Puikus Aprangos technologijų studijų programos įvertinimas

Puikus Aprangos technologijų studijų programos įvertinimas

2022-08-09 12:04:03

Utenos kolegijoje vykdoma Polimerų ir tekstilės technologijų studijų kryptis akredituota maksimaliam 7 metų laikotarpiui. Šioje kryptyje įgyvendinama Aprangos technologijų studijų programa.

Tarptautiniai ekspertai pažymėjo tokius pagrindinius teigiamus programos aspektus:

 • Aprangos technologijų studijų programos studijų tikslas ir rezultatai atitinka Utenos regiono ir Lietuvos darbo rinkos poreikius bei Utenos kolegijos siekį rengti aprangos sektoriaus specialistus, kaip vieną iš reikalingų profesijų regione.
 • Studentai įgyja ne tik žinių ir profesinių gebėjimų, bet ir bendrųjų gebėjimų, reikalingų mokytis visą gyvenimą.
 •  Studijų programos struktūra yra gerai suplanuota, subalansuota, pakankamai įtrauktos naujausios aktualios temos, tokios kaip skaitmeninimas, inovacijos ir tvarumas. Specializavimasis bei studijų individualizavimas, kuomet studentams suteikiama galimybė individualizuoti programos struktūrą pagal savo asmeninius studijų tikslus ir numatomus rezultatus, įeina į vertinamą SP.
 • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais yra labai gerai išplėtotas, daug veiklų skirta plačiajai visuomenei, o tai rodo socialinę atsakomybę ir įsitraukimą į vietos bendruomenę.
 • Labai glaudus bendradarbiavimas su pramonės ir verslo partneriais, kurie aktyviai dalyvauja kuriant studijų programą, ją keičiant ir vertinant studentų darbus. Tai leidžia daryti prielaidą, kad kolegijos siūlomos studijos pasižymi itin aukštu praktiniu lygiu ir suteikia studentams galimybę įgyti įgūdžių, kurie yra labai svarbūs atsižvelgiant į darbo rinką.
 • Studentams siūloma daug įvairių galimybių dalyvauti įvairioje mokslinėje ir tiriamojoje veikloje.
 • Kolegija studentams teikia įvairių formų paramą, kuri sudaro palankias sąlygas jiems tobulėti. Panašu, kad studentai yra patenkinti iš kolegijos gaunamos paramos lygiu.
 • Kolegija, siekdama motyvuoti studentus, siūlo jiems įvairių rūšių stipendijas ir skatinimo sistemas.
 • Studentai labai gerai vertina ryšius su Utenos kolegija ir pasakoja apie glaudžius santykius su administraciniu personalu ir dėstytojais, o tai labai palengvina adaptacijos ir tobulėjimo procesus studijų metu.
 • Kolegija savo darbuotojams siūlo daugybę galimybių tobulinti mokymo, mokslo ir iniciatyvumo įgūdžius. Šis procesas susistemintas, parengtos procedūros, kuriose nurodyti reikalavimai kompetencijų kėlimui.
 • Dėstytojai patvirtina labai palankų administracijos ir vadovų požiūrį į kompetencijų kėlimą (įskaitant perkėlimą į aukštesnes mokslines pareigas), kuris pasireiškia įvairia parama darbuotojams (tiek finansine, tiek ir organizacine, o taip pat susijusia su darbo krūvio paskirstymo pokyčiais; siūlomas lankstus darbo grafikas, mažinamas pedagoginio valandinio darbo krūvis ir pan.)
 • Dėstytojai palaiko labai glaudžius ryšius su partneriais iš pramonės ir verslo aplinkos, kurių dėka jie gali nuolat tobulinti savo praktinius įgūdžius. Santykinai didelę dėstytojų personalo dalį sudaro praktikuojantys specialistai.
 • Fizinė infrastruktūra yra pakankama studentų ir darbuotojų poreikiams patenkinti. Tinkamas aprūpinimas specializuotomis studijų srities laboratorijomis.
 • Įgyvendinami reikšmingi pokyčiai. Iš plano matyti, kad daugiausia dėmesio skiriama infrastruktūrai ir patalpoms.
 • Kolegijos, fakulteto ir studijų programos lygmeniu įdiegtos kokybės užtikrinimo sistemos. Apskritai galima teigti, kad studijų programos komitetas yra subalansuotas, jame atstovaujama akademinei bendruomenei, socialiniams partneriams ir studentams / absolventams.
 • Labai pagirtina, kad visi studentai teigė noriai rekomenduosiantys savo SP būsimiems studentams. Atliekamas apklausos ir, kas dar svarbiau, yra aiškių pavyzdžių, kai, atsižvelgiant į jų duomenis, daromi pokyčiai.
 • Socialiniai partneriai ir studentai dalyvauja vidiniame kokybės užtikrinime.

Konkursas E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo stipendijai gauti

Konkurse gali dalyvauti Utenos kolegijos geriausiai besimokantys, visuomeniškai aktyvūs, taikomojoje mokslinėje v...

Skaityti plačiau

Šaukiamas akademinės bendruomenės susirinkimas

Dėmesio! Utenos kolegijos Akademinė taryba 2022 m. spalio 11 d. 13 val. šaukia akademinės bendruomenės susirinkim...

Skaityti plačiau

Europos judumo savaitės renginys

Rugsėjo 21 d. Verslo ir technologijų fakultete renginys ,,Judėk laisviau"  Europos judumo savaitei paminėti sukviet...

Skaityti plačiau

Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų asociacijos konferencija

Rugsėjo 19 d. dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė ir lektorė Aušra Lankauskienė dalyvavo Lietuvos kolegijų matematikos...

Skaityti plačiau