Renginiai ir pramogos (Nauja!!!)

The group of study fields: Business and Public Management
Field of study program: Tourism and Leisure
Code of study program: 6531LX127
Type of study program: Laipsnį suteikianti studijų programa
Cycle of study program: Pirmoji studijų pakopa (profesinis bakalauras)

Language of study program: Lithuanian
Credits and form of study program: 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 metai)

Studijų kryptis: Turizmas ir poilsis

Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Suteikiama kvalifikacija: Verslo vadybos profesinis bakalauras

Ši studijų programa realizuojama ne tik taikant inovatyvius mokymo/mokymosi metodus, bet kartu greitai reaguojant į pokyčius turizmo bei poilsio renginių ir pramogų rinkose. Studentai orientuojami į inovatyvias turizmo renginių ir pramogų vystymo veiklas, prisidedant prie vietos ir tarptautinės bendruomenės socialinės atsakomybės, ekonominių įsipareigojimų ir aplinkosaugos priežiūros. Mokymas pagrįstas praktikoje taikomomis užduotimis, kurioms atlikti labai svarbus probleminis ir kritinis mąstymas. Dalį gebėjimų studentai įgis dirbdami kartu su įmonės atstovu/mentoriumi.
 

Renginių ir pramogų studijų programos absolventai:

- galės dirbti įvairių tipų (tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus) turizmo renginių ir pramogų organizavimo ir kultūrinių bei laisvalaikio paslaugų teikimo institucijose,

- bus pasirengę pradėti ir plėtoti savo pramogų ir laisvalaikio veiklos verslą.

Dažniausios darbo vietos – turizmo ir poilsio sektoriaus įmonės, įvairūs kultūros centrai, teatrai, galerijos, renginių organizavimo įmonės, bibliotekos. 

Pastaba. Priėmimas į šią studijų programą vyks, jei ji bus įregistruota Studijų kokybės vertinimo centre.

Absolventai galės tęsti studijas bakalauro laipsniui įgyti universitetuose. Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, galės stoti į antros pakopos magistratūros studijas ir trečios pakopos doktorantūros studijas.

Tikslas:

Rengti kūrybiškus, į turizmo renginių ir pramogų verslo aplinkos pokyčius lanksčiai reaguojančius ir nuolat profesinio bei asmeninio tobulėjimo siekiančius specialistus, gebančius savarankiškai ir komandoje dirbti turizmo ir poilsio paslaugų vadybos srityje, išmanančius renginių ir pramogų lauko specifiką, gebančius inicijuoti, kurti bei valdyti kūrybinius renginių ir pramogų projektus

Rezultatai:

1.1. Turi žinių apie Lietuvos ir tarptautinę turizmo politiką  bei renginių ir pramogų industrijas.

1.2. Žino ir supranta šiuolaikines turizmo renginių ir pramogų koncepcijas, technologijas,  suvokia jų integravimą modernios visuomenės kontekste.

1.3. Išmano verslo ir viešosios vadybos pagrindus, įgalinančius suprasti ir vertinti išorinius ir vidinius turizmo bei pramogų verslo įmonių aplinkos veiksnius.

2.1. Geba vykdyti kokybinius ir kiekybinius taikomuosius turizmo bei pramogų lauko tyrimus, rinkti, analizuoti pirminių ir antrinių šaltinių duomenis verslo sprendimams priimti.

2.2. Geba naudoti taikomųjų tyrimų metodus, analizuoti ir formuluoti empirinių tyrimų išvadas, rasti ir pagrįsti turizmo renginių ir pramogų subjektų problemų sprendimus.

3.1. Geba organizuoti turizmo renginių ir pramogų veiklas, parenkant ir naudojant pažangiausias technologijas, rinkodaros strategijas, siekiant skatinti rinkos augimą ir tvarumą.

3.2. Geba projektuoti, planuoti, valdyti projektus, parduoti įvairius turizmo renginių ir pramogų srities produktus įvairioms nacionalinėms ir tarptautinėms auditorijoms.

3.3. Geba užtikrinti turizmo ir pramogų rinkos komunikaciją, naudojant medijas, marketingo priemones, neverbaliniu ir rašytiniu būdu vietinei, nacionalinei ir tarptautinei auditorijai.

3.4. Laikosi teisės aktų reikalavimų, etinių normų, reglamentuojančių renginių vykdymą globalioje aplinkoje, identifikuojant ir mažinant riziką, užtikrinant saugumą.

4.1. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais, įtraukiant vietinę ir tarptautinę bendruomenę, siekiant socialinės atsakomybės, ekonomikos ir darnaus vystymo.

4.2. Geba diskutuoti aktualiais profesiniais klausimais, siekia plėtoti ir stiprinti turizmo renginių bei pramogų specialisto profesinius įgūdžius.

5.1. Turi raiškaus kalbėjimo įgūdžių lietuvių ir užsienio kalba, geba kūrybingai dėstyti mintis raštu.

5.2. Geba būti lyderiu, kuriančiu reikšmingus teigiamus pokyčius, motyvuojančiu komandą siekti bendrų tikslų.

5.3. Geba kritiškai vertinti ir reflektuoti savo profesinę veiklą, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą.

1 kursas

1 semestras

2 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Užsienio kalba I (anglų, vokiečių)

4

Tyrimai ir duomenų analizė

5

Profesinės kalbos kultūra

4

Užsienio kalba I (anglų, vokiečių)

4

Darbo ir žmogaus sauga

4

Renginių ir pramogų industrijos

4

Turizmo pagrindai

5

Renginių ir pramogų industrijų kursinis darbas

3

Ekonomikos pagrindai

5

Vadybos pagrindai

5

Kultūros filosofia / Derybų menas

4

Dokumentų valdymas

3

Kultūrinis turizmas / Etnokultūra

 

4

Turizmo ir poilsio sektoriaus pažintinė praktika

6

2 kursas

3 semestras

4 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Bendravimo psichologija / Kritinio mąstymo ugdymas

3

Scenarijų kūrimo teorija ir praktika

4

Renginių turizmo verslas

6

Profesinė etika

3

Medijų technologijos

4

Renginių marketingas

4

Gastronomija ir maitinimo organizavimas

5

Renginių organizavimas ir logistika

5

Renginių ir pramogų komunikacija

5

Kursinis darbas: kūrybinio rašymo dirbtuvės

4

Renginių ir pramogų komunikacijos praktika

4

Pramoginės veiklos praktika

10

LPD

3

 

3 kursas

5 semestras

6 semestras

Dalykas

Kreditai

Dalykas

Kreditai

Užsienio kalba II (prancūzų, vokiečių)

5

Rizikų valdymas

4

Finansų valdymo pagrindai

5

Darnus vystymas ir kultūros inovacijos

3

Renginių projektų valdymas

5

Paslaugų pardavimų vadyba

3

Renginių organizavimas ir logistika

4

Baigiamoji praktika

10

Intelektinės nuosavybės ir sutarčių teisė

4

Baigiamasis darbas

10

Scenos kalba ir judesys / Viešojo pristatymo menas

4

 

 

Join Utenos college!

Fill in the application and join Utena Kolegija, which prepares specialists with higher college education, conducting applied research, developing lifelong learning and creating value for the region and the country.