų  pirminį perdirbimą ir negyvūninio maisto gamybos procesus, vadovaujantis technologinės veiklos principais.

17. Užtikrins mėsos produktų  saugą ir kokybę visoje maisto grandinėje.

Alternatyviai pasirenkamas modulis: Maitinimo technologijos

18. Gebės parinkti tinkamas žaliavas, medžiagas, tinkamą įrangą, gamybos būdus ir taikyti juos maitinimo gaminių gamybos technologijose.

19. Gebės organizuoti maitinimo gaminių gamybos procesus, vadovaujantis technologinės veiklos principais.

20. Užtikrins maitinimo gaminių saugą ir kokybę visoje maisto grandinėje.

Socialiniai gebėjimai:

21. Gebės organizuoti maisto gamybos įmonės (padalinio) veiklą, vykdyti ir vertinti maisto technologinį procesą vadovaujantis etiniais, teisiniais, aplinkosaugos, komerciniais technologinio darbo organizavimo principais.

22. Gebės įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes, išmanys pagrindinius projektų valdymo ir verslo aspektus technologinės veiklos lygmeniu.

23. Gebės taikyti maisto mokslo ir technologijų žinias ir supratimą kuriant naujus maisto produktus ir įgyvendinant užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus.

Asmeniniai gebėjimai:

24. Gebės surasti, kaupti, sisteminti ir analizuoti maisto produktų gamybos veiklai reikalingą naujausią informaciją duomenų bazėse ir kituose šaltiniuose.

25. Gebės bendrauti su inžinerijos ir technologijų bendruomene,  mitybos, maisto saugos specialistais bei plačiąja bendruomene, suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą.

26. Gebės savarankiškai mokytis, komunikuoti gimtąja ir užsienio kalba, taikyti informacinių technologijų teikiamas galimybes, komandinio darbo bei profesinės etikos principus analizuojant ir apibendrinant veiklos rezultatus.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Filosofija/Sociologija/Psichologija 3 Profesinės kalbos kultūra 3
Profesinė užsienio kalba 3 Profesinė užsienio kalba 3
Matematika 6 Fizika 6
Neorganinė chemija 6 Informacinės technologijos ir inžinerinė kompiuterinė grafika 6
Mikrobiologija ir sanitarija 6 Organinė chemija  ir biochemijos pagrindai 6
Teisės pagrindai 3 Mityba 3
Verslininkystės įvadas 3 Pažintinė praktika 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Elektrotechnika 3 Aplinkos apsauga 3
Cheminė analizė 3 Darbo ir civilinė sauga 3
Fizikinė chemija 4 Bendroji cheminė inžinerija ir technologija 4
Maisto gamybos įmonės ekonomika 5 Bendroji maisto produktų technologija 6
 Maisto chemija ir analizė 5 Maisto kokybės valdymas ir užtikrinimas 5
Maisto kokybės valdymas ir užtikrinimas 4 Maisto gamybos proceso tyrimo praktika 6
Praktika praktinio mokymo firmoje 6 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Baigiamojo darbo rengimo pagrindai 3 Profesinė etika 3
Bendroji maisto produktų technologija 6 Alternatyviai pasirenkamo modulio dalykai:
Gamybinė technologinė profesinės veiklos praktika 9 1 pasirenkamo modulio dalykas 3
Alternatyviai pasirenkamo modulio  dalykai: 2 pasirenkamo  modulio dalykas 3
1 pasirenkamo modulio dalykas 4 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
2 pasirenkamo modulio dalykas 5 Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas 9
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Baigiamoji praktika 9

Ištęstinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė užsienio kalba 3 Profesinė užsienio kalba 3
Matematika 6 Fizika 6
Neorganinė chemija 6 Informacinės technologijos ir inžinerinė kompiuterinė grafika 6
Mikrobiologija ir sanitarija 6 Teisės pagrindai 3
Pažintinė praktika 3 Verslininkystės įvadas 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Elektrotechnika 3 Cheminė analizė 3
Darbo ir civilinė sauga 3 Fizikinė chemija 4
Organinė chemija ir biochemijos pagrindai 6 Mityba 3
Maisto gamybos įmonės ekonomika 5 Maisto chemija ir analizė 5
Praktika praktinio mokymo firmoje 6 Bendroji maisto produktų technologija 6
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Filosofija/Sociologija/Psichologija 3 Profesinės kalbos kultūra 3
Profesinė etika 3 Aplinkos apsauga 3
Bendroji cheminė inžinerija ir technologija 4 Maisto kokybės valdymas ir užtikrinimas 5
Bendroji maisto produktų technologija 6 Gamybinė technologinė profesinės veiklos praktika 9
Maisto gamybos proceso tyrimo praktika 6 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Maisto kokybės valdymas ir užtikrinimas 4 Baigiamoji praktika 9
Alternatyviai pasirenkamo modulio   dalykai: Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas 9
1 pasirenkamo modulio dalykas 3 1 pasirenkamo modulio dalykas 4
2 pasirenkamo modulio dalykas 5 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 pasirenkamo modulio dalykas 3
Baigiamojo darbo rengimo pagrindai 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3

Studentai gali rinktis šias specializacijas (modulius):

  • Gyvūninio maisto gamybos technologijos;
  • Negyvūninio maisto gamybos technologijos;
  • Maitinimo technologijos.

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą