Fakulteto taryba

Fakulteto taryba yra aukščiausioji fakulteto akademinės savivaldos institucija. Jos sprendimai privalomi visiems fakulteto darbuotojams ir studentams.

Fakulteto taryba sudaroma iš 9 narių. Fakulteto tarybą 5 metams renka fakulteto akademinės bendruomenės susirinkimas. 
Fakulteto tarybos nariai yra Kolegijos dėstytojai, kurių pagrindinė pedagoginė veikla vykdoma fakultete.

Į Fakulteto tarybos sudėtį pagal pareigas įeina dekanas.

Studentų atstovybė skiria savo atstovus į fakulteto tarybą Studentų atstovybės įstatuose nustatyta tvarka. Studentų atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 10 procentų fakulteto tarybos narių.

Fakulteto taryba atlieka šias funkcijas:

 • svarsto ir tvirtina Fakulteto tarybos veiklos nuostatus;
 • renka Fakulteto tarybos pirmininką, sekretorių;
 • teikia siūlymus dėl Fakulteto vizijos ir misijos, veiklos programos;
 • teikia Kolegijos direktoriui pasiūlymus dėl katedrų, laboratorijų ir kitų padalinių steigimo ar panaikinimo;
 • pritaria arba nepritaria Kolegijos direktoriaus siūlomai Fakulteto dekano kandidatūrai;
 • svarsto ir teikia Akademinei tarybai tvirtinti ketinamas vykdyti ir atnaujintas Fakulteto studijų programas;
 • svarsto ir tvirtina Fakulteto studijų programų pažangos ataskaitas po išorinio ekspertinio vertinimo;
 • svarsto ir teikia siūlymus dekanui dėl studijų kokybės Fakultete;
 • išklauso ir tvirtina Fakulteto dekano metinę veiklos programą ir metinės veiklos ataskaitą; jeigu metinės veiklos ataskaita nepatvirtinama, Fakulteto taryba teikia Kolegijosdirektoriui siūlymą dėl dekano atstatydinimo; 
 • rengia ir teikia Akademinei tarybai tvirtinti Fakulteto nuostatus; 
 • teikia kolegijos Akademinei tarybai siūlymus, atsižvelgdama į asmens mokslinės ar pedagoginės ir (ar) kitos visuomenei ir Kolegijai reikšmingos veiklos rezultatus, dėl garbės ir kitų vardų suteikimo; 
 • kviečia Fakulteto akademinės bendruomenės susirinkimus svarbiems Fakulteto veiklos klausimams aptarti, kai to reikalauja daugiau nei pusė visų Fakulteto tarybos narių; 
 • kartą per metus informuoja Fakulteto bendruomenę apie savo veiklą; 
 • atlieka kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Fakulteto tarybos sudėtis:

Fakulteto tarybos pirmininkas - Egidijus Gečiauskas, Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedros lektorius.
Fakulteto tarybos sekretorė - Zita Ribokienė, Socialinės gerovės katedros lektorė.

Fakulteto tarybos nariai:

Antanas Bagočiūnas, DT-19 akademinės grupės studentas;
Arūnas Kanapeckas, Slaugos ir burnos priežiūros katedros lektorius;
Vaida Kerulienė, Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedros lektorė;
Rasa MalakauskienėSveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedros lektorė;
Paulius ŠakalisSlaugos ir burnos priežiūros katedros lektorius;
Danguolė Šakalytė, Medicinos fakulteto dekanė, Fakulteto tarybos narė pagal pareigas;
Ramunė Ubeikienė, Socialinės gerovės katedros lektorė.