Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis: Aplinkos inžinerija
Studijų programos kodas: 6531EX042
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji (profesinio bakalauro) studijų pakopa

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k., rusų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai); ištęstinė (4 metai)

Pabaigęs studijas absolventas gauna Inžinerijos mokslų profesinio bakalauro laipsnį.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: absolventas gali dirbti įvairių sričių  įmonėse ne tik su aplinkosauga susijusiose ir inžinieriaus kvalifikacijos reikalaujančiose pareigose, bet ir darbų saugos specialistų pareigose bei derinant šias pareigybes tarpusavyje, pvz., aplinkos apsaugos institucijose, pramonės ir transporto įmonėse, privačiose aplinkosauginėse įmonėse. Darbų saugos srityje - privačiose ir valstybinėse statybos ir kitų pramonės ar gamybos sričių įmonėse ir įstaigose ar organizacijose, darbų saugos mokymo, darbų saugos konsultacijų įmonėse.
Studijose išplėtotos studentų e-mokymosi galimybės.
Studijas galima tęsti universitetuose pagal Technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos studijų krypties programas.

Studijų programos tikslas - parengti darbų saugos ir aplinkos inžinerijos specialistą, įgijusį inžinerijos mokslų žinių, atitinkantį darbo rinkos poreikius, gebantį kūrybiškai mąstyti, stebėti, vertinti ir spręsti darbų saugos ir aplinkos taršos problemas, domėtis technologijos mokslų naujovėmis ir jas taikyti darbų saugai, aplinkosaugai bei žmogaus gyvenimo kokybei gerinti.

Studijų rezultatai:

Žinios, jų taikymas

1.1. Taiko bendrųjų mokslų dėsningumus sprendžiant darbų saugos ir aplinkos inžinerijos problemas.

1.2. Taiko švarios gamybos principus ir pagrindines prevencijos priemones praktinėje veikloje.

1.3. Turi teisinių žinių pagrindus, aktualius darbų ir aplinkos saugai.

Gebėjimai atlikti tyrimus

2.1. Geba rasti darbų saugos ir aplinkos inžinerijos veikloms aktualius teisinius, techninius ir mokslinius informacijos šaltinius, savarankiškai parinkti/pritaikyti technologines, organizacines ir metodines priemones.

2.2. Geba atlikti reikiamus tyrimus, apdoroti jų duomenis ir pateikti išvadas apie darbų saugos ir aplinkosaugines priemones.

 Specialieji gebėjimai

3.1. Geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti darbų saugą įmonėje.

3.2. Geba spręsti aplinkosaugines problemas parenkant technologijas, leidžiančias spręsti oro, nuotekų, dirvožemio taršą bei atliekų tvarkymo problemas.

 Socialiniai gebėjimai

4.1. Geba bendrauti su inžinierių bendruomene, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos specialistais bei visuomene sprendžiant darbų saugos ir aplinkosauginės veiklos problemas.

4.2. Geba prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.

 Asmeniniai gebėjimai

5.1. Geba palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.

5.2. Geba pavieniui ir komandoje kūrybiškai ir kritiškai mąstyti sprendžiant darbų saugos ir aplinkosauginius uždavinius.

Nuolatinės studijos

1 kursas

1 semestras

2 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Teisės pagrindai

4

Profesinė užsienio kalba

6

Profesinės kalbos kultūra

3

Aplinkos chemija ir mikrobiologija

6

Filosofija/Sociologija

3

Informacinės technologijos ir inžinerinė kompiuterinė grafika

5

Matematika

6

Darbuotojų saugos organizavimas  įmonėje (su kursiniu darbu)

6

Aplinkos fizika

5

Gaisrinė sauga

4

Elektrotechnikos pagrindai

4

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

Aplinkos apsaugos politika ir teisė

5

 

 

2 kursas

3 semestras

4 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Darbdavių ir darbuotojų pareigos bei teisės

3

Atliekų tvarkymo technologijos

5

Civilinė ir radiacinė sauga

4

Cheminių medžiagų valdymas/ Toksikologija ir rizikos vertinimas

5

Saugus įrenginių eksploatavimas

4

Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša

4

Dujinių išlakų valymo technologijos

5

Dirvožemio  apsauga

4

Kietųjų dalelių valymo technologijos (su kursiniu darbu)

5

Technologinė praktika

9

Nuotekų valymo technologijos

5

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

Vandens gerinimo technologijos

4

 

 


Atsinaujinantys energijos šaltiniai/Švarioji gamyba

3

Aplinkosauginių įrenginių parinkimo ir taikymo pagrindai/ Eko verslo planavimas ir organizavimas

6

Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių vertinimas

4

Projektų valdymas

3

Aplinkosaugos bei darbuotojų saugos  ir sveikatos vadybos sistemos

4

Baigiamoji praktika

12

Darbų saugos dokumentų valdymas

4

Baigiamojo projekto rengimas ir vertinimas

9

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

 

 

Baigiamojo projekto rengimo pagrindai (su kursiniu darbu)

3

Ištęstinės studijos

1 kursas

1 semestras

2 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Profesinė užsienio kalba

6

Profesinė kalbos kultūra

3

Teisės pagrindai

4

Aplinkos fizika

5

Filosofija/Sociologija

3

Aplinkos apsaugos politika ir teisė

5

Matematika

6

Aplinkos chemija ir mikrobiologija

6

Civilinė ir radiacinė sauga

4

Darbdavių ir darbuotojų pareigos bei teisės

3

2 kursas

3 semestras

4 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Elektrotechnikos pagrindai

4

Saugus įrenginių eksploatavimas

4

Informacinės technologijos ir inžinerinė kompiuterinė grafika

5

Dujinių išlakų valymo technologijos

5

Darbuotojų saugos organizavimas  įmonėje (su kursiniu darbu)

6

Kietųjų dalelių valymo technologijos (su kursiniu darbu)

5

Gaisrinė sauga

4

Cheminių medžiagų valdymas /Toksikologija ir rizikos vertinimas

5

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša

4

 

3 kursas

5 semestras

6 semestras

 

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

 

Nuotekų valymo technologijos

5

Atsinaujinantys energijos šaltiniai/ Švarioji gamyba

3

 

Vandens gerinimo technologijos

4

Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių vertinimas

4

 

Atliekų tvarkymo technologijos

5

Sarbų saugos dokumentų valdymas

4

 

Dirvožemio apsauga

4

Technologinė praktika

9

 

Aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos

4

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

 

 

 

 

4 kursas

7 semestras

8 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Aplinkosauginių įrenginių parinkimo ir taikymo pagrindai

6

Baigiamoji praktika

12

Eko verslo planavimas ir organizavimas

3

Baigiamojo projekto rengimas ir vertinimas

9

Darbuotojų saugos praktika

9

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

Baigiamojo projekto rengimo pagrindai (su kursiniu darbu)

3

 

 

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą