Studijų krypčių grupė: Technologijų mokslai
Studijų kryptis: Polimerų ir tekstilės technologijos
Studijų programos kodas: 6531FX006
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji (profesinio bakalauro) studijų pakopa

Studijų programos kalba: lietuvių k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 metai), ištęstinės studijos (4 metai)

Baigę studijas studentai gauna Technologijų mokslų profesinio bakalauro laipsnį.

Studijų metu taikomi kūrybiškumą ugdantys metodai, skaitmeninės kūrybinės technologijos, praktiniai gebėjimai ugdomi 5 praktikose (Kūrybinių technologijų praktika, Mokomoji kūrybinė-konstravimo praktika, Pažintinė praktika, Drabužių siuvimo praktika, Gamybinė praktika, Baigiamoji praktika). Siūlomi rinktis du alternatyviai pasirenkami moduliai Individualizuota aprangos gamyba arba Masinė aprangos gamyba.  Studentų laukia atnaujinta mokymo bazė, turime puikų palaikymą iš gamybinių įmonių, kurios net būnant studentu gali pasiūlyti darbo vietą pagal Jūsų siekiamą specialybę.  

Studijų metu mokoma kurti eskizus įvairiomis kompiuterinio dizaino programomis, konstruoti drabužius Accumark v.10 (Gerber) programa su integruotu 3D moduliu. 

Studijų programos tradicijos: seminarai/kūrybinės dirbtuvės su Lietuvoje ir užsienyje gerai žinomais dizaineriais, stilistais; įvairūs konkursai ir parodos; tradicinis studentų kūrybinių darbų pristatymas-šou „Mados improvizacijos“; mokomosios išvykos į Lietuvos tekstilės ir aprangos gamybos įmones; jaunųjų kūrėjų konferencija „Eko inovacijos tekstilės pramonėje“ ir pan.

Studijos užsienyje: pagal ERASMUS+ studentų mainų programą sudaroma galimybė studijuoti arba atlikti praktiką Taline, Estijoje arba Rezeknėje, Latvijoje.

Šios studijų programos studentai gebės savarankiškai atlikti sudėtingą darbą, priimti teisingus sprendimus šiose veiklos srityse:

• drabužių projektavimas,
• medžiagų paruošimas ir sukirpimas,
• technologinių siuvimo procesų organizavimas,
• technologinių siuvimo srautų projektavimas.

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/adtutena/ 

Studijų programos tikslas:
 
rengti kūrybingą ir socialiai atsakingą specialistą aprangos ir tekstilės pramonės sektoriui, gebantį projektuoti drabužius, išmanantį medžiagų paruošimo ir sukirpimo procesus, technologinių siuvimo srautų projektavimą bei darbo organizavimą juose, turintį bendruosius gebėjimus, kurie leidžia prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų ir darbo rinkos reikalavimų
Studijų programos studijų rezultatai:
 
1. Žinios ir supratimas
 
• Žino ir supranta aprangos technologijų esmines sąvokas, supranta informaciją apie mados kryptis, geba analizuoti drabužio eskizą ar pavyzdį, taikyti turimas žinias priimant sprendimus profesinėje veikloje.
• Žino ir supranta aprangos gaminių dizaino, projektavimo, konstravimo, medžiagų parinkimo, gamybos ir priežiūros technologijų, procesų organizavimo esminius aspektus ir sąvokas.
• Žino ir supranta aprangos gamybos srautų charakteristikas ir organizavimo principus.
 
2. Specialieji gebėjimai:
 
• Geba analizuoti ir parengti konstrukcinę-techninę modelio dokumentaciją bei parinkti tinkamas medžiagas, technologinę įrangą, priemones ir būdus.
• Geba įvertinti, pasirinkti ir taikyti tinkamą aprangos gamybos projektavimo, konstravimo ir modeliavimo metodikas.
• Geba analizuoti aprangos gaminių apdorojimo technologijas ir sudaryti racionalų gaminio technologinio apdorojimo nuoseklumą, projektuoti aprangos gamybos srautus.
• Geba planuoti, valdyti ir vertinti aprangos gamybos procesus, taikyti darbo organizavimo principus vadovaujantis teisės, darbo saugos ir aplinkosaugos, etiniais ir komercijos principais.
 
2.1. INDIVIDUALIZUOTA APRANGOS GAMYBA (alternatyviai pasirenkamas modulis)
 
• Geba projektuoti gaminį pagal užsakovo pageidavimus, taikant įvairias kompozicijos ir iliustravimo technikas, atitinkančias technologines naujoves ir mados tendencijas.
• Geba numatyti ir taikyti inovatyvius originalius aprangos gamybos sprendimus, perdirbimo galimybes bei kokybės užtikrinimą kuriant ir projektuojant tekstilės naujus gaminius.
 
2.2. MASINĖ APRANGOS GAMYBA (alternatyviai pasirenkamas modulis)
 
• Geba organizuoti aprangos gamybos paslaugų tiekimo procesus atsižvelgiant į veiklos efektyvumą ir kokybę.
• Geba organizuoti paruošimo, sukirpimo, siuvimo bei baigiamosios apdailos procesus, kuriant ir projektuojant originalius drabužius masinei gamybai.
 
3. Gebėjimas atlikti tyrimus.
 
• Geba rasti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės ir technologinės informacijos šaltinius;
• Geba atlikti technologinius eksperimentus, apdoroti jų duomenis ir pateikti išvadas apie aprangos gamyboje naudojamų medžiagų savybes, pasirinktų įrengimų įtaką galutinei gaminio kokybei.
 
4. Socialiniai gebėjimai
 
• Geba prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje, dalykiškai raštu ir žodžiu gimtąja ir užsienio kalba bendrauti ir bendradarbiauti su savo profesinės srities specialistais, perteikiant studijų patirtį ir įsisavintas aprangos technologijos žinias.
• Geba prisiimti atsakomybę už technologinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
 
5. Asmeniniai gebėjimai
 
• Geba dirbti savarankiškai ir komandoje aktyviai prisidedant prie grupės kuriamo darbo ar rezultato;
• Supranta etines, normines bei socialines normas, susijusias su profesine praktika, ir geba prisiimti atsakomybę už savo veiksmus siekiant gyvenimo darnos ir veiklos karjeros.

Studijų dalykai


Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas

1 semestras

2 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Kalbos kultūra ir specialybės kalba

3

Mados iliustravimas

3

Specialisto asmenybės ugdymo alternatyva: Filosofija/Sociologija/Bendravimo psichologija/ Kritinio mąstymo ugdymas

3

Siuvinių medžiagos ir testavimas

5

Bendroji ir medžiagų chemija

5

Taikomoji matematika ir analizinė geometrija

4

Siuvinių konstravimo pagrindai

6

Tekstilės pramonės įrengimai

6

IT ir kompiuterinio dizaino pagrindai

5

Siuvimo technologija I

6

Kostiumo istorija ir šiuolaikinė mada

5

Mokomoji kūrybinė-konstravimo praktika

6

Kūrybinių technologijų praktika

3

 

 

2 kursas

3 semestras

4 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Profesinės užsienio kalbos alternatyva: Profesinė užsienio kalba (anglų)/ Profesinė užsienio kalba (vokiečių)/  Profesinė užsienio kalba (rusų)

3

Profesinės užsienio kalbos alternatyva: Profesinė užsienio kalba (anglų)/ Profesinė užsienio kalba (vokiečių)/  Profesinė užsienio kalba (rusų)

3

Kompozicijos pagrindai

6

Medžiagos normavimas ir sukirpimas

3

Siuvimo technologija II

6

Ekonomikos ir aprangos gamybos vadybos pagrinai

4

Aprangos konstrukcinis modeliavimas

6

Ekologija ir aplinkosauga

3

Kūrybiškumo ugdymo alternatyva: Siuvinių meninė apdaila/ Etno pavelda tekstilėje

3

Siuvinių automatizuotas projektavimas

6

Pažintinė praktika

3

Drabužių siuvimo praktika

8

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

3 kursas

5 semestras

6 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Aprangos kolekcijų kūrimo pagrindai

6

Darbo ir civilinės teisės pagrindai

3

Gamybinė praktika

6

Civilinė ir žmogaus sauga

3

Alternatyviai pasirenkamo modulio dalykai:

 

Alternatyviai pasirenkamo modulio dalykai:

 

1 modulio dalykas

6

1 modulio dalykas

3

2 modulio dalykas

6

2 modulio dalykas

3

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

Baigiamoji praktika

9

Baigiamojo darbo rengimo pagrindai

3

Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas

9

 

Ištęstinės studijos

1 kursas

1 semestras

2 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Kalbos kultūra ir specialybės kalba

3

IT ir kompiuterinio dizaino pagrindai

5

Specialisto asmenybės ugdymo alternatyva: Filosofija/Sociologija/Bendravimo psichologija/ Kritinio mąstymo ugdymas

3

Mados iliustravimas

3

Bendroji ir medžiagų chemija

5

Siuvinių medžiagos ir testavimas

5

Siuvinių konstravimo pagrindai

6

Taikomoji matematika ir analizinė geometrija

4

Kostiumo istorija ir šiuolaikinė mada

5

Ekologija ir aplinkosauga

3

 

 

 

Kūrybinių technologijų praktika

3

2 kursas

3 semestras

4 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Profesinės užsienio kalbos alternatyva: Profesinė užsienio kalba (anglų)/ Profesinė užsienio kalba (vokiečių)/  Profesinė užsienio kalba (rusų)

3

Profesinės užsienio kalbos alternatyva: Profesinė užsienio kalba (anglų)/ Profesinė užsienio kalba (vokiečių)/  Profesinė užsienio kalba (rusų)

3

Tekstilės pramonės įrengimai

6

Kompozicijos pagrindai

6

Siuvimo technologija I

6

Siuvimo technologija II

6

Mokomoji kūrybinė-konstravimo praktika

6

Kūrybiškumo ugdymo alternatyva: Siuvinių meninė apdaila/ Etno pavelda tekstilėje prangos konstrukcinis modeliavimas

3

 

 

Pažintinė praktika

3

 

 

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

kursas

5 semestras

6 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Aprangos konstrukcinis modeliavimas

6

Ekonomikos ir aprangos gamybos vadybos pagrinai

4

Medžiagos normavimas ir sukirpimas

3

Siuvinių  automatizuotas projektavimas

6

Aprangos kolekcijų kūrimo pagrindai

6

Gmybinė praktika

6

Drabužių siuvimo praktika

8

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

Laisvai pasirenkamas dalykas

3

 

 kursas

7 semestras

8 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Darbo ir civilinės teisės pagrindai

3

Baigiamoji praktika

9

Civilinė ir žmogaus sauga

3

Alternatyviai pasirinkto modulio daykai:

 

Alternatyviai pasirinkto modulio daykai:

 

1 specializacijos dalykas

3

1 specializacijos dalykas

6

2 specializacijos dalykas

3

2 specializacijos dalykas

6

Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas

9

Baigiamojo darbo rengimo pagrindai

3

 

 

 Studentai turi galimybę riktis iš šių alternatyviai pasirenkamų modulių:

  • Individualizuota aprangos gamyba
  • Masinė aprangos gamyba

 

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą