utenos-kolegija.lt

Studijų krypčių grupė: Sveikatos mokslai
Studijų kryptis: Slauga ir akušerija
Studijų programos kodas: 653B70002 (iki 2017 m.); 6531GX024 (nuo 2017 m.)
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji studijų pakopa (Profesinis bakalauras)

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k., rusų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 210 kreditų, nuolatinė (3,5 metų)
Nuolatinės studijos: kaina 1392 €

Pabaigęs šią programą absolventas gauna Sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją.

Profesinės veiklos galimybės:

Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventai galės verstis savarankiška praktika arba dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose – įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių globos namuose, privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bendrosios praktikos slaugytojais bei vykdyti šias, jiems priskirtas funkcijas:

  • organizuoti ir įgyvendinti pacientų slaugą bei mokymą,
  • vertinti slaugymo veiksmingumą,
  • tausoti pacientų sveikatą ir rūpintis ja, bendradarbiauti su kitomis įstaigomis,
  • dirbti asmens sveikatos priežiūros komandoje,
  • atlikti slaugos intervencijas ir plėtoti slaugos praktiką.

Studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos bendrosios praktikos slaugytojus, gebančius dirbti savarankiškai ir komandoje, įgijusius praktinius gebėjimus teikti slaugos paslaugas ir ugdyti pacientų sveikos gyvensenos įgūdžius įvairių lygių sveikatos priežiūros įstaigose, bendruomenėse,  taikant mokslo ir praktikos įrodymais grįstą slaugos praktiką ir  tobulinančius savo profesinę kvalifikaciją bei propaguojančius savo profesijos prestižą.

Numatomi studijų rezultatai:

Žinios, jų taikymas.  Absolventas geba:
1.1. Žino nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką.
1.2. Žino profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas slaugos praktikoje, teikia profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.
1.3. Siekdamas sistemiškai vertinti asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatą,  taiko gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias slaugos praktikoje.
1.4. Kritiškai sistemina ir integruoja aktualias žinias priimant sprendimus slaugos praktikoje.

Gebėjimai vykdyti tyrimus. Absolventas geba:
2.1. Geba taikyti tyrimų įrodymais grįstą praktiką slaugos problemoms spręsti.
2.2. Geba atlikti mokslo taikomuosius slaugos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.

Specialieji gebėjimai. Absolventas geba:
3.1. Geba vertinti paciento, šeimos, bendruomenės slaugos poreikius ir planuoti slaugą.
3.2. Geba atlikti ir vertinti slaugos veiksmus ir procedūras, argumentuotai pagrįsti sprendimų priėmimą profesinės veiklos situacijose.
3.3. Geba parengti pacientus instrumentiniams tyrimams ir gydomosioms intervencijoms.
3.4. Geba atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių ir traumų atvejais.
3.5. Geba ugdyti paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą, konsultuoti, atsižvelgdamas į sveikatos mokymosi poreikius.
3.6. Geba taikyti slaugos administravimo principus slaugos praktinėje veikloje.

Socialiniai gebėjimai. Absolventas geba:
4.1. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais ir jų artimaisiais, spręsdamas asmens sveikatos problemas.
4.2. Geba  dirbti komandoje su kolegomis, kitų sričių specialistais įgyvendinant į asmenį orientuotą slaugą.
4.3. Geba sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių ir  užsienio kalba, pripažinti asmenų įvairovę ir tarpkultūrinius skirtumus.

Asmeniniai gebėjimai. Absolventas geba:
5.1. Geba kritiškai vertinti slaugos profesinę praktiką, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą.
5.2. Geba savarankiškai priimti sprendimus bei įvertinti jų poveikį slaugos praktikos situacijose, panaudojant praktines žinias ir prisiimant atsakomybę.
5.3. Geba rinkti ir sisteminti su paciento priežiūra susijusią informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas slaugos praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.
5.4. Geba taikyti mokymosi strategijas, vykdyti slaugos mokslo ir praktikos sklaidą.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė aplinka 6 Bendroji ir klinikinė farmakologija 3
Profesinė kalba 6 Bendroji slauga 9
Žmogaus sauga 3 Gerontologija 3
Anatomija, fiziologija ir patologija 6 Slaugos mokymo pagrindai 3
Bendravimo ir medicinos psichologija 3 Bendrosios slaugos praktika 12
Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė 3
Alternatyviai pasirenkamas dalykas (Medicinos filosofija arba Moralės filosofija) 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Biochemijos, biofizikos, radiologijos ir genetikos pagrindai 6 Akušerinė/ginekologinė slauga ir šeimos sveikata 3
Terapinė, geriatrinė slauga ir dietetikos principai 6 Slaugos taikomieji tyrimai 3
Geriatrinės slaugos praktika 9 Vaikų priežiūra ir slauga 6
Terapinės slaugos praktika 9 Akušerinės ir ginekologinės slaugos praktika 6
Vaiko priežiūros ir slaugos praktika  6
Alternatyviai pasirenkamas dalykas (Tarpkultūrinė slauga arba Tarpkultūrinė kompetencija) 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Bendroji ir specialioji chirurginė slauga 3 Bendruomenės slauga 3
Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga 6 Psichikos sveikatos slauga 3
Fizinė medicina ir reabilitacija 3 Slaugos taikomojo tyrimo metodikos ir statistikos pagrindai 3
Būtinosios medicinos pagalbos ir intensyviosios slaugos praktika 9 Bendruomenės slaugos praktika 9
Chirurginės slaugos praktika 9 Psichikos sveikatos slaugos praktika 6

Laisvai pasirenkamas dalykas

3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
4 kursas 7 semestras
Dalykas Kreditai
Odos ir infekcinėmis ligomis sergančiųjų slauga 3
Paliatyvi ir onkologinė slauga 3
Slaugos administravimas 3
Baigiamoji praktika ir supervizija 12
Kvalifikacinis egzaminas 3
Baigiamasis darbas 6

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.