Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis: Turizmas ir poilsis
Studijų programos kodas: 6581LX005
Studijų programos tipas: Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų programos pakopa: Pirmoji (profesinio bakalauro) studijų pakopa

Studijų programos kalba: anglų k.
Studijų programos apimtis kreditais ir forma: 180 kreditų, nuolatinė (3 metai)
Nuolatinės studijos: kaina 1260 €

Svetingumo vadybos studijų programa yra jungtinė Utenos kolegijos ir Rezeknės Technologijų akademijos studijų programa, turinti bendrą turinį. Studijos vykdomos abiejose aukštosiose mokyklose, studentai studijuoja tarptautinėje grupėje, studijos vyks anglų kalba.

Pabaigę programą absolventai gauna verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį.

Studentai studijuodami formuoja gebėjimus teikti svetingumo paslaugas  nuo   svetingumo verslo ir  paslaugos supratimo,  individualių svečio poreikių atpažinimo ir identifikavimo iki svetingumo paslaugos ir produkto sukūrimo.

Ugdant studijuojančiųjų specialiuosius gebėjimus ir tarptautinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, studentai aktyviai dalyvauja mobilumo procese, o praktikos atliekamos Europos šalyse, turinčiose labai stipriai išvystytą svetingumo infrastruktūrą.

Svetingumo vadybos studijų programoje taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, projektų rengimą ir kt.

Absolventai gali dirbti Lietuvos ir užsienio svetingumo įmonių (apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio organizavimo ir kt. svetingumo paslaugas teikiančių) vadybininkais, administratoriais ar padalinio vadovais.

Po studijų absolventai gali tęsti studijas universitetuose: Rezeknės Technologijų akademijoje pagal Socialinių mokslų studijų srities Verslo ir vadybos studijų krypties magistrantūros studijų programas. Lietuvos universitetuose absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pako­pos studijų programas, po papildomųjų studijų – ma­gistrantūroje.

Studijų programos tikslas - parengti specialistą, gebantį dirbti dinamiškoje daugiakultūrinėje vietinėje ir tarptautinėje rinkoje, išmanantį komunikaciją, svetingumo sektoriaus įmonių veiklos organizavimą ir paslaugų teikimo valdymą, gebantį dirbti/veikti atsakingai, kūrybiškai ir inovatyviai, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę.

Studijų programos rezultatai, absolventai:

1.    Taiko inovacijomis grindžiamas svetingumo verslo žinias profesinėje veikloje, kuriant paslaugų rinkinius ir teikiant paslaugas;

2.    Identifikuoja svetingumo įmonės veiklos problemas, analizuoja jų priežastis ir siūlo sprendimus;

3.    Inicijuoja ir įgyvendina svetingumo įmonės plėtros projektus, taikant aplinkos tyrimų ir analizės duomenis bei prognozavimo metodus;

4.    Išmano socialinių tyrimų metodologiją ir pasirenka tinkamą metodą problemai spręsti;

5.    Parengia tyrimo planą ir atlieka tyrimą, taikydamas IT  duomenų rinkimui, sisteminimui, apdorojimui  ir analizei;

6.    Kritiškai vertina tyrimo rezultatus, formuluoja išvadas ir pateikia racionalius pasiūlymus;

7.    Planuoja apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, taikydamas aplinkos analizės ir tyrimų rezultatus, naudojant komandinio darbo ir kitus metodus;

8.    Organizuoja svetingumo įmonės paslaugų teikimą, taikydamas specialius  technologinius sprendimus;

9.    Sudaro ir vykdo svečių laisvalaikio užimtumo programas svetingumo įmonėje, atsižvelgdamas į skirtingus poreikius ir pasirinkdamas tinkamas priemones;

10.  Taiko nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus bei reikalavimus paslaugoms, savarankiškai atlikdamas profesinės veiklos užduotis;

11.  Vertina savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą bei rezultatus, diegia mokymosi visą gyvenimą nuostatas, siekia asmeninės ir profesinės lyderystės, vadovaudamasis profesinės etikos principais;

12.  Bendraudamas su svečiais, atpažįsta skirtingus  jų poreikius ir moka spręsti konfliktines situacijas;

13.  Bendrauja ir bendradarbiauja su kolegomis, verslo partneriais ir kitais asmenimis, kurdamas abipusio pasitikėjimo santykius;

14.  Žino įvairių  kultūrų savitumus ir profesinėje veikloje kuria aplinką, atvirą kitoms kultūroms;

15.  Imasi atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, užtikrinant paslaugos teikimo standartų laikymąsi, pareiginių nuostatų vykdymą ir kitus reikalavimus, vadovaujantis socialinės atsakomybės ir pilietiškumo principais;

16.  Perteikia svetingumo srities žinias ir supratimą bei planuoja saviugdos procesą  ir pavaldžių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.

Studijų metu studentai studijuoja šiuos dalykus:

Nuolatinės studijos

1 kursas 1 semestras 2 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

SV-1 modulis

Svetingumo Verslo pagrindai

SV-3 modulis

Kalbos ir etika

Įvadas į svetingumo vadybą ir verslą 5 Užsienio kalba I (rusų, vokiečių, prancūzų) 4
Mikro-makroekonomika 5 Užsienio kalba II (vokiečių, prancūzų, norvegų, lietuvių, latvių) 3

SV-2 modulis

Svetingumo komunikacijos pagrindai

Svetingumo verslo etika 3
Bendravimo psichologija 5

SV-4 modulis

Svetingumo paslaugų organizavimas

Kalbos kultūra ir etiketas 3 Apgyvendinimo paslaugos 4
Sociologija/Filosofija 3 Maitinimo paslaugos 3
Specialybės užsienio kalba (anglų) 5 Laisvalaikio ir poilsio organizavimas 3
Užsienio kalba I (rusų, vokiečių, prancūzų) 4

SV-10 modulis

Tarpkultūrinis bendravimas ir bendradarbiavimas

Tarpkultūrinė komunikacija

6

Derybų menas

4
2 kursas 3 semestras 4 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

SV-5 modulis

Verslo aplinkos tyrimai

SV-8 modulis

Svetingumo paslaugų vadyba

Vadybos pagrindai 6 Viešbučio paslaugų vadyba 6
Socialiniai tyrimai ir statistinė duomenų analizė 4 Maitinimo paslaugų vadyba 6

SV-6 modulis

Marketingas

Maisto gamyba ir technologijos 5
Svetingumo paslaugų marketingas 4 Paslaugų kokybės vadyba 3
Svetingumo rinkos tyrimai 3 Komunikacijos profesinėje veikloje praktika 10
Santykių su klientais valdymas (CRM) 3

SV-7 modulis

Svetingumo verslo finansai ir teisė

Apskaitos ir finansų pagrindai 6
Verslo teisė 4
3 kursas 5 semestras 6 semestras
Dalykas Kreditai Dalykas Kreditai

Profesinės veiklos praktika

10

Alternatyviai pasirenkamas modulis: SV-12(1) modulis Svetingumo projektų kūrimas ir valdymas/SV-12(2) modulis Kultūrinio turizmo projektų kūrimas ir valdymas/SV-12(3) modulis Pobūvio projektų kūrimas ir valdymas/SV-12(4) modulis Sveikatingumo projektų kūrimas ir valdymas

SV-9 modulis

Darnusis vystymasis ir svetingumas

Projekto valdymas 4
Turizmo ir svetingumo inovacijos 4 II Modulio dalykas: Svetingumo programų kūrimas/Renginių orgzanizavimas/Nacionalinės virtuvės/SPA paslaugos 3
Aplinkosauga 3 III Modulio dalykas: Svetingumo aplinkos dizainas/Kultūrinis turizmas/Priėmimų ir pobūvių organizavimas/Sveikatingumo programų kūrimas 3
Darnioji turizmo plėtra 3 Baigiamoji praktika 10

Alternatyviai pasirenkamas modulis: SV-11(1) modulis Organizacijos elgsena/SV-11 (2) modulis Personalo vystymas

Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas 10
Personalo valdymas 5
Organizacinės elgsenos pagrindai/Lyderystė ir karjeros valdymas 5

Baigiamojo kurso studentai renkasi alternatyviai pasirenkamą modulį:

  • Svetingumo projektų kūrimas ir valdymas;
  • Kultūrinio turizmo projektų kūrimas ir valdymas;
  • Pobūvio projektų kūrimas ir valdymas;
  • Sveikatingumo projektų kūrimas ir valdymas.

Prisijunk prie Utenos kolegijos!

Užpildyk prašymą ir tapk mūsų studentu