utenos-kolegija.lt

Studijų krypčių grupė: Teisė
Studijų kryptis: Teisė
Studijų programos kodas: 6531KX007
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji (profesinio bakalauro) studijų pakopa

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 metai) , ištęstinės studijos (4 metai)
Nuolatinės studijos: kaina 1200 €
Ištęstinės studijos: kaina 810 €

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Teisės profesinio bakalauro laipsnį.

Profesinės veiklos galimybės:

Pabaigus teisės studijų programą galima dirbti bet kokį teisinių žinių ir įgūdžių reikalaujantį valstybės tarnautojo ar darbuotojo (teisininko, juriskonsulto, teisės patarėjo, teisės referento ir panašiai) darbą viešąjame, nevyriausybiniame ar privačiajame sektoriuje.

Tolesnių studijų galimybės:

Teisės studijų programa dera su Vilniaus universiteto Teisės fakultete realizuojama Teisės studijų programa, Mykolo Romerio universiteto Teisės, Teisės ir valdymo programomis, yra numatyta galimybė kolegijos absolventams tęsti studijas minėtų universitetų programų trečiajame kurse (išsilyginus kreditų skaičių).

Teisės studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos teisininką, gebantį savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą įvairiose veiklos srityse, kritiškai mąstantį, žinantį ir suvokiantį teisės vietą ir paskirtį socialinių mokslų sistemoje, išmanantį Lietuvos Respublikos teisės sistemą, norminius teisės aktus, mokantį juos taikyti ir sugebantį spręsti konkrečias praktines problemas.

Numatomi studijų rezultatai – absolventai žinos:

 • teisės teorijos ir teisės istorijos pagrindus; 
 • tarptautinės viešosios ir tarptautinės privatinės teisės, Europos Sąjungos institucinės ir materialinės teisės pagrindus;
 • Lietuvos konstitucinės ir ordinarinės teisės principus ir svarbiausiųjų institutų turinį.

Numatomi studijų rezultatai – absolventai mokės:

 • įgytas teisės krypties žinias taikyti profesinėje veikloje nustatant ir sprendžiant konkrečias teisines problemas;
 • susieti įgytas bazines kai kurių socialinių ir humanitarinių mokslų studijų srities krypčių žinias su teisine problematika;
 • logiškai ir kritiškai analizuoti įvairius teisinius dokumentus ir įvertinti jų galiojimą laike, teritorijoje ir asmenims, taip pat identifikuoti konkrečias teisines taisykles, reguliuojančias individų bei organizacijų veiklą;
 • atstovauti individų bei organizacijų teisėms ir teisėtiems interesams, tinkamai elgdamiesi su konfidencialia informacija, pasitelkdami vidinius bei aplinkos išteklius, taip pat motyvuodami ir įgalindami juos savipagalbai.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Politologija 3 Profesinė užsienio kalba 3
Teisės teorijos pagrindai 6 Logika ir socialiniai tyrimai 3
Lietuvos teisės istorija 3 Civilinė teisė 4
LR Konstitucinė teisė 8 Darbo teisė 8
Profesinė etika 3 Socialinės saugos teisė 5
Informacinių technologijų taikymas profesinėje veikloje (praktika) 3 Bendroji ir teisės psichologija 3
LR Teisėsaugos institucijos 4 Teisėsaugos institucijų veiklo praktika 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Specialybės kalbos kultūra ir dokumentų valdymas 3 Administracinio proceso teisė 4
Filosofijos įvadas/Sociologijos įvadas 3 Baudžiamoji teisė 8
Administracinė teisė 6 Baudžiamojo proceso teisė 6
Civilinė teisė 6 Specialybės įgūdžių lavinimo praktika  9
Civilinio proceso teisė 6 Pasirenkamas dalykas 3
Juridinių dokumentų valdymo praktika 6
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Finansų teisė 6 Modulis: Europos Sąjungos ir Tarptautinė teisė 4
Verslo teisė 6
 • Europos Sąjungos teisė
2
Modulis: Europos Sąjungos ir Tarptautinė teisė 8
 • Tarptautinė teisė
2
 • Europos Sąjungos teisė
4 Modulis: Ikiteisminis tyrimas/Juridinės tarnybos veikla 5
 • Tarptautinė teisė
4
 • Kriminologija/Verslo veiklos organizavimas
2
Pasirenkamas dalykas 3
 • Nusikalstamų veikų kvalifikavimas/Personalo darbo organizavimas
2
Modulis: Ikiteisminis tyrimas/Juridinės tarnybos veikla 10
 • Teismo medicina/Civilinės sutartys ir atstovavimas teisme
1
 •  Kriminologija/Verslo veiklos organizavimas
4 Baigiamasis egzaminas (Konstitucinė teisė) 2
 •  Nusikalstamų veikų kvalifikavimas/Personalo darbo organizavimas
4 Baigiamasis egzaminas (pagal specializaciją) 2
 • Teismo medicina/Civilinės sutartys ir atstovavimas teisme
2 Baigiamasis darbas iš specializacijos 6

Ištęstinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Politologija 3 Filosofijos/Sociologijos įvadas 3
Profesinė užsienio kalba 3 Teisės teorijos pagrindai 6
Logika ir socialiniai tyrimai 3 Lietuvos teisės istorija 3
LR Teisėsaugos institucijos 4 LR Konstitucinė teisė 8
Profesinė etika 3 Teisėsaugos institucijų veiklos praktika 3
Informacinių technologijų taikymas profesinėje veikloje 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Specialybės kalbos kultūra ir dokumentų valdymas 3 Administracinio proceso teisė 4
Administracinė teisė 6 Civilinė teisė 6
Civilinė teisė 4 Darbo teisė 8
Socialinės saugos teisė 5 Juridinių dokumentų valdymo praktika 6
Bendroji irteisės psichologija 6
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Baudžiamoji teisė 8 Baudžiamojo proceso teisė 6
Civilinio proceso teisė 6 Modulis: Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė 4
Modulis: Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė 8
 • Europos Sąjungos teisė
2
 • Europos Sąjungos teisė
4
 • Tarptautinė teisė
2
 • Tarptautinė teisė
4 Specialybės įgūdžių lavinimo praktika 9
Pasirenkamas dalykas 6 Pasirenkamas dalykas 3
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Modulis: Ikiteisminis tyrimas/Juridinės tarnybos veikla 10 Modulis: Ikiteisminis tyrimas/Juridinės tarnybos veikla 5
 • Kriminologija/Verslo veiklos organizavimas
4
 • Kriminologija/Verslo veiklos organizavimas
2
 • Nusikalstamų veikų kvalifikavimas/Personalo darbo organizavimas
4
 • Nusikalstamų veikų kvalifikavimas/Personalo darbo organizavimas
2
 • Teismo medicina/Civilinės sutartys ir atstovavimas teisme


2
 • Teismo medicina/Civilinės sutartys ir atstovavimas teisme
1
Finansų teisė

6 Baigiamoji praktika 9
Verslo teisė 6 Baigiamasis egzaminas (Konstitucinė teisė) 2
Biagiamasis egzaminas (iš specializacijos) 2
Baigiamasis darbas iš specializacijos 6

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.