Studijų krypčių grupė: Sveikatos mokslai
Studijų kryptis: Burnos priežiūra
Studijų programos kodas: 6531GX025
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (Profesinis bakalauras)

Studijų programos kalba: lietuvių k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai)

Programą įgyvendina Medicinos fakulteto Slaugos ir burnos priežiūros katedra.

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir burnos higienisto kvalifikaciją.

Privalumas. Studijos. Studijų programoje atkreipiamas dėmesys į naujų burnos priežiūros metodų, saugesnių medžiagų ir įrangos naudojimą. Studijų  programoje nuolat atnaujinami  mokymo(-si) ir vertinimo metodai, diegiama įrodymais grįsta praktika. Studijos organizuojamos nuolatine (dienine) studijų forma. Praktikinių užsiėmimų metu dirbama pogrupiais, todėl yra galimybė derinti studijas su darbu.

Privalumas. Reali patirtis. Studijų metu sudaroma reali darbo aplinka. Pradžioje studijų sudentai dirba su fantomais, taikant simuliacinį mokymą pagal išgalvotą scenarijų ar realią situaciją, o nuo antro kurso pavasario semestro dirbama su realiais pacientais. Organizuojami praktiniai seminarai su įmonių, klinikų atstovais. Studijų metu studentai atlieka profesinės veiklos praktikas įvairiose  odontologinėse klinikose Utenoje, Vilniuje, Visagine, Kaune ir kt. Dalyvavimas socialiniuose projektuose, vertinant burnos sveikatą ir mokant visuomenę geros burnos priežiūros. 

Privalumas. Patirtis užsienyje. Studentai vyksta studijoms ir praktikai į Portugaliją,  Latviją, Jungtinę  Karalystę ir kt.

Karjeros galimybės

Burnos higienos studijų programos absolventai galės dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose odontologinės arba burnos priežiūros licencijas bei kitose įstaigose, teikiančiose burnos sveikatą užtikrinančias paslaugas. Asmenys, sėkmingai užbaigę Burnos higienos studijų programą, įgyja kompetencijas, pakankamas savarankiškai atlikti sudėtingą darbą, priimti teisingus sprendimus šiose veiklos srityse: odontologinių ligų rizikos veiksnių išaiškinimas ir profilaktikos priemonių įgyvendinimas, siekiant sumažinti dantų ėduonies (karieso) ir periodonto ligų paplitimą ir intensyvumą tarp įvairių amžiaus grupių pacientų bei bendruomenės grupių atstovų

Tolimesnių studijų galimybės. Baigus Burnos higienos koleginių studijų programą ir įgijus sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį, absolventai studijas gali tęsti  Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Įsidarbinimo galimybės. Absolventų įsidarbinimo galimybės pagal įgytą burnos higienisto kvalifikaciją siekia 70 proc.

Studijų programos tikslas - parengti burnos higienistus, gebančius tirti ir vertinti pacientų burnos ir  dantų būklę, savarankiškai teikti individualios ir profesionalios burnos higienos paslaugas pacientams, standartizuotai vertinti burnos sveikatos būklės ir profilaktinių bei intervencinių procedūrų poreikį ir sistemingai ugdyti individų ir bendruomenės burnos sveikatą.

Numatomi studijų rezultatai 

Žinios, jų taikymas.

 1. Išmano burnos priežiūros specialisto veiklą reglamentuojančius tarptautinius ir nacionalinius norminius dokumentus ir suvokia profesinės veiklos ir atsakomybės ribas.
 2. Geba susieti teikiamas burnos priežiūros paslaugas su žiniomis apie asmens sveikatos būklę, fizinę ir socialinę aplinką.

Gebėjimai vykdyti tyrimus.

 1. Atlikdamas taikomuosius tyrimus, geba rinkti, interpretuoti ir kaupti burnos sveikatai ir priežiūrai reikalingus tyrimų duomenis ir taikyti tyrimo rezultatus konkrečioms burnos priežiūros problemoms spręsti.

Specialieji gebėjimai.

 1. Geba dirbti su odontologine įranga, instrumentais ir medžiagomis pagal paskirtį, taikydamas infekcijų kontrolės priemones ir metodus.
 2. Geba vertinti asmens ir burnos sveikatos būklę ir ligų riziką, nustatydamas burnos audinių pakitimus ir sudarydamas profilaktinių metodų bei priemonių taikymo planą.
 3. Geba atlikti burnos profesionalios higienos procedūras, parinkdamas tinkamus burnos ligų profilaktikos metodus bei priemones, atlikti nuskausminimą, nustatyti gydytojo odontologo ar odontologo specialisto konsultacijų poreikį.
 4. Geba atlikti ir įvertinti dantų rentgenogramą.
 5. Geba atpažinti gyvybei pavojingos būklės ir dantų traumų atvejus, tinkamai į juos reaguoti ir suteikti būtinąją medicinos pagalbą.
 6. Geba konsultuoti pacientus mitybos klausimais, siekdamas sumažinti periodonto ligų, dantų ėduonies, erozijų ir kitų nekariozinių odontologinių ligų riziką.
 7. Geba rengti sveikatos profilaktikos programas, kuriomis ugdomi paciento, šeimos, bendruomenės burnos priežiūros, sveikos gyvensenos įgūdžiai, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą, atsižvelgdamas į psichologinius, kultūrinius sveikatos palaikymo veiksnius.

Socialiniai gebėjimai.

 1. Geba veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais, kurdamas visavertį ryšį, spręsdamas burnos sveikatos problemas ir diegdamas naujoves.
 2. Geba reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, komunikuoti burnos priežiūros specialisto profesinėje aplinkoje lietuvių ir bent viena užsienio kalbomis.

Asmeniniai gebėjimai.

 1. Geba kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, savarankiškai spręsti problemas ir veikti konkrečioje klinikinėje apibrėžtoje situacijoje, panaudodamas praktines žinias.
 2. Geba rinkti ir sisteminti informaciją, naudoti pažangias technologijas ir informacines sistemas praktinėje veikloje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas

1 semestras  2 semestras 
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė aplinka 6 Bendravimo ir medicinos psichologija 6
Profesinė kalba 6 Biochemijos, imunologijos ir genetikos pagrindai 3
Anatomija, fiziologija ir patologija 6 Burnos sveikata ir bendruomenės sveikatos ugdymas  9
Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė odontologijoje 6 Ikiklinikinių studijų pagrindai 6
Žmogaus sauga 3 Verslo ekonomika ir kokybės vadyba odontologijoje 6
Žmogaus histologijos ir embriologijos pagrindai 3

2 kursas

3 semestras  4 semestras 
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Farmakologija ir fitoterapija 3 KLinikinė odontologija ir nuskausminimas 3
Ikiklinikiniai darbai su fantomais 6 Odontologinė radiologija 3
Klinikinių dalykų pagrindai 9 Profesionalioji burnos higiena ir klinikinė praktika 9
Pirmoji medicinos pagalba 3 Taikomųjų tyrimų metodologija 3
Alternatyviai pasirenkami dalykai.
Užsienio kalba: Anglų/ Vokiečių/ Prancūzų/Rusų
3 Bendrosios paciento būklės vertinimo praktika 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Odontologiniš ligų profilaktikos ir epidemiologijos praktika 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3

3 kursas

5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Burnos higienos baigiamojo darbo rengimo pagrindai 3 Specialiųjų poreikių pacientų burnos priežiūra 6
Burnos higienisto procedūros ir klinikinė praktika 9 Ortopedinė odontologija ir burnos priežiūra 3
Periodontologija ir gleivinės ligos 6 Burnos higienisto darbo su pacientu praktika ir supervizija 12
Vaikų odontologija ir ortodontijos pagrindai 3 Baigiamasis egzaminas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Baigiamasis darbas 6
Burnos higienisto atliekamų procedūrų praktika 6

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą