Studijų krypčių grupė: Sveikatos mokslai
Studijų kryptis: Reabilitacija
Studijų programos kodas: 6531GX027
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (Profesinis bakalauras)

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai)

Programą įgyvendina Medicinos fakulteto Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedra.

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir  kineziterapeuto kvalifikaciją. 

Privalumas. Studijos Studijų programos išskirtinumas pagrįstas moduline - cikline studijų sistema, taikant probleminio mokymosi elementus. Probleminis mokymasis yra specifine mokymosi technika pagrįstas mokymasis, kurio metu išryškėja kiekvieno studento individualios galimybės mokytis.Studijos organizuojamos nuolatine (dienine) studijų forma. Praktikinių užsiėmimų metu dirbama pogrupiais, todėl yra galimybė derinti studijas su darbu.

Privalumas. Reali patirtis. Studentai dirbda mažose grupelėse ir analizuoja atrinktas problemas. Šis mokymasis pasižyminti sisteminga savarankiška pažintine veikla – naujų žinių ir veiklos būdų įsisavinimu sprendžiant praktines problemas. Pagrindiniai studijų privalumai: kokybiškų bazinių žinių įtvirtinimas ar gerinimas, pažinimo metodų mokymas, ankstyvas studentų įtraukimas į kinikinę praktiką, bendradarbiavimas. Dalyvavimas socialiniuose projektuose, mokant visuomenę sveikos gyvensenos įgūdžių, profesinio meistriškumo konkursuose. Studentams sudaromos sąlygos derinti studijas ir darbą. Studijų metu studentai atlieka profesinės veiklos praktikas įvairiose  reabilitacijos įstaigose Utenoje, Anykščiuose, Druskininkuose, Birštone, Vilniuje ir kt.

Privalumas. Patirtis užsienyje. Studentai vyksta studijoms ir praktikai į Graikiją, Kiprą, Latviją  ir kt.

Karjeros galimybės

Kineziterapijos studijų programos absolventai galės dirbti visų sveikatos priežiūros lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės reabilitacijos ir abilitacijos, ugdymo ir mokymo įstaigose, globos ir slaugos įstaigose, sveikatingumo ir sporto centruose bei klubuose, bei užsiimti privačia praktika. Asmenys, sėkmingai užbaigę Kineziterapijos studijų programą, įgyja kompetencijas, pakankamas savarankiškai atlikti sudėtingą darbą, priimti teisingus sprendimus šiose veiklos srityse: teikimas ligų ir traumų prevencijos, sveikatinimo, gydymo, abilitacijos, reabilitacijos, švietimo ir socialinių paslaugų, skatinti socialinę integraciją ir gerinti gyvenimo kokybę, vadovautis holistiniu požiūriu, žinių, profesinių principų ir vertybių sistema.

Tolimesnių studijų galimybės. Baigus Kineziterapijos koleginių studijų programą ir įgijus sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį, absolventai studijas gali tęsti  Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Įsidarbinimo galimybės. Absolventų įsidarbinimo galimybės pagal įgytą kineziterapeuto kvalifikaciją siekia 60 proc.

Studijų programos tikslasparengti kineziterapeutus, gebančius savarankiškai arba kartu su reabilitacijos specialistų komanda teikti ligų ir traumų prevencijos, sveikatinimo, abilitacijos, reabilitacijos, švietimo paslaugas, skatinti socialinę integraciją ir gerinti gyvenimo kokybę. 

Numatomi studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas

 1. geba taikyti kineziterapijos žinias, apimančias  profesinės etikos normas,  bendravimą ir bendradarbiavimą, darbo organizavimą ir nacionalinę sveikatos priežiūros ir reabilitacijos politiką;
 2. geba taikyti žinias apie kliento ar paciento ištyrimo, vertinimo ir gydymo metodus, susijusius su judėjimu, fizine ir funkcine veikla visuose amžiaus tarpsniuose, vadovaujantis Tarptautinės funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacijos (TFK) principais.

Gebėjimas vykdyti tyrimus. 

 1. planuoti, vykdyti ir skleisti į praktiką orientuotus empirinius kineziterapijos tyrimus, sprendžiant reabilitacijos srities problemas, plėtojant profesinę veiklą, diegiant sveikatos priežiūros ir reabilitacijos inovacijas.
Specialieji gebėjimai. 
 1. atpažinti galima patologijas ir įvertinti kliento ar paciento poreikius, planuojant ir įgyvendinant kineziterapinį tyrimą; formuluoti kineziterapinę diagnozę ir  prognozę, įvertinant kada kineziterapeuto kompetencijos pakanka gydyti pacientą, o kada pacientas turi būti siunčiamas kitam sveikatos priežiūros specialistui;
 2. parinkti ir taikyti tinkamas asmens funkcinio ir fizinio ištyrimo technikas, priemones ir metodus, rengiant individualų kineziterapinį planą, grįstą kineziterapine diagnoze ir paciento/kliento (grupės, bendruomenės) poreikius;
 3. pildyti, kaupti ir analizuoti profesinę dokumentaciją, vadovaujantis teisiniu ir etiniu požiūriais;
 4. geba integruoti įrodymais grįstos praktikos žingsnius  į savo praktinę veiklą, savarankiškai atliekant kineziterapijos procedūras ir kritiškai vertinant jų poveikį, bendradarbiaujant su pacientu/klientu ir jo šeimos nariais;
 5. geba ugdyti paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, taikant sveikatos tausojimo priemones ir vykdant prevencinę veiklą.

Socialiniai gebėjimai. 

 1. geba reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, bendrauti profesinėje aplinkoje lietuvių ir užsienio kalba;
 2. geba bendrauti ir bendradarbiauti su klientų ar pacientų grupe, bendruomene, kolegomis ir atsakingai dirbti komandoje, imantis atsakomybės už savo ir sau pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.

Asmeniniai gebėjimai. 

 1. geba kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, savarankiškai spręsti problemas ir veikti konkrečioje klinikinėje apibrėžtoje situacijoje, vadovaujantis lygių galimybių užtikrinimo, įvairovės pripažinimo principais, kuriant su pacientu/klientu abipusio pasitikėjimo ryšį;
 2. geba rinkti ir sisteminti informaciją, naudoti pažangias technologijas ir informacines sistemas praktinėje veikloje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos modulius:

Nuolatinės studijos

1 KURSAS 1 semestras 2 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
I MODULIS. PROFESINĖ APLINKA 18 III MODULIS. IKIKLINIKINIŲ STUDIJŲ PAGRINDAI 30
Bendravimo psichologija ir pedagogika 3 Anatomija, fiziologija 6
Profesinė kalba 6 Bendroji kineziterapija ir funkcinė diagnostika 6
Žmogaus sauga ir ergonomika 3 Masažas 3
Profesinė etika 3 Mokslas apie judesius 6
Filosofija 3 Patologija 3
Bendrosios kineziterapijos  praktika 6
II MODULIS. BIOMEDICININIAI MOKSLAI 12
Anatomija ir fiziologija 3
Aplinkos sveikata 3
Genetika 3
Alternatyviai pasirenkamas dalykas. Šeimos sveikata/ Visuomenės sveikata 3
2 KURSAS 3 semestras 4 semestras
Modulis Kreditai Modulis Kreditai
IV MODULIS. KINEZITERAPIJA, SERGANT VIDAUS LIGOMIS IR GERIATRIJOS ATVEJAIS 15 VI MODULIS. KINEZITERAPIJA, SERGANT NERVŲ SISTEMOS LIGOMIS 12
Aktyvioji ir pasyvioji kineziterapija 3 Nervų ligos ir kineziterapija 6
Farmakologija ir fitoterapija 3 Alternatyviai pasirenkamas dalykas. Estetinė fito ir aromaterapija/ Taškinis masažas 3
Slaugos pagrindai ir pirmoji medicinos pagalba 3 Alternatyviai pasirenkamas dalykas. Miego terapija/ Muzikos ir šokio terapija 3
Terapinė ir geriatrijos atvejais kineziterapija 6
V MODULIS. KINEZITERAPIJA, SERGANT JUDĖJIMO-ATRAMOS APARATO LIGOMIS 15 VII MODULIS. MOTERS IR VAIKO KINEZITERAPIJA 18
Chirurginė, traumatologinė, ortopedinė kineziterapija 6 Akušerinė ir ginekologinė kineziterapija 3
Reabilitacijos pagrindai 3 Kineziterapijos metodikos 3
Terapinės ir geriatrijos atvejais kineziterapijos praktika  3 Vaikų kineziterapija 3
Chirurginės, traumatologinės, ortopedinės kineziterapijos praktika 3 Neurologinės kineziterapijos praktika 6

Pediatrinės kineziterapijos praktika

3

3 KURSAS 5 semestras 6 semestras
Moduliai Kreditai Moduliai Kreditai
VIII MODULIS. KINEZITERAPEUTO PROFESINIS, ASMENINIS TOBULĖJIMAS IR KARJEROS PROJEKTAVIMAS 30 IX MODULIS. BAIGIAMASIS MODULIS 30

Specialioji ir gerontologinė kineziterapija

6

Specialiosios ir gerontologinės kineziterapijos praktika

6

Sveikatos teisė, verslo ir karjeros projektavimas 3 Baigiamoji praktika ir supervizija 15
Taikomieji tyrimai, informacinės komunikacijos ir statistika 6 Baigiamasis darbas 9
Alternatyviai pasirenkamas dalykas. Sporto medicinos pagrindai/SPA industrijos pagrindai 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą