Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis: Elektronikos inžinerija
Studijų programos kodas: 6531EX043
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji (profesinio bakalauro ) studijų pakopa

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 metai), ištęstinės studijos (4 metai)

Pabaigę šią studijų programą absolventai gauna inžinerijos mokslų profesinio bakalauro laipsnį.

Galimybė pirmakursiams gauti Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tikslinę skatinamąją 200 EUR / mėn. stipendiją (gavusiems valstybės finansuojamą vietą).

Galimybė gauti AB ,,Rokiškio sūris" studijų finansavimą.

Automatinio valdymo sistemų inžinieriai galės dirbti įvairiose pramonės įmonėse, naudojančiose ir pritaikančiose svarbiausius technologijos pasiekimus elektronikos, biotechnologijų, mechanikos srityse.

Asmenys, sėkmingai baigę Automatinio valdymo sistemų studijų programą, įgis profesines kompetencijas savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą šiose veiklos srityse:

  • automatinio valdymo sistemų ir jų elementų eksploatavimas;
  • automatinio valdymo sistemų projektavimas ir diegimas;
  • techninės ir programinės įrangos, skirtos automatinio valdymo sistemų modeliavimui, analizei ir realizavimui, parinkimas ir taikymas;
  • įmonės (padalinio) veiklos planavimas ir organizavimas;
  • elektromechaninių įrenginių automatinių ir kompiuterinių valdymo sistemų įgyvendinimas;
  • technologinių procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įgyvendinimas.

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos automatinio valdymo sistemų inžinierių, elektronikos ir elektros inžinerijos profesijos bakalaurą įgijusį specialistą, gebantį eksploatuoti automatinio valdymo sistemas ir jų elementus, projektuoti ir diegti automatinio valdymo sistemas, parinkti ir taikyti techninę ir programinę įrangą automatinio valdymo sistemoms modeliuoti, analizuoti bei realizuoti, turintį pakankamai žinių, gebėjimų ir įgūdžių, reikalingų inžinerinei globalinės rinkos veiklai, naudojant naujausias automatinio valdymo sistemų technologijas, pasirengusį atsakingai ir sudėtingai profesinei veiklai nuolat kintančioje darbo rinkoje.

Numatomi rezultatai:

Žinios, jų taikymas:

1.1. Ieškos, kaups, sistemins ir analizuos automatinio valdymo sistemų realizavimui reikalingą informaciją, žinos pagrindines sąvokas ir jų turinį.

1.2 Supras projektavimo darbų eigą, bendruosius reikalavimus, principus bei gebės juos taikyti konstruojant technologinę įrangą, projektuojant gamybos technologinius procesus.

1.3 Gebės taikyti inžinerines žinias ir supratimą formuluodamas ir ir vykdydamas projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus.

1.4. Žinos ir supras procesus, vykstančius techninėse ir technologinėse sistemose ir jų valdymo metodus.

1.5. Žinos automatinio valdymo sistemų, automatizavimo schemų kūrimo principus ir metodus ir gebės parinkti elementus joms realizuoti.

1.6. Žinos automatinio valdymo sistemų projektavime ir gamyboje taikomas naujausias technologijas, pagrindinius sistemų teorijos dėsnius, skaičiavimo ir apdorojimo taisykles, įvairius sistemų veikimo aspektus.

Gebėjimai vykdyti tyrimus:

2.1. Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais.

2.2. Gebės atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, analizuoti ir interpretuoti duomenis, programuoti ir valdyti programų paketus.

2.3. Gebės numatyti matematinius metodus, programinę bei techninę įrangą, naudojamą automatinio valdymo sistemų srityje, derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerinius uždavinius.

2.4. Analizuos ir vertins veiksnius, lemiančius gamybos organizavimo, planavimo ir techninio aprūpinimo lygį,

Specialieji gebėjimai:

3.1. Taikys universalias ir specialiąsias kompiuterines programas duomenims kaupti, sisteminti, apdoroti bei technologiniams procesams valdyti.

3.2. Atliks automatinio valdymo įrenginių paleidimą ir derinimą, parinks tinkamus metodus bei įrangą, analizuos ir vertins jų darbo parametrus.

3.3. Programuos ir konfigūruos valdiklius bei duomenų surinkimo ir supervizorinio valdymo sistemas.

3.4. Gebės atlikti automatinio valdymo sistemų ir jų elementų montavimo darbus, turės darbo su įranga įgūdžių.

3.5. Valdys technologinio proceso duomenis ir rengs techninę, technologinę, konstrukcinę bei kokybės užtikrinimo dokumentaciją.

MECHATRONINIŲ SISTEMŲ VALDYMO specializacija

3.6. Išmanys elektros pavarų valdymą, pneumo ir hidroautomatikos sistemas, mechatronines automatikos sistemas ir judesių valdymą jose.

3.7. Projektuos mechatronines sistemas naudojant standartinius mechaninius, elektroninius ir kitus elementus.

3.8. Taikant savo žinias ir žinomus metodus, atliks mechatroninių sistemų techninės ir programinės įrangos montavimo bei derinimo darbus.

TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ VALDYMO specializacija

3.9. Išmanys technologinių įrenginių valdymo sistemas, inžinerinių skaičiavimų specifiką, duomenų surinkimą ir atvaizdavimą bei techninių sistemų analizę ir patikimumą.

3.10. Taikant analitinius ir modeliavimo metodus, inovatyvias technologijas, projektuos gamybos technologinius procesus, parinks pažangius technologinius įrenginius ir tinkamai juos eksploatuos.

3.11. Taikant analitinius ir modeliavimo metodus, Atliks technologinių įrenginių techninės ir programinės įrangos montavimo bei derinimo darbus.

ELEKTROS INŽINERIJOS specializacija

3.12. Supras elektros tinklų struktūrą, elektrinių ir pastočių elektrinės dalies struktūrinės schemos parinkimo principus, analizuos įrenginius, žinos elektros energijos gamybos ir tiekimo technologijas, gebės paskaičiuoti elektros tinklo elementų reikiamą galią, elektros energijos technologines sąnaudas, supras duomenų surinkimo ir dispečerinio technologinių objektų valdymo sistemas (SCADA), pastočių valdymo sistemas (PVS).

3.13. Išmanys projektavimo stadijas ir projekto elektrotechninės dalies dokumentacijos sudėtį, projektuos energijos tiekimo sistemas naudojant standartinius ir alternatyvius energijos tiekimo šaltinius, mechaninius, elektroninius ir automatizuotus elementus, atsižvelgiant į elektros tinklų elementų patikimumo rodiklius ir elektros energijos vartojimo efektyvumą, pateiks ekonominį vertinimą atsižvelgiant į etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes.

3.14. Taikant savo žinias ir žinomus metodus, atliks elektros energijos tiekimo sistemų elementų montavimo bei derinimo darbus.

Socialiniai gebėjimai:

4.1. Kvalifikuotai ir veiksmingai eksploatuos automatinio valdymo sistemas, supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų.

4.2. Išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus, taikys profesines žinias ir praktinius įgūdžius sprendžiant gamybines ir ekonomines veiklos problemas, formuluojant sprendimų argumentus.

4.3. Organizuos nenutrūkstamą veiklos procesą įmonėje (padalinyje), gebės vadovauti darbuotojams, lanksčiai ir nestereotipiškai vertinti reiškinius ir spręsti problemas, bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais bei konkurentais.

Asmeniniai gebėjimai:

5.1. Gebės surasti, kaupti, sisteminti ir analizuoti inžinerinei veiklai reikalingą naujausią informaciją, suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą., žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.

5.2. Gebės reikšti mintis tiek žodžiu ir tiek raštu ne tik gimtąja kalba bet ir užsienio kalba bendraus su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.

5.3. Gebės konceptualiai ir vaizdžiai reikšti savo idėjas bei interpretuoti mintis, faktus skirtinguose profesinės veiklos kontekstuose realioje ir/ar virtualioje profesinėje aplinkoje.

5.4. Gebės analitiškai, kritiškai bei savarankiškai mąstyti, gebės spręsti problemas ir priims loginius sprendimus.

5.5. Gebės taikyti įgytas žinias sprendžiant praktinius inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Filosofija/Sociologija/Bendravimo psichologija 3 Specialybės anglų kalba 6
Matematika 7 Profesinė kalbos kultūra 3
Fizika 6 Teisės pagrindai 3
Elektrotechninės medžiagos ir elektrochemija 5 Elektronika 5
Elektrotechnika 3 Darbo ir civilinė sauga 4
Informacinės technologijos 3 Programavimo pagrindai 6
Informacinių technologijų praktika 3 Pažintinė praktika 3
Įvadas į studijas
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Inžinerinė kompiuterinė grafika 6 Ekonomikos pagrindai 3
Automatinio valdymo teorija 6 Elektros mašinos ir transformatoriai 3
Technologiniai matavimai 4 Elektros pavaros ir jų valdymas 4
Taikomoji mechanika 4 Automatinių sistemų įtaisai 5
Mechatronikos pagrindai 4 Programuojamieji loginiai valdikliai 6
Technologinių matavimų praktika 3 Valdymo sistemų montavimo ir valdymo praktika 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
1 pasirinktos specializacijos dalykas 6 2 pasirinktos specializacijos dalykas 6
Informacinės valdymo sistemos 5 3 pasirinktos specializacijos dalykas 3
Valdymo sistemų inžinerija 4 Elektrosauga 3
Vadybos pagrindai 3 Baigiamoji praktika 9
Gamybinė technologinė praktika 6 Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas 9
Baigiamojo darbo rengimo pagrindai 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3

Ištęstinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinės kalbos kultūra 3 Specialybės anglų kalba 6
Matematika 7 Elektrotechninės medžiagos ir elektrochemija 5
Informacinės technologijos 3 Inžinerinė kompiuterinė grafika 6
Filosofija/Sociologija/Bendravimo psichologija 3 Elektrotechnika 3
Fizika 6
Įvadas į studijas
Informacinių technologijų praktika 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Taikomoji mechanika 4 Automatinio valdymo teorija 6
Darbo ir civilinė sauga 4 Programavimo pagrindai 6
Elektronika 5 Technologiniai matavimai 4
Teisės pagrindai 3 Mechatronikos pagrindai 4
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Pažintinė praktika 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Elektros pavaros ir jų valdymas 4 Vadybos pagrindai 3
Elektros mašinos ir transformatoriai 3 Informacinės valdymo sistemos 5
Automatikos sistemų įtaisai 5 Valdymo sistemų inžinerija 4
Ekonomikos pagrindai 3 Valdymo sistemų montavimo ir eksploatavimo praktika 6
Programuojamieji loginiai valdikliai 6 Elektrosauga 3
Technologinių matavimų praktika 3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Baigiamojo darbo rengimo pagrindai 3 Baigiamoji praktika 9
Pasirinktos specializacijos dalykai Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas 9

1 specializacijos dalykas 6
2 specializacijos dalykas 6
3 specializacijos dalykas 3
Gamybinė technologinė praktika 6

Studentai gali rinktis šias specialiacijas:

  • Mechatroninių sistemų valdymas;
  • Technologinių įrenginių valdymas;
  • Elektros inžinerija.

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą