utenos-kolegija.lt

Studijų krypčių grupė: Technologijų mokslai
Studijų kryptis: Maisto technologijos
Studijų programos kodas: 6531FX007
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)
Nuolatinės studijos: kaina 1680 €
Ištęstinės studijos: kaina 1125 €

Pabaigę šią programą studentai gauna Technologijų mokslų profesinio bakalauro laipsnį.

Studijų metu taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai.   Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, projektų rengimą ir kt.

Maisto produktų technologijos studijų programos absolventai gali dirbti:

  • įvairiose maisto pramonės įmonėse, vadovauti maisto pramonės produkcijos gamybos technologiniam procesui;
  • organizuoti maisto produktų verslo įmonės ar jos padalinio veiklą.

Studijų programos tikslas -

Parengti aukštos kvalifikacijos specialistą, maisto produktų technologijų profesinį bakalaurą, turintį pakankamai žinių ir gebėjimų vertinti maisto pramonės žaliavų, medžiagų ir produkcijos kokybę, projektuoti technologinį procesą, valdyti maisto produktų gamybos technologinius procesus, organizuoti maisto pramonės įmonės (padalinio) veiklą bei pasirengusį atsakingai ir sudėtingai profesinei veiklai nuolat kintančioje darbo rinkoje.

Studijų programos rezultatai:

1. Žinoti ir vertinti žaliavų ir maisto priedų funkcines technologines savybes ir naudojimo efektyvumą. Parinkti kokybiškas žaliavas ir maisto priedus maisto produktų gamybai. Išmanyti maisto produktų gamybos technologijos standartus, jų kūrimo ir tvirtinimo tvarką.

2. Įvertinti pagamintos produkcijos kokybę. Tirti maisto pramonės gaminių rinką.

3. Planuoti technologinį procesą. Valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius išteklius. Projektuoti technologinės įrangos parinkimą ir išdėstymą pagal technologinių operacijų srautą. Diegti prevencinę maisto saugos sistemą. Valdyti ir vertinti technologinį procesą. Planuoti įmonės veiklą ir pajamas.

4. Organizuoti maisto produktų gamybos technologinį procesą maisto pramonės įmonėje ar jos padalinyje. Įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes. Organizuoti ir kontroliuoti įmonės valdymą.

5. Gebėti surasti, kaupti, sisteminti ir analizuoti maisto produktų gamybos veiklai reikalingą naujausią informaciją. Gebėti reikšti mintis tiek žodžiu, tiek raštu ne tik gimtąja kalba, bet ir užsienio kalba.

6. Analizuoti ir vertinti pieno ir pieno produktų savybes. Organizuoti pieno pirminį perdirbimą ir pieno produktų gamybą. Užtikrinti pieno produktų  saugumą. (Pieno ir pieno produktų specializacija)

7. Analizuoti ir vertinti mėsos savybes. Organizuoti mėsos pirminį perdirbimą ir mėsos produktų gamybą. Užtikrinti mėsos  produktų saugumą. (Mėsos produktų gamybos technologija)

8. Analizuoti ir vertinti duonos, pyrago ir pagerintų gaminių savybes. Organizuoti duonos ir duonos gaminių gamybą. Užtikrinti duonos ir duonos gaminių saugumą.  (Duonos ir duonos gaminių gamybos technologija)

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Filosofija 3 Profesinės kalbos kultūra 3
Profesinė užsieniokalba 3 Profesinė užsienio kalba 3
Matematika 9 Fizika 6
Neorganinė chemija 6 Informacinės technologijos ir inžinerinė kompiuterinė grafika 6
Mikrobiologija ir sanitarija 6 Organinė chemija  ir biochemijos pagrindai 6
Teisės pagrindai 3 Verslininkystės įvadas 3
Įvadas į studijas Pažintinė praktika 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Elektrotechnika 3 Aplinkos apsauga 3
Cheminė analizė 3 Darbo ir civilinė sauga 3
Fizikinė chemija 4 Bendroji cheminė inžinerija ir technologija 4
Maisto gamybos įmonės ekonomika 5 Bendroji maisto produktų technologija 6
 Maisto chemija ir analizė 5 Maisto kokybės valdymas ir užtikrinimas 5
Maisto kokybės valdymas ir užtikrinimas 4 Maisto gamybos proceso tyrimo praktika 6
Praktika praktinio mokymo firmoje 6 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė etika 3 Baigiamoji praktika 9
Bendroji maisto produktų technologija 6 Pasirinktos specializacijos dalykai:
 Gamybinė technologinė profesinės veiklos praktika 9 1 pasirinktos specializacijos dalykas 3
Specializacijos dalykai: 2 pasirinktos specializacijos dalykas 3
1 pasirinktos specializacijos dalykas 4 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
2 pasirinktos specializacijos dalykas 5 Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas 12
Laisvai pasirenkamas dalykas 3

Ištęstinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė užsienio kalba 3 Profesinė užsienio kalba 3
Matematika 5 Matematika 4
Neorganinė chemija 6 Fizika 6
Mikrobiologija ir sanitarija 6 Informacinės technologijos ir inžinerinė kompiuterinė grafika 6
Pažintinė praktika 3 Teisės pagrindai 3
Įvadas į studijas
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Elektrotechnika 3 Cheminė analizė 3
Darbo ir civilinė sauga 3 Fizikinė chemija 4
Organinė chemija ir biochemijos pagrindai 6 Bendroji maisto produktų technologija 6
Verslininkystės įvadas 3 Praktika praktinio mokymo firmoje 6
Maisto gamybos įmonės ekonomika 5 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Filosofija 3 Profesinės kalbos kultūra 3
Profesinė etika 3 Aplinkos apsauga 3
Bendroji cheminė inžinerija ir technologija 4 Maisto chemija ir analizė 5
Bendroji maisto produktų technologija 6 Gamybinė technologinė profesinės veiklos praktika 9
Maisto gamybos proceso tyrimo praktika 6 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Maisto kokybės valdymas ir užtikrinimas 9 Baigiamoji praktika 9
Pasirinktos specializacijos specializacijos dalykai: Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas 12
1 specializacijos dalykas 7
2 specializacijos dalykas 5
3 specializacijos dalykas 3

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.