Recenzavimas

Recenzavimą organizuoja mokslo darbų žurnalo „Įžvalgos“ redaktorių kolegija. Visi straipsniai iki rugsėjo 30 d. pateikiami el. pašto adresu izvalgos@utenos-kolegija.lt

  1. Mokslo žurnalo vyriausiasis (arba atsakingasis) redaktorius, vadovaudamasis mokslo darbų žurnalo keliamais reikalavimais, per 14 d. nuo straipsnio pateikimo atlieka straipsnių preliminarų vertinimą. Recenzavimui pateikiami tik preliminariai atrinkti straipsniai. Mokslo darbų žurnalui pateiktą straipsnį recenzuoja du recenzentai, kuriuos redaktorių kolegija parenka iš autoriaus tiriamos srities ekspertų. Recenzentai yra skiriami konfidencialiai (recenzentai nežino, kas yra recenzuojamo straipsnio autoriai; autoriai nežino, kas recenzavo pateiktą straipsnį). Recenzijai parengti skiriama iki 60 dienų, skaičiuojant nuo straipsnio pateikimo recenzentui dienos.
  2. Po recenzavimo, atsižvelgiant į recenzijoje nurodytas pastabas, straipsnis gali būti grąžintas autoriams taisyti. Straipsnio koregavimui, atsižvelgiant į recenzentų pastabas ir jų kiekį, skiriama iki 3 savaičių skaičiuojant nuo straipsnio grąžinimo autoriui dienos. Pataisytas straipsnis turi būti pateiktas el. pašto adresu izvalgos@utenos-kolegija.lt (pataisymai turi būti žymimi kita spalva, atskirame dokumente gali būti pateikiami argumentuoti atsakymai recenzentui).
  3. Galutinį sprendimą dėl straipsnio publikavimo arba papildomo recenzento paskyrimo priima vyriausias redaktorius (redaktorių kolegija, kai vyriausias redaktorius teikia nagrinėti konfliktines situacijas) atsižvelgus į recenzentų rekomendacijas ir autoriaus pataisymus.

Recenzijos forma