Elektroninio mokymo centras

Elektroninio mokymo centro (EMC) misija – vykdyti Kolegijos elektroninio mokymo(si) plėtrą, užtikrinant savalaikę, su elektroniniu mokymu susijusią, technologinę ir metodinę paramą Kolegijos padaliniams, studentams, dėstytojams, Lietuvos bei užsienio įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, asociacijoms bei privatiems asmenims.

EMC tikslas - organizuoti efektyvių ir darnių elektroninių studijų, mokymo (-si) ir susijusių paslaugų teikimą Kolegijos darbuotojams ir studentams, Lietuvos bei užsienio įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, asociacijoms bei privatiems asmenims.

EMC funkcijos

 • užtikrinti Kolegijos elektroninio mokymo (-si) aplinkos funkcionavimą bei priežiūrą;
 • prižiūrėti, administruoti elektroninio mokymo (-si) aplinkas, registruoti vartotojus. Registruojant vartotojus EMC vadovaujasi Studijų skyriaus pateiktais studijuojančiųjų sąrašais;
 • inicijuoti elektroninio mokymo (-si) aplinkos funkcionavimui reikalingų technologinių priemonių modernizavimą, diegimą ir plėtrą Kolegijoje;
 • konsultuoti Kolegijos projektų, skatinančių, plečiančių bei tobulinančių elektroninio mokymo (-si) sistemą Kolegijoje, rengėjus. Inicijuoti tokių projektų rengimą;
 • teikti administracinę, metodinę, akademinę paramą Kolegijos padaliniams, dėstytojams ir studentams planuojant, organizuojant ir vykdant elektroninį mokymą Kolegijos studentams, Rytų Aukštaitijos regiono ir šalies visuomenei:
  • organizuoti didaktinius ir metodologinius seminarus elektroninio mokymo teikėjams - dėstytojams;
  • teikti pagalbą dėstytojams perkeliant dalyko turinį į Kolegijos virtualią mokymosi aplinką. Už turinio kokybę atsako pats dėstytojas;
  • supažindinti Kolegijos dėstytojus su kriterijais, pagal kuriuos studijų dalykas gali būti pripažintas tinkamu elektroniniam mokymui, paaiškinti šių kriterijų turinį;
  • organizuoti dalykų pripažinimo tinkamu elektroniniam mokymui procedūras, akreditaciją.
 • Kolegijos padaliniams inicijuojant talkinti ir konsultuoti organizuojant konferencijas ir seminarus, kviečiant ekspertus skaityti paskaitas vaizdo konferencijų būdu;
 • teikti Kolegijos administracijai, padalinių vadovams, dėstytojams informaciją apie elektroninio mokymo (-si) kompetencijų kėlimo priemones – organizuojamus seminarus, konferencijas, mokymus, kursus ir pan.;
 • supažindinti Kolegijos administraciją, dėstytojus su Europoje ir pasaulyje vyraujančiais elektroninio mokymo organizavimo būdais, priemonėmis bei technologijų panaudojimo tendencijomis;
 • vykdyti elektroninio mokymo (-si) organizavimo, didaktikos ir technologijų panaudojimo tyrimus;
 • bendradarbiauti su Kolegijos fakultetais bei kitais struktūriniais ir funkciniais Kolegijos padaliniais, Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis, asociacijomis.
 • organizuoti žurnalo „Įžvalgos“ leidybą;
 • vykdyti su EMC tikslu ir funkcijomis susijusius Kolegijos administracijos pavedimus;
 • vykdyti kitą su EMC darbuotojų funkcijomis susijusią veiklą.

Elektroninio mokymo centro nuostatai

Utenos kolegijoje naudojamos elektroninio mokymo priemonės:

Kontaktai

Elektroninio mokymo centro vadovė dr. Jūratė Urbonienė
el. paštas jurate99@ukolegija.lt
IT inžinierius Mantas Mikulėnas

Adresas:
Maironio g. 18, 9 aukštas, Utena