Skelbimas apie viešą konkursą VšĮ Utenos kolegijos direktoriaus pareigoms eiti

2023-08-30

Vadovaudamasi Viešojo konkurso VšĮ Utenos kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo ir direktoriaus skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu VšĮ Utenos kolegijos tarybos 2023 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T1-6, VšĮ Utenos kolegijos taryba skelbia viešą konkursą VšĮ Utenos kolegijos direktoriaus pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 5 metai).

Pretendentui į Kolegijos direktoriaus pareigas keliami šie reikalavimai:

 1. išsilavinimas – mokslo arba meno daktaro laipsnis arba būti pripažintu menininku ir ne mažesnė kaip 5 (penkerių) metų vadybinė ir 5 (penkerių) metų pedagoginė patirtis;
 2. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo);
 3. vienos iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 4. nepriekaištinga reputacija. Laikoma, kad asmuo yra nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis atitinka visus žemiau išvardintus kriterijus:
           4.1. jo elgesys atitinka Kolegijos akademinės etikos kodekso normas;
           4.2. nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką;
           4.3. nebuvo atleistas iš tarnybos ar darbo už darbo drausmės pažeidimą  arba nuo atleidimo yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;
           4.4. nepiktnaudžiauja alkoholiu, nevartoja narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų.

Papildomi reikalavimai Pretendentui:

 1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais aukštojo mokslo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių jose reguliavimą, mokslo ir studijų sistemos sandarą bei teisinį reglamentavimą.
 2. Pretendento veikla turi rodyti, kad jis suvokia Kolegijos misiją, puoselėja Kolegijos vertybes, yra motyvuotas rūpintis Kolegijos veiklos kokybe tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, turi žinių aukštojo mokslo srityje, patirties bei gebėjimų valdant strateginius, finansinius ir turto reikalus, turi didelį pasitikėjimą visuomenėje, ir kitų kompetencijų, reikalingų Kolegijos direktoriaus pareigoms vykdyti.
 3. Pretenduoti į Kolegijos direktoriaus pareigas negali asmuo, kuris dvi kadencijas iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 (penkerių) metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra, iki vykdomų rinkimų ėjo VšĮ Utenos kolegijos direktoriaus pareigas.

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. 8 val.  iki  2023 m. rugsėjo 14 d. 17 val. užklijuotame voke asmeniškai arba per kurjerių tarnybą/registruotu laišku, adresu: Utenos kolegijos tarybai, Maironio g. 7, 21 kab., Utena, 28142, turi pateikti šiuos pareiškinius dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti Konkurse pagal Kolegijos tarybos patvirtintą formą (Aprašo 2 priedas).
 2. Pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Pretendento aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (ų) kopiją (as).
 4. Pretendentui suteiktą mokslo daktaro laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Pretendento gyvenimo aprašymą (CV) pagal Kolegijos tarybos patvirtintą formą, kuriame atsiskleistų vadybinė ir pedagoginė patirtis ir patvirtinančių dokumentų kopijas (Aprašo 3 priedas).
 6. Pretendento veiklos, jį išrinkus Kolegijos direktoriumi, programą artimiausiems 5 metams (rekomenduojama apimtis – apie 2500 žodžių). Pretendento veiklos programa pateikiama užklijuotame voke, ant kurio užrašoma „Pretendento į Utenos kolegijos direktoriaus pareigas (vardas, pavardė) veiklos programa“;
 7. Pretendento deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo, užpildytą pagal Kolegijos tarybos patvirtintą formą (Aprašo 4 priedas).
 8. Pretendento užsienio kalbos mokėjimą ne žemesniu kaip B2 lygiu patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, kuriuos, pretendento nuomone, tikslinga pateikti konkursui.
 9. Pretendento sutikimą pateiktą informaciją (išskyrus adresą, gimimo datą, asmens kodą, kontaktinius duomenis) naudoti viešai, organizuojant ir vykdant direktoriaus rinkimus (Aprašo 5 priedas).

*Kilus pagrįstų abejonių dėl Pretendentų atitikties Konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu Pretendentų yra prašoma pateikti papildomų duomenų.

** Pareiškinių dokumentų formos pateikiamos: www.utenos-kolegija.lt

Išsamesnės informacijos apie viešą konkursą prašome teirautis darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 15.00 val.  tel. +370 687 80957 arba el.paštu: taryba@utenos-kolegija.lt.