utenos-kolegija.lt

Studijų krypčių grupė: Sveikatos mokslai
Studijų kryptis: Reabilitacija
Studijų programos kodas: 6531GX027
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (Profesinis bakalauras)

Studijų programos kalba: lietuvių k., rusų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai)

Programą įgyvendina Medicinos fakulteto Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedra.

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir  kineziterapeuto kvalifikaciją. 

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti visų sveikatos priežiūros lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės reabilitacijos ir abilitacijos, ugdymo ir mokymo įstaigose, globos ir slaugos įstaigose, sveikatingumo ir sporto centruose bei klubuose, bei užsiimti privačia praktika. 

Asmenys, sėkmingai užbaigę Kineziterapijos studijų programą, įgyja kompetencijas, pakankamas savarankiškai atlikti sudėtingą darbą, priimti teisingus sprendimus šiose veiklos srityse:

 • teikimas ligų ir traumų prevencijos, sveikatinimo, gydymo, abilitacijos, reabilitacijos, švietimo ir socialinių paslaugų, skatinti socialinę integraciją ir gerinti gyvenimo kokybę, vadovautis holistiniu požiūriu, žinių, profesinių principų ir vertybių sistema.

Kodėl verta rinktis šias studijas?

Privalumai

Studijų aplinka. Studijų programos išskirtinumas pagrįstas moduline - cikline studijų sistema, taikant probleminio mokymosi elementus. Probleminis mokymasis yra specifine mokymosi technika pagrįstas mokymasis, kurio metu išryškėja kiekvieno studento individualios galimybės mokytis. Studentai dirbda mažose grupelėse ir analizuoja atrinktas problemas. Šis mokymasis pasižyminti sisteminga savarankiška pažintine veikla – naujų žinių ir veiklos būdų įsisavinimu sprendžiant praktines problemas. Pagrindiniai studijų privalumai: kokybiškų bazinių žinių įtvirtinimas ar gerinimas, pažinimo metodų mokymas, ankstyvas studentų įtraukimas į kinikinę praktiką, bendradarbiavimas. Studentams sudaromos sąlygos derinti studijas ir darbą.

Praktika. Studijų metu studentai atlieka profesinės veiklos praktikas įvairiose  reabilitacijos įstaigose Utenoje, Anykščiuose, Druskininkuose, Birštone, Vilniuje ir kt.

Patirtis užsienyje. Studentai vyksta studijoms ir praktikai į Graikiją, Kiprą, Latviją  ir kt.

Socialinė veikla. Dalyvavimas socialiniuose projektuose, mokant visuomenę sveikos gyvensenos įgūdžių, profesinio meistriškumo konkursuose.

Tolimesnių studijų galimybės. Baigus Kineziterapijos koleginių studijų programą ir įgijus sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį, absolventai studijas gali tęsti  LSU, KU, LSMU, VU ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Įsidarbinimo galimybės. Absolventų įsidarbinimo galimybės pagal įgytą kineziterapeuto kvalifikaciją siekia ~60 proc.

Studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos specialistus - kineziterapeutus, gebančius savarankiškai arba kartu su reabilitacijos specialistų komanda teikti ligų ir traumų prevencijos, sveikatinimo, abilitacijos, reabilitacijos, švietimo paslaugas, skatinti socialinę integraciją ir gerinti gyvenimo kokybę. 

Numatomi studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas

 1.  geba taikyti žinias apie reabilitacijos profesijos raidą, reabilitacijos, fizinės medicinos, fizinio aktyvumo ir judėjimo teorijas ir principus;1.2. kliento ar paciento ištyrimo, vertinimo ir gydymo metodus, susijusius su judėjimu, fizine ir funkcine veikla visuose amžiaus tarpsniuose;
 2.  geba taikyti žinias apie taikomųjų tyrimų metodologijos pagrindus ir etikos principus, tyrimų planavimą, vykdymą, kokybinius ir kiekybinius metodus, duomenų rinkimą, kaupimą ir analizę;
 3.  geba taikyti žinias apie elgesio ir bendravimo teorijų ir principų kritinį vertinimą, žmogaus teises ir nacionalinę sveikatos priežiūros ir reabilitacijos politiką, darbo organizavimą, organizacijos funkcionavimą, profesinį bendravimą ir bendradarbiavimą.

Gebėjimas vykdyti tyrimus. 

 1. geba atlikti į praktiką orientuotus empyrinius tyrimus: rinkti ir sisteminti informaciją, tinkamai formuluoti problemą, parinkti ir taikyti kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus, vadovaujantis tyrimų etikos principais rinkti, kaupti ir analizuoti tyrimo duomenis, suformuluoti tyrimo išvadas;
 2. geba tyrimo rezultatus taikyti spręsdamas reabilitacijos srities problemas, plėtodamas profesinę veiklą, diegdamas sveikatos priežiūros ir reabilitacijos inovacijas.
Specialieji gebėjimai. 
 1. geba atpažinti ir įvertinti kliento ar paciento (grupės, bendruomenės) poreikius ir stiprybes, planuoti, vykdyti ir vertinti darbo procesą ir jo rezultatus, taikyti įvairius metodus, kurti abipusio pasitikėjimo santykius, atstovauti klientų ar pacientų teisėms ir interesams;
 2. gebapildyti, kaupti ir analizuoti profesinę dokumentaciją;
 3. geba parinkti ir taikyti tinkamas asmens funkcinio ir fizinio ištyrimo technikas, priemones ir metodus;
 4. geba vadovautis praktinėje veikloje lygių galimybių užtikrinimo, įvairovės pripažinimo principais, sveikatos priežiūros ir reabilitacijos vertybėmis, etika ir profesinės atsakomybės principu;
 5. geba analizuoti problemas, susijusias su asmens psichosocialine, pažintine, emocine, fizine būkle ir disfunkcija;
 6. geba integruoti mokslu grįstus tyrimus į praktiką į prevencijos, sveikatinimo, gydymo, abilitacijos ir reabilitacijos sritis;
 7. geba vertinti ir analizuoti profesinės veiklos rezultatus, bendradarbiaudamas su klientu ar pacientu, šeimos nariais;
 8. geba demonstruoti profesinės etikos ir elgesio principus.

Socialiniai gebėjimai. 

 1. geba bendrauti ir bendradarbiauti kurdamas visavertį bendravimo ryšį su klientų ar pacientų grupe, bendruomene, kolegomis ir atsakingai dirbti komandoje;
 2. geba reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, bendrauti profesinėje aplinkoje kietuvių ir užsienio kalba;
 3. geba savo praktinėje veikloje generuoti naujas idėjas, prisitaikyti prie naujų situacijų;
 4. geba imtis atsakomybės už savo ir sau pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu;
 5. geba stiprinti reabilitacijos krypties profesijos įvaizdį, rūpintis jos verte ir svarba.

Asmeniniai gebėjimai. 

 1. geba kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, žinias ir vertybes, reflektuoti savo, kaip kaip profesionalo, tobulėjimą, mokydamasis visą gyvenimą;
 2. geba savarankiškai priimti sprendimus, įvertinti jų poreikį ir veikti apibrėžtoje situacijoje, panaudodamas praktines žinias;
 3. geba naudotis informacinėmis technologijomis, elgtis su konfidencialia informacija;
 4. geba rūpintis savo profesinės savimonės stiprinimu, profesijai adekvačių charakterio savybių ugdymu.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos modulius:

Nuolatinės studijos

1 KURSAS 1 semestras 2 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
I MODULIS. PROFESINĖ APLINKA 18 III MODULIS. IKIKLINIKINIŲ STUDIJŲ PAGRINDAI 30
Bendravimo psichologija ir pedagogika 3 Anatomija, fiziologija 6
Profesinė kalba 6 Bendroji kineziterapija ir funkcinė diagnostika 6
Žmogaus sauga ir ergonomika 3 Masažas 3
Profesinė etika 3 Mokslas apie judesius 6
Filosofija 3 Patologija 3
Bendrosios kineziterapijos  praktika 6
II MODULIS. BIOMEDICININIAI MOKSLAI 12
Anatomija ir fiziologija 3
Aplinkos sveikata 3
Genetika 3
Alternatyviai pasirenkamas dalykas. Šeimos sveikata/ Visuomenės sveikata 3
2 KURSAS 3 semestras 4 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
IV MODULIS. KINEZITERAPIJA, SERGANT VIDAUS LIGOMIS IR GERIATRIJOS ATVEJAIS 15 VI MODULIS. KINEZITERAPIJA, SERGANT NERVŲ SISTEMOS LIGOMIS 12
Aktyvioji ir pasyvioji kineziterapija 3 Nervų ligos ir kineziterapija 6
Farmakologija ir fitoterapija 3 Alternatyviai pasirenkamas dalykas. Estetinė fito ir aromaterapija/ Taškinis masažas 3
Slaugos pagrindai ir pirmoji medicinos pagalba 3 Alternatyviai pasirenkamas dalykas. Miego terapija/ Muzikos ir šokio terapija 3
Terapinė ir geriatrijos atvejais kineziterapija 6
V MODULIS. KINEZITERAPIJA, SERGANT JUDĖJIMO-ATRAMOS APARATO LIGOMIS 15 VII MODULIS. MOTERS IR VAIKO KINEZITERAPIJA 18
Chirurginė, traumatologinė, ortopedinė kineziterapija 6 Akušerinė ir ginekologinė kineziterapija 3
Reabilitacijos pagrindai 3 Kineziterapijos metodikos 3
Terapinės ir geriatrijos atvejais kineziterapijos praktika  3 Vaikų kineziterapija 3
Chirurginės, traumatologinės, ortopedinės kineziterapijos praktika 3 Neurologinės kineziterapijos praktika 6

Pediatrinės kineziterapijos praktika

3

3 KURSAS 5 semestras 6 semestras
Moduliai Kreditai Moduliai Kreditai
VIII MODULIS. KINEZITERAPEUTO PROFESINIS, ASMENINIS TOBULĖJIMAS IR KARJEROS PROJEKTAVIMAS 30 IX MODULIS. BAIGIAMASIS MODULIS 30

Specialioji ir gerontologinė kineziterapija

6

Specialiosios ir gerontologinės kineziterapijos praktika

6

Sveikatos teisė, verslo ir karjeros projektavimas 3 Baigiamoji praktika ir supervizija 15
Taikomieji tyrimai, informacinės komunikacijos ir statistika 6 Baigiamasis darbas 9
Alternatyviai pasirenkamas dalykas. Sporto medicinos pagrindai/SPA industrijos pagrindai 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.