Studijų krypčių grupė: Informatikos mokslai
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Studijų programos kodas: 6531BX020
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji (profesinio bakalauro ) studijų pakopa

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 metai), ištęstinės studijos (4 metai)

Pabaigęs studijas absolventas gauna informatikos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Galimybė pirmakursiams gauti Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tikslinę skatinamąją 200 EUR / mėn. stipendiją (gavusiems valstybės finansuojamą vietą).

Programoje naudojamas probleminis mokymas. Pripažįstami gebėjimai įgyti neformaliuoju ir savaiminiu būdu.

Absolventai galės dirbti įvairiose informatikos inžinerijos srityse:

 • atliekant asmeninio kompiuterio pagrindinės bei periferinės techninės įrangos priežiūrą;
 • eksploatuojant kompiuterio programinę įrangą;
 • projektuojant, diegiant bei eksploatuojant vietinį kompiuterių tinklą ir jį integruojant į globalųjį tinklą;
 • valdant ir kontroliuojant informacinius išteklius;
 • numatant informacinių technologijų vystymosi perspektyvas;
 • nustatant informacinių technologijų ekonomiškai pagrįstą poreikį įmonėje, informacinių paslaugų strategiją;
 • analizuojant, modeliuojant, projektuojant, kuriant ir kokybiškai valdant kompiuterinių sistemų projektą;
 • skaitant, analizuojant ir modeliuojant grafinius vaizdus įvairiomis grafinių vaizdų apdorojimo programinėmis priemonėmis;
 • analizuojant, modeliuojant, projektuojant, kuriant ir valdant interneto svetainių projektus;
 • analizuojant, projektuojant, kuriant ir kokybiškai valdant mobiliesiems įrenginiams skirtus kompiuterinių sistemų projektus.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos pagrindinis tikslas – išugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, komunikabilią, kūrybingą ir verslią asmenybę, gebančią nuolat savarankiškai tobulintis, dirbti komandose, imantis iniciatyvos ir prisiimant asmeninę atsakomybę, gebančią konkuruoti sparčiai besikeičiančių technologijų, gaminių ir paslaugų rinkoje, taikant informatikos ir elektronikos metodus, inžinerinės veiklos principus bei technologijas saugioms informacinėms sistemoms, kurios gali būti naudojamos įvairių sričių aktualioms profesinės veiklos problemoms spręsti.

Numatomi studijų rezultatai:

Žinios, jų taikymas:

1.1. Paaiškinti pagrindinius faktus, sąvokas, teorijas ir matematinius metodus, susijusius su kompiuterių veikimu, kompiuterių technine ir programine įranga, jos savybėmis ir praktinio panaudojimo galimybėmis, kompiuterių komunikacija ir taikomaisiais sprendimais, kurie yra susiję su svarbiais istoriniais, dabartiniais ir galimais informatikos mokslų srities pokyčiais bei tendencijomis ateityje.

1.2. Paaiškinti algoritmų sudarymo ir analizės principus, programavimo paradigmas, kalbas ir technologijas, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, tipinius programinės įrangos gyvavimo ciklo etapus ir programinės įrangos kūrimo ir priežiūros metodus.

1.3. Paaiškinti, kaip verslo, pramoninis, ekonominis ir socialinis kontekstas veikia profesinės veiklos praktiką, apibrėžiamą etikos normomis ir reglamentuojamą teisiniais reikalavimais, įskaitant duomenų apsaugą, intelektinės nuosavybės teises, sutartis, gaminių saugos, atsakomybės ir kitus susijusius klausimus.

1.4. Taikyti informatikos inžinerijos studijų žinias, kuriant saugius ir kitus aktualius kriterijus atitinkančius informacinių sistemų sprendimus konkrečioms profesinės veiklos problemoms spręsti.

1.5. Paaiškinti kompiuterinės ir kitos specializuotos skaitmeninės technikos kūrimo metodus, jos sandarą ir veikimo principus, bei taikymą konkretiems uždaviniams spręsti.

Gebėjimai vykdyti tyrimus:

2.1. Apibūdinti informatikos inžinerijos profesinės veiklos problemą.

2.2. Paruošti informatikos inžinerijos profesinės veiklos problemai spręsti reikalingus duomenis ir informaciją iš įvairių šaltinių.

2.3. Išanalizuoti informatikos inžinerijos profesinės veiklos problemai spręsti reikalingus duomenis, informaciją ir sprendimus pagal konkrečius kriterijus.

2.4. Įvertinti informatikos inžinerijos profesinės veiklos problemai spręsti reikalingus duomenis, informaciją ir pagrįsti sprendimus argumentuotomis išvadomis.

Specialieji gebėjimai:

3.1. Taikyti aktualius informatikos ir elektronikos inžinerijos metodus, formuluojant ir sprendžiant įvairių sričių taikomuosius uždavinius.

3.2. Parinkti programinę ir techninę įrangą, kuriant naujas ar tobulinant esamas informacines sistemas.

3.3. Įgyvendinti specializuotą programinę įrangą kompiuterizuotoms informacinėms sistemoms, taikant aktualius standartus, tipinius gyvavimo ciklo etapus ir projektų valdymo metodus.

3.4. Įvertinti kompiuterines sistemas pagal našumo, saugumo ir patikimumo kriterijus.

3.5. Tinkamai įgyvendinti kompiuterinių sistemų palaikymą ir plėtrą.

3.6. Parengti specifikaciją, projektą ar kitą dokumentaciją, reikalingą informatikos inžinerijos srities produktui arba paslaugai sukurti.

KOMPIUTRINIŲ SISTEMŲ VALDYMO specializacija

3.7. Analizuoti, modeliuoti, projektuoti ir kurti kompiuterizuotas sistemas.

INTERNETO PROJEKTŲ VALDYMO specializacija

3.8. Analizuoti, projektuoti, kurti ir valdyti interneto svetainės projektą.

PROGRAMAVIMO MOBILIEMS ĮRENGINIAMS specializacija

3.9. Analizuoti, modeliuoti, projektuoti ir kurti mobilių įrenginių aplikacijas.

Socialiniai gebėjimai:
4.1. Profesionaliai komunikuoti valstybine ir bent viena užsienio kalba su specialistų auditorijomis.

4.2. Dirbti komandose, laikantis profesinio, etinio elgesio ir socialinės atsakomybės principų ir taisyklių.

Asmeniniai gebėjimai:

5.1. Savarankiškai mokytis, siekiant nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo.

5.2. Savarankiškai ir atsakingai dirbti, imantis iniciatyvos ir prisiimant asmeninę atsakomybę.

5.3. Demonstruoti kūrybingumą, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius ir problemas.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Specialybės kalbos kultūra ir profesinė etika 3 Specialybės anglų kalba 5
Filosofija/Sociologija/Bendravimo psichologija 3 Informacinių technologijų teisė 3
Technomatematikos pagrindai 6 Duomenų struktūros ir algoritmai 4
Taikomoji fizika 4 Daiktų internetas 3
Informacinės technologijos ir programavimo pagrindai 6 Diskrečioji matematika 4
Elektrotechnika ir elektronika 5 Objektinis programavimas C++/Objektinis programavimas Phyton 5
Pažintinė praktika 3 Programavimo praktika 6
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Žmogaus ir kompiuterio sąveika 6 Informacijos sauga 4
Operacinės sistemos 3 Įmonių ekonomika 3
Formalios kalbos ir automatų teorija 3

Daugialypė terpė

5
Kompiuterių architektūra 6 Šiuolaikinės ir išmaniosios technologijos 3
Interneto technologijos 6 Kompiuterių tinklai 6
Taikomųjų sprendimų kūrimo praktika 3 Kompiuterinių sistemų eksploatavimo praktika 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
IT infrastruktūros valdymas 3 Baigiamoji praktika 9

Modulis Informacijos sistemų inžinerijos pagrindai

15

Pasirinktos specializacijos modulis 12

 

1. Informacijos sitemos ir duomenų bazės

 

6

1 modulio dalykas 3
2. Sistemų inžinerijos pagrindai 3 2 modulio dalykas 3
3. IT projektų valymas 3 3 modulio dalykas 3
4. Modulio tutoriniai užsiėmimai ir projektinis darbas 3 Modulio tutoriniai užsiėmimai ir projektinis darbas 3
Elektroninis verslas 3 Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas 9
Specialybės ir verslumo įgūdžių lavinimo praktika 6    
Baigiamojo darbo rengimo pagrindai 3    

Ištęstinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Specialybės kalbos kultūra ir profesinė etika 3 Specialybės anglų kalba 5
Taikomoji fizika 4 Informacinių technologijų teisė 3
Technomatematikos pagrindai 6 Elektrotechnika ir elektronika 5
Informacinės technologijos ir programavio pagrindai 6 Diskrečioji matematika 4
Filosofija/Sociologija/Bendravimo psichologija 3 Daiktų internetas 3
Įvadas į studijas  

Pažintinė praktika

3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Daugialypė terpė 5 Informacijos sauga 4
Kompiuterių architektūra 6 Kompiuterių tinklai 6
Duomenų struktūros ir algoritmai 4

Formalios kalbos ir automatų teorija

3
Objektinis programavimas C++/Objektinis programavimas Phyton 5 Programavimo praktika 6
Operacinės sistemos 3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Šiuolaikinės ir išmaniosios technologijos 3 Elektroninis verslas 3
Žmogaus ir kompiuterio sąveika 6 Modulis Informacijos sistemų inžinerijos pagrindai 15
Interneto technologijos 6 Informacijos sistemos ir duomenų bazės 6
Įmonių ekonomika 3 Sistemų inžinerijos pagrindai 3
Taikomųjų sprendimų kūrimo praktika 3 IT projektų valdymas 3
  Modulio tutoriniai užsiėmimai ir projektinis darbas 3
Kompiuterinių sistemų eksploatavimo praktika 6
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
IT infrastruktūros valdymas 3 Baigiamoji praktika 9
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Baigiamojo darbo rengimo pagrindai 3
Specialybės ir verslumo įgūdžių lavinimo praktika 6 Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas 9
Pasirinktos specializacijos modulis 12  
1 modulio dalykas 3
2 modulio dalykas 3
3 modulio dalykas 3
Modulio tutoriniai užsiėmimai ir projektinis darbas 3

Studentai gali rinktis šias specializacijas (modulius):

 • Kompiuterinių sistemų valdymas (Kompiuterinės sistemos; Kompiuterių sistemų priežiūra ir palaikymas; Įterptinės sistemos);
 • Interneto projektų valdymas (Skaitmeninė rinkodara; Kompiuterinis dizainas ir animacija; Interneto svetainių kūrimo technologijos);
 • Programavimas mobiliems įrenginiams (Mobilių įrenginių programinė įranga; Mobilios aplikacijos vartotojo sąsajos projektavimas; Mobilių įrenginių programavimas).

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

 

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą