Studijų krypčių grupė: Sveikatos mokslai
Studijų kryptis: Kosmetologija
Studijų programos kodas: 6531GX028
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (Profesinis bakalauras)

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)

Programą įgyvendina Medicinos fakulteto Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedra.

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį. 

Privalumas. StudijosProgramos ugdymo filosofija grindžiama pragmatizmo filosofija, tai yra ugdyti gyvenimo problemas mokantį spręsti individą atsižvelgus į jo interesus ir poreikius.  Studentams sudaromos galimybės derinti studijas ir darbą, nes galima pasirinkti nuolatines - sesijines (3 m. trukmė) ar ištęstines studijas (4 m. trukmė). Nuolatines sesijines studijas gali rinktis tie stojantieji, kurie nori baigti studijas greičiau, studijuodami mažesniu intensyvumu. Studentai studijuodami nuolatinėse sesijinėse studijose yra draudžiami valstybės lėšomis PSD. 

Privalumas. Reali patirtis.  Studentai pagal savo pageidavimus gali praktikuotis  Kolegijos Kosmetologijos centre, kuriame yra įrengti procedūrų kabinetai, mini SPA ir pan. Jau studijų metais  studentai turi galimybę pasitikrinti savo įgytus profesinius gebėjimus teikdami paslaugas klientams, prižiūrint dėstytojams. Studijų metu studentai atlieka profesinės veiklos praktikas įvairiuose grožio ir SPA salonuose ir centruose Utenoje, Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose ir kt. Dalyvavimas  įvairiose akcijose. Paruošimas dalyvių įvairiems konkursams. Studentai dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, ne tik šalies bet ir tarptautiniu lygmeniu.

Privalumas. Patirtis užsienyje. Studentai vyksta studijoms ir praktikai į Graikiją, Kiprą, Latviją, Lenkiją ir kt.

Karjeros galimybės

Absolventai gebės vertinti kliento odos ir jos priedų būklę, taikant vizualinius, manualinius, aparatinius tyrimo ir vertinimo metodus; pildyti ir kaupti odos ir jos priedų būklės tyrimo duomenis; sudaryti klientui individualų kosmetologinės priežiūros planą bei konsultuoti odos ir jos priedų priežiūros klausimais; parinkti kosmetikos gaminius, medžiagas, priemones, aparatus kosmetologinėms procedūroms ir jas atlikti, siekiant palaikyti gerą kliento fizinę būklę; organizuoti grožio paslaugų verslą; atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus kosmetologijos srityje.

Tolimesnių studijų galimybės. Baigus Kosmetologijos koleginių studijų programą ir įgijus sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį, absolventai po papildomų studijų gali tęsti studijas sveikatos ir socialinių mokslų srityse Lietuvos, bei užsienio aukštosiose mokyklose.

Įsidarbinimo galimybės. Absolventai galės dirbti kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, sveikatingumo ir SPA centruose, kino ir foto studijose, kurti specializuotas individualias įmones, dirbti grimuotojais, konsultantais kosmetikos parduotuvėse ir kosmetologijos verslo įmonėse. 

Nuolatinėms studijoms. Ištęstinėms studijoms - įstojusiems nuo 2022 m.

Studijų programos tikslas - parengti kosmetologijos specialistus, gebančius teikti kosmetologines paslaugas, vadovaujantis holistiniu požiūriu, ir kontroliuoti jų kokybę; dirbti savarankiškai ir komandoje su sveikatos priežiūros ir grožio paslaugų specialistais, organizuojant sveikatos ir grožio paslaugų verslą.

Numatomi studijų rezultatai. Absolventas geba:

Žinios ir jų taikymas

1.1 Išmano Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemą, profesinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir asmens duomenų apsaugos principus.
1.2 Išmano anatomijos, fiziologijos, patologijos, citologijos ir genetikos, odos histologijos, dermatologijos ir alergologijos, mikrobiologijos, infekcinių ligų ir jų kontrolės, farmakologijos, toksikologijos, biofizikos, biochemijos, kosmetinės chemijos ir medžiagotyros, higienos, sveikos gyvensenos ir kitų su kosmetologo veikla susijusių sričių pagrindus.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

2.1. Geba planuoti ir atlikti į kosmetologinę profesinę veiklą orientuotus taikomuosius mokslinius tyrimus, vadovaujantis tyrimų etika.
2.2. Geba taikyti tyrimo rezultatus, plėtoti profesinę veiklą, taikant ir diegiant kosmetologines inovacijas.

Specialieji gebėjimai

3.1 Geba planuoti ir atlikti odos ir jos priedų būklės vertinimą, parinkti atitinkamus vertinimo metodus, atpažinti galimas patologijas, formuluoti kosmetologinę problemą ir sudaryti individualią odos priežiūros programą.
3.2 Geba atlikti manualines ir aparatines veido ir kūno odos, dekoratyvinės kosmetikos, rankų ir kojų odos ir nagų priežiūros procedūras, laikantis grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimų, užtikrinant užkrečiamų ligų, alerginių reakcijų profilaktiką.
3.3 Geba planuoti ir organizuoti kosmetologinių paslaugų verslą ir švietėjišką veiklą.

Socialiniai gebėjimai

4.1 Geba bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, klientais, įvairiomis socialinėmis grupėmis, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
4.2 Geba dirbti savarankiškai ir komandoje su sveikatos priežiūros specialistais daugiakultūrėje aplinkoje.

Asmeniniai gebėjimai

5.1 Geba kritiškai vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir vertybes, reflektuoti savo, kaip profesionalo, augimą, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą.
5.2 Geba savarankiškai priimti sprendimus, įvertinti jų poveikį ir veikti konkrečioje situacijoje, pritaikant praktines žinias, įgūdžius ir prisiimant moralinę atsakomybę už visuomenės gerovę ir aplinką.

Ištęstinėms studijoms - įstojusiems 2021 m.
Studijų programos tikslas - parengti grožio terapijos specialistą, gebantį profesionaliai autonomiškai ir komandoje teikti kosmetologines paslaugas grožio, sveikatinimo ir sveikatingumo srityje, savikritiškai vertinti praktinę patirtį profesinėje veikloje, kūrybiškai prisitaikyti prie nuolatinių aplinkos pokyčių.

Numatomi studijų rezultatai. Absolventas geba:

  • įvertinti kliento odos būklę, remiantis funkciniais, estetiniais, amžiaus kriterijais, tikslingai parenkant vertinimo metodus ir įrangą, atsižvelgiant į asmens anamnezės duomenis bei identifikuojant estetinius kliento poreikius;
  • sudaryti trumpalaikius ir ilgalaikius kosmetinių procedūrų planus, įvertinus odos būklę bei nustačius individualius objektyvius ir subjektyvius odos pokyčius;
  • analizuoti ir savarankiškai parinkti kosmetines medžiagas, kosmetologinę įrangą ir prietaisus, atsižvelgiant į kliento poreikius ir atliekamos procedūros pobūdį;
  • savarankiškai atlikti kosmetines procedūras bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugumą specializuotose (grožio, sveikatinimo, sveikatingumo srityse) ir nespecializuotose vietose, vadovaujantis kosmetologinę veiklą reguliuojančiais dokumentais bei teisės aktais, higienos reikalavimais, ergonomikos principais;
  • efektyviai planuoti, organizuoti kosmetologines paslaugas ir vykdyti profesinės srities sklaidą;
  • organizuoti kosmetologinės priežiūros verslą, išanalizavus kosmetologinių paslaugų rinką, kosmetinių medžiagų, kosmetologinės įrangos, priemonių reklamą ir platinimą;
  • bendrauti ir bendradarbiauti su grožio terapijos ir kitų sričių specialistais, klientais nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste;
  • rinkti ir sisteminti duomenis, reikalingus veiklos problemoms spręsti bei naudoti informacinius šaltinius ir informacines technologijas;
  • savarankiškai mokytis, kūrybiškai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, identifikuojant ir valdant asmeninių pokyčių ir tobulėjimo poreikį.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos:

1 kursas  1 semestras 2 semestras
Dalykai Kreditai Dalykai  Kreditai
Profesinė aplinka 6 Filosofija ir sociologija 3
Profesinė kalba 6 Bendroji ir klinikinė kosmetologija 6
Žmogaus sauga 3 Dermatologija 6
Anatomija ir fiziologija 6 Masažų pagrindai 6
Išvaizdos stilius ir dizainas 3 Pirmoji medicinos pagalba 3
Ląstelės chemija, biologija ir genetika 3 Plaukų šalinimo procedūros 3
Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė 3 Psicholologija 3
2 kursas  3 semestras 4 semestras
dalykai kreditai dalykai kreditai
Farmakologija, kosmetinė chemija ir kosmetinės medžiagos 6 Aparatinės procedūros 3
Piešimas ir koloristika 3 Kosmetinės veido priežiūros pagrindai 9
Makiažo technikos 6 Slauga ir klinikinė patologija 3
Manikiūras ir pedikiūras 6 Taikomųjų tyrimų metodologija 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3
Makiažo, rankų ir kojų priežiūros praktika 6 Užsienio kalba 3
Kosmetinių veido procedūrų praktika 6
3 kursas  5 semestras 6 semestras
dalykai kreditai dalykai kreditai
Estetinė fito ir aromaterapija 3 Estetinė medicina 3
Spa terapijos pagrindai ir kūno priežiūros procedūros 6 Permanentinio makiažo pagrindai 3
 Verslo organizavimas ir grožio paslaugų vadyba 6 Baigiamoji praktika ir supervizija, praktinių įgūdžių vertinimas 15
Visuomenės sveikata ir sveika gyvensena 3 Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 9

Laisvai pasirenkamas dalykas 3

3
Kosmetologijos baigiamojo darbo rengimo   pagrindai 3
Klientų aptarnavimo praktika 6

Ištęstinės studijos:

1 kursas (įstojusiems nuo 2022 m.) 1 semestras 2 semestras
dalykai  kreditai dalykai kreditai
Profesinė aplinka 6 Filosofija ir sociologija 3
Profesinė kalba 6 Ląstelės chemija, biologija ir genetika 3
Žmogaus sauga 3 Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė 3
Anatomija ir fiziologija 6 Bendroji ir klinikinė kosmetologija 6
Išvaizdos stilius ir dizainas 3 Dermatologija 6
2 kursas (įstojusiems nuo 2022 m.) 3 semestras 4 semestras
dalykai kreditai dalykai kreditai
Masažų pagrindai 6 Užsienio kalba 3
Pirmoji medicinos pagalba 3 Makiažo technikos 6
Plaukų šalinimo procedūros 3 Manikiūras ir pedikiūras 6
Psichologija 3 Makiažo, rankų ir kojų priežiūros praktika 6
Farmakologija, kosmetinė chemija ir kosmetinės medžiagos 6
Piešimas ir koloristika 3

3 kursas (įstojusiems nuo 2022 m.)

5 semestras 6 semestras
dalykai kreditai dalykai kreditai
Aparatinės procedūros 3 Estetinė fito aromaterapija 3
Kosmetinės veido priežiūros procedūros 9 Spa terapijos pagrindai ir kūno priežiūros procedūros 6
Slauga ir klinikinė patologija 3 Verslo organizavimas ir grožio paslaugų vadyba 6
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 Klientų aptarnavimo praktika 6
Kosmetinių veido procedūrų praktika 6
4 kursas (įstojusiems nuo 2021 m.) 7 semestras 8 semestras
dalykai kreditai dalykai kreditai
Estetinė medicina 3 Baigiamoji praktika ir supervizija 12
Spa terapijos pagrindai ir kūno priežiūros procedūros 9 Kvalifikacinis egzaminas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Baigiamasis darbas 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Klientų aptarnavimo praktika 6

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą