utenos-kolegija.lt

Studijų krypčių grupė: Sveikatos mokslai
Studijų kryptis: Reabilitacija
Studijų programos kodas: 6531GX027
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (Profesinis bakalauras)

Studijų programos kalba: lietuvių k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai)

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir  kinezitrerapeuto kvalifikaciją. 
Profesinės veiklos galimybės
Absolventai galės dirbti visų sveikatos priežiūros lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės reabilitacijos ir abilitacijos, ugdymo ir mokymo įstaigose, globos ir slaugos įstaigose, sveikatingumo ir sporto centruose bei klubuose, bei užsiimti privačia praktika. 
Kineziterapijos studijų programos  turinio elementai  
Teorinė sritis apima praktinį bendrųjų žinių pagrindimą, informacijos analizavimą, sintezavimą ir sklaidą, įvairovių, daugiakultūriškumo ir tarptautinės erdvės vertinimą, socialinį atsakingumą, sprendimų priėmimą.  
Profesinė sritis apima profesinės veiklos planavimą ir įgyvendinimą, rezultatų vertinimą, bendravimą ar bendradarbiavimą, praktinės veiklos plėtrą, profesinę elgseną ir tobulėjimą, teikiamų paslaugų kokybę.
Kodėl verta rinktis šias studijas?
Privalumai
Modulinė studijų sistema, taikant probleminio mokymosi elementus. Studentams sudaromos sąlygos mokytis imitacinėje ir realioje aplinkoje.
Praktika. Studijų metu studentai atlieka profesinės veiklos praktikas įvairiose  reabilitacijos įstaigose Utenoje, Druskininkuose, Birštone, Vilniuje ir kt.
Patirtis užsienyje. Studentai vyksta studijoms ir praktikai į Graikiją, Kiprą, Latviją,  ir kt.
Socialinė veikla. Dalyvavimas socialiniuose projektuose, mokant visuomenę sveikos gyvensenos įgūdžių, profesinio meistriškumo konkursuose.
Tolimesnių studijų galimybės. Baigus Kineziterapijos koleginių studijų programą ir įgijus sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį, absolventai studijas gali tęsti  LSU, KU, LSMU, VU ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos specialistus - kineziterapeutus, gebančius savarankiškai arba kartu su reabilitacijos specialistų komanda teikti ligų ir traumų prevencijos, sveikatinimo, abilitacijos, reabilitacijos, švietimo paslaugas, skatinti socialinę integraciją ir gerinti gyvenimo kokybę. 

Numatomi studijų rezultatai:

1. Žinios ir jų taikymas. Absolventas geba taikyti žinias apie:

1.1. reabilitacijos profesijos raidą, reabilitacijos, fizinės medicinos, fizinio aktyvumo ir judėjimo teorijas ir principus;1.2. kliento ar paciento ištyrimo, vertinimo ir gydymo metodus, susijusius su judėjimu, fizine ir funkcine veikla visuose amžiaus tarpsniuose;

1.3. taikomųjų tyrimų metodologijos pagrindus ir etikos principus, tyrimų planavimą, vykdymą, kokybinius ir kiekybinius metodus, duomenų rinkimą, kaupimą ir analizę;

1.4. elgesio ir bendravimo teorijų ir principų kritinį vertinimą, žmogaus teises ir nacionalinę sveikatos priežiūros ir reabilitacijos politiką, darbo organizavimą, organizacijos funkcionavimą, profesinį bendravimą ir bendradarbiavimą.

2. Gebėjimas vykdyti tyrimus. Absolventas:

2.1. geba atlikti į praktiką orientuotus empyrinius tyrimus: rinkti ir sisteminti informaciją, tinkamai formuluoti problemą, parinkti ir taikyti kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus, vadovaujantis tyrimų etikos principais rinkti, kaupti ir analizuoti tyrimo duomenis, suformuluoti tyrimo išvadas;

2.2. geba tyrimo rezultatus taikyti spręsdamas reabilitacijos srities problemas, plėtodamas profesinę veiklą, diegdamas sveikatos priežiūros ir reabilitacijos inovacijas.

3. Socialiniai gebėjimai. Absolventas: 

3.1. geba bendrauti ir bendradarbiauti kurdamas visavertį bendravimo ryšį su klientų ar pacientų grupe, bendruomene, kolegomis ir atsakingai dirbti komandoje;

3.2. geba reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, bendrauti profesinėje aplinkoje kietuvių ir užsienio kalba;

3.3. geba savo praktinėje veikloje generuoti naujas idėjas, prisitaikyti prie naujų situacijų;

3.4. geba imtis atsakomybės už savo ir sau pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu;

3.5. geba stiprinti reabilitacijos krypties profesijos įvaizdį, rūpintis jos verte ir svarba.

4. Asmeniniai gebėjimai. Absolventas: 

4.1. geba kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, žinias ir vertybes, reflektuoti savo, kaip kaip profesionalo, tobulėjimą, mokydamasis visą gyvenimą;
4.2. geba savarankiškai priimti sprendimus, įvertinti jų poreikį ir veikti apibrėžtoje situacijoje, panaudodamas praktines žinias;
4.3. geba naudotis informacinėmis technologijomis, elgtis su konfidencialia informacija;
4.4. geba rūpintis savo profesinės savimonės stiprinimu, profesijai adekvačių charakterio savybių ugdymu.
5. Specialieji gebėjimai. Absolventas:
5.1. geba atpažinti ir įvertinti kliento ar paciento (grupės, bendruomenės) poreikius ir stiprybes, planuoti, vykdyti ir vertinti darbo procesą ir jo rezultatus, taikyti įvairius metodus, kurti abipusio pasitikėjimo santykius, atstovauti klientų ar pacientų teisėms ir interesams;
5.2. gebapildyti, kaupti ir analizuoti profesinę dokumentaciją;
5.3. geba parinkti ir taikyti tinkamas asmens funkcinio ir fizinio ištyrimo technikas, priemones ir metodus;
5.4. geba vadovautis praktinėje veikloje lygių galimybių užtikrinimo, įvairovės pripažinimo principais, sveikatos priežiūros ir reabilitacijos vertybėmis, etika ir profesinės atsakomybės principu;
5.5. geba analizuoti problemas, susijusias su asmens psichosocialine, pažintine, emocine, fizine būkle ir disfunkcija;
5.6. geba integruoti mokslu grįstus tyrimus į praktiką į prevencijos, sveikatinimo, gydymo, abilitacijos ir reabilitacijos sritis;
5.7. geba vertinti ir analizuoti profesinės veiklos rezultatus, bendradarbiaudamas su klientu ar pacientu, šeimos nariais;
5.8. geba demonstruoti profesinės etikos ir elgesio principus.

During the studies, students study the subjects Volgende:

1 KURSAS 1 semestras 2 semestras
dalykai kreditai dalykai kreditai

I MODULIS

Profesinė aplinka

18

III MODULIS

Ikiklinikinių studijų pagrindai

30
Bendravimo psichologija ir pedagogika 3 Anatomija, fiziologija 6
Profesinė kalba 6 Bendroji kineziterapija ir funkcinė diagnostika 6
Žmogaus sauga ir ergonomika 3 Masažas 3
Profesinė etika 3 Mokslas apie judesius 6
Filosofija 3 Patologija 3
Bendrosios kineziterapijos profesinės veiklos praktika 6

II MODULIS

Biomedicininiai mokslai

12
Anatomija ir fiziologija 3
Aplinkos sveikata 3
Genetika 3
Alternatyviai pasirenkamas dalykas (Šeimos sveikata; Visuomenės sveikata) 3
2 KURSAS 3 semestras 4 semestras
dalykai kreditai dalykai kreditai

IV MODULIS

Kineziterapija, sergant vidaus ligomis ir geriatrijos atvejais

15

VI MODULIS

Kineziterapija, sergant nervų sistemos ligomis

12
Aktyvioji ir pasyvioji kineziterapija 3 Nervų ligos ir kineziterapija 6
Farmakologija ir fitoterapija 3

Alternatyviai pasirenkamas dalykas (Estetinė fito ir aromaterapija; Taškinis masažas)

3
Slaugos pagrindai ir pirmoji medicinos pagalba 3 Alternatyviai pasirenkamas dalykas(Miego terapija; Muzikos ir šokio terapija) 3
Terapinė ir geriatrijos atvejais kineziterapija 6

V MODULIS

Kineziterapija, sergant judėjimo - atramosaparato ligomis

15

VII MODULIS

Moters ir vaiko kineziterapija

18
Chirurginė, traumatologinė, ortopedinė kineziterapija 6 Akušerinė ir ginekologinė kineziterapija 3
Reabilitacijos pagrindai 3 Kineziterapijos metodikos 3

Profesinės veiklos praktika (Terapinė ir geriatrijos atvejais kineziterapija)

 

3 Vaikų kineziterapija 3

Profesinės veiklos praktika

(Chirurginė, traumatologinė, ortopedinė kineziterapija)

3

Profesinės veiklos praktika 

(Neurologinė kineziterapija)

6

Profesinės veiklos praktika

(Pediatrinė kineziterapija)

3
3 KURSAS 5 semestras 6 semestras
dalykai kreditai dalykai kreditai

VIII MODULIS

Kineziterapeuto profesinis, asmeninis tobulėjimas ir karjeros projektavimas

30

IX MODULIS

Baigiamasis modulis

30
Specialioji ir gerontologinė kineziterapija 6

Profesinės veiklos praktika (Specialioji ir gerontologinė kineziterapija)

6
Sveikatos teisė, verslo ir karjeros projektavimas 3 Baigiamoji praktika ir supervizija 15
Taikomieji tyrimai, informacinės komunikacijos ir statistika 6 Baigiamasis darbas 9
Alternatyviai pasirenkamas dalykas(sporto medicinos pagrindai;SPA industrijos pagrindai) 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3

Freely Chosen subjects are selected from the List of Freely Chosen Subjects and Their Descriptions.