Pirmasis naujos kadencijos Tarybos posėdis

Pirmasis naujos kadencijos Tarybos posėdis

2022-11-22 10:27:51

2022 m. lapkričio 18 d. įvyko pirmasis naujos kadencijos Utenos kolegijos tarybos posėdis.  Kolegijos akademinės tarybos pirmininkė Rima Žarskutė ir kolegijos direktorius dr. Raimundas Čepukas padėkojo ankstesnės kadencijos Tarybos nariams už nuoširdų, atsakingą ir konstruktyvų darbą priimant svarbius sprendimus. 2017-2022 m. kadencijos Tarybos veiklos ataskaitą pristatė minėtos kadencijos Tarybos pirmininkas Valdas Trinkūnas.

Tarybos sekretorė, Priėmimo tarnybos vadovė Vaida Steponėnienė supažindino su 2022 m. metų studentų priėmimo į Utenos kolegiją rezultatais.

Naujos kadencijos Tarybos nariai pasirašė įsipareigojimus vadovautis Kolegijos ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Utenos  kolegijos statute nustatytas funkcijas.

Darbą pradėjo viešo konkurso būdu  išrinkti:  Valdas Trinkūnas, UAB „TRANSLINIJA“ direktorius; Jurgis Dumbrava, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktorius; dr. Algirdas Šabūnas, Nosted &, UAB generalinis direktorius;  Domantas Mažonas, Utenos verslo informacijos centro administratorius (išrinktas Utenos kolegijos Studentų atstovybės).

Akademinė bendruomenė į Tarybą išrinko Rasą Jodienę, Verslo ir technologijų fakulteto Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorę; Gražiną Stasiulionienę, Verslo ir technologijų fakulteto Inžinerijos ir technologijų katedros vedėją, lektorę; Silviją Vidžiūnienę, Verslo ir technologijų fakulteto administratorę, Teisės katedros lektorę; Aureliją Pelenienę, Utenos kolegijos projektų valdymo skyriaus vedėją, Verslo ir technologijų fakulteto Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorę.

Studentų atstovybės nustatyta tvarka į Tarybą buvo išrinktas Markas Timofejevas, Atstovybės prezidentas, Verslo ir technologijų fakulteto nuolatinių studijų Transporto ir logistikos verslo studijų programos TLV-21 gr. studentas.

Naujos Tarybos nariai pirmininku išrinko V. Trinkūną, pirmininko pavaduotoju – J. Dumbravą, sekretore – Rasą Jodienę.  

Nuotraukoje naujos sudėties Kolegijos taryba (iš kairės): J. Dumbrava, V. Trinkūnas, D. Mažonas, S. Vidžiūnienė, G. Stasiulionienė, A. Pelenienė, R. Jodienė, dr. A. Šabūnas, M. Timofejevas.

***

Kolegijos taryba yra aukščiausia Kolegijos savivaldos institucija, sudaryta iš 9 narių: 4 narius, priklausančius Kolegijos personalui ir kurių pagrindinė darbovietė yra Kolegija, išrenka Kolegijos akademinė bendruomenė, 4 nariai, nepriklausantys Kolegijos personalui ir studentams,  išrenkami viešo konkurso būdu, vienas narys paskiriamas Utenos kolegijos Studentų atstovybės nustatyta tvarka.

Pagrindinės Kolegijos tarybos funkcijos yra šios: įvertinusi Akademinės tarybos nuomonę, tvirtina Kolegijos direktoriaus pateiktą Kolegijos strateginį veiklos planą, kuriame apibrėžiama jos misija ir vizija, numato turtinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius strateginiam planui įgyvendinti; teikia Vyriausybei tvirtinti Statuto pakeitimus; įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, nustato Kolegijos lėšų ir nuosavybės teise bei kitu teisėtu pagrindu valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką; tvirtina direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką, direktoriaus metinę ataskaitą ir atlieka kitas svarbias funkcijas. Kolegijos tarybos kadencija yra 5 metai.  

Parodoje – miesto architektūros įkvėptos nuotraukos

Rugsėjo 29 d. 11.00 val. Utenos kolegijos Koridoriaus galerijoje M-7 atidaroma Teisės studijų programos III-io kurso stu...

Skaityti plačiau

Svečiams iš Ispanijos pristatytas neformalusis švietimas ir tarptautiniai projektai

Rugsėjo 21 d. Utenos kolegijoje lankėsi Ispanijos Valensijos miesto švietimo skyriaus ir Utenos švietimo c...

Skaityti plačiau

Skaitmeninė realybė mokant užsienio kalbų

Rugsėjo 19-20 dienomis Utenos kolegijoje vyko 4-asis tarptautinio projekto „Skaitmeninė realybė mokant medicinos s...

Skaityti plačiau

Bendrų idėjų paieška Erasmus+ kontaktiniame seminare Taline

Verslo ir technologijų fakulteto dekanė dr. V. Bartkutė-Norkūnienė rugsėjo 19-22 d. dalyvauja Erasmus+ kontaktiniame sem...

Skaityti plačiau