utenos-kolegija.lt

Naudingas pasidalinimas patirtimi

Naudingas pasidalinimas patirtimi

Kovo 21 d. Medicinos fakultetas, kartu su  Socialinių įstaigų vadovų asociacija ir Lietuvos pagyvenusių ir neįgalių žmonių įstaigų ir vadovaujančių darbuotojų asociacija „Rūpestinga globa“, organizavo respublikinę metodinę-praktinę konferenciją „SOCIALINĖS GLOBOS PERTVARKA: IŠŠŪKIAI, PERSPEKTYVOS“.

Į konferenciją gausiai susirinkę įvairių socialinės globos namų (Utenos, Zarasų, Aknystos, Strėvininkų, Strūnos, Jurdaičių, Lauksargių, Didvyžių, Jonavos, Padvarių, Prienų, Lavėnų, Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų, VšĮ „Senevita“, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro, VšĮ Šv. Juozapo globos namų ir kt.) atstovai turėjo puikią galimybę gilintis į aktualiausius socialinės globos pertvarkos klausimus.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės globos įstaigų skyriaus vedėjas D. Pauliukonis apžvelgė institucinės globos pertvarkos procesus Lietuvoje.

UAB „Ekonomikos konsultacijos ir tyrimai“ partnerė J. Griciūtė akcentavo vadovų lyderystės svarbą pokyčių kontekste – aptarė pokyčių motyvacijos veiksnius, apžvelgė socialinės globos įstaigų darbuotojų interviu rezultatus, taip pat atskleidė dažniausias pasipriešinimo pertvarkai priežastis, neretai užkertančias kelią pokyčiams.

Utenos rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė D. Vilkauskienė akcentavo paslaugų plėtros neįgaliems vaikams ir šeimoms būtinybę, apžvelgė Utenos rajono savivaldybės teikiamą paramą vaikų dienos centrų plėtrai.

Utenos vaiko ir šeimos gerovės centro direktorės D. Deveikienės pranešime buvo ypač akcentuojama projektinės veiklos nauda globos namų pertvarkos iš institucinių - į bendruomeninius kontekste. Direktorė taip pat pasidžiaugė Utenos kolegijos absolventais, randančiais erdvės profesinei savirealizacijai tiek bendruomeniniuose vaikų globos namuose, tiek savarankiško gyvenimo namuose.

Tauragės rajono Adakavos socialinės globos namų direktorės K. Anulienės ir Visagino socialinės globos namų direktorės V. Meškėnienės pranešime atsispindėjo geroji globos namų pertvarkos patirtis – ypatingo klausytojų dėmesio sulaukė pranešėjų pateikta vaizdo medžiaga, atspindinti paslaugų gavėjų patirtis po institucinės globos pertvarkos.

Kavos pertraukos metu tęsėsi dalyvių diskusijos, antra konferencijos dalis skirta Socialinių įstaigų vadovų asociacijos ir Lietuvos pagyvenusių ir neįgalių žmonių įstaigų ir vadovaujančių darbuotojų asociacijos „Rūpestinga globa“ ataskaitiniams susirinkimams.

Socialinės gerovės katedros vedėja Žydra Kuprėnaitė

Pauliaus Šakalio nuotraukos