utenos-kolegija.lt

Studijų krypčių grupė: Informatikos mokslai
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Studijų programos kodas: 6531BX020
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji (profesinio bakalauro ) studijų pakopa

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 metai), ištęstinės studijos (4 metai)

Pabaigęs studijas absolventas gauna informatikos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Programoje naudojamas probleminis mokymas. Pripažįstami gebėjimai įgyti neformaliuoju ir savaiminiu būdu.

Galimybė pirmakursiams gauti įmonės Teltonika 300 EUR/mėn. stipendiją.

Paraiškos teikiamos: https://stipendija.teltonika.lt/

Absolventas galės dirbti įvairiose informatikos inžinerijos srityse:

 • atliekant asmeninio kompiuterio pagrindinės bei periferinės techninės įrangos priežiūrą,
 • eksploatuojant kompiuterio programinę įrangą,
 • projektuojant, diegiant bei eksploatuojant vietinį kompiuterių tinklą ir jį integruojant į globalųjį tinklą,
 • valdant ir kontroliuojant informacinius išteklius,
 • numatant informacinių technologijų vystymosi perspektyvas,
 • nustatant informacinių technologijų ekonomiškai pagrįstą poreikį įmonėje, informacinių paslaugų strategiją,
 • analizuojant, modeliuojant, projektuojant, kuriant ir kokybiškai valdant kompiuterinių sistemų projektą,
 • skaitant, analizuojant ir modeliuojant grafinius vaizdus įvairiomis grafinių vaizdų apdorojimo programinėmis priemonėmis,
 • analizuojant, modeliuojant, projektuojant, kuriant ir valdant interneto svetainių projektus,
 • analizuojant, projektuojant, kuriant ir kokybiškai valdant mobiliesiems įrenginiams skirtus kompiuterinių sistemų projektus.

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos pagrindinis tikslas – rengti kompetentingus informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnį įgijusius specialistus, gebančius kurti ir palaikyti aukštą organizacijų informacinių sistemų lygį, eksploatuoti ir prižiūrėti kompiuterių ir jų sistemų techninę bei programinę įrangą, atitinkančius regiono, šalies ir užsienio rinkos poreikius, pasirengusius sėkmingai konkuruoti nuolat kintančioje darbo rinkoje, gebančius nuolat tobulintis bei dirbti globalizuotos kaitos sąlygomis.

Numatomi studijų rezultatai:

Žinios, jų taikymas:

1.1. Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, atpažins bei įvertins inžinerijoje naudojamas medžiagas ir jų savybes.

1.2. Išmanys kompiuterio įrenginių įvairovę bei jų pritaikymo galimybes.

1.3. Parinks ir įdiegs kompiuterių ir jų sistemų įrenginius.

1.4. Diegs ir prižiūrės informacines sistemas.

1.5. Išmanys programinės įrangos kūrimo principus ir metodus.

1.6. Naudos organizacijos veiklą, aplinkos bei darbų saugą reglamentuojančius LR įstatymus ir kitas teisės normas.

1.7. Išmanys ir taikys informacijos bei autorinių teisių apsaugos įstatymus.

Gebėjimai vykdyti tyrimus:

2.1. Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės ir inžinerinės informacijos šaltinius.

2.2. Vertins inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, teisiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu, parenkant informacinių sistemų sudėtines dalis ir struktūrą.

2.3. Vertins organizacijos informacines technologijas, gebės taikyti eksperimentų rezultatus teikiant pasiūlymus modernizuoti sistemas.

2.4. Analizuos informaciją ir jos reikšmę priimant sprendimus, pateiks rezultatų praktines išvadas.

2.5. Vertins ir valdys organizacijos informacinius išteklius taikydami inžinerinius ir duomenų analizės metodus.

Specialieji gebėjimai:

3.1. Atpažins ir pašalins kompiuterių ir jų sistemų gedimus.

3.2. Parinks, įdiegs ir prižiūrės reikiamą taikomąją programinę įrangą.

3.3. Organizuos informacinių išteklių apsaugą bei atliks atkūrimo veiksmus.

3.4. Atliks kompiuterių ar informacinio tinklo projektavimo, montavimo bei valdymo darbus, taikydami inžinerines žinias ir atsižvelgiant į apibrėžtus reikalavimus.

3.5. Atpažins ir pašalins kompiuterinio tinklo techninės ir programinės įrangos gedimus.

3.6. Integruos organizacijos kompiuterių tinklą į kitus kompiuterių tinklus ir gebės juos valdyti.

3.7. Projektuos ir kurs organizacijos poreikius tenkinančias informacines sistemas ir programinę įrangą kūrybiškai taikant informatikos inžinerijos krypties analizės, projektavimo ir modeliavimo metodus.

KOMPIUTERINIŲ SISTEMŲ VALDYMO specializacija

3.8. Analizuos, modeliuos, projektuos ir kurs kompiuterines sistemas.

3.9. Valdys kompiuterinių sistemų projektą.

INTERNETO PROJEKTŲ VALDYMO specializacija

3.10. Modeliuos vizualinius objektus.

3.11. Analizuos, projektuos, kurs ir valdys interneto svetainės projektą.

PROGRAMAVIMAS MOBILIEMS ĮRENGINIAMS specializacija

3.12. Analizuos, modeliuos, projektuos ir kurs mobilių įrenginių aplikacijas.

3.13. Valdys mobiliesiems įrenginiams skirtą programinį projektą.

Socialiniai gebėjimai:

4.1. Paaiškins vartotojams programinės įrangos teikiamas galimybes konkrečioje darbo vietoje.

4.2. Taikys profesines žinias ir praktinius įgūdžius sprendžiant specifines ir ekonominės veiklos srities problemas, formuluojant sprendimų argumentus.

4.3. Gebės spręsti inžinerinius uždavinius dirbant komandoje.

Asmeniniai gebėjimai:

5.1. Atpažins ir analizuos informacijos paslaugų teikimo organizacijoje problemas bei planuos jų sprendimo būdus atsižvelgiant į poveikį visuomenei ir aplinkai bei laikantis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų.

5.2. Modernizuos įmonės informacinių technologijų ūkį.

5.3. Gebės surasti, kaupti, sisteminti ir analizuoti inžinerinei veiklai reikalingą naujausią informaciją, supras mokymosi visą gyvenimą svarbą.

5.4. Gebės reikšti mintis tiek žodžiu ir tiek raštu ne tik gimtąja kalba, bet ir užsienio kalba, bendraus su inžinerijos bendruomene ir plačiąją visuomene.

5.5. Gebės konceptualiai ir vaizdžiai reikšti savo idėjas bei interpretuoti mintis, faktus skirtinguose profesinės veiklos kontekstuose realioje ir/ar virtualioje profesinėje aplinkoje.

5.6. Gebės analitiškai, kritiškai bei savarankiškai mąstyti, gebės spręsti problemas ir priims loginius sprendimus.

5.7. Gebės taikyti įgytas žinias sprendžiant praktinius uždavinius.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Specialybės kalbos kultūra ir profesinė etika 3 Kompiuterinė grafika 5
Filosofija/Sociologija/Bendravimo psichologija 3 Informacinių technologijų teisė 3
Technomatematikos pagrindai 6 Duomenų struktūros ir algoritmai 4
Fizika 5 Darbo ir civilinė sauga 3
Informacinės technologijos ir programavimo pagrindai 6 Diskrečioji matematika 4
Elektrotechnika ir elektronika 4 Objektinis programavimas C++/Objektinis programavimas Phyton 5
Taikomųjų programų praktika 3 Programavimo praktika 6
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Specialybės anglų kalba 6 Operacinės sistemos 4
Informacijos patikimumas ir sauga 3 Verslo ekonomika 3
Formalios kalbos ir automatų teorija 3 Interneto technologijos 5
Kompiuterių architektūra ir organizavimas 9 Šiuolaikinės ir išmaniosios technologijos 3
Daugialypė terpė 3 Kompiuterių tinklai 6
Pažintinė praktika 3 Kompiuterių eksploatavimo praktika 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
IT infrastruktūros valdymas 3 Baigiamoji praktika 9

Modulis Informacijos sistemų inžinerijos pagrindai

12

Pasirinktos specializacijos modulis 12

1. Informacijos sitemos ir duomenų bazės

6

1 modulio dalykas 3
2. Sistemų inžinerijos pagrindai 3 2 modulio dalykas 3
3. Modulio tutoriniai užsiėmimai ir projektinis darbas 3 3 modulio dalykas 3
Vadybos pagrindai ir elektroninis verslas 3 Modulio tutoriniai užsiėmimai ir projektinis darbas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas 9
Specialybės įgūdžių lavinimo praktika 6
Baigiamojo darbo rengimo pagrindai 3

Ištęstinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Specialybės kalbos kultūra ir profesinė etika 3 Kompiuterinė grafika 5
Fizika 5 Informacinių technologijų teisė 3
Technomatematikos pagrindai 6 Elektrotechnika ir elektronika 4
Informacinės technologijos ir programavio pagrindai 6 Diskrečioji matematika 4
Taikomųjų programų praktika 3 Informacijos patikimumas ir sauga 3
Įvadas į studijas Filosofija/Sociologija/Bendravimo psichologija 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Formalios kalbos ir automatų teorija 3 Specialybės anglų kalba 6
Darbo ir civilinė sauga 3 Kompiuterių architektūra ir organizavimas 9
Duomenų struktūros ir algoritmai 4 Daugialypė terpė 3
Objektinis programavimas C++/Objektinis programavimas Phyton 5 Programavimo praktika 6
Pažintinė praktika 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Šiuolaikinės ir išmaniosios technologijos 3 Vadybos pagrindai ir elektroninis verslas 3
Operacinės sistemos 4 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Kompiuterių tinklai 6 Modulis Informacijos sistemų inžinerijos pagrindai 12
Verslo ekonomika 3 Sistemų inžinerijos pagrindai 3
Interneto technologijos 5 Informacijos sistemos ir duomenų bazės 6
Modulio tutoriniai užsiėmimai ir projektinis darbas 3
Kompiuterių eksploatavimo praktika 6
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
IT infrastruktūros valdymas 3 Baigiamoji praktika 9
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Baigiamojo darbo rengimo pagrindai 3
Specialybės įgūdžių lavinimo praktika 6 Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas 9
Pasirinktos specializacijos modulis 12
1 modulio dalykas 3
2 modulio dalykas 3
3 modulio dalykas 3
Modulio tutoriniai užsiėmimai ir projektinis darbas 3

Studentai gali rinktis šias specializacijas (modulius):

 • Kompiuterinių sistemų valdymas (IT projektų valdymas; Kompiuterių tinklų valdymas; Kompiuterinės sistemos);
 • Interneto projektų valdymas (IT projektų valdymas; Kompiuterinis dizainas ir animacija; Interneto svetainių kūrimo technologijos);
 • Programavimas mobiliems įrenginiams (Mobilių įrenginių operacinės sistemos; IT projektų valdymas; Mobilių įrenginių programavimas).

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.