utenos-kolegija.lt

Studijų krypčių grupė: Sveikatos mokslai
Studijų kryptis: Burnos priežiūra
Studijų programos kodas: 6531GX025
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (Profesinis bakalauras)

Studijų programos kalba: lietuvių k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai)

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir burnos higienisto kvalifikaciją.

Profesinės veiklos galimybės

Burnos higienos studijų programos absolventai galės dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose odontologinės arba burnos priežiūros licencijas bei kitose įstaigose, teikiančiose burnos sveikatą užtikrinančias paslaugas.

Asmenys, sėkmingai užbaigę Burnos higienos studijų programą, įgyja kompetencijas, pakankamas savarankiškai atlikti sudėtingą darbą, priimti teisingus sprendimus šiose veiklos srityse:

  • darbo vietos organizavimas, teikiant individualios ir profesionalios burnos higienos paslaugas pacientui,
  • odontologinių ligų rizikos veiksnių išaiškinimas,
  • profilaktikos priemonių įgyvendinimas, siekiant sumažinti dantų ėduonies ir periodonto ligų paplitimą ir intensyvumą tarp įvairių amžiaus grupių pacientų bei bendruomenės grupių atstovų.

Kodėl verta rinktis šias studijas?

Privalumai

Moderni studijų aplinka. Studijų metu sudaroma reali darbo aplinka. Pradžioje studijų sudentai dirba su fantomais, taikant simuliacinį mokymą pagal išgalvotą scenarijų ar realią situaciją, o nuo antro kurso pavasario semestro dirbama su realiais pacientais.

Praktika. Studijų metu studentai atlieka profesinės veiklos praktikas įvairiose  odontologinėse klinikose Utenoje, Vilniuje, Visagine, Kaune ir kt.

Patirtis užsienyje. Studentai vyksta studijoms ir praktikai į Portugaliją, Austriją, Vokietiją, Latviją.

Socialinė veikla. Dalyvavimas socialiniuose projektuose, vertinant burnos sveikatą ir mokant visuomenę geros burnos priežiūros. Galimybė dalyvauti Lietuvos Odontologų labdaros ir paramos fondo veiklose, siekiant teikti profesionalią ir savalaikę burnos priežiūros pagalbą skurdžiai gyvenantiems ir atskirtį patiriantiems visuomenės nariams.

Tolimesnių studijų galimybės. Baigus Burnos higienos koleginių studijų programą ir įgijus sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį, absolventai studijas gali tęsti  KU, MRU, LSMU, VU.

Įsidarbinimo galimybės. Absolventų įsidarbinimo galimybės pagal įgytą burnos higienisto kvalifikaciją siekia 70 proc.

Studijų programos tikslas - parengti burnos higienistus, gebančius tirti ir vertinti pacientų burnos ir  dantų būklę, savarankiškai teikti individualios ir profesionalios burnos higienos paslaugas pacientams, standartizuotai vertinti burnos sveikatos būklės ir profilaktinių bei intervencinių procedūrų poreikį ir sistemingai ugdyti individų ir bendruomenės burnos sveikatą.

Numatomi studijų rezultatai 

Žinios, jų taikymas.
1. Žino nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, norminius dokumentus, reglamentuojančius darbo vietą, aplinką ir saugų darbą.
2. Žino profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas praktikoje, teikia profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.
3. Geba integruoti biomedicinos mokslų, formuojančių suvokimą apie žmogaus augimą, vystymąsi ir sveikatą, žinias burnos higienisto praktikoje.
4. Žino odontologinių ligų atsiradimo priežastis ir veiksnius, užtikrinančius burnos organų sveikatą.

Gebėjimai vykdyti tyrimus.
5. Geba rinkti, interpretuoti ir kaupti epidemiologinius duomenis, atlikdamas į praktiką orientuotus taikomuosius tyrimus, vadovaujasi tyrimų etikos principais.
6. Geba tyrimo rezultatus taikyti sprendžiant konkrečias burnos priežiūros problemas, plėtojant profesinę veiklą.
7. Geba rengti ir teikti ataskaitas pristatant atliktą veiklą, įvertinęs tyrimo rezultatus.

Specialieji gebėjimai.
8. Geba dirbti su odontologine įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis pagal paskirtį, taikydamas infekcijos kontrolės priemones ir metodus.
9. Geba pildyti, kaupti ir analizuoti profesinę dokumentaciją.
10. Geba vertinti asmens ir burnos sveikatos būklę ir ligų riziką, formuluodamas diagnozę ir sudarydamas numatomų profilaktinių procedūrų taikymo sekos planą.
11. Geba atlikti burnos priežiūros procedūras, parinkdamas burnos priežiūros priemones ir metodus.
12. Geba atlikti ir įvertinti dantų rentgenogramą.
13. Geba atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių atvejais.
14. Geba konsultuoti pacientus mitybos klausimais, siekiant sumažinti periodonto ligų, dantų ėduonies, erozijų ir kitų nekariozinių odontologinių ligų riziką.
15. Geba rengti sveikatos profilaktikos programas, ugdant paciento, šeimos, bendruomenės burnos priežiūros, sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą, atsižvelgdamas į psichologinius, kultūrinius sveikatos palaikymo veiksnius.

Socialiniai gebėjimai.
16. Geba veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais, kurdamas visavertį ryšį, spręsdamas burnos sveikatos problemas ir atsižvelgdamas į iškylančias reikmes.
17. Geba dirbti komandoje, prisiimdamas asmeninę ir socialinę atsakomybę už veiksmus ir sprendimus, sukurdamas ir išlaikydamas ryšį su pacientu ir taikydamas į pacientą orientuotą burnos priežiūros praktiką.
18. Geba reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba.
19. Geba kurti naujas idėjas, prisitaikyti prie naujų situacijų savo praktinėje veikloje; taikyti procedūras, užtikrinančias burnos higienisto klinikinės praktikos kokybę, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.

Asmeniniai gebėjimai.
20. Geba kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, žinias ir vertybes, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą.
21. Geba savarankiškai spręsti problemas, priimti sprendimus, įvertinti jų poveikį ir veikti apibrėžtoje situacijoje, panaudodamas praktines žinias.
22. Geba rinkti ir sisteminti su paciento burnos priežiūra susijusią informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas burnos higienisto praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras  2 semestras 
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė aplinka 6 Bendravimo ir medicinos psichologija 3
Profesinė kalba 6 Burnos sveikata ir bendruomenės sveikatos ugdymas  3
Anatomija, fiziologija ir patologija 6 Ikiklinikinių studijų pagrindai 9
Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė odontologijoje 6 Farmakologija ir fitoterapija 3
Žmogaus sauga 3 Periodontologija ir burnos gleivinės ligos 3
Žmogaus histologijos ir embriologijos pagrindai 3 Verslo ekonomika ir kokybės vadyba odontologijoje 3
Burnos higienos mokymo praktika 6
2 kursas 3 semestras  4 semestras 
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Biochemijos, imunologijos ir genetikos pagrindai 3 Profesionali burnos higiena ir klinikinė praktika 9
Ikiklinikiniai darbai su fantomais 6 Klinikinė odontologija ir nuskausminimas 3
Klinikinių dalykų pagrindai 6 Taikomųjų tyrimų metodologija 6
Pirmoji medicinos pagalba 3 Bendrosios paciento būklės vertinimo praktika 6
Alternatyviai pasirenkami dalykai.
Užsienio kalba: Anglų/ Vokiečių/ Norvegų/Rusų
3 Odontologinių ligų profilaktikos ir epidemiologijos praktika 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Burnos higienisto procedūros ir klinikinė praktika 9 Specialiųjų poreikių pacientų burnos priežiūra 6
Odontologinė radiologija 3 Ortopedinė odontologija ir burnos priežiūra 3
Vaikų odontologija ir ortodontijos pagrindai 3 Burnos higienisto darbo su pacientu praktika ir supervizija 12
Alternatyviai pasirenkamas dalykas (Mokslinės informacijos paieška ir analizė/Burnos higienisto mokslinio darbo tyrimo metodikos) 3 Kvalifikacinis egzaminas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Baigiamasis darbas 6
Burnos higienisto atliekamų procedūrų praktika 9

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.