Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis: Vadyba
Studijų programos kodas: 6531LX076
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji (profesinio bakalauro) studijų pakopa

Studijų programos kalba: lietuvių k., anglų k., rusų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4metai), nuotolinė

Pabaigę šią programą absolventai gauna verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį.

Verslo vadybos studijų programoje taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, projektų rengimą ir kt.

Studijų programos išskirtinumas: įdiegta probleminio mokymo/si sistema, išplėstos studentų e-mokymosi galimybės

Verslo vadybos studijų programos absolventai gali dirbti:

 • vadybininkais skirtingų įmonių marketingo, personalo, tiekimo, pardavimo, pirkimo ir kituose padaliniuose;
 • gali organizuoti savarankišką verslą ir vadovauti jam.

Absolventai gali tęsti studijas universitetuose.

Studijų programos tikslas:

Parengti specialistą, išmanantį verslo kūrimo procesus, verslo aplinkos vertinimą, rinkos tyrimus, gebantį savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą įmonės procesų valdymo, veiklos planavimo, organizavimo, vadovavimo darbuotojams, verslo būklės kontrolės ir verslo plėtros srityse, turintį bendruosius gebėjimus, kurie leidžia prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų ir darbo rinkos reikalavimų.

Studijų rezultatai:

 • Apibūdinti  ekonominius socialinius reiškinius bei jų raidą;
 • Paaiškinti pagrindines vadybos ir ekonomikos mokslų teorijas ir jomis nusakomus reiškinius;
 • Apibūdinti verslo sistemos veikimo mechanizmą;
 • Atlikti situacijos analizę;
 • Sisteminti ir vertinti analizės rezultatus;
 • Identifikuoti veiklos sritį reglamentuojančius teisės aktus;
 • Pritaikyti teisės aktus pasirinktoje veiklos srityje;
 • Surinkti ir suklasifikuoti informaciją, reikalingą problemos sprendimui;
 • Parengti tyrimo planą ir atlikti tyrimą;
 • Išanalizuoti ir interpretuoti gautus duomenis;
 • Apibūdinti strategijos formavimo principus;
 • Išanalizuoti esamą įmonės (padalinio) būklę;
 • Parengti įmonės (padalinio) veiklos planus;
 • Apibūdinti darbo procesą verslo įmonėje ir/ar padaliniuose;
 • Nustatyti optimalų išteklių dydį darbo proceso užtikrinimui;
 • Pritaikyti darbo organizavimo principus ir metodus pasirinktoje veikloje;
 • Paaiškinti  kokybės ir visuotinės kokybės principus, kokybės standartus ir jų diegimą;
 • Aptarti ir analizuoti įmonės (padalinio) veiklos kokybės gerinimo galimybes;
 • Taikyti socialinės atsakomybės principus įmonės (padalinio) veikloje;
 • Apibūdinti žmogiškųjų išteklių valdymą;
 • Taikyti darbuotojų atrankos ir vertinimo metodus;
 • Parinkti efektyviausius darbuotojų skatinimo metodus;
 • Paaiškinti verslo informacijos kaupimą, sisteminimą ir pateikimą jos vartotojams;
 • Išanalizuoti ir pagrįsti finansinių išteklių naudojimo galimybes;
 • Apibūdinti ir pagrįsti inovacijų taikymą;
 • Paaiškinti vietinės ir tarptautinės rinkos ypatumus bei išanalizuoti patekimo galimybes.

Specializacijų rezultatai:

Marketingo vadyba:

 • Išanalizuoti tarptautinio marketingo aplinką;
 • Parengti strateginius ir taktinius marketingo sprendimus.

Prekybos ir paslaugų vadyba:

 • Paaiškinti prekybos ir paslaugų įmonių specifiškumą;
 • Analizuoti ir vertinti  prekybos ir paslaugų įmonių veiklą, bei išmanyti tarptautinės prekybos finansavimo būdus ir galimas rizikas.

Tarptautinio verslo vadyba:

 • Apibūdinti  kultūrinę erdvę;
 • Analizuoti ir vertinti tarptautinę verslo aplinką;
 • Atskleisti  tarptautinės verslo įmonės valdymo ypatumus.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė užsienio kalba 4 Profesinė užsienio kalba 4
Kalbos kultūra ir verslo korepondencija 3 Psichologija 3
Filosofija/Sociologija 3 Verslo teisė 4
Taikomoji matematika 7 Verslininkystės pagrindai 6
Mikro-makroekonomika 7 Modulis Tyrimai ir IT 4
Dalykinė komunikacija 3 Socialiniai tyrimai 6
Verslo komunikacijos praktika 3 Statistinė duomenų analizė ir IT 3
Verslo įmonės veikla 3
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Vadybos pagrindai 7 Finansų pagrindai 6
Marketingas 6 Marketingo tyrimai 3
Apskaitos pagrindai 4 Personalo vadyba 6
Verslo etika 4 Specialybės įgūdžių lavinimo praktika 6
Verslo apmokestinimas 3 Laisvai pasirenkamas dalykas 6
Darbo ir civilinė sauga 3 Darbo verslo įmonėse praktika 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Valdymo apskaita 4 Specializacijos modulis
Projektų valdymas 5 I modulio dalykas 4
Logistika 4 II modulio dalykas 4
Elektroninis verslas 5 III modulio dalykas 4
Kokybės vadyba 4 Baigiamoji praktika 9
Strateginio valdymo pagrindai 3 Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas 9
Verslo plano rašymo praktika 5

Ištęstinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Profesinė užsienio kalba 4 Profesinė užsienio kalba 4
Mikro-makroekonomika 7 Kalbos kultūra ir verslo korepondencija 3
Filosofija/Sociologija 3 Verslo teisė 4
Taikomoji matematika 7 Dalykinė komunikacija 3
Modulis Tyrimai ir IT
Socialiniai tyrimai 4
Statistinė duomenų analizė ir IT 6
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Psichologija 3 Marketingas 6
Vadybos pagrindai 7 Apskaitos pagrindai 4
Verlininkystės pagrindai 6 Verslo etika 4
Verslo komunikacijos praktika 3 Specialybės įgūdžių lavinimo praktika 6
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Praktika Verslo įmonės veikla 3
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Finansų pagrindai 6 Projektų valdymas 5
Marketingo tyrimai 3 Logistika 4
Verslo apmokestinimas 3 Elektroninis verslas 5
Darbo ir civilinė sauga 3 Kokybės vadyba 4
Personalo vadyba 6 Strateginio valdymo pagrindai 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 Valdymo apskaita 4
4 kursas 7 semestras 8 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai
Verslo plano rašymo praktika 5 Baigiamoji praktika 9
Darbo verslo įmonėse praktika 6 Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas 9
Specializacijos modulis
I modulio dalykas 4
II modulio dalykas 4
III modulio dalykas 4

Laisvai pasirenkamus dalykus studentai renkasi pagal Laisvai pasirenkamų dalykų aprašą.

Paskutinio kurso studenai renkasi specializacijos modulį: Prekybos ir paslaugų vadybos specializacijos modulis; Tarptautinio verslo vadybos specializacijos modulis; Tarptautinio marketingo vadybos specializacijos modulis.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Stojantiems į aukštesnį kursą