Žurnalo „Įžvalgos“ etikos gairės

Žurnalas vadovaujasi etiškos leidybos gairėmis ir principais, aptartais Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Publikavimo etikos gairėse (2019).

Autoriai yra atsakingi už tai, kad straipsnį parašė įvardytas autorius (-ai), straipsnio medžiaga kituose leidiniuose nespausdinta, nėra ir nebus įteikta kitam leidiniui, visi straipsnyje naudojami šaltiniai yra cituojami, kad pateiktame straipsnyje nėra plagijuotos ir etikos reikalavimų neatitinkančios medžiagos, rengiant straipsnį buvo išvengta interesų konflikto.

Žurnalas spausdina tik originalius darbus, kurie nebuvo spausdinti kur nors kitur anksčiau bei kurių publikavimas nėra svarstomas kur nors kitur. Išimtys suteikiamos tik naujiems darbams, reikšmingai praplečiantiems esamas publikacijas. Reikalaujama, kad autoriai suteiktų informaciją apie pakartotinį medžiagos panaudojimą.

Straipsnyje pateikti tyrimo rezultatai turėtų būti teisingai interpretuoti, kad būtų išvengta bet kokios žalos pasitikėjimui žurnalu.

Neetišku publikavimo elgesiu laikomi ir tie atvejai, kuomet vienas tyrimas yra sąmoningai skaidomas į keletą dalių, turint tikslą tokiu būdu padidinti spausdinamų darbų skaičių.

Kiekvienas tyrėjas, įtrauktas į autorių sąrašą, turi būti prisidėjęs reikšmingu indėliu prie rankraščio parengimo, autoriai dalinasi kolektyvine atsakomybe bei atskaitomybe už rezultatus. Bet kuris asmuo, reikšmingai prisidėjęs prie darbo, turi būti įtrauktas į autorių sąrašą. Priėmus rankraštį, jau nebegalima keisti autorystės ar autorių eilės tvarkos.

Pateikdamas (-i) straipsnį žurnalui autorius (-ai) pateikia Autoriaus (-ių) deklaraciją.

Žurnale publikuotų straipsnių autoriams garantuojamos autorių teisės, apibrėžtos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 4 – 37 straipsniuose.

Recenzentas (ai) yra atsakingi už tai, kad straipsnių recenzavimas būtų atliekamas objektyviai, profesionaliai, sąžiningai, nešališkai. Recenzentai užtikrina straipsnio turinio konfidencialumą, be leidėjo sutikimo neaptarinėti straipsnyje pateiktos informacijos, galimų arba tariamų interesų konfliktų deklaravimą.

Teikdamas recenziją recenzentas pateikia aiškią rekomendaciją skelbti ar neskelbti straipsnį, įvardinant trūkumus, kuriuos galima pašalinti, kai straipsnį siūloma publikuoti, ir labai aiškius sprendimo motyvus, kai straipsnio siūloma nepublikuoti.