utenos-kolegija.lt

SKELBIMAS APIE VIEŠĄJĮ KONKURSĄ EITI VšĮ UTENOS KOLEGIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS

Vadovaudamasi Viešojo konkurso VšĮ Utenos kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo ir direktoriaus skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu VšĮ Utenos kolegijos tarybos 2018 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-2 (Utenos kolegijos tarybos 2018 m. balandžio 5 d.  sprendimo Nr. T-17 redakcija, Utenos kolegijos tarybos 2018 m. birželio 25 d.  sprendimo Nr. T-33 redakcija ), VšĮ Utenos kolegijos Taryba skelbia viešąjį konkursą VšĮ Utenos kolegijos direktoriaus pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 5 metai).

Pretendentui į Kolegijos direktoriaus pareigas keliami šie reikalavimai:

 1. Išsilavinimas – universitetinis magistro ar jam prilygintas laipsnis (mokslo daktaro laipsnis – privalumas) ir ne mažesnė kaip 5 (penkerių) metų vadybinė ir pedagoginė patirtis.
 2. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 15-344, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2002-06-13) reikalavimus.
 3. 3. Vienos iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).
 4. Kompiuterinis raštingumas.
 5. Nepriekaištinga reputacija. Laikoma, kad asmuo yra nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis atitinka visus žemiau išvardintus kriterijus:

      5.1. jo elgesys atitinka Kolegijos akademinės etikos kodekso normas;

      5.2. nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką;

      5.3. nebuvo atleistas iš tarnybos ar darbo už darbo drausmės pažeidimą arba nuo atleidimo yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;

      5.4. nepiktnaudžiauja alkoholiu, nevartoja narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų.

 1. Papildomi reikalavimai Pretendentui:

      6.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais aukštojo mokslo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių jose reguliavimą, mokslo ir studijų sistemos sandarą bei teisinį reglamentavimą.

      6.2. Pretendento veikla turi rodyti, kad jis suvokia Kolegijos misiją, puoselėjamas Kolegijos vertybes, yra motyvuotas rūpintis Kolegijos veiklos kokybe tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, turi žinių aukštojo mokslo srityje, patirties bei gebėjimų valdant strateginius, finansinius ir turto reikalus, turi didelį pasitikėjimą visuomenėje, ir kitų kompetencijų, reikalingų Kolegijos direktoriaus pareigoms vykdyti.

 1. Pretenduoti į Kolegijos direktoriaus pareigas negali asmuo, kuris dvi kadencijas iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 (penkerių) metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra, iki vykdomų rinkimų ėjo VšĮ Utenos kolegijos direktoriaus pareigas.

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, nuo 2018 m. rugpjūčio 30 d. 8.00 val.  iki  2018 m. rugsėjo 12 d.* 17.00 val. užklijuotame voke asmeniškai arba per kurjerių tarnybą/registruotu laišku, adresu Utenos kolegijos Tarybai, Maironio g. 7, 27 kab., 28142 Utena, turi pateikti šiuos pareiškinius dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti Konkurse pagal Kolegijos Tarybos patvirtintą formą (Aprašo 2 priedas**).
 2. Pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Pretendento aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento notaro patvirtintą (as) kopiją (as).
 4. Pretendentui suteiktą mokslo daktaro laipsnį patvirtinančio dokumento notaro patvirtintą (as) kopiją.
 5. Pretendento gyvenimo aprašymą (CV) pagal Kolegijos Tarybos patvirtintą formą, kuriame atsiskleistų vadybinė ir pedagoginė patirtis ir patvirtinančių dokumentų kopijas (Aprašo 3 priedas).
 6. Pretendento veiklos, jį išrinkus Kolegijos direktoriumi, programą artimiausiems 5 metams (rekomenduojama apimtis – apie 2500 žodžių). Pretendento veiklos programa pateikiama užklijuotame voke, ant kurio užrašoma „Pretendento į Utenos kolegijos direktoriaus pareigas (vardas, pavardė) veiklos programa“;
 7. Pretendento deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo, užpildytą pagal Kolegijos Tarybos patvirtintą formą (Aprašo 4 priedas).
 8. Pretendento užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu kaip B2 lygiu patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, kuriuos, pretendento nuomone, tikslinga pateikti konkursui.
 9. Pretendento sutikimą pateiktą informaciją (išskyrus adresą, gimimo datą, asmens kodą, kontaktinius duomenis) naudoti viešai, organizuojant ir vykdant direktoriaus rinkimus (Aprašo 5 priedas)

Išsamesnės informacijos apie viešą konkursą prašome teirautis darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 15.00 val.  tel. +370 656 12981 arba el.paštu: taryba@utenos-kolegija.lt.

*Kilus pagrįstų abejonių dėl Pretendentų atitikties Konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu Pretendentų yra prašoma pateikti papildomų duomenų.

** Pareiškinių dokumentų formos pateikiamos: www.utenos-kolegija.lt

Utenos Kolegijos Tarybos sprendimas T-44

2 priedas. Prašymas

3 priedas. Gyvenimo aprašymas

4 priedas. Deklaracija

5 priedas. Sutikimas