Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis: Apskaita
Studijų programos kodas: 6531LX073
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (profesinis bakalauras)

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 metai), ištęstinės studijos (4 metai)

Pabaigę šią programą studentai gauna verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį.

Lietuvos darbo biržos duomenimis buhalterio, apskaitininko profesijos yra vienos iš paklausiausių.

Apskaitos studijų metu taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, projektų rengimą ir kt.

Apskaitos studijų programos absolventai gali dirbti:

 • buhalteriais arba apskaitininkais įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose;
 • auditorių padėjėjais audito įmonėse.

Absolventai gali tęsti studijas universitetuose.

Studijų programos tikslas -  parengti apskaitos specialistą, sugebantį tvarkyti įmonės apskaitą ir valdyti pinigų srautus gamybinėse ir prekybinėse įmonėse bei biudžetinėse įstaigose.

Apskaitos studijų rezultatai:

 • Žinios ir jų taikymas
1.1. Apibūdina verslą kaip sistemą, verslo aplinką, joje vykstančius įvykius ir procesus.
1.2. Žino finansų valdymo teorijų principus, finansų sistemos struktūrą, finansų ir apskaitos funkcijas, suprasti jų taikymo ypatumus praktinėje veikloje viešajame ir privačiame sektoriuje.
1.3. Žino apskaitą reglamentuojančius teisės aktus bei verslo apskaitos standartus (VAS), civilinės ir darbo saugos teisinius pagrindus bei supranta jų taikymo ypatumus praktinėje veikloje.
 • Gebėjimas atlikti tyrimus
2.1. Geba rinkti ir analizuoti informaciją, reikalingą profesinės veiklos problemoms spręsti ir užduotims atlikti, taikant šiuolaikines informacines technologijas.
2.2. Geba vertinti ūkio subjekto finansinę būklę ir veiklos rezultatus.
 • Specialieji gebėjimai
3.1.Geba tinkamai parinkti apskaitos metodus ir adaptuoti konkrečiai organizacijai tinkamą apskaitos politiką, ją įgyvendinti bei kontroliuoti jos teisėtumą.
3.2.Geba naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinėmis apskaitos programomis ir jomis apdoroti apskaitos informaciją.
3.3.Geba įforminti ūkines operacijas juridinę galią turinčiais dokumentais
3.4. Geba pagrįsti panaudojimo efektyvumą ir įvertinti riziką, rengiant organizacijos biudžetą, verslo planą ar projektą.
3.5. Geba pagrįsti apibendrinti, analizuoti ir sisteminti organizacijos finansinių ataskaitų duomenis, vertinti finansinės būklės ir veiklos rezultatus, teikti siūlymus valdymo, finansavimo, investavimo ir kitais klausimais.
3.6. Geba apskaityti organizacijos turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas bei sąnaudas, vykdyti vidaus kontrolę.
3.7. Geba parengti finansines, mokestines, statistines ir kitas ataskaitas.
3.8. Geba taikyti apskaitą reglamentuojančius teisės aktus bei verslo apskaitos standartus.
3.9. Geba planuoti, organizuoti ir kontroliuoti apskaitos tarnybos darbą
3.10.Žino apskaitos profesionalų etikos kodekso nuostatų taikymo principus ir geba jais vadovautis.
 • Socialiniai gebėjimai
4.1. Geba efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su savo srities specialistais ir kitais asmenimis, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius bei konfliktus
4.2. Geba atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius.
 • Asmeniniai gebėjimai
5.1.Geba savarankiškai tobulinti ir plėsti profesinę kompetenciją, domėtis naujovėmis, pažangia patirtimi, suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį.
5.2. Geba kurti naujas idėjas praktinėje veikloje, prisitaikyti prie naujovių kintančioje ir tarptautinėje aplinkoje.

Specializacijos

 • Apskaita prekybinėse įmonėse
6.1. Įvertinti įvairius pardavimo būdus ir mokėti juos pavaizduoti apskaitoje
6.2. Parinkti atsiskaitymo būdus ir formas pagal įvairius prekybos sandorius bei išmanyti tarptautinės prekybos finansavimo būdus ir galimas rizikas
 • Apskaita gamybinėse įmonėse
7.1. Tvarkyti gamybinių įmonių apskaitą
7.2. Pritaikyti pagrindinius darbo organizavimo, normavimo ir apmokėjimo principus
7.3. Modeliuojant veiklos finansavimą gebėti parinkti sprendimus, įtakojančius finansų valdymą
 • Apskaita biudžetinėse įstaigose
8.1. Analizuoti biudžetinių įstaigų ekonominius procesus ir juos pavaizduoti apskaitoje.
8.2. Sudaryti ir kontroliuoti įstaigos metinį biudžetą

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė užsienio kalba 5 Profesinė užsienio kalba 4
Psichologija 4 Mikroekonomika 6
Filosofija/Sociologija 3 Verslo teisė 6
Taikomoji matematika 6 Socialiniai tyrimai 4
Verslo etika 3 Apskaitos pagrindai 4
Makroekonomika 6 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Duomenų apdorojimo ir IT praktika 3 Pažintinė praktika 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Ekonominė statistika 5 Mokesčiai 5
Profesinė kalbos kultūra ir dokumentika 4 Logistika 3
Apskaitos pagrindai 5 Finansinė apskaita 7
Vadybos pagrindai 4 Specialybės įgūdžių lavinimo praktika 6
Finansų rinkos ir institucijos 4 Buhalterinės apskaitos praktika 6
Marketingas 4 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Darbo ir civilinė sauga 4
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Įmonių finansai 5 Specializacijos modulis
Finansinė apskaita 5 I modulio dalykas 6
Kompiuterizuotos apskaitos programos 4 II modulio dalykas 3
Valdymo apskaita 5 III modulio dalykas 3
Verslo plano rengimo praktika 3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3
Auditas 3 Baigiamoji praktika 6
Finansinės apskaitos ir mokesčių praktika 5 Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas 9

Ištęstinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė užsienio kalba 5 Profesinė užsienio kalba 4
Filosofija/Sociologija 3 Psichologija 4
Taikomoji matematika 6 Verslo etika 3
Makroekonomika 6 Ekonominė statistika 5
Duomenų apdorojimo ir IT praktika 3 Mikroekonomika 6
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Verslo teisė 6 Profesinė kalbos kultūra ir dokumentika 4
Apskaitos pagrindai 4 Apskaitos pagrindai 5
Socialiniai tyrimai 4 Marketingas 4
Vadybos pagrindai 4 Darbo ir civilinė sauga 4
Finansų rinkos ir institucijos 4 Pažintinė praktika 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Logistika 3 Įmonių finansai 5
Mokesčiai 5 Finansinė apskaita 5
Finansinė apskaita 7 Valdymo apskaita 5
Specialybės įgūdžių lavinimo praktika 6 Buhalterinės apskaitos praktika 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Specializacijos modulis Kompiuterizuotos apskaitos programos 4
I modulio dalykas 6 Auditas 3
II modulio dalykas 3 Baigiamoji praktika 6
III modulio dalykas 3 Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas 9
Verslo plano rengimo praktika 3
Finansinės apskaitos ir mokesčių praktika 5
Laisvai pasirenkamas dalykas 3

Paskutinio kurso studentai renkasi vieną iš specializacijos modulių:

 •     Apskaitos prekybinėse įmonėse specializacijos modulis
 •     Apskaitos gamybinėse įmonėse specializacijos modulis
 •     Apskaitos biudžetinėse įstaigose specializacijos modulis
Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą